Οργανικές θέσεις Εφετών, Προέδρων Πρωτοδικών και Πρωτοδικών

Οργανικές θέσεις Εφετών, Προέδρων Πρωτοδικών και Πρωτοδικών στα Εφετεία και Πρωτοδικεία

 

ΠΡΟΕΔΡΙΚΟ ΔΙΑΤΑΓΜΑ 9/2022 ΦΕΚ Τεύχος A’ 22/11.02.202
Κατανομή οργανικών θέσεων Εφετών, Προέδρων Πρωτοδικών και Πρωτοδικών στα Εφετεία και Πρωτοδικεία της χώρας.

Άρθρο 1

Οι οργανικές θέσεις των Εφετών, των Προέδρων Πρωτοδικών και των Πρωτοδικών, οι οποίες συνεστήθησαν με τις διατάξεις του άρθρου 62 παρ. 2 περ. α´, γ´ και δ´ του ν. 4689/2020, κατανέμονται στα Εφετεία και Πρωτοδικεία της χώρας, ως εξής:

Α) Εφέτες είκοσι τρεις (23):

1. Εφετείο Αθηνών: Αυξάνεται ο αριθμός των οργανικών θέσεων των Εφετών κατά δώδεκα (12), οριζομένου του συνολικού αριθμού αυτών σε εκατόν ενενήντα δύο (192)

2. Εφετείο Θεσσαλονίκης: Αυξάνεται ο αριθμός των οργανικών θέσεων των Εφετών κατά έξι (6), οριζομένου του συνολικού αριθμού αυτών σε πενήντα πέντε (55).

3. Εφετείο Θράκης: Αυξάνεται ο αριθμός των οργανι-κών θέσεων των Εφετών κατά μία (1), οριζομένου του συνολικού αριθμού αυτών σε δεκατρείς (13).

4. Εφετείο Κέρκυρας: Αυξάνεται ο αριθμός των οργα-νικών θέσεων των Εφετών κατά μία (1), οριζομένου του συνολικού αριθμού αυτών σε πέντε (5).

5. Εφετείο Πατρών: Αυξάνεται ο αριθμός των οργανι-κών θέσεων των Εφετών κατά μία (1), οριζομένου του συνολικού αριθμού αυτών σε δεκαεπτά (17).

6. Εφετείο Πειραιά: Αυξάνεται ο αριθμός των οργανι-κών θέσεων των Εφετών κατά δύο (2), οριζομένου του συνολικού αριθμού αυτών σε είκοσι τέσσερις (24).

Β) Πρόεδροι Πρωτοδικών μία (1):

Πρωτοδικείο Ρεθύμνου: Αυξάνεται ο αριθμός των οργανικών θέσεων των Προέδρων Πρωτοδικών κατά μία (1), οριζομένου του συνολικού αριθμού αυτών σε δύο (2).

Γ) Πρωτοδίκες είκοσι έξι (26):

1. Πρωτοδικείο Αθηνών: Αυξάνεται ο αριθμός των ορ-γανικών θέσεων των Πρωτοδικών κατά εννέα (9), οριζομένου του συνολικού αριθμού αυτών σε διακόσιες πενήντα έξι (256).

2. Πρωτοδικείο Βόλου: Αυξάνεται ο αριθμός των οργα-νικών θέσεων των Πρωτοδικών κατά μία (1), οριζομένου του συνολικού αριθμού αυτών σε δεκατρείς (13).

3. Πρωτοδικείο Ηρακλείου: Αυξάνεται ο αριθμός των οργανικών θέσεων των Πρωτοδικών κατά δύο (2), οριζομένου του συνολικού αριθμού αυτών σε είκοσι (20).

4. Πρωτοδικείο Θεσσαλονίκης: Αυξάνεται ο αριθμός των οργανικών θέσεων των Πρωτοδικών κατά τέσσερις (4), οριζομένου του συνολικού αριθμού αυτών σε ογδόντα επτά (87).

5. Πρωτοδικείο Κατερίνης: Αυξάνεται ο αριθμός των οργανικών θέσεων των Πρωτοδικών κατά μία (1), οριζομένου του συνολικού αριθμού αυτών σε επτά (7).

6. Πρωτοδικείο Κέρκυρας: Αυξάνεται ο αριθμός των οργανικών θέσεων των Πρωτοδικών κατά μία (1), οριζομένου του συνολικού αριθμού αυτών σε δέκα (10).

7. Πρωτοδικείο Κοζάνης: Αυξάνεται ο αριθμός των ορ-γανικών θέσεων των Πρωτοδικών κατά μία (1), οριζομένου του συνολικού αριθμού αυτών σε οκτώ (8).

8. Πρωτοδικείο Κορίνθου: Αυξάνεται ο αριθμός των οργανικών θέσεων των Πρωτοδικών κατά μία (1), οριζομένου του συνολικού αριθμού αυτών σε δώδεκα (12).

9. Πρωτοδικείο Λαμίας: Αυξάνεται ο αριθμός των οργανικών θέσεων των Πρωτοδικών κατά μία (1), οριζομένου του συνολικού αριθμού αυτών σε οκτώ (8).

10. Πρωτοδικείο Λάρισας: Αυξάνεται ο αριθμός των οργανικών θέσεων των Πρωτοδικών κατά μία (1), οριζομένου του συνολικού αριθμού αυτών σε δεκαεννέα (19).

11. Πρωτοδικείο Ναυπλίου: Αυξάνεται ο αριθμός των οργανικών θέσεων των Πρωτοδικών κατά μία (1), οριζομένου του συνολικού αριθμού αυτών σε οκτώ (8).

12. Πρωτοδικείο Πατρών: Αυξάνεται ο αριθμός των οργανικών θέσεων των Πρωτοδικών κατά δύο (2), οριζομένου του συνολικού αριθμού αυτών σε είκοσι (20).

13. Πρωτοδικείο Χαλκιδικής: Αυξάνεται ο αριθμός των οργανικών θέσεων των Πρωτοδικών κατά μία (1), οριζομένου του συνολικού αριθμού αυτών σε οκτώ (8).

Άρθρο 2

Η ισχύς του παρόντος διατάγματος αρχίζει από τη δημοσίευσή του στην Εφημερίδα της Κυβερνήσεως.