ΟΑΕΔ. Πρόσληψη ωρομίσθιων εκπαιδευτικών για τη Σχολή ΑμεΑ Αθηνών

ΟΑΕΔ. Πρόσληψη ωρομίσθιων εκπαιδευτικών για τη Σχολή ΑμεΑ Αθηνών

Προκήρυξη για την πρόσληψη ωρομίσθιου εκπαιδευτικού και ειδικού επιστημονικού προσωπικού στη Σχολή Επαγγελματικής Κατάρτισης ΑμεΑ Αθηνών, για το σχολικό έτος 2019-2020

 Ο Οργανισμός Απασχόλησης Εργατικού ∆υναμικού (Ο.Α.Ε.∆.) προκειμένου να καλύψει τις ανάγκες των προγραμμάτων κατάρτισης της Σχολής Επαγγελματικής Κατάρτισης ΑΜΕΑ Αθηνών σε αναπληρωτές και σε ωρομίσθιο διδακτικό και ειδικό εκπαιδευτικό επιστημονικό προσωπικό με σύμβαση εξαρτημένης εργασίας ορισμένου χρόνου (άρθρο 3 παρ. 2 και 3 του Ν. 2336/95 και άρθρο 16 του Ν. 2643/98) για το σχολικό έτος 2019 – 2020,

καλεί όσους ενδιαφέρονται, να υποβάλουν αίτηση από 22-07-2019 έως 29-07-2019 με τα απαιτούμενα δικαιολογητικά,

στην Γραμματεία της παραπάνω Σχολής, για την δημιουργία πινάκων αξιολόγησης και επιλογής αναπληρωτών και ωρομισθίου εκπαιδευτικού και ειδικού εκπαιδευτικού επιστημονικού προσωπικού όπως αυτό ορίζεται παραπάνω, με τα απαιτούμενα δικαιολογητικά για τη δημιουργία πινάκων αξιολόγησης και επιλογής αναπληρωτών και ωρομισθίων εκπαιδευτικών και ειδικού εκπαιδευτικού επιστημονικού προσωπικού, όπως αυτό ορίζεται παραπάνω

Οι πίνακες θα ισχύουν για το σχολικό έτος 2019-2020 αφορούν τη Σχολή ΑμεΑ Αθηνών και θα καλύψουν τις ανωτέρω ειδικότητες.

Η αποστολή των αιτήσεων θα πραγματοποιηθεί μόνο ταχυδρομικώς (με συστημένη επιστολή ή με ταχυμεταφορά) από τον/την υποψήφιο/α, στη Γραμματεία της Σχολής Επαγγελματικής Κατάρτισης (ΟΑΕ∆, Σχολή Επαγγελματικής Κατάρτισης ΑμεΑ Αθηνών, Λ. Γαλατσίου 19,11141, Γαλάτσι, Αθήνα).

Περαιτέρω πληροφορίες για τις ζητούμενες ειδικότητες, την υποβολή αιτήσεων και τα απαραίτητα δικαιολογητικά που ζητούνται από την Προκήρυξη, δίνονται από τη Σχολή Επαγγελματικής Κατάρτισης ΑμεΑ Αθηνών (Λ. Γαλατσίου 19, 11141, Γαλάτσι, τηλ: 210 2110878, 210-2023687).

Οι πίνακες θα ισχύουν για ολόκληρο το σχολικό έτος 2019-2020 και αφορούν τη Σχολή Επαγγελματικής Κατάρτισης ΑμεΑ Αθηνών.

Σε περίπτωση που για οποιοδήποτε λόγο (μη προσέλευσης μαθητών κλπ) δεν είναι δυνατή η λειτουργία των παραπάνω ειδικοτήτων, ο ΟΑΕΔ δεν υποχρεώνεται να προσλάβει υποψηφίους αυτών των ειδικοτήτων.

Η προκήρυξη