ΟΠΑΔ. Δικαιολογητικά για Θεώρηση Βιβλιαρίων σε Τέκνα

ΙΚΑ
Διεύθυνση Ασφάλισης και Παροχών ΟΠΑΔ

Δικαιολογητικά για έκδοση βιβλιαρίου βάσει του νέου Κανονισμού Παροχών του ΟΠΑΔ
(ΚΥΑ αριθμ. Οικ. 2/7029/0094/8-2-05 ΦΕΚ 213/17-2-05 τ.Β’) όπως ισχύει