Ταξινόμηση οινοποιήσιμων ποικιλιών αμπέλου και ποικιλιών σταφιδοποιίας

Ταξινόμηση οινοποιήσιμων ποικιλιών αμπέλου και ποικιλιών σταφιδοποιίας (Αριθμ. 2919/95506 – ΦΕΚ Τεύχος Β 3276/18.09.2017)

Άρθρο 1
Σκοπός
Σκοπός της παρούσας απόφασης είναι η ταξινόμηση των οινοποιήσιμων ποικιλιών αμπέλου και των ποικιλιών σταφιδοποιίας σύμφωνα με το άρθρο 81 του Καν (ΕΚ) αριθ. 1308/2013 του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου καθώς και με την αριθ. 659/9588/24-01-2013 κοινή υπουργική απόφαση (Β 160), όπως κάθε φορά ισχύει.

Άρθρο 2
Ταξινόμηση
Η ταξινόμηση των ποικιλιών αμπέλου έχει ως εξής:

1) Στον Τίτλο Ι του Παραρτήματος Ι περιλαμβάνονται όλες οι οινοποιήσιμες ποικιλίες αμπέλου οι οποίες διακρίνονται σε συνιστώμενες και επιτρεπόμενες.
Τα αμπελοοινικά προϊόντα που απαριθμούνται στο Μέρος ΙΙ του Παραρτήματος VII, του Καν. (ΕE) 1308/2013, όπως και τα αποστάγματα αμπελοοινικής προέλευσης που περιλαμβάνονται στο Παράρτημα ΙΙ του Καν. (ΕΕ) 110/2008, προέρχονται από τις εν λόγω οινοποιήσιμες ποικιλίες.

2) Στον Τίτλο ΙΙ του Παραρτήματος Ι περιλαμβάνονται οι ποικιλίες σταφιδοποιίας Σουλτανίνα Β και Κορινθιακή Ν και οι περιοχές όπου αυτές μπορούν να καλλιεργηθούν για την παραγωγή ξηρής σταφίδας.3) Οι ποικιλίες Μοσχάτο Αμβούργου N, Όψιμο Εδέσσης B, Μοσχάτο Αλεξανδρείας B, Όψιμο Σουφλίου B, Ραζακί (Κέρινο) B, Σουλτανίνα B, δύνανται να καλλιεργούνται ως οινοποιήσιμες σύμφωνα με τον Τίτλο Ι του Παραρτήματος Ι, αλλά και ως επιτραπέζιες (νωπή κατανάλωση)-χωρίς δικαίωμα στην περίπτωση αυτή να παραγάγουν οίνο προς εμπορία- σε όλη τη χώρα.

4) Σε κάθε περίπτωση τα αμπελοτεμάχια θα πρέπει να είναι καταχωρισμένα στο Αμπελουργικό Μητρώο με τον αντίστοιχο κωδικό της οινοποιήσιμης, της επιτραπέζιας ποικιλίας ή της ξηρής σταφίδας.

5) Στο παράρτημα ΙΙ της παρούσης περιλαμβάνεται ο κατάλογος των οινοποιήσιμων ποικιλιών αμπέλου της χώρας  με ελληνικούς και λατινικούς χαρακτήρες.

Άρθρο 3
Καταργούμενες διατάξεις
Από τη έναρξη ισχύος της παρούσας απόφασης η με αριθ. 3534/96217/7-9-2015 απόφαση του Αναπληρωτή Υπουργού Παραγωγικής Ανασυγκρότησης, Περιβάλλοντος και Ενέργειας «Ταξινόμηση οινοποιήσιμων ποικιλιών αμπέλου και ποικιλιών σταφιδοποιίας» (Β ́1995)καταργείται.

Άρθρο 4
Παραρτήματα
Προσαρτώνται στην παρούσα απόφαση τα Παραρτήματα Ι και ΙΙ, τα οποία αποτελούν αναπόσπαστο μέρος της

Δείτε τον κατάλογο των οινοποιήσιμων ποικιλιών αμπέλου της χώρας  με ελληνικούς και λατινικούς χαρακτήρες (Αριθμ. 2919/95506 – ΦΕΚ Τεύχος Β 3276/18.09.2017)

ΣχετικάΠαραγωγή οινοποιήσιμων ποικιλιών αμπέλου. Δηλώσεις συγκομιδής