ΟΠΑΔ. Δικαιολογητικά για Έκδοση Βιβλιαρίου Συζύγου

(βάσει του Π.Δ.665/62 & συμπληρωμένο με μεταγενέστερες διατάξεις)
 • Απογραφικό δελτίο.
  α) Υπογεγραμμένο και θεωρημένο από τον προϊστάμενο του υπαλλήλου (που θα ασφαλίσει την σύζυγο).
  ή
  β) Υπογεγραμμένο από τον άμεσα ασφαλισμένο, εφόσον πρόκειται για συνταξιούχο.
 • Πιστοποιητικό οικογενειακής κατάστασης (Πρόσφατο εξάμηνο – Αναζητείται αυτεπάγγελτα από την υπηρεσία).
 • Ενημερωτικό σημείωμα τριμήνων αποδοχών του Γενικού Λογιστηρίου του Κράτους του τρέχοντος έτους του άμεσα ασφαλισμένου (έως και τον Μάρτιο μπορείτε να προσκομίσετε του προηγούμενου έτους).
 • Ταυτότητα, ΑΜΚΑ
 • Διαγραφή βιβλιαρίου από το προηγούμενο Ταμείο όπου ήταν ασφαλισμένη η ίδια λόγω του ότι δεν δικαιούται περίθαλψη ή από γονείς.
 • Δύο (2) πρόσφατες φωτογραφίες.
 • Τα βιβλιάρια του άμεσα ασφαλισμένου υπαλλήλου ή του συνταξιούχου.
 • Αντίγραφο Φορολογικής Δήλωσης Ε1.
 • Υπεύθυνη Δήλωση του Νόμου 1599/86 συμπληρωμένη από τον άμεσα ασφαλισμένο που θα αναφέρει ότι ο/η σύζυγος δεν έχει δικαίωμα ασφάλισης από άλλο ασφαλιστικό οργανισμό ή Ταμείο και ότι δεν εργάζεται.
 • Σε περίπτωση αδυναμίας του ιδίου, εξουσιοδότηση θεωρημένη από δημόσια αρχή.