Φορολογικές δηλώσεις 2024. Ξεκινά η υποβολή στο TaxisNet

Ο υφυπουργός εθνικής οικονομίας και οικονομικών, σε συνέντευξή του στην τηλεόραση της ΕΡΤ, ανακοίνωσε μεταξύ των άλλων, ότι σήμερα 25.4.2024, ανοίγει το TaxisNet για τις φορολογικές δηλώσεις 2024

 

Οι σημαντικές αλλαγές στις φορολογικές δηλώσεις 2024

 

Αυτόματη συμπλήρωση και υποβολή φορολογικής δήλωσης 2024 μισθωτών, συνταξιούχων

Με διάταξη στον νόμο 5104/2024, προβλέπεται ότι για φορολογουμένους που έχουν εισοδήματα μόνο από μισθούς ή συντάξεις, η φορολογική δήλωση συμπληρώνεται αυτομάτως από τη Φορολογική Διοίκηση και κοινοποιείται προς τον φορολογούμενο, ο οποίος μπορεί να αντιταχθεί στα όσα έχουν υπολογισθεί μέχρι τη λήξη της προθεσμίας υποβολής της.

Συγκεκριμένα από το τρέχον έτος 2024 οι φορολογούμενοι οι οποίοι απέκτησαν το 2023 εισοδήματα αποκλειστικά από μισθούς και συντάξεις και δεν είχαν καμία μεταβολή στην οικογενειακή ή περιουσιακή τους κατάσταση δεν θα χρειαστεί να συμπληρώσουν τη φορολογική τους δήλωση

Το βασικό έντυπο Ε1 θα είναι έτοιμο προς υποβολή από τη φορολογική διοίκηση. Το μόνο που θα έχουν να κάνουν είναι να ελέγξουν εάν είναι σωστά τα ποσά που είναι προσυμπληρωμένα όπως μισθοί, συντάξεις, αποδείξεις, δάνεια, κατοικίες, αυτοκίνητα κ.λ.π.

Όσοι διαπιστώσουν ότι όλα είναι συμπληρωμένα σωστά, θα πατήσουν απλά το κουμπί της υποβολής της δήλωσης και την ίδια στιγμή θα εκκαθαριστεί και θα εκδοθεί το εκκαθαριστικό σημείωμα.

Περαιτέρω θα υπάρχει η δυνατότητα να μην ασχοληθούν καθόλου με τη διαδικασία υποβολής, συμπλήρωσης και ελέγχου της δήλωσης. Εάν λοιπόν δεν κάνουν τίποτα, στις 30 Ιουνίου 2024 η δήλωση θα υποβληθεί αυτόματα για αυτούς και θα εκδοθεί και σε αυτή την περίπτωση το εκκαθαριστικό σημείωμα

 

Τεκμαρτό εισόδημα επαγγελματιών

Οι νέοι κωδικοί 045-046 «Εμπίπτετε στις διατάξεις των περ. β ή δ της παρ. 6 του άρθρου 28Α ΚΦΕ και εξαιρείστε από την εφαρμογή του ελάχιστου καθαρού εισοδήματος από επιχειρηματική δραστηριότητα ή εμπίπτετε στην παρ. 7 του άρθρου 28Α ΚΦΕ;» συμπληρώνονται από το φορολογούμενο προκειμένου για την εξαίρεσή του από τον προσδιορισμό του ελάχιστου καθαρού ποσού εισοδήματος των άρθρων 28Α – 28Δ του ΚΦΕ ή την αναλογική μείωση του τεκμαρτού εισοδήματος στην περίπτωση άσκησης επιχειρηματικής δραστηριότητας για περιορισμένο χρονικό διάστημα βάσει νομοθετικής ή κανονιστικής ρύθμισης.

Στον υποπίνακα του κωδικού αυτού ο φορολογούμενος μπορεί να επιλέξει:
Α) «Εμπίπτετε στις διατάξεις της περ. β’ της παρ. 6 του άρθρου 28Α του ΚΦΕ; (εξαίρεση για ασφ. διαμεσολαβητές)»
Β) «Εμπίπτετε στις διατάξεις της περ. δ’ της παρ. 6 του άρθρου 28Α ΚΦΕ; (εξαίρεση για καφενεία σε οικισμούς <500 κατοίκους)»
Γ) «Ασκείτε επιχειρηματική δραστηριότητα για περιορισμένο χρονικό διάστημα βάσει νομοθετικής ή κανονιστικής ρύθμισης; (παρ. 7 αρθρ.28Α)»

Οι νέοι κωδικοί 047-048 «Εμπίπτετε στην παρ. 2 ή/και στην παρ. 3 του άρθρου 28Γ ΚΦΕ και δικαιούστε μείωση του ελάχιστου καθαρού εισοδήματος από επιχειρηματική δραστηριότητα;» συμπληρώνονται από το φορολογούμενο προκειμένου να λάβει την προβλεπόμενη κατά το ήμισυ μείωση του ελάχιστου ποσού καθαρού εισοδήματος των άρθρων 28Α – 28Δ του ΚΦΕ. Στον υποπίνακα των κωδικών αυτών ο φορολογούμενος μπορεί να επιλέξει μία ή περισσότερες από τις κατωτέρω ενδείξεις:

Α) «Έχετε την ιδιότητα του πολύτεκνου ως γονέας ή απορφανισθέν τέκνο; (άρθρο πρώτο του ν. 1910/1944) (Α’ 75)»
Β) «Είστε γονέας μονογονεϊκής οικογένειας με ανήλικα τέκνα;»
Γ) «Είστε εκμεταλλευτής ταξί με ποσοστό ιδιοκτησίας < 25%;»
Δ) «Επαγγελματική έδρα και κύρια κατοικία σε οικισμό με πληθυσμό μικρότερο των πεντακοσίων (500) κατοίκων ή σε νησιά με πληθυσμό μικρότερο των τριών χιλιάδων εκατό (3.100) κατοίκων»

Στους κωδικούς 405-406 προσυμπληρώνεται από τη φορολογική Διοίκηση το ελάχιστο ποσό καθαρού εισοδήματος από την άσκηση επιχειρηματικής δραστηριότητας των άρθρων 28Α -28Δ του ΚΦΕ. Στην ανάπτυξη του σχετικού εσωτερικού υποπίνακα εμφανίζονται αναλυτικά οι υπολογισμοί της φορολογικής Διοίκησης ως προς τον προσδιορισμό του ελάχιστου ποσού καθαρού εισοδήματος.

Στους νέους κωδικούς 407-408 μεταφέρονται από τον κωδ. 665 του πίνακα Η’ του εντύπου Ε3 τα καθαρά (τεκμαρτά) κέρδη των οικοδομικών επιχειρήσεων για τις οποίες με βάση τη μεταβατική διάταξη της παρ. 23 του άρθρου 72 του ΚΦΕ εφαρμόζονται οι προϊσχύουσες διατάξεις του άρθρου 34 του ν. 2238/1994. Τα εν λόγω κέρδη δεν συμψηφίζονται με τυχόν λογιστικές ζημιές (κωδ 413-414), καθώς και ζημιές προηγούμενων χρήσεων (κωδ 415-416).

Νέοι κωδικοί 443-444 :
Στην περίπτωση αμφισβήτησης του ελάχιστου ποσού καθαρού εισοδήματος, για λόγους πέραν αυτών που αναφέρονται στην παρ. 3 του άρθρου 28Α του ΚΦΕ, ο φορολογούμενος έχει, σύμφωνα με την παρ. 4 του ίδιου άρθρου, τη δυνατότητα να ζητήσει τη διενέργεια ελέγχου του άρθρου 27 του ΚΦΔ για να αποδειχθεί η ακρίβεια της δήλωσής του για εισόδημα μικρότερο του τεκμαρτού, με την υποβολή εμπρόθεσμα της δήλωσης φορολογίας εισοδήματος και επιλέγοντας τους νέους κωδικούς 443-444. Μετά την υποβολή της δήλωσης εκδίδεται πράξη διοικητικού προσδιορισμού του φόρου, σύμφωνα με τα οριζόμενα στο άρθρο 4 της απόφασης Α.1055/2024. Ο φορολογούμενος υποχρεούται το αργότερο εντός προθεσμίας εξήντα (60) ημερών από τη λήξη της προθεσμίας για την υποβολή της δήλωσης φορολογίας εισοδήματος να συμπληρώσει ερωτηματολόγιο κατ’ εφαρμογή των διατάξεων της παρ. 1 του άρθρου 27 του ΚΦΔ (άρθρο 4 παρ. 1 και 2 της απόφασης Α.1055/2024).

 

Σχετικά:

Νόμος 5104/2024 – ΦΕΚ τεύχος Α 58/19.04.2024
Κώδικας Φορολογικής Διαδικασίας και άλλες διατάξεις

 

 

 

Το άρθρο δημοσιεύτηκε πρώτη φορά στον Οδηγό του Πολίτη (odigostoupoliti.eu). Επιτρέπεται η αναδημοσίευση (όχι αυτολεξεί) του περιεχομένου του παρόντος άρθρου, μόνο με αναφορά, με ενεργό σύνδεσμο (link)(https://www.odigostoupoliti.eu), της πηγής προέλευσης