Οπτικά ΕΟΠΥΥ. Πως αποζημιώνονται οι ασφαλισμένοι έως 30-06-2020

Οπτικά ΕΟΠΥΥ. Πως αποζημιώνονται οι ασφαλισμένοι έως 30-06-2020

Οι δαπάνες μέχρι τις 30 Ιουνίου 2020 δύναται να αποζημιώνονται και απευθείας στους δικαιούχους

Συγκεκριμένα το σχετικό έγγραφο του ΕΟΠΥΥ αναφέρει τα εξής:

Οδηγίες σχετικά με την διαχείριση των αιτημάτων για αποζημίωση ειδικών θεραπειών και οπτικών ειδών σε δικαιούχους του Οργανισμού, στα πλαίσια των έκτακτων μέτρων για τον κορωνοϊό

Σχετικά:

α) Το άρθρο 24 «Τροποποίηση του άρθρου 68 του νόμου 4603/2019 (ΦΕΚ/Α/48)» του ν.4683/10-4-2020 (ΦΕΚ/Α/83).

β) Το άρθρο «πεντηκοστό έβδομο – Παράταση προθεσμιών Ε.Κ.Π.Υ.» της από 20-3-2020 Πράξης Νομοθετικού Περιεχομένου (ΦΕΚ/Α/68), όπως αυτή κυρώθηκε με το «άρθρο 1» του ν. 4683/10-4-2020 (ΦΕΚ/Α/83).

Προκειμένου να διασφαλισθεί η ομαλή διαχείριση των αιτημάτων των δικαιούχων στα πλαίσια των ανωτέρω σχετικών νομοθετικών ρυθμίσεων, σας γνωρίζουμε τα κάτωθι:
1. Σύμφωνα με το ανωτέρω α) σχετικό, δαπάνες που προκλήθηκαν ή θα προκληθούν μέχρι τις 30 Ιουνίου 2020 και υποβάλλονται με ατομικά αιτήματα στις Περιφερειακές Διευθύνσεις του ΕΟΠΥΥ, δύναται να αποζημιώνονται και απευθείας στους δικαιούχους, με νομιμοποίηση των πληρωμών που διενεργήθηκαν πριν την δημοσίευση του νόμου ήτοι, πριν από τις 20-03-2020

Η ανωτέρω διάταξη δεν βρίσκει γενική εφαρμογή στην περίπτωση των φυσικοθεραπειών, για την διενέργεια των οποίων ο Οργανισμός διαθέτει επαρκές δίκτυο συμβεβλημένων παρόχων.

Επισημαίνεται ότι, το θέμα των επιταγών πληρωμής είχε θεσμοθετηθεί για συγκεκριμένους επαγγελματίες υγείας, οι οποίοι δεν έχουν σύμβαση με τον ΕΟΠΥΥ

Επιμέρους προβλήματα έλλειψης θεραπευτών σε τοπικό επίπεδο, δύναται να αντιμετωπισθούν κατά περίπτωση.

2. Από την έναρξη ισχύος της αναφερόμενης στο α’) σχετικό Π.Ν.Π. ήτοι από 20-3-2020, οι προβλεπόμενες ημερομηνίες υποβολής, εκκαθάρισης και εκτέλεσης των σχετικών γνωματεύσεων, παρατείνονται έως τις 30 Ιουνίου 2020.

Για τις ειδικές θεραπείες παιδιών – εφήβων και ενηλίκων, ειδικότερα ισχύουν:

οι θεραπείες, οι οποίες λόγω της συγκυρίας δεν διενεργήθηκαν κατά τον προβλεπόμενο χρόνο του παραπεμπτικού, δύναται να διενεργηθούν μέχρι 30-6-2020, χωρίς να παρατείνεται ο συνολικός χρόνος διάρκειας της γνωμάτευσης πέρα από την ημερομηνία λήξης αυτής. Π.χ. η 12μηνης ισχύος γνωμάτευση δεν παρατείνεται πέραν των 12 μηνών. οι γνωματεύσεις λήγουν στον προβλεπόμενο χρόνο για τον οποίο έχουν εγκριθεί, μετά την παρέλευση του οποίου πρέπει να ανανεωθούν.

Για τις θεραπείες που θα διενεργηθούν σε χρόνο μεταγενέστερο από τον προβλεπόμενο, εφαρμόζεται η ρητή διατύπωση της παρ. 11 του άρθρου 45 του Ε.Κ.Π.Υ., περί απαγόρευσης της εκτέλεσης των ίδιων θεραπευτικών πράξεων ανά ημέρα.

οι γνωματεύσεις συνεχίζουν συστηματικά να ελέγχονται ηλεκτρονικά από τα αρμόδια ελεγκτικά όργανα, σύμφωνα με τα οριζόμενα στην παρ. 6 του 45 του Ε.Κ.Π.Υ.

Τα προβλεπόμενα για την έκδοση του φορολογικού παραστατικού στο άρθρο 60 του Ε.Κ.Π.Υ. ισχύουν ως έχουν, εφόσον το κριτήριο για την έκδοσή του αποτελεί ο πραγματικός χρόνος εκτέλεσης των θεραπειών.

Τέλος, σας γνωρίζουμε ότι, οι θεραπευτές και τα κέντρα ειδικών θεραπειών που παρέχουν μεμονωμένες θεραπείες οιασδήποτε νομικής μορφής, δεν εντάχθηκαν στις επιχειρήσεις που διέκοψαν την λειτουργία τους με απόφαση δημόσιας αρχής.

Το σχετικό έγγραφο του ΕΟΠΥΥ