Όρια συνταγογράφησης ανά ιατρό που συνταγογραφεί για τον ΕΟΠΥΥ

edapyΑριθ. 5239 – ΦΕΚ Β 595 – 11.03.2014

Όρια συνταγογράφησης ανά ιατρό που συνταγογραφεί για τον ΕΟΠΥΥ.

Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ ΤΟΥ ΕΘΝΙΚΟΥ
ΟΡΓΑΝΙΣΜΟΥ ΠΑΡΟΧΗΣ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΥΓΕΙΑΣ
Έχοντας υπόψη:
1. Τις διατάξεις του άρθρου 16 της υπ’ αριθ. 3457 Υπουργικής Απόφασης (ΦΕΚ τ.Β΄ αριθ. 64/16.01.2014), όπως αντικαταστάθηκε από την υπ’ αριθ. Γ.Π./οικ 12449 Υπουργική Απόφαση (ΦΕΚ τ.Β΄, αρ. 256/07.02.2014).
2. Τις διατάξεις της παραγράφου 2.8 (Εκσυγχρονισμός του συστήματος υγείας) του νόμου 4046/2012 (ΦΕΚ 28/Α/14-02-2012), Έγκριση των Σχεδίων Συμβάσεων Χρηματοδοτικής Διευκόλυνσης μεταξύ του Ευρωπαϊκού Ταμείου Χρηματοπιστωτικής Σταθερότητας (Ε.Τ.Χ.Σ.), της Ελληνικής Δημοκρατίας και της Τράπεζας της Ελλάδος, του Σχεδίου του Mνημονίου Συνεννόησης μεταξύ της Ελληνικής Δημοκρατίας, της Ευρωπαϊκής Επιτροπής και της Τράπεζας της Ελλάδος και άλλες επείγουσες διατάξεις για τη μείωση του δημοσίου χρέους και τη διάσωση της εθνικής οικονομίας.
3. Τις διατάξεις του άρθρου 22 του νόμου 4213/2013 (ΦΕΚ 261/Α/09-12-2013) «Προσαρμογή της εθνικής νομοθεσίας στις διατάξεις της Οδηγίας 2011/24/ΕΕ του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου της 9ης Μαρτίου 2011 περί εφαρμογής των δικαιωμάτων των ασθενών στο πλαίσιο της διασυνοριακής υγειονομικής περίθαλψης (L88/45/ 4.4.2011) και άλλες διατάξεις».
4. Το γεγονός ότι από την παρούσα δεν προκαλείται δαπάνη σε βάρος του Προϋπολογισμού του ΕΟΠΥΥ, αποφασίζουμε:

1. Καθορίζουμε ότι το μηνιαίο όριο συνταγογράφησης, αναφορικά με το σύνολο των συνταγών εκάστου ιατρού, δεν δύναται να υπερβεί το 80% της μέσης μηνιαίας δαπάνης του ιδίου κατά την διάρκεια του 2013.

2. Εξαιρούνται από την εφαρμογή της παρούσης απόφασης:
Α. Ειδικές κατηγορίες ιατρών, όπως ιατροί που συνταγογραφούν σε ΚΑΠΗ, ιατροί εργασίας, ιατροί σε Μη Κυβερνητικές Οργανώσεις, ιατροί σε κοινωφελή νοσοκομεία, ιατροί πολυϊατρείων σωμάτων ασφαλείας, και οι ιατροί του ΕΟΠΥΥ: η ΗΔΙΚΑ θα ενσωματώσει στο λογισμικό της ηλεκτρονικής συνταγογράφησης όλες τις απαραίτητες μεταβολές/τροποποιήσεις ανά κατηγορία εξαιρουμένων ιατρών.

Β. Οι χρόνιοι νεφροπαθείς τελικού σταδίου (υπό αιμοκάθαρση, υπό περιτοναϊκή διύλιση και υπό μεταμόσχευση), οι καρδιοπαθείς τελικού σταδίου (μηχανική καρδιά, ανεπάρκεια τελικού σταδίου, μεταμόσχευση καρδιάς), οι ασθενείς με ηπατική ανεπάρκεια (ηπατική ανεπάρκεια τελικού σταδίου μη αντιρροπούμενη κίρρωση, μεταμόσχευση ήπατος), οι μεταμοσχευθέντες ρευστών ή συμπαγών οργάνων και ιστών: η ΗΔΙΚΑ θα πρέπει μέσω των διαγνώσεων κατά ICD- 10 να υλοποιήσει τη μη προσμέτρηση της αξίας των συνταγών των ανωτέρω παθήσεων στο όριο συνταγογράφησης των ιατρών.

Γ. Τα φάρμακα των οποίων τη χρήση προ-εγκρίνει ο ΕΟΠΥΥ μέσω των Επιτροπών του, όπως αναφέρονται στο Παράρτημα 1

Δ. Οι ιατροί της Κεφαλονιάς, για το σύνολο του 2014.

Ε. Οι ιατροί των νοσοκομείων και των ιδιωτικών κλινικών εξαιρούνται από την εφαρμογή του μέτρου σε ότι αφορά τα φάρμακα που συνταγογραφούνται σε νοσηλευόμενους ή εξερχόμενους κατόπιν νοσηλείας ασθενείς, ωστόσο εμπίπτουν στην εφαρμογή του αναφορικά με τα φάρμακα που συνταγογραφούνται σε εξωτερικούς ασθενείς και χορηγούνται από τα ιδιωτικά φαρμακεία και τα φαρμακεία του ΕΟΠΥΥ: η ΗΔΙΚΑ θα προσθέσει πεδίο επί της συνταγής που θα αφορά στη νοσηλεία, ώστε ο ΕΟΠΥΥ να επαληθεύει τη δήλωση του θεράποντος με τα δικά του διαθέσιμα στοιχεία.

3. Όσον αφορά τις κάτωθι κατηγορίες, τα μηνιαία όρια συνταγογράφησης υπολογίζονται με βάση το μέσο όρο της ειδικότητάς τους σύμφωνα με το Παράρτημα 2:

Α. Οι νεοεισερχόμενοι ιατροί στην Ηλεκτρονική Συνταγογράφηση: Η ΗΔΙΚΑ θα μεριμνήσει ώστε οι νεοεισερχόμενοι ιατροί στο σύστημά της από το 2011 και μετέπειτα να λάβουν το μέσο όρο της ειδικότητάς τους.

Β. Ιατροί που έχουν άδεια λειτουργίας για το πρώτο ιατρείο τους από τον αρμόδιο ιατρικό σύλλογο από το 2011 και μετέπειτα: θα πρέπει οι εν λόγω ιατροί θα προσκομίσουν στον ΕΟΠΥΥ βεβαίωση του οικείου ιατρικού συλλόγου καθώς και βεβαίωση της εφορίας για την έναρξη του επαγγέλματος.

Γ. Ιατροί που δεν ασκούσαν θεραπευτικό έργο κατά το 2013: οι ιατροί θα πρέπει να προσκομίσουν στον ΕΟΠΥΥ Υπεύθυνη Δήλωση στην οποία θα αναφέρουν το λόγο για τον οποίο δεν ασκούσαν θεραπευτικό έργο καθώς και δικαιολογητικά που να τεκμηριώνουν τη δήλωσή τους.

Δ. Ιατροί για τους οποίους αυξήθηκε ο αριθμός των επισκέψεων σε 400 ανά μήνα: η ΗΔΙΚΑ είναι ενήμερη για τα στοιχεία των εν λόγω ιατρών και θα πρέπει να μεριμνήσει για την άμεση υλοποίησή τους.

Παράρτημα 1
ΦΑΡΜΑΚΟ ΔΡΑΣΤΙΚΗ ΟΥΣΙΑ 1
ALDURAZYME A-L-IDURONIDASE
BOTOX BOTULINUM TOXIN
BUSILVEX BUSULFAN
CAYSTON AZTREONAM LYSINE
CΕREZYMΕ IMIGLUCERASE
DYSPORT BOTULINUM TYPE A TOXIN HAEMAGLUTΙΝΙΝ COMPLEX
EVOLTRA CLOFARABINE
ELAPRASE IDURSULFASE
FABRAZYME AGALSIDASE
FORSTEO TERIPARATIDE
ILARIS CANAKINUMAB
KEPIVANCE PALIFERMIN
LUCENTIS RANIBΙZUMAB
MACUGEN PEGAPTANIB SODIUM
MYOZYMΕ ALGUCOSIDASE A
PREOTACT PARATHYROID HORMONE
REPLAGAL AGALSIDASE
REMODULIN TREPROSTINIL SODIUM
SPRYCEL DASATINIB
SYNAGIS PALIVIZUMAB
TASIGNA NILOTINIB
TORISEL TEMSIROLIMUS
TRΙSENOX ARSΕNlC TRIOXIDE
VISUDYNE VERTEPORFΙN
YONDELIS TRABECTEDIN
ZAVESCA MIGLUSTAT

Επίσης Εξαιρούνται τα φάρμακα που προεγκρίνονται μέσω Επιτροπών Υποβoηθούμενης Αναπαραγωγής και αναφέρονται στον κατωτέρω πίνακα:
ΕΜΠΟΡΙΚΗ ΟΝΟΜΑΣΙΑ ΔΡΑΣΤΙΚΗ ΟΥΣΙΑ
ALTERMON FOLLICLE STIMULATING HORMONE, HUMAN (FSH)
BRAVELLE UROFOLLITROPIN
ELONVA CORIFOLLITROPIN ALFA
GONAL FOLLITROPIN ALFA
LUVERIS LUTROPIN ALPHA
MERIONAL MENOTROPHINE
MENOPUR MENOTROPHINE
PERGOVERIS FOLLITROPIN ALFA/LUTROPIN ALFA
PUREGON FOLLITROPIN BETA

Aπό τα καινοτόμα σκευάσματα που τιμολογήθηκαν τον Αύγουστο ταυ 2013 έχουν κατατεθεί αιτήματα και περνούν ήδη Επιτροπή τα εξής: Eylea, Fampyra, lncivo, V?ctrelis, Jakavi, Inlyta, Vyndaquel, Xalkori, Yervoy, Zelboraf, Zytlga. Xeplion, Xgeva.

Παράρτημα 2
Ειδικότητα Μέσος Όρος Ειδικότητας
1 ΑΛΛΕΡΓΙΟΛΟΓΟΣ 5.185,34
2 ΙΑΤΡΟΣ 4.117,52
3 ΓΑΣΤΡΕΝΤΕΡΟΛΟΓΟΣ 4.832,61
4 ΓΕΝΙΚΟΣ ΙΑΤΡΟΣ 13.988,12
5 ΜΑΙΕΥΤΗΡΑΣ – ΓΥΝΑΙΚΟΛΟΓΟΣ 1.575,11
6 ΔΕΡΜΑΤOΛΟΓΟΣ – ΑΦΡΟΔΙΣΙΟΛΟΓOΣ 2.887,61
7 ελεγκτής 6.699,49
S ΕΝΔΟΚΡΙΝΟΛΟΓΟΣ 5.240,46
θ ΚΑΡΔΙΟΛΟΓΟΣ 5.626,26
10 ΝΕΥΡΟΛΟΓΟΣ 15.509,44
11 ΟΡΘΟΠΑIΔΙΚΟΣ 2.023,79
12 ουρολόγος 2.809,83
13 ΟΦΘΑΛΜΙΑΤΡΟΣ 1.210,00
14 ΠΑΘΟΛΟΓΟΣ 10.206,51
15 παιδίατρος 3.155,33
16 ΠΝΕΥΜΟΝΟΛΟΓΟΣ – ΦΥΜΑΤΙΟΛΟΓΟΣ 4.947,87
17 ρευματολόγος 26.578,68
19 ΧΕΙΡΟΥΡΓΟΣ 664,31
20 ΨΥΧΙΑΤΡΟΣ 5.487,27
21 ωτορινολαρυγγολόγος 696,83
22 ΑΓΓΕΙΟΧΕΙΡΟΥΡΓΟΣ 871,58
23 αιματολόγος 23.661,56
24 ΑΚΤΙΝΟΔΙΑΓΝΩΣΤΗΣ 987,33
25 ΑΚΤΙΝΟΘΕΡΑΠΕΥΤΗΣ – ΟΓΚΟΛΟΓΟΣ 2.498,80
26 αναισθησιολόγος 1.023,32
27 ΓΝΑΘΟΠΡΟΣΩΠΙΚΟΣ ΧΕΙΡΟΥΡΓΟΣ 178,03
28 ΙΑΤΡΙΚΗ ΤΗΣ ΕΡΓΑΣΙΑΣ 504,27
29 ιατροδικαστής 5.733,76
30 ΙΑΤΡΙΚΗ ΤΗΣ ΔΗΜΟΣΙΑΣ ΥΓΕΙΑΣ 4.506,48
31 ΚΥΤΤΑΡΟΛΟΓΟΣ 438,48
32 ΜΙΚΡΟΒΙΟΛΟΓΟΣ 2.296,85
33 νευροχειρουργός 439,12
34 νεφρολόγος 12.902,52
35 ΟΔΟΝΤΙΑΤΡΟΣ 36,93
36 ΟΡΘΟΔΟΝΤΙΚΟΣ 9,22
37 ΠΑΘΟΛΟΓΟΑΝΑΤΟΜΟΣ 80,44
38 ΧΕΙΡΟΥΡΓΟΣ ΠΑΙΔΩΝ 274,13
39 ΠΑΙΔΟΨΥΧΙΑΤΡΟΣ 459,95
40 ΠΛΑΣΤΙΚΟΣ ΧΕΙΡΟΥΡΓΟΣ 135,54
41 ΦΥΣΙΚΗ ΙΑΤΡΙΚΗ – ΑΠΟΚΑΤΑΣΤΑΣΗΣ 1.385,54
42 ΧΕΙΡΟΥΡΓΟΣ ΘΩΡΑΚΟΣ 396,01
43 ΠΙΣΤΟΠΟΙΗΤΙΚΟ ΓΕΝΙΚΗΣ ΙΑΤΡΙΚΗΣ 11.411,10
44 ΝΕΥΡΟΛΟΓΟΣ – ΨΥΧΙΑΤΡΟΣ 11.534,97
45 ΠΑΘΟΛΟΓΟΣ – ΟΓΚΟΛΟΓΟΣ 45.450,68
46 ΙΑΤΡΙΚΗ ΒΙΟΠΑΘΟΛΟΓΙΑ 218,28
48 ΠΥΡΗΝΙΚΟΣ ΙΑΤΡΟΣ 1.697,63
49 ΑΝΕΥ 3.227,44

Η απόφαση αυτή να δημοσιευθεί στην Εφημερίδα της Κυβερνήσεως.
Αθήνα, 11 Φεβρουαρίου 2014
O Πρόεδρος
ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ ΚΟΝΤΟΣ