Κατάθεση πινακίδων – Προσωρινή ακινησία Φορτηγού (ΦΔΧ) και Επιβατικού (ΕΔΧ)

Κατάθεση πινακίδων – Προσωρινή ακινησία Φορτηγού (ΦΔΧ) και Επιβατικού (ΕΔΧ)

Οι μεταφορικές επιχειρήσεις δύνανται να καταθέτουν προσωρινά την άδεια κυκλοφορίας και τις κρατικές πινακίδες των Φορτηγών Δημοσίας Χρήσης (ΦΔΧ) ιδιοκτησίας τους (προσωρινή ακινησία)

Αριθμ. Φ.10035/2523/131 – ΦΕΚ B 2896 – 12.09.2016

Όροι και προϋποθέσεις θέσης σε προσωρινή ακινησία Φορτηγού Δημοσίας Χρήσης (ΦΔΧ) και Επιβατικού (ΕΔΧ) οχήματος, κατά το άρθρο 121 του Ν. 4199/2013 (Α 216)

ΟΙ ΥΠΟΥΡΓΟΙ
ΕΡΓΑΣΙΑΣ, ΚΟΙΝΩΝΙΚΗΣ ΑΣΦΑΛΙΣΗΣ ΚΑΙ ΚΟΙΝΩΝΙΚΗΣ ΑΛΛΗΛΕΓΓΥΗΣ – ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ – ΥΠΟΔΟΜΩΝ, ΜΕΤΑΦΟΡΩΝ ΚΑΙ ΔΙΚΤΥΩΝ

Άρθρο 1
1. Οι μεταφορικές επιχειρήσεις δύνανται να καταθέτουν προσωρινά την άδεια κυκλοφορίας και τις κρατικές πινακίδες των Φορτηγών Δημοσίας Χρήσης (Φ.Δ.Χ.) ιδιοκτησίας τους (προσωρινή ακινησία) στην υπηρεσία μεταφορών της Περιφέρειας όπου τηρείται ο φάκελος του οχήματος, η οποία εκδίδει βεβαίωση προσωρινής ακινησίας. Η δυνατότητα προσωρινής ακινησίας αφορά τόσο στις παλαιές άδειες Φ.Δ.Χ. όσο και τα Φ.Δ.Χ. με αρχική χορήγηση σύμφωνα με τα άρθρα 4 και 5 του Ν. 3887/2010.
Επίσης, οι ιδιοκτήτες Επιβατηγών Δημόσιας Χρήσης (Ε.Δ.Χ.) αυτοκινήτων δύνανται να καταθέτουν προσωρινά τα στοιχεία κυκλοφορίας (άδεια και κρατικές πινακίδες αριθμού κυκλοφορίας) των Ε.Δ.Χ. αυτοκινήτων ιδιοκτησίας τους στην αρμόδια υπηρεσία Μεταφορών και Επικοινωνιών της οικείας Περιφέρειας όπου τηρείται ο φάκελος του οχήματος, η οποία εκδίδει βεβαίωση προσωρινής ακινησίας.

2. Το χρονικό διάστημα που δύναται Φ.Δ.Χ. αυτοκίνητο να τεθεί, κατά τα οριζόμενα της Απόφασης αυτής, σε προσωρινή ακινησία διαρκεί από τρεις (3) μήνες έως τρία (3) έτη, ενώ το αντίστοιχο διάστημα για τα Ε.Δ.Χ. αυτοκίνητα είναι από τρεις (3) μήνες έως ένα (1) έτος.

3. Τα στοιχεία κυκλοφορίας φυλάσσονται στην περιφερειακή υπηρεσία μεταφορών καθ’ όλη τη διάρκεια της προσωρινής ακινησίας.

Άρθρο 2
1. Τα πρόσωπα της παρ. 1 της Απόφασης αυτής που υπάγονται στην ασφάλιση του Ο.Α.Ε.Ε. σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθρου 1 του Π.δ. 258/2005 όπως ισχύει, εξαιρούνται από την υποχρεωτική ασφάλιση του Ο.Α.Ε.Ε. κατά τη διάρκεια της θέσης σε προσωρινή ακινησία του ιδιόκτητου Φ.Δ.Χ. ή Ε.Δ.Χ. οχήματος σύμφωνα με την παρ.1 του άρθρου 121 του Ν. 4199/2013. Στις περιπτώσεις μεταφορικής επιχείρησης που συνεχίζεται η λειτουργία της με μισθωμένα Φ.Δ.Χ., εξακολουθεί να υφίσταται η υποχρέωση ασφάλισης στον Ο.Α.Ε.Ε. των παραπάνω προσώπων.

Η ανωτέρω εξαίρεση από την ασφάλιση στον Ο.Α.Ε.Ε. είναι δυνατή μόνο στην περίπτωση που όλα τα Ε.Δ.Χ. και Φ.Δ.Χ. οχήματα από τα οποία απορρέει η υποχρέωση του ενδιαφερομένου για ασφάλιση στον Ο.Α.Ε.Ε. τεθούν σε προσωρινή ακινησία, σύμφωνα με τα οριζόμενα της Απόφασης αυτής.

2. Η ρύθμιση της ανωτέρω παραγράφου 1 είναι δυνατή και στην περίπτωση που το Φ.Δ.Χ. και Ε.Δ.Χ. όχημα έχει καταστραφεί από φυσική ή άλλη αιτία και είναι δυνατή η θέση του σε ακινησία σύμφωνα με την ισχύουσα νομοθεσία.

3. Για την εξαίρεση από την ασφάλιση του Ο.Α.Ε.Ε. των προσώπων της παρ.1 απαιτείται:

Α. η εξόφληση ή η ρύθμιση των τυχόν καθυστερούμενων προς τον Οργανισμό οφειλών σύμφωνα με τις κείμενες διατάξεις και

Β. η προσκόμιση στην αρμόδια Υπηρεσία του Ο.Α.Ε.Ε. όπου υπάγονται οι αιτούντες την εξαίρεση των παρακάτω δικαιολογητικών:

α. βεβαίωση της αρμόδιας Υπηρεσίας Μεταφορών της οικείας Περιφέρειας:

για κάθε Ε.Δ.Χ. και Φ.Δ.Χ. που τίθεται σε προσωρινή ακινησία.

ότι το σύνολο των ιδιόκτητων Φ.Δ.Χ. της μεταφορικής επιχείρησης ή των μεταφορικών επιχειρήσεων στις οποίες συμμετέχει ή των ιδιόκτητων Ε.Δ.Χ. ή των Ε.Δ.Χ. που ανήκουν σε εταιρίες στις οποίες συμμετέχει έχει τεθεί σε προσωρινή ακινησία. Η χορήγηση της βεβαίωσης γίνεται κατόπιν υποβολής υπεύθυνης δήλωσης στην αρμόδια Υπηρεσία Μεταφορών της οικείας περιφέρειας στην οποία ο αιτών δηλώνει τον αριθμό κυκλοφορίας όλων των ιδιόκτητων Φ.Δ.Χ. της μεταφορικής ή των μεταφορικών επιχειρήσεων στις οποίες συμμετέχει καθώς και τον αριθμό κυκλοφορίας όλων των ιδιόκτητων Ε.Δ.Χ. ή των Ε.Δ.Χ. που ανήκουν σε εταιρείες στις οποίες συμμετέχει.

β. Βεβαίωση της αρμόδιας Δ.Ο. Υ. από την οποία προκύπτουν οι γενόμενες μεταβολές της θέσης σε ακινησία των Ε.Δ.Χ. και Φ.Δ.Χ. της μεταφορικής ή των μεταφορικών επιχειρήσεων όπου συμμετέχει ο αιτών.

γ. Υπεύθυνη δήλωση του αιτούντα εξαίρεσης από την ασφάλιση στον Ο.Α.Ε.Ε. στην οποία δηλώνει ότι δεν διαθέτει μισθωμένα κυκλοφορούντα Δ.Χ. οχήματα.

4. Σε κάθε περίπτωση άρσης της προσωρινής ακινησίας, η αρμόδια Δ/νση Μεταφορών της οικείας Περιφέρειας υποχρεούται να κοινοποιήσει στην αρμόδια περιφερειακή διεύθυνση του Ο.Α.Ε.Ε. την επανακυκλοφορία του Φ.Δ.Χ. ή Ε.Δ.Χ. οχήματος.

5. Το χρονικό διάστημα εξαίρεσης από την ασφάλιση του Ο.Α.Ε.Ε. λόγω προσωρινής ακινησίας του Φ.Δ.Χ. ή Ε.Δ.Χ. οχήματος δεν λογίζεται ως χρόνος ασφάλισης.

6. Η εξαίρεση από την ασφάλιση κατά τη διάρκεια της προσωρινής ακινησίας διακόπτεται στην περίπτωση οφειλέτη που έχει ρυθμίσει τις οφειλές του και απωλέσει τη ρύθμιση.

7. Κατά τη διάρκεια της προσωρινής ακινησίας του Φ.Δ.Χ. ή Ε.Δ.Χ. οχήματος, ο εξαιρούμενος της ασφάλισης δεν μπορεί να υποβάλλει αίτηση συνταξιοδότησης, εκτός και αν διακόψει την επαγγελματική του δραστηριότητα σύμφωνα με τις καταστατικές διατάξεις του ΟΑΕΕ.

Η ισχύς της παρούσας αρχίζει από τη δημοσίευσή της στην Εφημερίδα της Κυβερνήσεως.

Η απόφαση αυτή να δημοσιευθεί στην Εφημερίδα της Κυβερνήσεως.
Αθήνα, 7 Σεπτεμβρίου 2016
Οι Υπουργοί

ΣχετικάΚατάθεση πινακίδων. Ακινησία αυτοκινήτου και μοτοσικλέτας. Δικαιολογητικά