Κυνήγι αγριογούρουνων (αγριόχοιρων). Τι ισχύει για το κυνηγετικό έτος 2019-2020

Κυνήγι αγριογούρουνων (αγριόχοιρων). Τι ισχύει για το κυνηγετικό έτος 2019-2020

Δίωξη ημίαιμων, μη δεσποζόμενων, χοίρων και αγριόχοιρων σε αγροτικές και λοιπές περιοχέςΓια το κυνηγετικό έτος 2019-2020 λόγω του κινδύνου της αφρικανικής πανώλης των χοίρων που πλήττει την γειτονική Βουλγαρία και των προβλημάτων στη γεωργική παραγωγή λόγω του υπερπληθυσμού των αγριόχοιρων αποφασίστηκαν τα εξής:

• Η συγκρότηση συνεργείων δίωξης ημίαιμων, μη δεσποζόμενων χοίρων, καθώς και αγριόχοιρων, όπως προβλέπεται σχετικά στη δασική νομοθεσία (παρ. 2α. του άρθρου 259 του Ν.Δ. 87/69 (ΦΕΚ 7).

• Η κλιμάκωση των μέτρων ανάμεσα σε περιοχές υψηλής προτεραιότητας στις περιοχές των Αποκεντρωμένων Διοικήσεων Μακεδονίας – Θράκης και Ηπείρου – Δυτικής Μακεδονίας, που αποτελούν περιοχές υψηλού κινδύνου και στις περιοχές των υπολοίπων αποκεντρωμένων Διοικήσεων, όπου ο κίνδυνος είναι μικρότερος, αλλά εντοπίζονται προβλήματα στη γεωργική παραγωγή λόγω του υπερπληθυσμού των αγριόχοιρων.

• Οι όροι και οι προϋποθέσεις για την ρύθμιση των πληθυσμών, αποκλειστικά με τη θήρα σε πεδινές, ημιορεινές – γεωργικές περιοχές από ειδικά συνεργεία ομάδων έμπειρων κυνηγών.

• Ρυθμίζονται θέματα σχεδιασμού και συντονισμού της δραστηριότητας, με τη συγκρότηση συνεργείων κυνηγιού. Τις λεπτομέρειες θα ρυθμίζουν οι Δασικές Υπηρεσίες σε συνεργασία με τους επιστημονικούς συνεργάτες των κυνηγετικών οργανώσεων και κατόπιν ειδικής επιστημονικής και τεχνικής αιτιολόγησης θα μπορεί να υλοποιηθεί η δράση και εντός καταφυγίων άγριας ζωής.

• Ρυθμίζονται θέματα προστασίας του προσωπικού και των πολιτών κατά την παραπάνω διαδικασία με την αυστηρή επίβλεψη των αρμόδιων Δασικών Υπηρεσιών στις περιοχές λήψης των μέτρων.

• Επιτρέπεται η αγοραπωλησία των θηρευόμενων ημίαιμων μη δεσποζόμενων χοίρων, καθώς και αγριόχοιρων, ενώ παρέχεται η δυνατότητα δωρεάν διάθεσης σε ποσοστό έως 20% του βάρους του κρέατος, μετά από σχετικούς κτηνιατρικούς ελέγχους, σε κοινωνικά παντοπωλεία και ιδρύματα της περιοχής.

• Οι δασικές Υπηρεσίες θα τηρούν πλήρες αρχείο των συνεργείων που θα συγκροτήσουν σχετικά με τη σύνθεση τους, τις εξόδους που πραγματοποίησαν, τον αριθμό των θηρευθέντων χοίρων και τις ποσότητες που διατέθηκαν, την περιοχή δράσης τους.

Επίσης θα γίνει καταγραφή των κτηνοτροφικών μονάδων της εκάστοτε περιοχής και λοιπών μέτρων λήψης, που σχετίζονται με τη δίωξη στην ίδια περιοχή.

Αριθμ.ΥΠΕΝ/ΔΔΔ/71418/545 – ΦΕΚ Τεύχος B’ 3139/07.08.2019

Δίωξη ημίαιμων, μη δεσποζόμενων, χοίρων και αγριόχοιρων σε αγροτικές και λοιπές περιοχές.

Ο ΥΠΟΥΡΓΟΣ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ ΚΑΙ ΕΝΕΡΓΕΙΑΣ
αποφασίζουμε:

Επιτρέπουμε – κατ’ εξαίρεση – την ελεγχόμενη δίωξη μη δεσποζόμενων ημίαιμων χοίρων και αγριόχοιρων, λόγω επαπειλούμενων ζημιών στην αγροτική και κτηνιατρική παραγωγή εξαιτίας του υπερπληθυσμού τους σε περιοχές του Ελλαδικού χώρου, από ειδικά συνεργεία, που θα συσταθούν άμεσα στα πλαίσια εφαρμογής της παραγράφου 2α του άρθρου 259 του ν.δ. 86/1969 (Δασικός Κώδικας, ΦΕΚ 7 Α΄), με αποφάσεις των Συντονιστών Διοίκησης των Αποκεντρωμένων Διοικήσεων μετά τη δημοσίευση της παρούσας στην Εφημερίδα της Κυβερνήσεως, ως εξής :

Ημερομηνίες συγκρότησης των συνεργείων.

Α. Άμεση προτεραιότητα:

Αφορά στης συγκρότηση συνεργείων δίωξης στις Δασικές Υπηρεσίες των Αποκεντρωμένων Διοικήσεων Μακεδονίας – Θράκης και Ηπείρου – Δυτικής Μακεδονίας, οι οποίες θα προχωρήσουν άμεσα στην έκδοση αποφάσεων συγκρότησης ενός ή περισσότερων συνεργείων δίωξης ανά Δασική Υπηρεσία, στα πλαίσια της παρούσας απόφασης.
Τα συνεργεία θα λειτουργήσουν άμεσα μετά από τη συγκρότησή τους και έως τις 15/9/2020, ημερομηνία,μετά από την οποία θα επαναξιολογηθεί το μέτρο.

Όροι και Προϋποθέσεις

α. Η ρύθμιση των πληθυσμών των ημίαιμων μη δεσποζόμενων χοίρων, καθώς και των αγριόχοιρων, θα γίνεται σύμφωνα με τις κείμενες διατάξεις, αποκλειστικά και μόνο με το κυνήγι σε πεδινές, ημιορεινές – γεωργικές περιοχές, από ειδικά συνεργεία ομάδων έμπειρων κυνηγών μελών των συνεργαζόμενων με το υπουργείο τοπικών Κυνηγετικών Συλλόγων.

β. Το σχεδιασμό (συγκρότηση συνεργείων, τεχνικές, περιοχές, επαναληψιμότητα, αξιολόγηση) αναλαμβάνει το Γραφείο Θήρας της αρμόδιας Δασικής Υπηρεσίας σε συνεργασία με τους επιστημονικούς συνεργάτες των οικείων κυνηγετικών οργανώσεων.

Εφόσον υπάρχει ειδική επιστημονική ή τεχνική αιτιολόγηση, η δράση μπορεί να υλοποιηθεί με συγκεκριμένο στόχο (θηρεύσιμα άτομα, ημερομηνίες) και εντός καταφυγίων άγριας ζωής.

Η επίβλεψη γίνεται με την υποχρεωτική παρουσία τουλάχιστον δύο δασικών υπαλλήλων (ένας εκ των οποίων θα είναι δασοφύλακας), ως υπευθύνων του συνεργείου, καθώς και επικουρικά, με τη συμμετοχή ιδιωτικών φυλάκων θήρας των οικείων κυνηγετικών οργανώσεων.

Οι Δασικές Υπηρεσίες θα μεριμνήσουν ώστε τις προβλεπόμενες από τη ρυθμιστική απόφαση ημέρες άσκησης της θήρας του αγριόχοιρου, τα προγράμματα δίωξης να διενεργούνται εκτός της επιτρεπόμενης μέρας κυνηγίου, κατά τη διάρκεια του ωραρίου θήρας, κυρίως σε γεωργικές και ημιορεινές περιοχές, όπου παρατηρούνται ημίαιμοι μη δεσποζόμενοι χοίροι.

γ. Για την αποφυγή πρόκλησης ατυχημάτων λαμβάνονται όλα τα μέτρα για την γνωστοποίηση της δραστηριότητας των συνεργείων όπως, ανακοινώσεις σε έντυπο τύπο, ραδιόφωνο, τηλεόραση, κινητοποίηση αρμόδιων φορέων κ.λπ.

Επίσης, με τη συνδρομή και λοιπών εμπλεκόμενων υπηρεσιών και φορέων (Ελληνική Αστυνομία Ο.Τ.Α, Ενώσεις Αγροτών, Κυνηγετικές Οργανώσεις, Φορείς Διαχείρισης Προστατευόμενων Περιοχών κ.ά.) λαμβάνονται μέτρα επιτήρησης της περιοχής που επιχειρούν τα συνεργεία,ώστε να ελαχιστοποιηθεί η δυνατότητα προσβασιμότητας σε αυτήν και να διασφαλιστεί η ασφάλεια των πολιτών.

δ. Επιτρέπεται για τους σκοπούς της παρούσας απόφασης η χρήση κυνηγετικών όπλων από τα μέλη των συνεργείων δίωξης που θα συγκροτηθούν, για το χρονικό διάστημα ισχύος της, συμπεριλαμβανομένου του διαστήματος εκτός της κυνηγετικής περιόδου.

ε. Επιτρέπεται, κατ΄ εξαίρεση, για την υλοποίηση των σκοπών της παρούσας και για το χρονικό διάστημα ισχύος της, η χρησιμοποίηση σκύλων ιχνηλατών.

στ. Εφιστάται η προσοχή των συνεργείων στις περιπτώσεις παρουσίας απειλούμενων ή προστατευόμενων ειδών της άγριας πανίδας, ιδιαίτερα απειλούμενων αρπακτικών πτηνών, κατά την περίοδο της φωλεοποίησης και ανατροφής των νεοσσών.

ζ. Κατά τη διάρκεια ισχύος της παρούσας τα μέλη των συνεργείων υποχρεούνται να φέρουν στον κορμό του σώματος τους ένδυμα φωσφορίζοντος χρώματος πορτοκαλί (αποκλειομένης απλής λωρίδας), ορατό από κάθε οπτική πλευρά, προς αποφυγή ατυχημάτων.

η. Οι κυνηγοί που θα συμμετέχουν στα συνεργεία θα είναι μέλη των συνεργαζόμενων με το Υπουργείο Περιβάλλοντος και Ενέργειας Κυνηγετικών Συλλόγων και θα πρέπει υποχρεωτικά να διαθέτουν ασφαλιστική κάλυψη έναντι τρίτων για το χρονικό διάστημα λειτουργίας των συνεργείων δίωξης.

θ. Ενόψει της έναρξης λειτουργίας των συνεργείων δίωξης και με σκοπό την συσχέτιση του μέτρου της δίωξης με την αφρικανική πανώλη των Χοίρων, οι Δασικές Υπηρεσίες των Αποκεντρωμένων Διοικήσεων Μακεδονίας- Θράκης και Ηπείρου Δυτικής Μακεδονίας θα προκαλέσουν άμεσα σύσκεψη σε τοπικό επίπεδο στην οποία θα κληθούν ιδίως οι Διευθύνσεις Αγροτικής Οικονομίας και Κτηνιατρικής (ΔΑΟΚ), εκπρόσωποι των οικείων Ο.Τ.Α, των τοπικών Κυνηγετικών Συλλόγων, των τοπικών Γεωργοκτηνοτροφικών Ενώσεων, των Φορέων Διαχείρισης των Προστατευόμενων Περιοχών που δραστηριοποιούνται στην περιοχή ευθύνης τους, θα εντοπίσουν και θα καθορίσουν κατά προτεραιότητα τους τομείς δράσης των συνεργείων, δίνοντας προτεραιότητα σε περιοχές υψηλότερου κινδύνου, που γειτονεύουν με αγροκτηνοτροφικές εκμεταλλεύσεις.

Ι. Επιτρέπεται η αγοραπωλησία των θηρευομένων στα πλαίσια της παρούσας ατόμων μη δεσποζόμενωνημίαιμων ή άγριων χοίρων.

Με αποφάσεις των Συντονιστών Διοίκησης των Αποκεντρωμένων Διοικήσεων θα καθοριστεί η διαδικασία καθώς και ποσοστό, μέχρι 20% του βάρους του κρέατος, το οποίο θα μπορεί να διατίθεται δωρεάν, μετά από σχετικό κτηνιατρικό έλεγχο, σε κοινωνικά παντοπωλεία και ιδρύματα της περιοχής.

Ια. Οι Δασικές Υπηρεσίες των Αποκεντρωμένων Διοικήσεων θα τηρούν φάκελο με στοιχεία για τον αριθμό των συνεργείων που θα συγκροτήσουν, τη σύνθεσή τους, (αρχηγός ομάδας, μέλη κ.λπ., ατομικά και λοιπά στοιχεία επικοινωνίας) τις εξόδους που πραγματοποιήθηκαν, τον αριθμό των θηρευθέντων χοίρων και τις ποσότητες που διατέθηκαν (πώληση – διάθεση), την περιοχή δράσης του συνεργείου (με χάρτη στον οποίο θα έχουν σημειωθεί οι περιοχές δράσης των συνεργείων, οι κτηνοτροφικές μονάδες διαφόρου δυναμικότητας της περιοχής καθώς και τα λοιπά μέτρα που λήφθηκαν συνεργικά με τη δίωξη στην ίδια περιοχή (μυοκτονίες, βελτιώσεις περιφράξεων, απολυμάνσεις, προγράμματα ενημέρωσης των αγροτών κλπ).

Β. Μέση προτεραιότητα:

Σύσταση συνεργείων από τις Αποκεντρωμένες Διοικήσεις Θεσσαλίας – Στερεάς Ελλάδας, Πελοποννήσου – Δυτικής Ελλάδας και Ιονίων Νήσων, και Αττικής οι οποίες θα προχωρήσουν στην έκδοση αποφάσεων συγκρότησης ενός ή περισσότερων συνεργείων δίωξης ανά δασική Υπηρεσία, στα πλαίσια της παρούσας απόφασης. Τα συνεργεία στις Αποκεντρωμένες Διοικήσεις αυτές θα λειτουργήσουν μετά από άμεση αξιολόγηση της ανάγκης προστασίας της αγροτικής και κτηνοτροφικής παραγωγής στην περιοχή ευθύνης των οικείων Δασαρχείων και κατόπιν σχετικής συνεννόησης με τις οικείες Διευθύνσεις Αγροτικής Οικονομίας και Κτηνιατρικής (Δ.Α.Ο.Κ) από την ημερομηνία συγκρότησης τους μέχρι τις 15/9/2019 και από 20-1-2020 μέχρι 15-9-2020, ημερομηνία, μετά από την οποία θα επαναξιολογηθεί το μέτρο της συγκρότησης συνεργείων δίωξης.

Για τις ανωτέρω Αποκεντρωμένες Διοικήσεις ισχύουν οι προϋποθέσεως (α), (β), (γ), (δ), (ε), (στ), (ζ), (η), (ι) και (ια) του κεφαλαίου Α της παρούσας απόφασης.

Γ. Λοιπές περιπτώσεις:

α. Στις υπόλοιπες Αποκεντρωμένες Διοικήσεις της Χώρας, τα συνεργεία θα συγκροτηθούν μόνο στην περίπτωση που διατυπωθεί σχετικό αίτημα από την οικεία Διεύθυνση Αγροτικής Οικονομίας και Κτηνιατρικής (Δ.Α.Ο.Κ.)

β. Χειρισμός προσεγγίσεων ημίαιμων μη δεσποζόμενων χοίρων ή αγριόχοιρων εντός κατοικημένων περιοχών σε όλες τις Αποκεντρωμένες Διοικήσεις: Συνιστάται η εκδίωξη τους ή η παγίδευση τους (εγκλωβισμός) σε ελεγχόμενο χώρο ή κλωβούς και η απομάκρυνσή τους από την περιοχή.

Δ. Λοιπές απαγορεύσεις:

Από τη δημοσίευση της παρούσας, απαγορεύεται αυστηρά η παροχή τροφής σε ημίαιμους χοίρους ή αγριόχοιρους στον αστικό, ημιαστικό ή περιαστικό ιστό και στις περιοχές που συγκροτήθηκαν και δρουν τα συνεργεία δίωξης.

Από τις διατάξεις της απόφασης αυτής δεν προκαλείται δαπάνη σε βάρος του κρατικού προϋπολογισμού.

Η απόφαση αυτή να δημοσιευθεί στην Εφημερίδα της Κυβερνήσεως.