Οι δήμοι υποχρεωτικής φοίτησης στα νηπιαγωγεία από 4 ετών

Οι δήμοι υποχρεωτικής φοίτησης στα νηπιαγωγεία από 4 ετών

Οι δήμοι στους οποίους από το σχολικό έτος 2019-2020 και εφεξής εφαρμόζεται η δίχρονη υποχρεωτική προσχολική εκπαίδευση

Η υποχρεωτική φοίτηση των νηπίων που θα συμπληρώσουν την 31 Δεκεμβρίου του 2019 την ηλικία των 4 ετώνΑριθμ. Φ.15/27268/Δ1 – ΦΕΚ Τεύχος Β 623/26.02.2019
Ορισμός δήμων εφαρμογής δίχρονης προσχολικής εκπαίδευσης από το σχολικό έτος 2019-2020.

ΟI ΥΠΟΥΡΓΟI
ΠΑΙΔΕΙΑΣ, ΕΡΕΥΝΑΣ ΚΑΙ ΘΡΗΣΚΕΥΜΑΤΩΝ – ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ
αποφασίζουμε:

Ορίζουμε τους δήμους στους οποίους από το σχολικό έτος 2019-2020 και εφεξής εφαρμόζονται οι προβλέψεις της παρ. 4 του άρθρου 3 του ν. 1566/1985 (Α΄ 167), όπως αντικαταστάθηκε με την περίπτ. γ΄ της παρ. 3 του άρθρου 33 του ν. 4521/2018 (Α΄ 38), όπως αναφέρονται στον πίνακα που ακολουθεί:

Οι δήμοι υποχρεωτικής φοίτησης στα νηπιαγωγεία από 4 ετών

Οι δήμοι υποχρεωτικής φοίτησης στα νηπιαγωγεία από 4 ετών

Η απόφαση αυτή να δημοσιευθεί στην Εφημερίδα της Κυβερνήσεως.Η δίχρονη προσχολική εκπαίδευση θα γίνει, σε βάθος τριετίας, υποχρεωτική σε όλους τους δήμους και θα ενταχθεί στο πλαίσιο της υποχρεωτικής ενιαίας 14χρονης εκπαίδευσης, που αποτελεί διαχρονικό αίτημα των εκπαιδευτικών, των παιδαγωγών και των γονέων σε εφαρμογή του άρθρου 33 του νόμου 4521/2018.

Σύμφωνα με τον νόμο, η φοίτηση των νηπίων, που συμπληρώνουν την 31η Δεκεμβρίου του έτους εγγραφής την ηλικία των 4 ετών, γίνεται υποχρεωτική σταδιακά και σε κάθε περίπτωση εντός τριετίας, κατά δήμους, οι οποίοι ορίζονται με κοινή απόφαση των Υπουργών Παιδείας, Έρευνας και Θρησκευμάτων και Οικονομικών και ύστερα από εισήγηση των οικείων Περιφερειακών Διευθυντών Πρωτοβάθμιας και Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης.

Η σχετική εισήγηση διατυπώνεται μετά από γνώμη της τριμερούς Επιτροπής. Η Τριμερής Επιτροπή αποτελείται από τους οικείους Διευθυντές Πρωτοβάθμιας Εκπαίδευσης ως Προέδρους, τους οικείους Δημάρχους και τους Προέδρους των οικείων Συλλόγων Εκπαιδευτικών Πρωτοβάθμιας Εκπαίδευσης ως μέλη.

Σχετικά:

Οι 184 δήμοι της χώρας για το σχολικό έτος 2018-2019 με δίχρονη υποχρεωτική προσχολική εκπαίδευση