Παραγωγή οινοποιήσιμων ποικιλιών αμπέλου. Δηλώσεις συγκομιδής

Παράταση της ημερομηνίας για τη συμπλήρωση και υποβολή δηλώσεων συγκομιδής σταφυλιών οινοποιήσιμων ποικιλιών αμπέλου για το έτος 2016

Το Υπουργείο Αγροτικής Ανάπτυξης και Τροφίμων με σχετικό έγγραφο ενημερώνει ότι η συμπλήρωση και υποβολή δηλώσεων συγκομιδής σταφυλιών οινοποιήσιμων ποικιλιών αμπέλου για το έτος 2016, μέσω των ψηφιακών εφαρμογών του ΥΠΑΑΤ, θα παραταθεί μέχρι την 22η Δεκεμβρίου 2016.

Πηγή: minagric.gr

Υπ. Αγροτικής Ανάπτυξης
Αθήνα, 19 Φεβρουαρίου 2016
ΔΕΛΤΙΟ ΤΥΠΟΥ

Υπουργική Απόφαση σχετικά με τη διαχείριση των αδειών για νέες αμπελοφυτεύσεις για το έτος 2016, υπέγραψε ο Αναπληρωτής Υπουργός Αγροτικής Ανάπτυξης, κ. Μάρκος Μπόλαρης

Η Υπουργική Απόφαση αφορά τη διαχείριση των αδειών για νέες φυτεύσεις οινοποιήσιμων ποικιλιών αμπέλου για το έτος 2016. Για το έτος 2016 θα χορηγηθούν άδειες νέας φύτευσης, που αντιστοιχούν στο 1% του συνόλου των αμπελουργικών εκτάσεων της χώρας, σύμφωνα με την απογραφή που αναφέρεται στις φυτευμένες εκτάσεις την 31η Ιουλίου 2015.

Με αυτήν καθορίζονται τα κριτήρια επιλεξιμότητας και προτεραιότητας των παραγωγών καθώς και θέσπισης νέας διαδικασίας χορήγησης αδειών φύτευσης, Η διαδικασία υποστηρίζεται ηλεκτρονικά, για να εξασφαλίζεται η ταχύτητα ανταπόκρισης στα στενά χρονοδιαγράμματα των κανονισμών καθώς και το αδιάβλητο της διαδικασίας.

Με την επιλογή κριτηρίων προτεραιότητας καθορίζεται ο συντελεστής βαρύτητας με στόχο την ενίσχυση των μικρών και μεσαίων εκμεταλλεύσεων καθώς και αυτών που βρίσκονται σε μειονεκτικές ή περιβαλλοντικά και ιστορικά ευαίσθητες περιοχές ώστε να επιδιωχθεί η βιωσιμότητά τους.

Η Υπουργική Απόφαση αφορά την θέσπιση των αναγκαίων συμπληρωματικών μέτρων για την εφαρμογή των Καν(ΕΚ) αριθμ. 1308/2013 (ΕΕ) αριθμ. 2015/560.και (ΕΕ) αριθμ. 2015/561, και αντικαθιστά Υ.Α. 6208/142241/18-12-2015.
————-
Αριθμ. 6208/142241 – ΦΕΚ B 2833 – 23.12.2015
Θέσπιση των αναγκαίων συμπληρωματικών μέτρων για την εφαρμογή των Κανονισμών (ΕΚ) αριθ. 1308/2013, (Ε.Ε) αριθ. 2015/560 και (Ε.Ε) αριθ. 2015/561, σχετικά με τη διαχείριση των αδειών για νέες αμπελοφυτεύσεις για το έτος 2016

– – –
Αριθμ. 5066/117288 – ΦΕΚ Β 2322 – 27.10.2015
Τροποποίηση της υπ’ αριθμ. 5833/155045/12.12.2013 υπουργικής απόφασης «Καθορισμός συμπληρωματικών μέτρων για την εφαρμογή του Καν. (ΕΚ) 607/2009 της Επιτροπής για τον καθορισμό ορισμένων λεπτομερών κανόνων εφαρμογής του Καν. (ΕΚ) 1234/2007 όσον αφορά τις προστατευόμενες ονομασίες προέλευσης και τις προστατευόμενες γεωγραφικές ενδείξεις, την επισήμανση και παρουσίαση ορισμένων προϊόντων του αμπελοοινικού τομέα»

– – –

Αριθμ. 3535/96221 – ΦΕΚ Β 1996 – 15.09.2015
Μετατροπή δικαιωμάτων φύτευσης σε άδειες φύτευσης σύμφωνα με τις μεταβατικές διατάξεις του (ΕΚ) αριθ. 1308/2013.

Με την παρούσα απόφαση καθορίζεται η διαδικασία μετατροπής των δικαιωμάτων φύτευσης οινοποιήσιμων ποικιλιών αμπέλου σε άδειες φύτευσης, σύμφωνα με τις μεταβατικές διατάξεις που αναφέρονται στο άρθρο 68 του Καν. (ΕΕ) αριθ. 1308/2013 και με το άρθρο 9 του Καν. (ΕΕ) αριθ. 561/2015, μέσω των ∆/νσεων Αγροτικής Οικονομίας και Κτηνιατρικής/Αγροτικής Οικονομίας

– – –

Αριθμ. 3216/73174 – ΦΕΚ Β 1542 – 22.07.2015
Καθορισμός συμπληρωματικών μέτρων για την εφαρμογή του Καν(ΕΚ)436/2009 της Επιτροπής όσον αφορά τις υποχρεωτικές δηλώσεις παραγωγής, επεξεργασίας, εμπορίας και αποθεμάτων αμπελοοινικών προϊόντων και την συγκέντρωση στοιχείων για την παρακολούθηση του αμπελοοινικού τομέα

– – –


Αριθμ. 3323/99635 – ΦΕΚ Β 2176 – 07.08.2014
Δυναμικό παραγωγής οινοποιήσιμων ποικιλιών αμπέλου.

Ο ΑΝΑΠΛΗΡΩΤΗΣ ΥΠΟΥΡΓΟΣ ΑΓΡΟΤΙΚΗΣ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ ΚΑΙ ΤΡΟΦΙΜΩΝ
αποφασίζουμε:

Άρθρο 1
Σκοπός
Με την παρούσα απόφαση καθορίζονται τα αναγκαία συμπληρωματικά μέτρα για τη διαχείριση του Δυναμικού παραγωγής οινοποιήσιμων ποικιλιών αμπέλου και ειδικότερα ορίζονται η διαδικασία, οι όροι και οι λεπτομέρειες εφαρμογής σχετικά με τις παράνομες φυτεύσεις, τα δικαιώματα φύτευσης, το εθνικό αποθεματικό δικαιωμάτων φύτευσης, τις δηλώσεις συγκομιδής, τους ελέγχους στον αμπελοοινικό τομέα και την τήρηση του αμπελουργικού μητρώου που αναφέρονται στα άρθρα 85α-85ιδ του Τμήματος ΙVα «Δυναμικό παραγωγής στον αμπελοοινικό τομέα», Υποτμήματα Ι, ΙΙ του Καν (ΕΚ) 1234/2007 του Συμβουλίου, στα άρθρα 55-66 και 74-75 του Τίτλου IV «Δυναμικό παραγωγής», στο άρθρο 81 του τίτλου V «Έλεγχοι στον αμπελοοινικό τομέα» του Καν (ΕΚ) 555/08 της Επιτροπής και στα άρθρα 1-4 και 8, 12, 16-18 του Καν (ΕΚ) 436/2009 της Επιτροπής.

Άρθρο 2
Αρμόδιες αρχές
Για την εφαρμογή της παρούσας απόφασης ως αρμόδιες αρχές ορίζονται:
1) Η Διεύθυνση Παραγωγής και Αξιοποίησης Προϊόντων (Π.Α.Π.) Δενδροκηπευτικής του Υπουργείου Αγροτικής Ανάπτυξης και Τροφίμων – Τμήμα Αμπέλου και Ξηρών Καρπών, είναι αρμόδια για τη διαχείριση του αμπελουργικού δυναμικού οινοποιήσιμων ποικιλιών αμπέλου, κάνοντας χρήση των πληροφοριών που περιλαμβάνονται στη βάση δεδομένων του Αμπελουργικού Μητρώου. Εισηγείται την έκδοση των σχετικών Υπουργικών αποφάσεων και εγκυκλίων, για τις λεπτομέρειες εφαρμογής των κοινοτικών και εθνικών διατάξεων, και συγκεντρώνει τα απαραίτητα στοιχεία από τις αρμόδιες Διευθύνσεις Αγροτικής Οικονομίας και Κτηνιατρικής των Περιφερειακών Ενοτήτων, τον ΟΠΕΚΕΠΕ, τη Διεύθυνση Διαχείρισης Μητρώων και τη Διεύθυνση Πληροφορικής, για τη σύνταξη και αποστολή των προβλεπόμενων από την Κοινή Οργάνωση των Γεωργικών Αγορών ανακοινώσεων στην Ε.Ε.

2) Η Διεύθυνση Διαχείρισης Μητρώων του Υπουργείου Αγροτικής Ανάπτυξης και Τροφίμων είναι αρμόδια για τη λειτουργία, τη διαχείριση, την τήρηση και την ενημέρωση/επικαιροποίηση του Αμπελουργικού Μητρώου σε κεντρικό επίπεδο και διενεργεί διασταυρωτικούς ελέγχους για την ορθή τήρηση των Μητρώων.

3) Ο Οργανισμός Πληρωμών και Ελέγχου Κοινοτικών Ενισχύσεων Προσανατολισμού και Εγγυήσεων (Ο.Π.Ε.Κ.Ε.Π.Ε.) είναι αρμόδιος για τους ελέγχους του αμπελοοινικού τομέα που περιλαμβάνονται στη Κοινή Οργάνωση των Γεωργικών Αγορών, τη διενέργεια δευτεροβαθμίων διασταυρωτικών ελέγχων με τα αμπελοτεμάχια της Ενιαίας Αίτησης, ανάκτηση τυχόν χρηματικών ποσών, τα οποία έχουν καταβληθεί παρανόμως ή αχρεωστήτως, σύμφωνα με την κείμενη νομοθεσία.

4) Οι Διευθύνσεις Αγροτικής Οικονομίας και Κτηνιατρικής/Οικονομίας των οικείων Περιφερειακών Ενοτήτων είναι αρμόδιες για την εφαρμογή της κείμενης Εθνικής και Ενωσιακής νομοθεσίας, κάνοντας χρήση της βάσης δεδομένων του Αμπελουργικού Μητρώου. Επίσης, είναι αρμόδιες για τη λειτουργία, τη διαχείριση, την τήρηση και την ενημέρωση/επικαιροποίηση του Αμπελουργικού Μητρώου της Περιφερειακής Ενότητας αρμοδιότητάς τους. Μεριμνούν για την ενημέρωση των ενδιαφερομένων, την αποδοχή και τον έλεγχο των υποβαλλόμενων αιτήσεων, τη διενέργεια των διοικητικών και των επιτόπιων ελέγχων, την εξέταση τυχόν ενστάσεων και τον έλεγχο των δηλώσεων συγκομιδής. Προβαίνουν στον εντοπισμό τυχόν παράνομων φυτεμένων εκτάσεων κάνοντας χρήση της χαρτογραφικής βάσης του Αμπελουργικού Μητρώου και είναι αρμόδιες επίσης για την επιβολή των χρηματικών προστίμων στους παραβάτες αμπελουργούς των παράνομων φυτεμένων εκτάσεων, την είσπραξή τους, καθώς και για τη χορήγηση & μεταβίβαση δικαιωμάτων αναφύτευσης, δικαιωμάτων νέας φύτευσης και δικαιωμάτων φύτευσης από το Εθνικό Αποθεματικό. Η αρμοδιότητα έκδοσης αποφάσεων αναζήτησης παρανόμως ή αχρεωστήτως καταβληθέντων ποσών καθώς και επιβολής χρηματικών ποινών και προστίμων, μεταβιβάζεται στην Περιφέρεια.

Άρθρο 3
Ταξινόμηση οινοποιήσιμων ποικιλιών αμπέλου
1) Σύμφωνα με το άρθρο 81 του Καν. (ΕE) 1308/2013, οι οινοποιήσιμες ποικιλίες, που επιτρέπεται να φυτεύονται, να αναφυτεύονται ή να εμβολιάζονται στη χώρα, περιλαμβάνονται στην με αριθ. 814/16068/05-02-2014 (Β΄225) απόφαση Υπουργού Αγροτικής Ανάπτυξης και Τροφίμων “Ταξινόμηση ποικιλιών αμπέλου και ποικιλιών σταφιδοποιίας, όπως κάθε φορά ισχύει.

2) Οι όροι, οι προϋποθέσεις και η διαδικασία ταξινόμησης των οινοποιήσιμων ποικιλιών αμπέλου της παρ. 1 του ιδίου άρθρου καθορίζεται στην με αριθ. 659/9588/24-01-2013 (Β΄160) απόφαση Υπουργού Ανάπτυξης Ανταγωνιστικότητας Υποδομών Μεταφορών και Δικτύων και Υπουργού Αγροτικής Ανάπτυξης και Τροφίμων όπως κάθε φορά ισχύει.

Άρθρο 4
Μεταβατική απαγόρευση φύτευσης αμπέλων
1) Με την επιφύλαξη της παρ. 4 του άρθρου 81 του Καν. (ΕE) 1308/2013, απαγορεύεται η φύτευση αμπελώνων με ταξινομήσιμες οινοποιήσιμες ποικιλίες, έως την 31η Δεκεμβρίου 2015.
2) Έως την 31η Δεκεμβρίου 2015, απαγορεύεται επίσης ο επανεμβολιασμός οινοποιήσιμων ποικιλιών αμπέλου που έχουν ταξινομηθεί σύμφωνα με το άρθρο 3 της παρούσας, σε ποικιλίες άλλες πλην των οινοποιήσιμων ποικιλιών αμπέλου που αναφέρονται στο εν λόγω άρθρο.
3) Με την επιφύλαξη των παραγράφων 1 και 2, οι φυτεύσεις και ο επανεμβολιασμός που αναφέρονται σ’ αυτές, επιτρέπονται εφόσον καλύπτονται από:
α) νέο δικαίωμα φύτευσης, κατά την έννοια του άρθρου 6 της παρούσας.
β) δικαίωμα αναφύτευσης, κατά την έννοια του άρθρου 7 της παρούσας.
γ) δικαίωμα φύτευσης που παρέχεται από το Εθνικό αποθεματικό, κατά την έννοια του άρθρου 12 της παρούσας.

Άρθρο 5
Παράνομες φυτεύσεις/Σύσταση επιτροπών ελέγχου παράνομων φυτεύσεων
1) Παράνομες φυτεύσεις, κατ’ εφαρμογή των άρθρων 85α, 85β, 85γ και 85δ του Καν (ΕΚ) 1234/2007 και των άρθρων 55, 56 και 57 του Καν (ΕΚ) 555/2008, είναι οι εκτάσεις που φυτεύτηκαν με οινοποιήσιμες ποικιλίες αμπέλου, χωρίς αντίστοιχο δικαίωμα φύτευσης, πριν ή μετά την 31η Αυγούστου 1998.
2) Οι εκτάσεις που έχουν φυτευθεί δίχως αντίστοιχο δικαίωμα φύτευσης σύμφωνα με την παρ. 1, δεν δύνανται να νομιμοποιηθούν και οι κάτοχοι των εν λόγω εκτάσεων υποχρεούνται να εκριζώσουν άμεσα τα αμπέλια τους με ιδία δαπάνη.
3) Στην περίπτωση που οι κάτοχοι δεν προβούν στην εκρίζωση άμεσα, επιβάλλεται σύμφωνα με το συνημμένο Υπόδειγμα 1, χρηματική ποινή 12.000 €/ ha που ισχύει για ένα έτος από την ημερομηνία κοινοποίησης του προστίμου. Η κύρωση επιβάλλεται εκ νέου κάθε δώδεκα μήνες, περίοδος η οποία υπολογίζεται μετά τη λήξη της προαναφερθείσας ημερομηνίας, εφόσον η παράνομη φυτεμένη έκταση συνεχίζει να υφίσταται.
4) Εν αναμονή της εκρίζωσης σύμφωνα με την παρ. 2, τα σταφύλια και τα προϊόντα που παράγονται από σταφύλια προερχόμενα από εκτάσεις που αναφέρονται στην ιδία ως άνω παράγραφο, επιτρέπεται να κυκλοφορούν στην αγορά μόνο για σκοπούς απόσταξης με αποκλειστικά έξοδα του παραγωγού σύμφωνα με τις διαδικασίες που ορίζουν τα άρθρα 56 και 57 του Καν (ΕΚ) 555/2008. Τα προϊόντα που λαμβάνονται από την απόσταξη δεν επιτρέπεται να χρησιμοποιούνται για την παρασκευή αλκοόλης με κεκτημένο κατ’ όγκο αλκοολικό τίτλο 80 % vol. ή χαμηλότερο.
5) Σε περίπτωση μη συμμόρφωσης με την υποχρέωση της παρ. 4, επιβάλλεται στον παραγωγό πρόστιμο 1500 Ευρώ/ha, σύμφωνα με το Υπόδειγμα 2, ποινή η οποία είναι ανεξάρτητη από την υποχρέωση της εκρίζωσης και την χρηματική ποινή της παρ. 3 του παρόντος άρθρου.
6) Οι εκτάσεις των παρ. 1 και 3 του παρόντος άρθρου καταχωρίζονται στο Αμπελουργικό Μητρώο και ανακοινώνονται μετά την 31 Ιουλίου έκαστου έτους, από τις αρμόδιες ΔΑΟΚ, σύμφωνα με τoυς πίνακες 1,3,7 του Παραρτήματος XIII του Καν. (ΕΚ) 555/08 στη Δ/νση ΠΑΠ Δενδροκηπευτικής Τμήμα Αμπέλου και Ξηρών Καρπών.
7) Ο έλεγχος της τήρησης της απαγόρευσης φυτεύσεων με οινοποιήσιμες ποικιλίες αμπέλου χωρίς νόμιμο δικαίωμα διενεργείται από τις ΔΑΟΚ, με βάση το Αμπελουργικό Μητρώο και τις σχετικές οδηγίες των Δ/νσεων ΠΑΠ Δενδροκηπευτικής και της Δ/νσης Διαχείρισης Μητρώων. Στον έλεγχο περιλαμβάνεται διοικητική εξέταση ή και επιτόπια. Ο διοικητικός έλεγχος διενεργείται για όλα τα ελεγχόμενα αμπελοτεμάχια. Κατά τον διοικητικό έλεγχο της νομιμότητας φύτευσης αμπελώνα σύμφωνα με τις οδηγίες της Δ/νσης Διαχείρισης Μητρώων, συμπληρώνεται πρακτικό διοικητικού ελέγχου και προσκομίζονται από τον παραγωγό αποδεικτικά στοιχεία για την αιτιολόγηση. Τα αμπελοτεμάχια που ελέγχονται για την νομιμότητα φύτευσής τους, μπορούν να μεταβιβαστούν με την προϋπόθεση ότι ο έλεγχος της νομιμότητας θα πραγματοποιηθεί στον παραγωγό που μεταβιβάζεται το τεμάχιο (η παρανομία ακολουθεί το τεμάχιο). Δεν είναι δυνατή η κατάτμηση ενός τεμαχίου «εν δυνάμει» παράνομου σε τεμάχια του ενός στρέμματος και η μεταβίβασή τους, με σκοπό την «νομιμοποίηση» τους ως τεμάχια με δικαίωμα «ιδιοκατανάλωσης». Ο επιτόπιος έλεγχος διενεργείται για τα ελεγχόμενα αμπελοτεμάχια για τα οποία δεν προκύπτει αιτιολόγηση για την νόμιμη φύτευσή τους από τον διοικητικό έλεγχο καθώς και στις περιπτώσεις που υποδεικνύει η Δ/νση Διαχείρισης Μητρώων. Κατά τον επιτόπιο έλεγχο συμπληρώνεται το πρακτικό επιτόπιου ελέγχου σύμφωνα με το Υπόδειγμα 3. Εάν και μετά τον επιτόπιο έλεγχο διαπιστωθεί η παράνομη φύτευση τότε η υπηρεσία ειδοποιεί εγγράφως τον ενδιαφερόμενο για άμεση εκρίζωση. Στην περίπτωση που ο παραγωγός δεν συμμορφωθεί, τότε επιβάλλονται οι ποινές της παρ. 3 με απόφαση του Περιφερειάρχη.
8) Για τον διοικητικό και επιτόπιο έλεγχο των εν δυνάμει παράνομων φυτεύσεων, με απόφαση του Περιφερειάρχη της οικείας Περιφερειακής Ενότητας ορίζεται τριμελής επιτροπή (αμπελοοινικού τομέα) αποτελούμενη από ένα γεωπόνο ΠΕ ή τεχνολόγο ΤΕ, από ένα τοπογράφο ΠΕ ή τεχνολόγο ΤΕ και ένα εξειδικευμένο υπάλληλο που διαθέτει τη γνώση και την εμπειρία για διενέργεια ελέγχων. Σε περίπτωση αδυναμίας ορισμού τοπογράφου, ορίζεται γεωπόνος ΠΕ ή τεχνολόγος ΤΕ, ο οποίος διαθέτει γνώσεις ελέγχου χαρτογραφικών στοιχείων. Πρόεδρος της επιτροπής ορίζεται ο αρμόδιος για τα αμπελοοινικά θέματα γεωπόνος ΠΕ ή ΤΕ της Δ/νσης Αγροτικής Oικονομίας και Κτηνιατρικής/Αγροτικής Οικονομίας.
9) Ο ενδιαφερόμενος δύναται να υποβάλει ένσταση εντός δέκα (10) ημερών από την λήψη κάθε απόφασης σχετικής με τις κυρώσεις του παρόντος άρθρου σύμφωνα με το Υπόδειγμα 4, στην οικεία Διεύθυνση Αγροτικής Oικονομίας και Κτηνιατρικής/Αγροτικής Οικονομίας, προσκομίζοντας τα απαραίτητα αποδεικτικά στοιχεία.
10) Για την εξέταση των ενστάσεων της παραγράφου 9 του παρόντος άρθρου, συνίσταται σε κάθε Περιφερειακή Ενότητα με απόφαση του Περιφερειάρχη, τριμελής επιτροπή, η οποία αποτελείται από υπαλλήλους της Δ/νσης Αγροτικής Oικονομίας και Κτηνιατρικής/Αγροτικής Οικονομίας εξαιρουμένων των ελεγκτών που διεξήγαγαν τον πρωτοβάθμιο έλεγχο στην συγκεκριμένη περίπτωση και εκ των οποίων ένας τουλάχιστον είναι γεωπόνος. Η επιτροπή αποφαίνεται εντός 20 ημερών από την ημερομηνία κατάθεσης της ένστασης. Για κάθε απόφαση συντάσσεται πρακτικό με πλήρη αιτιολόγηση της αποδοχής ή απόρριψης της ένστασης. Οι αποφάσεις της επιτροπής είναι ανέγκλητες και κοινοποιούνται με απόδειξη στον ενδιαφερόμενο. Τα αποτελέσματα ελέγχου της εν λόγω επιτροπής είναι οριστικά και προσβάλλονται μόνο στα αρμόδια δικαστήρια.
11) Οι χρηματικές κυρώσεις που προβλέπονται στο παρόν άρθρο επιβάλλονται με απόφαση Περιφερειάρχη, βεβαιώνονται ως έσοδο του δημοσίου και εισπράττονται σύμφωνα με τις διατάξεις του κώδικα ΚΕΔΕ.

Άρθρο 6
Δικαιώματα νέας φύτευσης
Χορηγούνται δικαιώματα νέας φύτευσης σε παραγωγούς (φυσικά ή νομικά πρόσωπα) όσον αφορά εκτάσεις που:
1) προορίζονται για πειραματικούς σκοπούς σύμφωνα με το άρθρο 7 της αριθμ. 659/9588/24-01-2013 (Β΄160) κοινής υπουργικής απόφασης όπως κάθε φορά ισχύει.
2) προορίζονται για τη σύσταση μητρικών φυτειών εμβολιοληψίας σύμφωνα με τα άρθρα 4, 6 και 10 της με αριθ. 3967/41140/2-4-2012 (Β΄1080) απόφαση Υπουργού Ανάπτυξης Ανταγωνιστικότητας Υποδομών Μεταφορών και Δικτύων και Υπουργού Αγροτικής Ανάπτυξης και Τροφίμων, όπως κάθε φορά ισχύει.

Άρθρο 7
Δικαιώματα αναφύτευσης
1) Δικαίωμα αναφύτευσης είναι το δικαίωμα φύτευσης αμπελώνων σε έκταση ισοδύναμη, από άποψη καθαρής παραγωγής, προς την εκριζωθείσα έκταση.
2) Τα δικαιώματα αναφύτευσης είναι:
α) Δικαιώματα αναφύτευσης σε ισχύ στα χέρια των παραγωγών που χορηγήθηκαν πριν την 31 Ιουλίου 2008, τα οποία μπορούν να χρησιμοποιούνται πριν από το τέλος της όγδοης αμπελουργικής περιόδου που έπεται εκείνης κατά την οποία πραγματοποιήθηκε η εκρίζωση.
β) Δικαιώματα αναφύτευσης που χορηγούνται μετά την 1η Αυγούστου 2008 δυνάμει του Καν (ΕΚ) 1234/2007 και δύνανται να χρησιμοποιηθούν πριν το τέλος της πέμπτης αμπελουργικής περιόδου, που έπεται εκείνης κατά την οποία πραγματοποιήθηκε η εκρίζωση.
Τα δικαιώματα αναφύτευσης των περιπτώσεων α και β του παρόντος άρθρου, εάν δεν χρησιμοποιηθούν κατά την διάρκεια της περιόδου ισχύος, επιστρέφουν στο Εθνικό αποθεματικό της χώρας.
3) Δεν χορηγούνται δικαιώματα αναφύτευσης αμπέλων, στις περιπτώσεις που έχουν εκριζωθεί άμπελοι από εκτάσεις που αναφέρονται στο άρθρο 62 του Καν (ΕΚ) 555/2008.

Άρθρο 8
Διαδικασία χορήγησης δικαιώματος αναφύτευσης
1) Κάθε φυσικό ή νομικό πρόσωπο που προτίθεται να προβεί σε εκρίζωση αμπελώνα, για την απόκτηση δικαιώματος αναφύτευσης, υποβάλλει στην αρμόδια Δ/νση Αγροτικής Οικονομίας και Κτηνιατρικής/ Αγροτικής Οικονομίας στην οποία ανήκει το αμπελοτεμάχιο, σχετική αίτηση σύμφωνα με το συνημμένο Υπόδειγμα 5.
2) Η ανωτέρω αίτηση ελέγχεται διοικητικά και στη συνέχεια εξετάζεται με επιτόπιο έλεγχο παρουσία του αιτούντα ή εκπροσώπου του, το αργότερο εντός τριάντα (30) ημερών από την υποβολή της.
Ως ημέρα υποβολής νοείται η ημέρα πρωτοκόλλησης της αίτησης στην αρμόδια υπηρεσία.
Μετά την πραγματοποίηση του επιτόπιου ελέγχου συντάσσονται σχετικά πρακτικά ελέγχου σύμφωνα με τα Υποδείγματα 3 «Πρακτικό επιτόπιου ελέγχου» και 3α «Πρακτικό επιτόπιου ελέγχου δήλωσης Αμπελοκαλλιέργειας» για κάθε ένα από τα προς έλεγχο αγροτεμάχια προκειμένου να είναι δυνατή η εισαγωγή των ευρημάτων του επιτόπιου ελέγχου στο Αμπελουργικό Μητρώο.
3) Ο αιτών μετά τον επιτόπιο έλεγχο προβαίνει στην εκρίζωση του αμπελώνα χωρίς άλλη ειδοποίηση και ακολούθως ενημερώνει την αρμόδια Υπηρεσία.
4) Η Δ/νση Αγροτικής Οικονομίας και Κτηνιατρικής/ Αγροτικής Οικονομίας μετά από επιτόπιο έλεγχο διαπιστώνει την εκρίζωση, συντάσσει το σχετικό πρακτικό επιτόπιου ελέγχου σύμφωνα με το Υπόδειγμα 3 και ακολούθως χορηγεί στον αιτούντα δικαίωμα αναφύτευσης σύμφωνα με το Υπόδειγμα 6.
Όλες οι μεταβολές καταγράφονται υποχρεωτικά στο Αμπελουργικό Μητρώο.
5) Τα δικαιώματα αναφύτευσης που χορηγούνται από τις Δ/νσεις Αγροτικής Οικονομίας και Κτηνιατρικής/ Αγροτικής Οικονομίας, καταγράφονται και αποστέλλονται μετά το τέλος κάθε αμπελουργικής περιόδου και όχι αργότερα από τις 31 Δεκεμβρίου εκάστου έτους στη Δ/νση ΠΑΠ Δενδροκηπευτικής – Τμήμα Αμπέλου και Ξηρών Καρπών σύμφωνα με το Υπόδειγμα 7.

Άρθρο 9
Φύτευση νέου αμπελώνα
1) Oι Δ/νσεις Αγροτικής Οικονομίας και Κτηνιατρικής/ Αγροτικής Οικονομίας χορηγούν στον κάτοχο “δικαιώματος φύτευσης” πριν τη φύτευση του νέου αμπελώνα και για ισοδύναμη έκταση, «Άδεια εγκατάστασης αμπελώνα και προμήθειας αντιφυλλοξηρικών μοσχευμάτων αμπέλου» (Υπόδειγμα 8), λαμβάνοντας υπόψη την περιεκτικότητα του εδάφους σε CaCo3 και των άλλων τεχνικών χαρακτηριστικών. Ο κάτοχος δικαιώματος φύτευσης, πριν τη φύτευση του νέου αμπελώνα θα πρέπει να συμμορφώνεται με τις ακόλουθες απαιτήσεις:
α) Το πολλαπλασιαστικό υλικό που θα χρησιμοποιήσει θα πρέπει να πληρεί τους όρους και τις προϋποθέσεις που προβλέπονται στην κοινή υπουργική απόφαση 258676/29-09-2003 «Τεχνικός κανονισμός ελέγχου και πιστοποίησης των υλικών αγενούς πολλαπλασιασμού της αμπέλου» (ΦΕΚ 1517/Β΄/2003) όπως κάθε φορά ισχύει και όπως τροποποιήθηκε και συμπληρώθηκε με την κοινή υπουργική απόφαση 282465/18-08-2006 (ΦΕΚ 1412/Β΄/2006), σε συμμόρφωση με την Οδηγία 68/193/ΕΟΚ του Συμβουλίου περί εμπορίας υλικών αγενούς πολλαπλασιασμού της αμπέλου.
β) Είναι υποχρεωτική η χρήση αντιφυλλοξηρικών υποκειμένων αμπέλου για όλη την επικράτεια, εκτός των νησιών Θήρας και Θηρασίας, όπου λόγω ειδικών εδαφοκλιματικών συνθηκών δεν μπορεί να αναπτυχθεί η φυλλοξήρα, στα οποία μπορούν να χρησιμοποιηθούν αυτόριζα υποκείμενα.
γ) Η φύτευση πραγματοποιείται με τις συνιστώμενες και επιτρεπόμενες ποικιλίες σύμφωνα με την αριθ. 814/16068/05-02-2014 (Β΄225) απόφαση Υπουργού Αγροτικής Ανάπτυξης και Τροφίμων «Ταξινόμηση οινοποιήσιμων ποικιλιών αμπέλου και ποικιλιών σταφιδοποιίας», όπως κάθε φορά ισχύει.
δ) Η εγκατάσταση της νέας αμπελοφυτείας πραγματοποιείται με ελάχιστο αριθμό πρέμνων 250 ανά στρέμμα και για τα νησιά του Αιγαίου πελάγους 200 πρέμνα ανά στρέμμα.
ε) Να διαθέτει κατά περίπτωση τους ακόλουθους τίτλους ιδιοκτησίας:
i). Για τα ιδιόκτητα αγροτεμάχια, οι παραγωγοί είναι υποχρεωμένοι να διαθέτουν τίτλους ιδιοκτησίας/κυριότητας ως εξής:
iα) Συμβόλαια αγοράς νομίμως μεταγραμμένα,
iβ) Αποδοχή κληρονομιάς,
iγ) Αποδεικτικά δωρεάς ακινήτων,
iδ) Κτήση με προσκύρωση,
iε) Με δικαστική απόφαση απονομή κυριότητας,
iστ) Κληρονομητήριο.
Σε εξαιρετικές περιπτώσεις όπου υπάρχει αδυναμία προσκόμισης από τον ιδιοκτήτη οποιουδήποτε από τους παραπάνω τίτλους κυριότητας, τότε αυτός μπορεί να προσκομίσει αντίγραφο του εντύπου Ε9 της φορολογικής του δήλωσης του αμέσως προηγούμενου οικονομικού έτους, στο οποίο πρέπει να φαίνεται δηλωμένο το συγκεκριμένο τεμάχιο, καθώς και υπεύθυνη δήλωση του νόμου 1599/1986, στην οποία θα δηλώνεται ότι τα στοιχεία που αναφέρονται σ’ αυτό είναι αληθή.
ii). Για τα μη ιδιόκτητα αγροτεμάχια οι παραγωγοί είναι υποχρεωμένοι να διαθέτουν συμβολαιογραφικά έγγραφα, ιδιωτικά συμφωνητικά μίσθωσης (ενοικιαστήρια) ή χρησιδάνεια, τα οποία πρέπει να:
iiα) αναγράφουν υποχρεωτικά τον Α.Φ.Μ. τόσο του ιδιοκτήτη, όσο και του ενοικιαστή,
iiβ) αναφέρουν αναλυτικά τα στοιχεία των αγροτεμαχίων (τοποθεσία, έκταση, χαρτογραφικό κωδικό όπου είναι διαθέσιμος, κλπ) και τη χρονική περίοδο της μίσθωσης,
iiγ) έχουν θεώρηση του γνήσιου της υπογραφής των αντισυμβαλλόμενων μερών (αφορά τα ιδιωτικά συμφωνητικά μίσθωσης που δε θεωρούνται από την αρμόδια Δ.Ο.Υ. και τα χρησιδάνεια).
Για τα μη ιδιόκτητα αγροτεμάχια η διάρκεια μίσθωσης θα πρέπει να είναι άνω των επτά (7) ετών. Παραστατικά κατοχής για μη ιδιόκτητα αγροτεμάχια, τα οποία υπεγράφησαν σε παρελθόντα χρόνο γίνονται δεκτά, εφόσον η διάρκεια νόμιμης κατοχής που αναγράφουν σε σχέση με την ημερομηνία υπογραφής τους, καλύπτει και το ανωτέρω χρονικό διάστημα των άνω των επτά (7) ετών.
2) Στην περίπτωση που o παραγωγός δεν έχει στην κατοχή του άλλα αμπελοτεμάχια και επιθυμεί την φύτευση αμπελώνα του οποίου τα προϊόντα προορίζονται αποκλειστικά για οικογενειακή κατανάλωση, η αρμόδια Δ/νση Αγροτικής Οικονομίας και Κτηνιατρικής/ Αγροτικής Οικονομίας χορηγεί μόνο «Άδεια εγκατάστασης αμπελώνα και προμήθειας αντιφυλλοξηρικών μοσχευμάτων αμπέλου» (Υπόδειγμα 8) για έκταση η οποία δεν μπορεί να υπερβαίνει το ένα (1) στρέμμα. Στην περίπτωση που παραγωγός κάτοχος αμπελοτεμαχίου του οποίου τα προϊόντα προορίζονται αποκλειστικά για οικογενειακή κατανάλωση επιθυμεί να αυξήσει την αμπελουργική του εκμετάλλευση παράγοντας προϊόντα προς εμπορία, υποχρεούται να ενημερώσει σχετικά την αρμόδια ΔΑΟΚ ώστε στα δικαιώματα φύτευσης που θα αποκτήσει είτε από το Εθνικό Αποθεματικό είτε από μεταβίβαση, να περιλαμβάνεται και η έκταση του αμπελοτεμαχίου που προοριζόταν για οικογενειακή κατανάλωση.
3) Κάθε περίπτωση φύτευσης αμπελώνα δηλώνεται άμεσα στην αρμόδια Δ/νση Αγροτικής Οικονομίας και Κτηνιατρικής/ Αγροτικής Οικονομίας, η οποία προβαίνει σε πιστοποίηση της φύτευσης και μεριμνά για την εγγραφή του στο Μητρώο, σύμφωνα με τις οδηγίες της Δ/νσης Διαχείρισης Μητρώων. Ο παραγωγός αναλαμβάνει την υποχρέωση να υποδείξει την ακριβή θέση και έκταση των αμπελοτεμαχίων του. Ως αμπελοτεμάχιο νοείται η συνεχόμενη έκταση του αγροτεμαχίου που καλύπτεται από φυτά αμπέλου και δεν ταυτίζεται πάντα με την έκταση του τεμαχίου. Οποιοδήποτε χαρακτηριστικό εντός του αμπελοτεμαχίου (π.χ. δρόμος, κτήριο, λεκάνη ύδατος, συστοιχίες δέντρων)? καθώς και οι εκτάσεις εντός του αγροτεμαχίου χωρίς φυτά αμπέλου, άνω των 100 μ2 πρέπει να εξαιρούνται από την έκταση. Τα μεμονωμένα δέντρα θα μπορούσαν να υπολογίζονται ως έκταση αμπελώνα υπό την προϋπόθεση ότι (1) δεν επιδοτούνται, (2) επιτρέπουν την παραγωγή όπως σε αγροτεμάχιο χωρίς δέντρα και (3) δεν υπερβαίνουν σε πυκνότητα τα 40 δέντρα ανά εκτάριο. Οι επιτόπιοι έλεγχοι διενεργούνται με την υποδειχθείσα μεθοδολογία από την Δ/νση Διαχείρισης μητρώων που είναι σύμφωνη με τους κανονισμούς και τις οδηγίες της Ευρωπαϊκής Ένωσης και τις υποδείξεις της τεχνικής υπηρεσίας της Ε.Ε. (JRC) προκειμένου τα αποτελέσματα να είναι εφικτό να εισάγονται στο Αμπελουργικό Μητρώο. Κατά τον επιτόπιο έλεγχο συμπληρώνεται το Υπόδειγμα 3α – Πρακτικό επιτοπίου ελέγχου δήλωσης αμπελοκαλλιέργειας και επιβεβαιώνονται οι καταγραφές του Αμπελουργικού Μητρώου. Για τον εντοπισμό και την λήψη των συντεταγμένων των κορυφών του αμπελοτεμαχίου χρησιμοποιούνται όργανα προσδιορισμού θέσης με χρήση δορυφόρων (GPS). Κατά την εργασία γραφείου με την χρήση της εφαρμογής τήρησης των μητρώων εισάγονται και ενσωματώνονται τα αποτελέσματα στο Σύστημα Γεωγραφικών Πληροφοριών για τον Ελαιοκομικό Τομέα και το Αμπελουργικό Μητρώο (Σ.Γ.Π Ε.Τ. και Α.Μ.) στην αλφαριθμητική και στην χαρτογραφική βάση του Αμπελουργικού Μητρώου.

Άρθρο 10
Αμπελουργικό Μητρώο/ Ολοκληρωμένο Σύστημα Διαχείρισης και Ελέγχου (ΟΣΔΕ)
1) Ως Αμπελουργικό Μητρώο (Α.Μ.) ορίζεται το σύστημα γεωγραφικών πληροφοριών, που δομείται από μια αλφαριθμητική και μια χαρτογραφική βάση και περιλαμβάνει όλες τις πληροφορίες για τις αμπελουργικές εκμεταλλεύσεις και για τους καλλιεργητές/παραγωγούς που αναφέρονται στα άρθρα 1-4, 8, 12, 16-18 και στο Παράρτημα Ι του Καν (ΕΚ) 436/2009 της Επιτροπής.
Το αμπελουργικό μητρώο (Α.Μ.) επιπλέον περιλαμβάνει τις πληροφορίες για το δυναμικό παραγωγής της χώρας που προβλέπονται στους Καν. (ΕΚ) 1234/2007, Καν. (ΕΚ) 555/2008.
Το Αμπελουργικό Μητρώο αποτελεί εργαλείο διαχείρισης και ελέγχου του αμπελοοινικού τομέα.
2) Σε εφαρμογή του άρθρου 194α του Καν (ΕΚ) 1234/2007 και της παρ. 2 του άρθρου 77 του Καν (ΕΚ) 555/2008 εξασφαλίζεται ότι οι διαδικασίες διαχείρισης και ελέγχου εκτάσεων συνάδουν με το ολοκληρωμένο σύστημα διαχείρισης και ελέγχου (ΟΣΔΕ) και επιτρέπουν χωρίς προβλήματα ή συγκρούσεις, την κοινή λειτουργία ή την ανταλλαγή στοιχείων με το ΟΣΔΕ.
Προκειμένου να υπάρχει δυνατότητα επαλήθευσης των δηλωμένων στοιχείων των δύο βάσεων (Αμπελουργικού Μητρώου και ΟΣΔΕ) κατά την εφαρμογή των προγραμμάτων και των δράσεων του αμπελοοινικού τομέα (π.χ. αναδιάρθρωση αμπελώνων, βιολογική γεωργία, γεωργοπεριβαλλοντικά μέτρα) θα πρέπει κατά την ενημέρωση του Αμπελουργικού Μητρώου αλλά και αντίστροφα, κατά την υποβολή της Αίτησης Ενιαίας Ενίσχυσης, να επιβεβαιώνονται τα καταγεγραμμένα στοιχεία των δύο βάσεων από τον παραγωγό (υπόχρεο της ορθής δήλωσης των στοιχείων των αμπελοτεμαχίων και της καλλιεργητικής τους κατάστασης).

Άρθρο 11
Μεταβίβαση δικαιωμάτων αναφύτευσης
1) Τα δικαιώματα αναφύτευσης που αποκτώνται σύμφωνα με το άρθρο 8 της παρούσας, μπορούν να μεταβιβαστούν εν όλω ή εν μέρει σε άλλη εκμετάλλευση σε όλη τη χώρα εφόσον:
α) Ένα μέρος της σχετικής εκμετάλλευσης μεταβιβάζεται σε άλλη εκμετάλλευση.
β) Η εκμετάλλευση αποδέκτης, χρησιμοποιεί τα δικαιώματα αναφύτευσης:
i) για φύτευση οινοποιήσιμων ποικιλιών αμπέλου των οποίων η παραγωγή προορίζεται για οίνους με προστατευόμενη ονομασία προέλευσης ή προστατευόμενη γεωγραφική ένδειξη ή
ii) για εγκατάσταση μητρικής φυτείας εμβολιοληψίας
γ) Δεν οδηγεί σε συνολική αύξηση του δυναμικού παραγωγής, ιδίως όταν πραγματοποιούνται μεταβιβάσεις από μη αρδευόμενες σε αρδευόμενες εκτάσεις.
δ) Σε κάθε περίπτωση, τα δικαιώματα αναφύτευσης από μεταβίβαση ισχύουν για φύτευση ισοδύναμης έκτασης και μόνο για το σκοπό που εγκρίθηκε η μεταβίβαση.
ε) Τα δικαιώματα αναφύτευσης δεν προέρχονται από εκτάσεις που χρησιμοποιούνται αποκλειστικά για κατανάλωση του αμπελοκαλλιεργητή.
στ) Η ελάχιστη έκταση αμπελοτεμαχίου που μεταβιβάζεται ορίζεται στο 1 στρέμμα.
ζ) Τα δικαιώματα αναφύτευσης από μεταβίβαση σε μία εκμετάλλευση δεν μπορούν να μεταβιβαστούν εκ νέου σε τρίτη εκμετάλλευση.
η) Σε περίπτωση που δεν τηρήθηκαν οι όροι και οι προϋποθέσεις που προβλέπονται στην χορηγηθείσα άδεια αναφύτευσης από μεταβίβαση, τότε η άδεια αυτή ανακαλείται με έγγραφη πράξη της Δ/νσης Αγροτικής Οικονομίας και Κτηνιατρικής/ Αγροτικής Οικονομίας και η φυτευθείσα έκταση κρίνεται ως παράνομα φυτευθείσα και ακολουθείται ότι προβλέπεται στην κείμενη νομοθεσία.
2) Η διαδικασία μεταβίβασης δικαιωμάτων αναφύτευσης έχει ως εξής:
α) Η μεταβίβαση του δικαιώματος αναφύτευσης μπορεί να γίνει ή με την υποβολή αιτήσεων/Υπεύθυνων δηλώσεων με θεωρημένο το γνήσιο της υπογραφής, τόσο του κατέχοντος την άδεια αναφύτευσης όσο και του ενδιαφερομένου να αποκτήσει το συγκεκριμένο δικαίωμα αναφύτευσης, σύμφωνα με τα συνημμένα Υποδείγματα 9 και 10, ή με συμβολαιογραφική πράξη αγοραπωλησίας ακινήτων μεταξύ των συμβαλλομένων, στην οποία θα περιλαμβάνονται όλα τα στοιχεία των Υποδειγμάτων 9 και 10.
β) Τα ανωτέρω κατά περίπτωση δικαιολογητικά θα κατατίθενται από τον ενδιαφερόμενο ή τους ενδιαφερομένους στην Δ/νση Αγροτικής Οικονομίας και Κτηνιατρικής που εξέδωσε την αρχική άδεια αναφύτευσης.
γ) Η αρμόδια Δ/νση Αγροτικής Οικονομίας και Κτηνιατρικής/ Αγροτικής Οικονομίας, αφού προβεί στους απαραίτητους ελέγχους, και ιδιαίτερα στο ότι πληρούνται οι προϋποθέσεις της ανωτέρω παραγράφου 1, χορηγεί άδεια αναφύτευσης από μεταβίβαση δικαιώματος, σύμφωνα με το Υπόδειγμα 11.
δ) Τα στοιχεία μεταβίβασης δικαιωμάτων αναφύτευσης μεταξύ εκμεταλλεύσεων καταγράφονται σε κάθε Δ/νση Αγροτικής Οικονομίας και Κτηνιατρικής/ Αγροτικής Οικονομίας και τηρείται σχετικό αρχείο.
ε) Μετά την ολοκλήρωση της διαδικασίας μεταβίβασης του δικαιώματος αναφύτευσης, όλες οι μεταβολές καταγράφονται υποχρεωτικά στο Αμπελουργικό Μητρώο.

Άρθρο 12
Εθνικό αποθεματικό δικαιωμάτων φύτευσης
1) Για την καλύτερη διαχείριση του δυναμικού παραγωγής, τηρείται το «Εθνικό Αποθεματικό», σύμφωνα με τα άρθρα 85ι και 85ια του Καν(ΕΚ) 1234/2007 του Συμβουλίου και του άρθρου 65 του Καν (ΕΚ) 555/2008 της Επιτροπής.
Το Αποθεματικό αυτό τηρείται για όσο χρόνο εφαρμόζεται μεταβατικό καθεστώς δικαιωμάτων φύτευσης, σύμφωνα με τα διαλαμβανόμενα στα άρθρα 65 και 66 του Καν (ΕΚ) 555/08.
Βασική αρχή λειτουργίας του Αποθεματικού είναι ότι η μεταβίβαση δικαιωμάτων μέσω αυτού δεν οδηγεί σε αύξηση του δυναμικού παραγωγής της χώρας.
2) Τα ακόλουθα δικαιώματα φύτευσης επιστρέφουν στο Εθνικό Αποθεματικό εάν δεν χρησιμοποιηθούν εντός των καθορισμένων προθεσμιών:
α) δικαιώματα νέας φύτευσης,
β) δικαιώματα αναφύτευσης,
γ) δικαιώματα φύτευσης που χορηγήθηκαν από το αποθεματικό.
3) Οι παραγωγοί μπορούν να μεταβιβάζουν δικαιώματα αναφύτευσης που κατέχουν στο Εθνικό Αποθεματικό με υπεύθυνη δήλωση που καταθέτουν στην οικεία Δ/νση Αγροτικής Οικονομίας και Κτηνιατρικής.
Σε περίπτωση που διαπιστωθούν μετά από διασταυρωτικό διοικητικό και επιτόπιο έλεγχο μεταξύ τηρούμενων βάσεων δεδομένων του Υπ.Α.Α.Τ. και άλλων φορέων (για τις οποίες είναι υποχρεωτική η καταγραφή της αμπελοκαλλιέργειας), εκτάσεις ανενεργές για τις οποίες δεν έχουν ζητηθεί δικαιώματα αναφύτευσης, οι κάτοχοι των εκτάσεων αυτών καλούνται άμεσα και εγγράφως επί αποδείξει στις κατά τόπους ΔΑΟΚ για να τους χορηγηθούν -εάν δικαιούνται- δικαιώματα αναφύτευσης για ανάλογη έκταση και χρονική ισχύ.
Εάν οι κληθέντες παραγωγοί δεν παρουσιαστούν εντός προθεσμίας 30 ημερολογιακών ημερών στις κατά τόπους αρμόδιες ΔΑΟΚ ή παρουσιαστούν και δεν ζητήσουν να τους χορηγηθούν τα δικαιούμενα ενδεχομένως δικαιώματα, τότε τα δικαιώματα αναφύτευσης περιέρχονται αυτόματα στο Εθνικό Αποθεματικό.
Οι Δ/νσεις Αγροτικής Οικονομίας και Κτηνιατρικής/ Αγροτικής Οικονομίας υποχρεούνται να δηλώσουν στην αρμόδια Δ/νση ΠΑΠ Δενδροκηπευτικής τα ανωτέρω δικαιώματα το αργότερο έως τις 31 Ιουλίου κάθε έτους.
4) Τα περιερχόμενα δικαιώματα στο Εθνικό Αποθεματικό μπορεί να προέρχονται από αμπελώνες των οποίων η παραγωγή προορίζεται για οίνους προστατευόμενης ονομασίας προέλευσης ή προστατευόμενης γεωγραφικής ένδειξης ή οίνων με ένδειξη της οινοποιήσιμης ποικιλίας αμπέλων (ποικιλιακοί οίνοι) ή άλλων οίνων.
5) Η ελάχιστη έκταση αμπελοτεμαχίου για τη χορήγηση δικαιωμάτων φύτευσης από το Αποθεματικό ορίζεται το ένα (1) στρέμμα.
6) Τα δικαιώματα φύτευσης που χορηγούνται από το Εθνικό Αποθεματικό πρέπει να χρησιμοποιηθούν (να γίνει η φύτευση) πριν από το τέλος της δεύτερης αμπελοοινικής περιόδου που έπεται αυτής κατά τη διάρκεια της οποίας είχαν χορηγηθεί.
Αν δεν χρησιμοποιηθούν παύουν να ισχύουν και επανέρχονται στο Εθνικό Αποθεματικό.
7) Τα χορηγούμενα δικαιώματα από το Εθνικό Αποθεματικό δεν μεταβιβάζονται.

Άρθρο 13
Χορήγηση δικαιωμάτων φύτευσης από το αποθεματικό
1) Η κατανομή των δικαιωμάτων φύτευσης από το Εθνικό Αποθεματικό γίνεται δωρεάν και διενεργείται με Απόφαση του Υπουργού Αγροτικής Ανάπτυξης και Τροφίμων, ύστερα από σχετική εισήγηση της αρμόδιας Δ/νσης ΠΑΠ Δενδροκηπευτικής – Τμήμα Αμπέλου και Ξηρών Καρπών, τηρώντας τις εξής προτεραιότητες:
Α) Προτεραιότητα ως προς τους δικαιούχους:
i. Οι Νέοι γεωργοί:
Ως νέοι γεωργοί θεωρούνται οι γεωργοί που είναι κάτω των 40 ετών, διαθέτουν επαρκή επαγγελματική ικανότητα και γνώσεις και οι οποίοι εγκαθίστανται για πρώτη φορά ως αρχηγοί της εκμετάλλευσης, σύμφωνα με το σημείο α) της παραγ. 1. του άρθρου 85ια του Καν (ΕΚ) 1234/2007 του Συμβουλίου.
ii. Οι κατά κύριο επάγγελμα αγρότες κάτοχοι αμπελουργικής εκμετάλλευσης κατά προτεραιότητα:
α) χωρίς όριο μεγέθους εκμετάλλευσης στα μικρά νησιά κάτω των 3.000 κατοίκων,
β) τουλάχιστον τριών (3) στρεμμάτων στα νησιά του Αιγαίου και του Ιονίου πελάγους (εκτός Εύβοιας και Κρήτης) και στις ορεινές και μειονεκτικές περιοχές και
γ) τουλάχιστον πέντε (5) στρεμμάτων στις πεδινές περιοχές της ηπειρωτικής χώρας
iii. Μέλη Αγροτικών Συνεταιριστικών Οργανώσεων, Οργανώσεων Παραγωγών αμπελοοινικού τομέα και οι γεωπόνοι.
iv. Οι Οινοποιοί κάτοχοι αμπελουργικής εκμετάλλευσης τουλάχιστον είκοσι (20) στρέμματα.
v. Λοιποί κατά κύριο επάγγελμα αγρότες, μη κάτοχοι αμπελουργικής εκμετάλλευσης.
vi. Λοιποί οινοποιοί.
vii. Λοιποί παραγωγοί
Β) Προτεραιότητα ως προς τις καλλιεργούμενες εκτάσεις:
i. Εκτάσεις για παραγωγή οίνων Προστατευόμενης Ονομασίας Προέλευσης (Π.Ο.Π.).
(αγροτεμάχια που βρίσκονται εντός οριοθετημένης ζώνης και βάση δηλώσεων συγκομιδής παράγουν οίνους Π.Ο.Π.)
ii. Εκτάσεις για παραγωγή οίνων Προστατευόμενης Γεωγραφικής Ένδειξης (Π.Γ.Ε.).
(αγροτεμάχια που βρίσκονται εντός οριοθετημένης ζώνης και βάση δηλώσεων συγκομιδής παράγουν οίνους Π.Γ.Ε.)
iii. Αμπελώνες που έχουν ενταχθεί στο σύστημα ολοκληρωμένης διαχείρισης της παραγωγής κατά τα πρότυπα Agro 2.1 και 2.2 του ΕΛ.Γ.Ο. «ΔΗΜΗΤΡΑ» καθώς και βιολογικές καλλιέργειες αμπέλων ή αμπελώνες με την ένταξη των οποίων προκαλείται συγκέντρωση ή αύξηση της ιδιοκτησίας.
iv. Εκτάσεις για παραγωγή άλλων οίνων.
Η κατάταξη των δικαιούχων κατά κριτήριο διενεργείται κατά φθίνουσα σειρά μεγέθους αμπελουργικής εκμετάλλευσης.
Γ) Προτεραιότητες σχετικά με την εθνική στρατηγική στον αμπελοοινικό τομέα
H υπηρεσία δύναται κατά παρέκκλιση ή συμπληρωματικά να εφαρμόζει κατά περίπτωση γενικά κριτήρια προτεραιότητας που σχετίζονται με τη χάραξη εθνικής στρατηγικής στον αμπελοοινικό τομέα όπως:
i Mέριμνα για περιβαλλοντικά ή κοινωνικά ευαίσθητες περιοχές (π.χ. μικρά νησιά του Αιγαίου, ορεινές/μειονεκτικές περιοχές, περιοχές που απειλούνται με απερήμωση ή έχουν πληγεί από φυσική καταστροφή)
ii Eπίλυση διαρθρωτικών προβλημάτων του τομέα
iii Σε Δ/νσεις Αγροτικής Οικονομίας και Κτηνιατρικής/ Αγροτικής Οικονομίας των οποίων οι παραγωγοί έχουν μεταβιβάσει δικαιώματα αναφύτευσης με υπεύθυνη δήλωσή τους στο Εθνικό Αποθεματικό σημαντικές εκτάσεις.
iv) Ενίσχυση του ρόλου κρατικών κτημάτων που βρίσκονται υπό την επίβλεψη του Υπ.Α.Α.Τ ή άλλων Υπουργείων.
Οι δικαιούχοι της παρ. Α των περιπτώσεων i), ii), iii), iv), vi), υποχρεούνται να έχουν καταθέσει για τις δύο προηγούμενες περιόδους δηλώσεις συγκομιδής/παραγωγής, κατά περίπτωση, σύμφωνα με τον Καν (ΕΚ) 436/2009 όπως ισχύει κάθε φορά.
Ο αριθμός των στρεμμάτων που τελικά θα χορηγηθεί σε κάθε δικαιούχο, εξαρτάται από τα στρέμματα που βρίσκονται διαθέσιμα κάθε φορά στο Εθνικό Αποθεματικό.
2) Οι ενδιαφερόμενοι παραγωγοί για την απόκτηση δικαιωμάτων φύτευσης από το Εθνικό Αποθεματικό, καταθέτουν αίτηση/υπεύθυνη δήλωση σύμφωνα με το Υπόδειγμα 12 για χορήγηση δικαιωμάτων φύτευσης η οποία συνοδεύεται με τα απαραίτητα κατά περίπτωση δικαιολογητικά, στις κατά τόπους Δ/νσεις Αγροτικής Οικονομίας και Κτηνιατρικής/ Αγροτικής Οικονομίας από την 1η Αυγούστου έως 15 Δεκεμβρίου του 2014 καθώς και από 1η Μαΐου έως 15 Σεπτεμβρίου του 2015. Οι εν λόγω αιτήσεις διαβιβάζονται άμεσα με e-mail και με συγκεντρωτικό πίνακα ο οποίος συνοδεύεται με σχετική εισήγηση της αρμόδιας Δ/νσης Αγροτικής Ανάπτυξης στη Δ/νση ΠΑΠ Δενδροκηπευτικής – Τμήμα Αμπέλου και Ξηρών Καρπών το αργότερο έως 31 Δεκεμβρίου του 2014 και 30 Σεπτεμβρίου του 2015.
3) Οι Δ/νσεις Αγροτικής Οικονομίας και Κτηνιατρικής/ Αγροτικής Οικονομίας χορηγούν τα δικαιώματα φύτευσης από το Εθνικό Αποθεματικό στους δικαιούχους σύμφωνα με το Υπόδειγμα 13.
4) Οι Δ/νσεις Αγροτικής Οικονομίας και Κτηνιατρικής/ Αγροτικής Οικονομίας υποχρεούνται να δηλώσουν στην αρμόδια Δ/νση ΠΑΠ Δενδροκηπευτικής τα δικαιώματα που δεν έχουν χρησιμοποιηθεί από τους παραγωγούς και η ισχύς τους έχει λήξει, σε ημερομηνία την οποία ορίζει με σχετική εγκύκλιο η Δ/νση ΠΑΠ Δενδροκηπευτικής.

Άρθρο 14
Δηλώσεις συγκομιδής
Οι κάτοχοι αμπελουργικών εκμεταλλεύσεων των οποίων η σταφυλική παραγωγή προορίζεται για οινοποίηση, υποχρεούνται αμέσως μετά το πέρας του τρυγητού να υποβάλλουν δήλωση συγκομιδής σύμφωνα με τον Καν(ΕΚ) 436/2009, όπως ισχύει κάθε φορά.
Η υποβολή της δήλωσης γίνεται εντός των προβλεπόμενων προθεσμιών οι οποίες ορίζονται με εγκύκλιο από την αρμόδια Διεύθυνση του Υπ.Α.Α.Τ και δεν μπορεί να είναι αργότερα από τις 15 Ιανουαρίου κάθε έτους.
1) Οι δηλώσεις συγκομιδής υποβάλλονται από τους υπόχρεους αμπελουργούς οινοποιήσιμων ποικιλιών με τη βοήθεια πληροφοριακών συστημάτων και σύμφωνα με τις λεπτομερείς οδηγίες που εκδίδει η αρμόδια Διεύθυνση του Υπ.Α.Α.Τ.
2) Απαλλάσσονται από την υποχρέωση υποβολής δήλωσης συγκομιδής:
α) οι αμπελουργοί των οποίων οι εκμεταλλεύσεις τους καταλαμβάνουν λιγότερο από 0,1 εκτάριο αμπελώνα και το παραγόμενο προϊόν τους προορίζεται για οικογενειακή κατανάλωση και δεν διατίθεται και ούτε πρόκειται να διατεθεί στο εμπόριο με οποιαδήποτε μορφή.
β) οι οινοποιοί κάτοχοι αμπελουργικής έκτασης οι οποίοι οινοποιούν οι ίδιοι το σύνολο της παραγωγής τους (δήλωση παραγωγής).
Σε αντίθετη περίπτωση (π.χ. πώληση μέρους σταφυλικής παραγωγής) οι οινοποιοί κάτοχοι αμπελουργικής εκμετάλλευσης υποχρεούνται να υποβάλουν και δήλωση συγκομιδής.
3) Δεν απαλλάσσονται από την υποχρέωση υποβολής δηλώσεων συγκομιδής οι αμπελουργοί που είναι μέλη συνεταιριστικού οινοποιείου και παραδίδουν το σύνολο της παραγωγής τους στο εν λόγω συνεταιριστικό οινοποιείο.
4) Οι αμπελουργοί που παραδίδουν τη σταφυλική τους παραγωγή σε οινοποιείο προς οινοποίηση και η παραγωγή αυτή επιστρέφεται με τη μορφή τελικού προϊόντος στον αμπελουργό, υποχρεώνονται να υποβάλλουν επιπλέον της δήλωσης συγκομιδής και δήλωση παραγωγής.
5) Σε περίπτωση ολοκληρωτικής καταστροφής της ετήσιας σταφυλικής παραγωγής εξαιτίας ακραίων καιρικών φαινομένων (αποζημιώσεις ΕΛΓΑ), οι παραγωγοί είναι υποχρεωμένοι να υποβάλλουν μηδενική δήλωση συγκομιδής.
6) Εκτός περιπτώσεων ανωτέρας βίας, οι υπόχρεοι για δηλώσεις συγκομιδής που δεν υποβάλουν τις δηλώσεις αυτές κατά τις ημερομηνίες που ορίζει η αρμόδια Διεύθυνση του Υπ.Α.Α.Τ., αποκλείονται των διαφόρων ευεργετημάτων των μέτρων που προβλέπονται, (πρόγραμμα αναδιάρθρωσης και μετατροπής αμπελώνων, πρόγραμμα στήριξης των μικρών νησιών του Αιγαίου, χορήγηση δικαιωμάτων από το εθνικό αποθεματικό), για την τρέχουσα και την επόμενη αμπελοοινική περίοδο.
Ωστόσο, η υπέρβαση των ημερομηνιών που έχουν οριστεί κατά 10 εργάσιμες ημέρες το μέγιστο, επισύρει αναλογική μείωση των καταβλητέων ποσών για την τρέχουσα αμπελοοινική περίοδο σε επιδοτούμενα προγράμματα, σε ποσοστό 1% για κάθε μέρα καθυστέρησης).
7) Οι ΔΑΟΚ μετά την επεξεργασία των στοιχείων από τις αρμόδιες Δ/νσεις του Υπ.Α.Α.Τ. εντέλλονται να προβούν σε έλεγχο των δηλώσεων.

Άρθρο 15
Απογραφή/Κοινοποιήσεις
Τα επικαιροποιημένα στοιχεία του Μητρώου σχετικά με το δυναμικό παραγωγής (άρθρο 74 του Καν (ΕΚ) 555/08), που αναφέρονται στους πίνακες 14 έως 16 του παραρτήματος XIII του Καν (ΕΚ) 555/08, κατ’ εφαρμογή του άρθρου 185α παράγραφος 3 Καν (ΕΚ) 1234/2007, διαβιβάζονται στην Επιτροπή, έως την 1η Μαρτίου κάθε έτους. Στους εν λόγω πίνακες θα περιλαμβάνονται λεπτομέρειες που αφορούν περιφέρειες της χώρας.
Οι Διευθύνσεις Αγροτικής Οικονομίας και Κτηνιατρικής/ Αγροτικής Οικονομίας υποχρεούνται να διαβιβάζουν τα χορηγούμενα δικαιώματα νέας φύτευσης του άρθρου 6 της παρούσας απόφασης στην αρμόδια Δ/νση ΠΑΠ Δενδρ/κής του Υ.π.Α.Α.Τ., η οποία στη συνέχεια ανακοινώνει στην Επιτροπή τις συνολικές εκτάσεις για τις οποίες χορηγήθηκαν δικαιώματα νέας φύτευσης σύμφωνα με το άρθρο 61 και με τη μορφή του πίνακα 8 του παραρτήματος XIII του Καν(EK)555/2008, έως την 1η Μαρτίου κάθε έτους.
Τα δικαιώματα φύτευσης που διατίθενται στο αποθεματικό και αυτά που χορηγούνται από αυτό κοινοποιούνται στην Επιτροπή σύμφωνα με το άρθρο 65 και με τη μορφή που ορίζεται στον πίνακα 9 του παραρτήματος ΧΙΙΙ του Καν (ΕΚ) 555/2008, έως την 1η Μαρτίου κάθε έτους.
Τα δεδομένα που ανακοινώνονται στην απογραφή αναφέρονται στην 31η Ιουλίου της προηγούμενης αμπελουργικής περιόδου.

Άρθρο 16
Υποδείγματα
Για την εφαρμογή της παρούσας παρατίθενται έντυπα Υποδειγμάτων, τα οποία αποτελούν αναπόσπαστο μέρος της παρούσας και τα οποία έχουν ως εξής:
• Επιβολή προστίμου για κατοχή παράνομα φυτεμένης αμπελουργικής έκτασης (Υπόδειγμα 1)
• Επιβολή προστίμου για διακίνηση προϊόντων από παράνομες εκτάσεις (Υπόδειγμα 2)
• Πρακτικό επιτόπιου ελέγχου (Υπόδειγμα 3)
• Πρακτικό επιτόπιου ελέγχου δήλωσης αμπελοκαλλιέργειας (Υπόδειγμα 3α)
• Υπόδειγμα ένστασης (Υπόδειγμα 4)
• Αίτηση/Υπεύθυνη δήλωση για χορήγηση δικαιωμάτων αναφύτευσης (Υπόδειγμα 5)
• Χορήγηση δικαιώματος αναφύτευσης (Υπόδειγμα 6)
• Συγκεντρωτικός πίνακας δικαιωμάτων αναφύτευσης στα χέρια των παραγωγών (Υπόδειγμα 7)
• Άδεια εγκατάστασης αμπελώνα και προμήθειας αντιφυλλοξηρικών μοσχευμάτων αμπέλου (Υπόδειγμα 8)
• Αίτηση/Υπεύθυνη δήλωση για μεταβίβαση δικαιωμάτων αναφύτευσης (Υπόδειγμα 9)
• Αίτηση/Υπεύθυνη δήλωση για αποδοχή δικαιωμάτων αναφύτευσης από μεταβίβαση (Υπόδειγμα 10)
• Χορήγηση δικαιώματος αναφύτευσης από μεταβίβαση (Υπόδειγμα 11)
• Αίτηση/Υπεύθυνη δήλωση για χορήγηση δικαιώματος φύτευσης αμπέλου από το Εθνικό Αποθεματικό (Υπόδειγμα 12)
• Χορήγηση δικαιώματος φύτευσης αμπέλου από το Εθνικό Αποθεματικό (Υπόδειγμα 13).

Άρθρο 17
Καταργούμενες διατάξεις
Από την έναρξη ισχύος της παρούσας απόφασης, καταργείται η αριθ. 286839/2-04-2009 (Β΄655) κοινή απόφαση των Υπουργών Οικονομίας και Οικονομικών και Αγροτικής Ανάπτυξης και Τροφίμων «Δυναμικό παραγωγής οινοποιήσιμων ποικιλιών αμπέλου».

Άρθρο 18
Έναρξη ισχύος
Η παρούσα απόφαση αρχίζει να ισχύει από τη δημοσίευσή της στην Εφημερίδα της Κυβερνήσεως.
Η απόφαση αυτή να δημοσιευθεί στην Εφημερίδα της Κυβερνήσεως.