ΟΑΕΕ. Παροχές ασθενείας σε ανασφάλιστους και οφειλέτες

Αριθμ. Φ.80000/7870/305 – ΦΕΚ Β 1619 – 19.06.2014

Καθορισμός διαδικασίας και δικαιολογητικών για παροχές ασθένειας σε είδος, κατ’ εφαρμογή του άρθρου πρώτου υποπαράγραφος Α3 του ν.4254/2014 (Α 85).

ΟΙ ΥΠΟΥΡΓΟΙ
ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ – ΕΡΓΑΣΙΑΣ, ΚΟΙΝΩΝΙΚΗΣ ΑΣΦΑΛΙΣΗΣ ΚΑΙ ΠΡΟΝΟΙΑΣ
Έχοντας υπόψη:
1. Τις διατάξεις της παρ. Δ της υποπαραγράφου Α3 του άρθρου πρώτου του ν. 4254/2014 (Α 85).
2. Τις διατάξεις του άρθρου 90 του π.δ/τος 63/2005 (Α΄ 98) «Κώδικα Νομοθεσίας για την Κυβέρνηση και τα Κυβερνητικά Όργανα».
3. Τις διατάξεις του π.δ/τος 86/2012 (Α΄ 141) «Διορισμός Υπουργών, Αναπληρωτών Υπουργών και Υφυπουργών».
4. Τις διατάξεις της αριθ. Υ.48/09-07-2012 (Β΄ 2105) απόφασης Πρωθυπουργού «Καθορισμός αρμοδιοτήτων του Αναπληρωτή Υπουργού Οικονομικών Χρήστου Σταϊ­κούρα».
5. Το γεγονός ότι από τις διατάξεις της απόφασης αυτής προκαλείται δαπάνη ανώτατου ύψους είκοσι εκατομμυρίων ευρώ (20.000.000,00 €), σε βάρος του προϋπολογισμού του ΕΟΠΥΥ η οποία θα καλυφθεί από το πρωτογενές πλεόνασμα γενικής κυβέρνησης έτους 2013 και η οποία δεν προκαλεί επιπλέον επιβάρυνση στον κρατικό Π/Υ πέραν αυτής που είχε προβλεφθεί στην αριθ. 70/12/2014 έκθεση του Γ.Λ.Κ. κατά την επεξεργασία του ν.4254/2014, αποφασίζουμε:

1. α) Οι ασφαλισμένοι του ΟΑΕΕ που διέκοψαν την επαγγελματική τους δραστηριότητα ή προέβησαν σε δήλωση αδράνειας εργασιών στη Δ.Ο.Υ. σύμφωνα με την ΠΟΛ 1102/14.7.2005 και δεν εμπίπτουν στις διατάξεις της παραγράφου 8 του άρθρου δευτέρου του ν.3845/2010 (Α΄ 65) ή συνεχίζουν την επαγγελματική τους δραστηριότητα και δεν είναι ασφαλισμένοι σε άλλο φορέα καθώς, και β) οι ασφαλισμένοι του Τομέα Μηχανικών και Εργοληπτών Δημοσίων Έργων του ΕΤΑΑ, οι οποίοι έχουν απολέσει την ασφαλιστική τους ικανότητα λόγω οφειλών στον ασφαλιστικό τους φορέα, δικαιούνται, οι ίδιοι και τα προστατευόμενα μέλη αυτών, παροχές ασθένειας σε είδος από τον ΕΟΠΥΥ μέχρι 28/2/2015, εφόσον οι οφειλές τους αφορούν τα έτη 2011, 2012 και 2013, χωρίς να εξετάζεται η ασφαλιστική κατάσταση του 2014, και ο μέσος όρος του συνολικού οικογενειακού φορολογητέου εισοδήματος για τα ανωτέρω έτη δεν υπερβαίνει τα 12.000 ευρώ.

Προκειμένου οι αρμόδιες υπηρεσίες των ασφαλιστικών φορέων να προβούν στη χορήγηση ασφαλιστικής ικανότητας μέχρι 28/2/2015, για τον ίδιο τον ασφαλισμένο και τα προστατευόμενα μέλη αυτού, σύμφωνα με την ισχύουσα νομοθεσία, απαιτείται η υποβολή αίτησης και η προσκόμιση αντίγραφου εκκαθαριστικού σημειώματος για τα εισοδήματα των ετών 2011, 2012 και 2013.

Οι αρμόδιες υπηρεσίες των ασφαλιστικών φορέων ελέγχουν τα δικαιολογητικά και αφού διαπιστώσουν ότι ο μέσος όρος του συνολικού οικογενειακού φορολογητέου εισοδήματος των τριών (3) προηγουμένων ετών δεν υπερβαίνει το ποσό των δώδεκα χιλιάδων ευρώ (12.000,00 €) και οι οφειλές από ασφαλιστικές εισφορές έχουν δημιουργηθεί τα ίδια έτη, προβαίνουν στην χορήγηση ασφαλιστικής ικανότητας (θεώρηση του βιβλιαρίου υγείας) μέχρι 28/2/2015 με την ένδειξη «άρθρο πρώτο υποπαράγραφος Α3 του ν. 4254/2014».

Σε περίπτωση ανακριβούς δήλωσης διακόπτεται άμεσα η ασφαλιστική ικανότητα και αναζητούνται οι τυχόν καταβληθείσες δαπάνες για ιατροφαρμακευτική και νοσηλευτική περίθαλψη.

2) Οι υπερήλικες ασφαλισμένοι του ΟΓΑ, των οποίων το ασφαλιστικό δικαίωμα επανεξετάζεται βάσει της περίπτωσης 5 της υποπαραγράφου ΙΑ6 του άρθρου πρώτου του ν.4093/2012 (Α΄ 222) και δεν πληρούν τις προϋποθέσεις για τη χορήγηση σύνταξης, και τα προστατευόμενα μέλη αυτών σύμφωνα με την ισχύουσα νομοθεσία, δικαιούνται παροχές ασθένειας σε είδος μέχρι 28.2.2015, με την υποβολή σχετικής αίτησης στις αρμόδιες υπηρεσίες του Οργανισμού.

3) Τα ασφαλιστικά ταμεία και ο ΕΟΠΥΥ οφείλουν να εξασφαλίσουν την ξεχωριστή παρακολούθηση της δαπάνης στο πλαίσιο της παρούσας απόφασης.

4) Η μεταφορά του ποσού προς τον ΕΟΠΥΥ, με τη μορφή της επιχορήγησης, θα γίνεται σταδιακά ανάλογα με την πορεία των πληρωμών έτσι όπως αυτή θα προκύπτει από τις μηνιαίες αναφορές του ΕΟΠΥΥ οι οποίες αποστέλλονται εντός 10 ημερών μετά το τέλος του προηγούμενου μήνα προς το Υπουργείο Υγείας (ΓΔΟΥ) και το ΓΛΚ (Δ.Π.Γ.Κ.). Οι μεταφορές των πιστώσεων θα πραγματοποιηθούν σε τρεις δόσεις η τελευταία εκ των οποίων το Δεκέμβριο 2014 και θα αφορά το χρονικό διάστημα Ιανουαρίου – Φεβρουαρίου 2015, με βάση την εκτίμηση του ΕΟΠΥΥ για την πορεία των υποχρεώσεων και των πληρωμών.

Η απόφαση αυτή να δημοσιευθεί στην Εφημερίδα της Κυβερνήσεως.
Αθήνα, 16 Ιουνίου 2014
ΟΙ ΥΠΟΥΡΓΟΙ
ΑΝΑΠΛΗΡΩΤΗΣ ΥΠΟΥΡΓΟΣ ΕΡΓΑΣΙΑΣ, ΚΟΙΝΩΝΙΚΗΣ
ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΑΣΦΑΛΙΣΗΣ ΚΑΙ ΠΡΟΝΟΙΑΣ
ΧΡΗΣΤΟΣ ΣΤΑΪΚΟΥΡΑΣ ΙΩΑΝΝΗΣ ΒΡΟΥΤΣΗΣ