ΟΠΕΚΕΠΕ. Πρόσληψη πενήντα (50) ατόμων ως εποχικού προσωπικού

Ο Οργανισμός Πληρωμών και Ελέγχου Κοινοτικών Ενισχύσεων Προσανατολισμού και Εγγυήσεων (ΟΠΕΚΕΠΕ) Ν.Π.Ι.Δ. που εποπτεύεται από τον Υπουργό Αγροτικής Ανάπτυξης και Τροφίμων, ανακοινώνει την πρόσληψη πενήντα (50) ατόμων, με σύμβαση εργασίας ιδιωτικού δικαίου ορισμένου χρόνου, οκτώ (8) μήνες, για την επικαιροποίηση Αναγνώρισης Αγροτεμαχίων με χαρτογραφικά στοιχεία (ορθοφωτοχάρτες, διανύσματα, κάλυψη/επιλεξιμότητα γης), στην Κεντρική Υπηρεσία και τις Περιφερειακές Διευθύνσεις Μακεδονίας-Θράκης και Θεσσαλίας-Στερεάς Ελλάδας.

Οι ενδιαφερόμενοι μπορούν να υποβάλλουν αίτηση-υπεύθυνη δήλωση είτε αυτοπροσώπως στα κατά τόπους γραφεία του ΟΠΕΚΕΠΕ όπου προκηρύσσονται θέσεις: Κεντρική Υπηρεσία (Δομοκού 5-Αθήνα, υπόψη κ. Καρούσου Ελπίδας, Ζηλάκου Μαριέττας), ΠΔ Μακεδονίας-Θράκης (Γιαννιτσών 31-Θεσσαλονίκη, υπόψη κ. Κόγια Αργύρη), ΠΔ Θεσσαλίας-Στερεάς Ελλάδας (Καστοριάς 2α και Φαρσάλων-Λάρισα, υπόψη κ. Σουλτούκη Νικόλαο), είτε με άλλο εξουσιοδοτημένο από αυτούς πρόσωπο, εφόσον η εξουσιοδότηση φέρει την υπογραφή τους θεωρημένη από δημόσια αρχή, είτε ταχυδρομικά με συστημένη επιστολή, στα γραφεία της υπηρεσίας μας στην ακόλουθη διεύθυνση: ΟΠΕΚΕΠΕ, Δ/νση Διοικητικής & Οικονομικής Υποστήριξης, Δομοκού 5 – Αθήνα Τ.Κ. 10445, απευθύνοντάς την στο Τμήμα Διαχείρισης Προσωπικού, εντός προθεσμίας δέκα (10) ημερών, που αρχίζει από την επομένη ημέρα της τελευταίας δημοσίευσης των ανακοινώσεων στις τοπικές εφημερίδες ή της ανάρτησής τους στην έδρα της Κεντρικής Υπηρεσίας, στην έδρα των Περιφερειακών Διευθύνσεων και στο χώρο των ανακοινώσεων του δημοτικού ή κοινοτικού καταστήματος, εφόσον η ανάρτησή τους είναι τυχόν μεταγενέστερη της δημοσίευσης στις εφημερίδες.

Οι υποψήφιοι θα πρέπει να υποβάλλουν μία μόνο αίτηση και για θέσεις μίας μόνο κατηγορίας προσωπικού (ΠΕ ή ΤΕ) στην οποία να δηλώνουν όλους τους Νομούς επιλογής τους με σειρά προτεραιότητας.

Η ανακοίνωση καθώς και το έντυπο αίτησης διατίθενται στην ιστοσελίδα του ΟΠΕΚΕΠΕ

Η προθεσμία υποβολής των αιτήσεων θα ανακοινωθεί μετά την ολοκλήρωση της διαδικασίας δημοσιοποίησής της.

ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ υπ’αριθμ.ΣΟΧ 1/2017

ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗΣ υπ’αριθμ.ΣΟΧ 1/2017

ΕΙΔΙΚΟ ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗΣ υπ’αριθμ.ΣΟΧ 1/2017

ΑΙΤΗΣΗ – ΥΠΕΥΘΥΝΗ ΔΗΛΩΣΗ