Ορισμός αριθμού περιφερειακών συμβούλων με βάση τον De Facto πληθυσμό

περιφερειακές εκλογές 2014Αριθμ. 12933 – ΦΕΚ Β 837 – 04.04.2014

Τροποποίηση της υπ’ αριθμ. 10754/13-3-2014 Υπουργικής Απόφασης «Ορισμός αριθμού περιφερειακών συμβούλων κάθε εκλογικής περιφέρειας του άρθρου 136 του Ν. 3852/2010 με βάση τον De Facto πληθυσμό της, όπως προκύπτει από τη τελευταία απογραφή» (Β 647).

Ο ΑΝΑΠΛΗΡΩΤΗΣ ΥΠΟΥΡΓΟΣ ΕΣΩΤΕΡΙΚΩΝ
Έχοντας υπόψη:
1. Τα άρθρα 3, 113, 135 και 136 του Ν. 3852/ 2010 «Νέα Αρχιτεκτονική της Αυτοδιοίκησης και της Αποκεντρωμένης Διοίκησης- Πρόγραμμα Καλλικράτης» (Α΄ 87).
2. Το άρθρο 18 παράγραφος 10 περίπτωση α΄ του Ν. 3870/2010 «Εκλογικές δαπάνες συνδυασμών και υποψηφίων και έλεγχος αυτών, κατά τις περιφερειακές και δημοτικές εκλογές» (Α΄ 138).
3. Την υπ’ αριθμ. 10754/13-3-2014 «Ορισμός αριθμού περιφερειακών συμβούλων κάθε εκλογικής περιφέρειας του άρθρου 136 του Ν. 3852/2010 με βάση τον De Facto πληθυσμό της, όπως προκύπτει από τη τελευταία απογραφή» (Β΄ 647).
4. Την υπ’ αριθμ. 2891/15-3-2013 απόφαση του Προέδρου της Ελληνικής Στατιστικής Αρχής «Αποτελέσματα της Απογραφής Πληθυσμού-Κατοικιών 2011 που αφορούν στον De Facto Πληθυσμό της Χώρας» (Β΄ 630).
5. Την υπ’ αριθμ. ΓΠ-192/18-3-2014 απόφαση του Προέδρου της Ελληνικής Στατιστικής Αρχής «Τροποποίηση της απόφασης με αριθμό 2891/15.03.2013 (ΦΕΚ 630/Β΄/20.03.2013) και θέμα «Αποτελέσματα της Απογραφής Πληθυσμού?Κατοικιών 2011 που αφορούν στον De facto Πληθυσμό της Χώρας» (Β΄ 699).
6. Το Προεδρικό διάταγμα 86/2012 «Διορισμός Υπουργών, Αναπληρωτών Υπουργών και Υφυπουργών» (Α΄141).
7. Την υπ’ αριθμ. Υ305/1-7-2013 απόφαση του Πρωθυπουργού «Καθορισμός αρμοδιοτήτων του Αναπληρωτή Υπουργού Εσωτερικών, Λεωνίδα Γρηγοράκου» (Β΄ 1628), όπως τροποποιήθηκε με την υπ’ αριθμ. Υ385/30-8-2013 (Β΄ 2164) όμοια απόφαση.
8. Τις διατάξεις του άρθρου 90 του Κώδικα Νομοθεσίας για την Κυβέρνηση και τα Κυβερνητικά Όργανα, που κυρώθηκε με το άρθρο πρώτο του Π.Δ. 63/ 2 005 «Κωδικοποίηση της νομοθεσίας για την Κυβέρνηση και τα Κυβερνητικά όργανα» (Α΄ 98).
9. Το γεγονός ότι από την παρούσα δεν προκύπτει δαπάνη εις βάρος του κρατικού προϋπολογισμού για το τρέχον και τα επόμενα οικονομικά έτη, αποφασίζουμε:

Άρθρο 1
Τροποποιούμε την Υπουργική Απόφαση υπ’ αριθμ. 10754/13-3-2014 (Β 647) κατά το μέρος που αφορά στον πραγματικό πληθυσμό, στις κάτωθι εκλογικές περιφέρειες:

ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΚΕΝΤΡΙΚΗΣ ΜΑΚΕΔΟΝΙΑΣ  
         
ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΗ ΕΝΟΤΗΤΑ   ΠΡΑΓΜΑΤΙΚΟΣ ΠΛΗΘΥΣΜΟΣ ΑΡΙΘΜΟΣ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΩΝ
  ΣΥΜΒΟΥΛΩΝ
       
         
ΗΜΑΘΙΑΣ     140.575 5
         
ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ     1.107.998 42
         
ΚΙΛΚΙΣ     79.968 3
         
ΠΕΛΛΑΣ     139.371 5
         
ΠΙΕΡΙΑΣ     127.478 5
         
ΣΕΡΡΩΝ     176.881 7
         
ΧΑΛΚΙΔΙΚΗΣ     111.244 4
         
ΣΥΝΟΛΟ     1.883.515 71
         
       
    ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΑΤΤΙΚΗΣ  
         
ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΗ ΕΝΟΤΗΤΑ     ΠΡΑΓΜΑΤΙΚΟΣ ΠΛΗΘΥΣΜΟΣ ΑΡΙΘΜΟΣ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΩΝ
    ΣΥΜΒΟΥΛΩΝ
       
       
ΒΟΡΕΙΟΥ ΤΟΜΕΑ ΑΘΗΝΩΝ   585.183 16
       
ΔΥΤΙΚΟΥ ΤΟΜΕΑ ΑΘΗΝΩΝ   480.851 13
       
ΚΕΝΤΡΙΚΟΥ ΤΟΜΕΑ ΑΘΗΝΩΝ   1.022.853 27
         
ΝΟΤΙΟΥ ΤΟΜΕΑ ΑΘΗΝΩΝ     522.798 14
         
ΠΕΙΡΑΙΩΣ     443.888 12
         
ΝΗΣΩΝ     73.865 2
         
ΑΝΑΤΟΛΙΚΗΣ ΑΤΤΙΚΗΣ     498.183 13
         
ΔΥΤΙΚΗΣ ΑΤΤΙΚΗΣ     159.765 4
         
ΣΥΝΟΛΟ     3.787.386 101
         
       
    ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΝΟΤΙΟΥ ΑΙΓΑΙΟΥ  
         
ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΗ ΕΝΟΤΗΤΑ   ΠΡΑΓΜΑΤΙΚΟΣ ΠΛΗΘΥΣΜΟΣ ΑΡΙΘΜΟΣ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΩΝ
  ΣΥΜΒΟΥΛΩΝ
       
         
ΑΝΔΡΟΥ     9.128 1
         
ΘΗΡΑΣ     21.187 3
         
ΚΑΛΥΜΝΟΥ     29.715 4
         
ΚΑΡΠΑΘΟΥ     7.818 1
         
ΚΕΑΣ − ΚΥΘΝΟΥ     3.916 1
         
ΚΩ     47.102 7
         
ΜΗΛΟΥ     9.788 1
         
ΜΥΚΟΝΟΥ     14.189 2
         
ΝΑΞΟΥ     21.295 3
         
ΠΑΡΟΥ     14.890 2
         
ΡΟΔΟΥ     157.635 22
         
ΣΥΡΟΥ     21.475 3
         
ΤΗΝΟΥ     8.699 1
         
ΣΥΝΟΛΟ     366.837 51

Άρθρο 2
Κατά τα λοιπά ισχύει η υπ’ αριθμ. 10754/13-3-2014 (Β 647) απόφαση του Αναπληρωτή Υπουργού Εσωτερικών.

Άρθρο 3
Η ισχύς της απόφασης αυτής αρχίζει από τη δημοσίευσή της.

H απόφαση αυτή να δημοσιευθεί στην Εφημερίδα της Κυβερνήσεως.
Αθήνα, 31 Μαρτίου 2014
Ο ΑΝΑΠΛΗΡΩΤΗΣ ΥΠΟΥΡΓΟΣ
ΛΕΩΝΙΔΑΣ ΓΡΗΓΟΡΑΚΟΣ