ΟΑΕΕ. Εξαίρεση από ασφάλιση σε προσωρινή ακινησία ιδιόκτητου ΦΔΧ ή ΕΔΧ

ΟΑΕΕ. Εξαίρεση από ασφάλιση σε προσωρινή ακινησία ιδιόκτητου ΦΔΧ ή ΕΔΧ

Το πλήρες κείμενο της εγκυκλίου

ΟΑΕΕ
ΓΕΝ. Δ/ΝΣΗ ΑΣΦ/ΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ
Δ/ΝΣΕΙΣ: ΑΣΦΑΛΙΣΗΣ και ΕΣΟΔΩΝ
TMHMAΤΑ: ΑΣΦΑΛΙΣΗΣ και ΕΣΟΔΩΝ

Ταχ. Δ/νση : ΣΑΤΩΒΡΙΑΝΔΟΥ 18
10432 ΑΘΗΝΑ
Πληροφορίες: Β. Μπερούτσου
Ι. Ζαφειρόπουλος
Τηλέφωνο: 210-5285569 210- 5285616
fax: 210-5229840, 210-5285599

Αθήνα, 8/12/2016
Αρ. Πρωτ.: ΔΙΑΣΦ/Φ15/2/1680335

ΕΓΚΥΚΛΙΟΣ: 32

ΘΕΜΑ: Εξαίρεση από την ασφάλιση του ΟΑΕΕ προσώπων που θέτουν σε προσωρινή ακινησία το ιδιόκτητο Φ.Δ.Χ. ή Ε.Δ.Χ. όχημά τους

Σας ενημερώνουμε ότι στο ΦΕΚ αρ. 2896/τ. Β’/12-9-2016 δημοσιεύτηκε η αρ. Φ.10035/2523/131/7.9.2016 Υπουργική Απόφαση με θέμα «Όροι και προϋποθέσεις θέσης σε προσωρινή ακινησία Φορτηγού Δημοσίας Χρήσης (Φ.Δ.Χ.) και Επιβατικού (Ε.Δ.Χ.) οχήματος, κατά το άρθρο 121 του Ν. 4199/2013 (Α’216)».

Με το παρόν παρέχονται οδηγίες – διευκρινίσεις για την ενιαία εφαρμογή της:

1. Πεδίο εφαρμογής

Σε προσωρινή ακινησία σύμφωνα με τις νέες διατάξεις δύνανται να θέσουν τα ιδιόκτητα Δ.Χ. αυτοκίνητά τους οι κάτωθι:

α) Οι μεταφορικές επιχειρήσεις, καταθέτοντας προσωρινά την άδεια κυκλοφορίας και τις κρατικές πινακίδες των Φορτηγών Δημοσίας Χρήσης (Φ.Δ.Χ.) ιδιοκτησίας τους στην υπηρεσία μεταφορών της Περιφέρειας όπου τηρείται ο φάκελος του οχήματος, η οποία εκδίδει βεβαίωση προσωρινής ακινησίας.

β) Οι ιδιοκτήτες Επιβατηγών Δημόσιας Χρήσης (Ε.Δ.Χ.) αυτοκινήτων, καταθέτοντας προσωρινά τα στοιχεία κυκλοφορίας (άδεια και κρατικές πινακίδες αριθμού κυκλοφορίας) των Ε.Δ.Χ.
αυτοκινήτων ιδιοκτησίας τους στην αρμόδια υπηρεσία μεταφορών της οικείας Περιφέρειας όπου τηρείται ο φάκελος του οχήματος, η οποία εκδίδει βεβαίωση προσωρινής ακινησίας.

2. Χρονική διάρκεια προσωρινής ακινησίας

  • Για τα Φ.Δ.Χ. αυτοκίνητα: Το χρονικό διάστημα που δύνανται να τεθούν σε προσωρινή ακινησία διαρκεί από τρείς (3) μήνες έως τρία (3) έτη.
  • Για τα Ε.Δ.Χ. αυτοκίνητα: Το χρονικό διάστημα που δύνανται να τεθούν σε προσωρινή ακινησία
    διαρκεί από τρείς (3) μήνες έως ένα (1) έτος.

3. Εξαίρεση από την ασφάλιση του ΟΑΕΕ

Οι ιδιοκτήτες Φ.Δ.Χ. ή Ε.Δ.Χ. οχημάτων εξαιρούνται από την υποχρεωτική ασφάλιση του ΟΑΕΕ κατά τη διάρκεια της θέσης σε προσωρινή ακινησία των ιδιόκτητων Φ.Δ.Χ. ή Ε.Δ.Χ. σύμφωνα με την παρ. 1 του άρθρου 121 του Ν. 4199/2013.
Η εξαίρεση χορηγείται και σε περίπτωση που το όχημα έχει καταστραφεί από φυσική ή άλλη αιτία και μπορεί βάσει της ισχύουσας νομοθεσίας να τεθεί σε ακινησία.
Η εξαίρεση είναι δυνατή μόνο στην περίπτωση που όλα τα Ε.Δ.Χ. και Φ.Δ.Χ. οχήματα από τα οποία απορρέει η υποχρέωση του ενδιαφερομένου για ασφάλιση στον ΟΑΕΕ τεθούν σε προσωρινή ακινησία και δεν ασκείται άλλη υπακτέα στον Οργανισμό δραστηριότητα.
Στις περιπτώσεις μεταφορικής επιχείρησης που συνεχίζεται η λειτουργία της με μισθωμένα Φ.Δ.Χ. οχήματα, εξακολουθεί να υφίσταται η υποχρέωση ασφάλισης στον ΟΑΕΕ των ασφαλιστέων προσώπων.
Σε κάθε περίπτωση το διάστημα της ακινησίας ή προσωρινής ακινησίας προσδιορίζεται από τη βεβαίωση της αρμόδιας υπηρεσίας μεταφορών της Περιφέρειας.

4. Δικαιολογητικά για την εξαίρεση από την ασφάλιση του ΟΑΕΕ

Για την χορήγηση της εξαίρεσης απαιτείται μαζί με την αίτηση εξαίρεσης να προσκομιστούν τα παρακάτω δικαιολογητικά:

α) Βεβαίωση της αρμόδιας Υπηρεσίας Μεταφορών της οικείας Περιφέρειας. Συγκεκριμένα:
– Σε περίπτωση ατομικής δραστηριότητας: Βεβαίωση για κάθε Ε.Δ.Χ. και Φ.Δ.Χ. που τίθεται σε προσωρινή ακινησία.
– Σε περίπτωση συμμετοχής σε μεταφορική/ές εταιρία/ες: Βεβαίωση ότι το σύνολο των ιδιόκτητων Φ.Δ.Χ. της μεταφορικής επιχείρησης ή των μεταφορικών επιχειρήσεων στις οποίες συμμετέχει ο ενδιαφερόμενος ή των ιδιόκτητων Ε.Δ.Χ. ή των Ε.Δ.Χ. που ανήκουν σε εταιρίες στις οποίες συμμετέχει ο ενδιαφερόμενος έχουν τεθεί σε προσωρινή ακινησία.

β) Βεβαίωση της αρμόδιας Δ.Ο.Υ. από την οποία να προκύπτουν οι γενόμενες μεταβολές των ΕΔΧ και ΦΔΧ οχημάτων που τέθηκαν σε ακινησία.

γ) Υπεύθυνη Δήλωση του αιτούντα ότι δεν διαθέτει άλλα μισθωμένα κυκλοφορούντα Δ.Χ. οχήματα και σε περίπτωση άρσης της ακινησίας θα ενημερώσει άμεσα τον Οργανισμό. Επίσης ότι δεν ασκεί άλλη υπακτέα στον Οργανισμό δραστηριότητα.

5. Εξόφληση – Ρύθμιση οφειλών

Για την εξαίρεση από την ασφάλιση του ΟΑΕΕ των ανωτέρω προσώπων προϋπόθεση είναι η εξόφληση ή η ρύθμιση των τυχόν καθυστερούμενων προς τον Οργανισμό οφειλών, σύμφωνα με τις κείμενες διατάξεις.

6. Έναρξη εξαίρεσης – Διάρκεια εξαίρεσης – Διακοπή

• Η εξαίρεση χορηγείται από τον μήνα υποβολής της αίτησης εφόσον πληρούνται οι προϋποθέσεις χορήγησής της.

Σε περίπτωση που το ΔΧ δεν έχει τεθεί σε ακινησία από την 1η του μήνα της αίτησης (ολόκληρο μήνα), η εξαίρεση θα xoρηγείται από την 1η του επόμενου μήνα.

• Η εξαίρεση χορηγείται έως τη λήξη της ακινησίας όπως προβλέπεται από τη βεβαίωση. Η διάρκεια δεν μπορεί να υπερβαίνει το ένα (1) έτος για ΕΔΧ και τα τρία (3) έτη για ΦΔΧ.

Αν χρονικό διάστημα ακινησίας έχει παρέλθει πριν την υποβολή αίτησης εξαίρεσης, η εξαίρεση χορηγείται για το υπόλοιπο, κατά περίπτωση, χρονικό διάστημα.

Π.χ. Έναρξη ακινησίας: 10/8/2015    Λήξη ακινησίας: 10/8/2018
Ημ/νία υποβολής αίτησης: 4/11/2016 Χρονικό διάστημα εξαίρεσης: 1/11/16 – 31/7/18
Έναρξη ακινησίας: 3/11/2016    Λήξη ακινησίας: 3/11/2019
Ημ/νία υποβολής αίτησης: 8/11/2016 Χρονικό διάστημα εξαίρεσης: 1/12/16 – 31/10/19

• Η εξαίρεση από την ασφάλιση του ΟΑΕΕ κατά τη διάρκεια της προσωρινής ακινησίας διακόπτεται στην περίπτωση οφειλέτη που έχει ρυθμίσει τις οφειλές του και απωλέσει τη ρύθμιση.

Η διακοπή της εξαίρεσης επέρχεται από τον μήνα απώλειας της ρύθμισης.

Δυνατότητα εκ νέου εξαίρεσης παρέχεται εφόσον το/τα Φ.Δ.Χ. ή Ε.Δ.Χ. όχημα/τα παραμένει/νουν σε ακινησία και ρυθμιστούν εκ νέου οι οφειλές. Στην περίπτωση αυτή η εξαίρεση θα χορηγηθεί από τον μήνα της νέας αίτησης για το υπολειπόμενο χρονικό διάστημα ακινησίας.

Για το ενδιάμεσο χρονικό διάστημα οι εισφορές είναι απαιτητές.

7. Διαδικασία

Για την ομοιόμορφη εφαρμογή των νέων διατάξεων παρέχονται οδηγίες για τη διαδικασία που θα ακολουθείται:
– Υποβάλλεται σχετικό αίτημα με τα προβλεπόμενα δικαιολογητικά.
– Πραγματοποιείται οικονομικός έλεγχος κατά τα γνωστά.
– Εφόσον πληρούνται οι προϋποθέσεις χορηγείται εξαίρεση στις περιπτώσεις που:

α) δεν υπάρχουν ληξιπρόθεσμες οφειλές.

β) υφίσταται ενεργή ρύθμιση στον ΟΑΕΕ ή το ΚΕΑΟ.

•    Εάν οφείλονται ασφαλιστικές εισφορές πριν τη χορήγηση της εξαίρεσης, θα πρέπει να ρυθμιστούν σύμφωνα με τις ισχύουσες διατάξεις και να καταβληθεί η 1η δόση.

Το αίτημα ρύθμισης παραλαμβάνεται ταυτόχρονα με την αίτηση εξαίρεσης και καταχωρείται αυθημερόν.

Στην περίπτωση που οι οφειλόμενες εισφορές είναι βεβαιωμένες στο ΚΕΑΟ, ο ασφαλισμένος θα ενημερώνεται ότι η αιτούμενη εξαίρεση από την ασφάλιση του ΟΑΕΕ θα του χορηγηθεί με την προσκόμιση απόφασης ρύθμισης των οφειλών του.

Επιπλέον, θα ενημερώνεται για τυχόν τρέχουσες εισφορές που δεν έχουν καταστεί ληξιπρόθεσμες ως προς την υποχρέωση εμπρόθεσμης εξόφλησής τους.

Για την καταχώρηση της εξαίρεσης στο Μητρώο Ασφαλισμένων, η ΗΔΙΚΑ δημιούργησε νέους κωδικούς.

  • Κωδικός «54» για τα ΦΔΧ οχήματα
  • Κωδικός «55» για τα ΕΔΧ οχήματα

Η διαδικασία που θα ακολουθείται είναι η εξής:

– Ενημέρωση του Μητρώου με τον κωδικό εξαίρεσης «54» ή «55» και την ημερομηνία διακοπής της εξαίρεσης.

– Ημερομηνία επανεγγραφής τίθεται μεγαλύτερη της ημερομηνίας διακοπής από 3 μήνες έως 3 έτη για τον κωδ. «54» και από 3 μήνες έως 1 έτος για τον κωδ. «55» στην οθόνη 1.11 του πληροφοριακού συστήματος.

• Η ΗΔΙΚΑ σε περίπτωση απώλειας ρύθμισης οφειλών ασφαλισμένων ή εκπρόθεσμης καταβολής τρεχουσών εισφορών, μετά την εξαίρεση με τον κωδικό «54» ή «55», θα τους επαναφέρει στην ασφάλιση από τον μήνα απώλειας της ρύθμισης. Παράλληλα, θα προχωρά σε ανάρτηση στην επιλογή 96.5 του πληροφοριακού συστήματος όλων των ασφαλισμένων που έχουν απωλέσει τη ρύθμιση των οφειλών τους στον ΟΑΕΕ ή το ΚΕΑΟ προκειμένου να ελεγχθεί η επαναφορά στην ασφάλιση και να εκδοθεί απόφαση διακοπής της εξαίρεσης και επαναφοράς στην υποχρεωτική ασφάλιση.

8. Γενικά

• Η ισχύς της Υπουργικής Απόφασης αρχίζει από τη δημοσίευσή της στην Εφημερίδα της Κυβερνήσεως, δηλ. από 12/9/2016.

• Σε περιπτώσεις απόρριψης παλαιότερων (πριν την ισχύ της Υ.Α.) αιτημάτων οι ενδιαφερόμενοι μπορούν να επανέλθουν με νέο αίτημα εξαίρεσης βάσει των νέων διατάξεων.

• Για αιτήσεις που έχουν υποβληθεί από 12/9/2016 έως την έκδοση της παρούσας εγκυκλίου θα χορηγούνται εξαιρέσεις αναδρομικά, με τον τρόπο που προαναφέρεται, εφόσον πληρούνται οι προϋποθέσεις.

Π.χ. – Σε περίπτωση που το ΔΧ τέθηκε σε ακινησία από τις 22/8/2016:
Αίτηση εξαίρεσης: 12/9/2016 Έναρξη χορήγησης εξαίρεσης: 1/10/2016 (δηλ. χορήγηση εξαίρεσης από τον επόμενο μήνα της αίτησης καθόσον η Υ.Α. εκδόθηκε την 12/9/16 και όχι την πρώτη του μήνα)
– Σε περίπτωση που το ΔΧ τέθηκε σε ακινησία από τις 22/8/2016:
Αίτηση εξαίρεσης: 4/11/2016 Έναρξη χορήγησης εξαίρεσης: 1/11/2016 (δηλ. χορήγηση εξαίρεσης από τον ίδιο μήνα της αίτησης καθόσον όλο τον μήνα το ΔΧ ήταν σε ακινησία)
– Σε περίπτωση που το ΔΧ τέθηκε σε ακινησία από τις 8/11/2016:
Αίτηση εξαίρεσης: 14/11/2016 Έναρξη χορήγησης εξαίρεσης: 1/12/2016 (δηλ. χορήγηση εξαίρεσης από τον επόμενο μήνα της αίτησης καθόσον το ΔΧ δεν τέθηκε σε ακινησία από την αρχή του μήνα)

• Το χρονικό διάστημα εξαίρεσης από την ασφάλιση του ΟΑΕΕ λόγω προσωρινής ακινησίας του Φ.Δ.Χ. ή Ε.Δ.Χ. οχήματος δεν λογίζεται ως χρόνος ασφάλισης.

• Κατά τη διάρκεια της προσωρινής ακινησίας του Φ.Δ.Χ. ή Ε.Δ.Χ. οχήματος, ο εξαιρούμενος της ασφάλισης δεν μπορεί να υποβάλλει αίτηση συνταξιοδότησης, εκτός αν διακόψει την επαγγελματική του δραστηριότητα, σύμφωνα με τις καταστατικές διατάξεις του Οργανισμού.

• Σε κάθε περίπτωση άρσης της προσωρινής ακινησίας, η αρμόδια Δ/νση Μεταφορών της οικείας Περιφέρειας υποχρεούται να κοινοποιήσει στην αρμόδια περ/κή Δ/νση του ΟΑΕΕ την επανακυκλοφορία του Φ.Δ.Χ. ή Ε.Δ.Χ. οχήματος, η οποία με τη σειρά της πρέπει να ενημερώσει το αρμόδιο περ/κό τμήμα ώστε να επαναφέρει στην ασφάλιση τον ενδιαφερόμενο.

Παρακαλούμε για την πιστή εφαρμογή των ανωτέρω.
Της παρούσας παρακαλούμε να λάβει γνώση ενυπόγραφα το προσωπικό της μονάδας σας.
Ο ΔΙΟΙΚΗΤΗΣ ΟΑΕΕ
ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ ΤΣΑΚΙΡΗΣ