Όρια δαπανών ΕΟΠΥΥ για τους συμβεβλημένους παρόχους

Αριθμ. Y9/οικ. 39259 – ΦΕΚ Β 1202 – 12.05.2014

Επιτρεπόμενα όρια δαπανών του ΕΟΠΥΥ για τις προς αυτόν παρεχόμενες υπηρεσίες υγείας από τους συμβεβλημένους ιδιώτες παρόχους, ανά κατηγορία παρεχόμενης υπηρεσίας.

Ο ΥΦΥΠΟΥΡΓΟΣ ΥΓΕΙΑΣ
Έχοντας υπ’ όψιν:
1. Τις παραγράφους 1, 2, 3, 4, 5 και 7 του άρθρου 100 του ν. 4172/2013 (ΦΕΚ Α΄ 167), όπως ισχύει σήμερα, «Φορολογία εισοδήματος, επείγοντα μέτρα εφαρμογής του ν. 4046/2012, του ν. 4093/2012 και του ν. 4127/2013 και άλλες διατάξεις».
2. Το υπ’ αριθ. Π.Δ. 63/2005, άρθρο 90 (ΦΕΚ Α”98) «Κώδικας Νομοθεσίας για την κυβέρνηση και τα κυβερνητικά όργανα».
3. Το υπ’ αριθ. Π.Δ. 85/2012, άρθρα 2 και 4 (ΦΕΚ Α΄ 141) «Ίδρυση και μετονομασία Υπουργείων, μεταφορά και κατάργηση υπηρεσιών».
4. Το υπ’ αριθ. Π.Δ. 95/2000 (ΦΕΚ Α΄ 76) «Οργανισμός του Υπουργείου Υγείας και Πρόνοιας», όπως έχει τροποποιηθεί και ισχύει.
5. Την υπ’ αριθ. οικ. 14025/23-7-2013 απόφαση του Υπουργού Υγείας (ΦΕΚ Β΄ 1789).
6. Την υπ’ αριθ. οικ. 77307/22-08-2013 απόφαση του Υπουργού Υγείας (ΦΕΚ Β΄ 2045).
7. Την υπ’ αριθ. Γ.Υ/οικ.6161/30-10-2013 (ΦΕΚ 2761/τ. Β΄/30-10-2013) «Συμπλήρωση της υπ’ αριθμ. 3402/3.7.2013 απόφασης του Πρωθυπουργού (ΦΕΚ 1642/τ. Β΄/30.10.2013) «Ανάθεση αρμοδιοτήτων στον Υφυπουργό Υγείας Αντώνιο Μπέζα».
8. Το γεγονός ότι από την παρούσα δεν προκύπτει δαπάνη εις βάρος του Κρατικού Προϋπολογισμού, αποφασίζουμε:

1. Επαναπροσδιορίζονται τα επιτρεπόμενα όρια δαπανών του Ε.Ο.Π.Υ.Υ., ανά Κωδικό Αριθμό Εξόδων (Κ.Α.Ε.) και κατηγορία παρεχόμενης υπηρεσίας υγείας από τους συμβεβλημένους με τον Οργανισμό ιδιώτες παρόχους υπηρεσιών υγείας για το έτος 2013, ως ακολούθως:

ΚΑΕ | Ομάδα Κατηγορία Παρεχόμενης Υπηρεσίας | Ετήσιο Όριο Δαπάνης | Μηνιαίο Όριο Δαπάνης
ΚΑΕ 0673.01
Α1 Υπηρεσίες νοσηλείας Ιδιωτικών Κλινικών 225.000.000 € 18.750.000 €
Α2 Υπηρεσίες νοσηλείας Ιδιωτικών Κλινικών Ψυχιατρικής 45.000.000 € 3.750.000 €
A3 Υπηρεσίες εξωνοσοκομειακής και ενδονοσοκομειακής περίθαλψης (Προμηθευτές υγειονομικών υπηρεσιών κερδοσκοπικού χαρακτήρα σε άτομα με αναπηρία) 3.000.000 € 250.000 €
Α4 Υπηρεσίες Κέντρων Αποκατάστασης και Αποθεραπείας 57.000.000 € 4.750.000 €
Α5 Υπηρεσίες Μονάδων Χρόνιας Αιμοκάθαρσης και Μονάδων Τεχνητού Νεφρού 110.000.000 € 9.166.667 €
Α6 Υπηρεσίες νοσηλείας Κλινικών με Ειδικό Καθεστώς 27.500.000 € 2.291.667 €
Α7 Υπηρεσίες εξωνοσοκομειακής και ενδονοσοκομειακής περίθαλψης (Προμηθευτές Υγειονομικών υπηρεσιών μη κερδοσκοπικού χαρακτήρα σε άτομα με αναπηρία) 50.000.000 € 4.166.667 €
Α8 Διαγνωστικές υπηρεσίες και πράξεις Ιδιωτικών Κλινικών 42.500.000 € 3.541.667 €

ΣΥΝΟΛΟ ΚΑΕ 0673,01 560.000.000 € 46.666.667 €

ΚΑΕ 0671.01
Β1 Διαγνωστικές υπηρεσίες και πράξεις Διαγνωστικών
Εργαστηρίων (ιδιώτες και εταιρίες) 273.000.000 € 22.750.000 €
Β2 Ιατροί κατά πράξη και περίπτωση (κατηγορία Α) με
ειδικότητα καρδιολογία, γαστρεντερολογία, νευρολογία, γυναικολογία και φυσιατρική 20.000.000 € 1.666.667 €
Β3 Ιατροί κατά πράξη και περίπτωση (κατηγορία Β) με λοιπές ειδικότητες που δεν ορίζονται στο στοιχείο Β2 9.000.000 € 750.000 €
Γ Φυσικοθεραπευτήρια και Φυσικοθεραπευτές (ιδιώτες και εταιρίες) 68.000.000. € 5.666.667 €

ΣΥΝΟΛΟ ΚΑΕ 0671.01 370.000.000 € 30.833.333 €

ΓΕΝΙΚΟ ΣΥΝΟΛΟ 930.000.000 € 77.500.000 €

Δεν αναγνωρίζονται και δεν αποζημιώνονται από τον Ε.Ο.Π.Υ.Υ. δαπάνες που υποβάλλονται σε αυτόν μετά την πάροδο είκοσι (20) ημερών από τη λήξη έκαστου ημερολογιακού μήνα.

Στην περίπτωση υπέρβασης των ως άνω επιτρεπόμενων ορίων δαπάνης από τους συμβεβλημένους παρόχους υπηρεσιών υγείας για το έτος 2013, εφαρμόζονται αναλογικά οι διατάξεις των παραγράφων 1, 2, 3 και 5 του άρθρου 100 του ν. 4172/2013 (ΦΕΚ 167 Α΄).

Η απόφαση αυτή να δημοσιευθεί στην Εφημερίδα της Κυβερνήσεως.
Αθήνα, 5 Μαΐου 2014
Ο ΥΦΥΠΟΥΡΓΟΣ
ΑΝΤΩΝΙΟΣ ΜΠΕΖΑΣ