Υποχρεωτική αργία η 26 Δεκεμβρίου για όλες τις επιχειρήσεις

Υποχρεωτική αργία η 26 Δεκεμβρίου για όλες τις επιχειρήσεις

Καθορίζεται ως ημέρα υποχρεωτικής αργίας η 26η Δεκεμβρίου, για όλες τις επιχειρήσεις, εκμεταλλεύσεις και εργασίες του ιδιωτικού τομέαΝόμος 4554/2018 – ΦΕΚ Τεύχος Α 130/18.07.2018
Ασφαλιστικές και συνταξιοδοτικές ρυθμίσεις – Αντιμετώπιση της αδήλωτης εργασίας – Ενίσχυση της προστασίας των εργαζομένων – Επιτροπεία ασυνόδευτων ανηλίκων και άλλες διατάξεις.

Άρθρο 42
Καθορισμός της 26ης Δεκεμβρίου ως ημέρας υποχρεωτικής αργίας

1. Στην παρ. 1 του άρθρου 4 του β.δ. 748/1966 (Α΄ 179) προστίθεται περίπτωση ε΄ ως εξής: «ε) Η 26η Δεκεμβρίου.».

2. Στο τέλος του πρώτου εδαφίου της παρ. 2 του άρθρου 2 του ν.δ. 3755/1957 (Α΄ 182) προστίθεται η φράση «και ζ) η της 26ης Δεκεμβρίου».

3. Από την έναρξη ισχύος του παρόντος καταργείται η αριθμ. 59635/1063/13.12.2017 απόφαση της Υπουργού Εργασίας, Κοινωνικής Ασφάλισης και Κοινωνικής Αλληλεγγύης (Β΄ 4487).

Οι αργίες στο Δημόσιο και στον Ιδιωτικό Τομέα. Οι ημιαργίες

ΒΑΣΙΛΙΚΟΝ ΔΙΑΤΑΓΜΑ υπ’ αριθμ. 748 της 5/13 Σεπτεμβρίου 1966 ΦΕΚ Α 179
Περί κωδικοποιήσεως, καταργήσεως, τροποποιήσεως και συμπληρώσεως των διατάξεων της κειμένης νομοθεσίας περί εβδομαδιαίας και Κυριακής αναπαύσεως και ημερών αργίας.

Ημέραι αργίας

Άρθρο 4

1. Καθορίζονται ως ημέραι υποχρεωτική αργίας αι κάτωθι:

α) Η 25η Μαρτίου.

β) Η Δευτέρα του Πάσχα.

γ) Η εορτή της Κοιμήσεως του Θεοτόκου,

δ) Η εορτή της Γεννήσεως του Χριστού,

«ε) Η 26η Δεκεμβρίου»

2. Καθορίζονται ως ημέραι προαιρετικής αργίας, κατά την κρίσιν του εργοδότου οι κάτωθι:

Η 28η Οκτωβρίου

Η απασχόλησις των μισθωτών των καταστημάτων ως και η λειτουργία τούτων απαγορεύεται μέχρι της 13.00 ώρας της Μ.Παρασκευής.Ν.Δ. 3755 της 14/17-9-57 (Α 182). Περί αυξήσεως αναδρομικώς των αποδοχών των μισθωτών, τροποποιήσεως και συμπληρώσεως του Νόμου 3239/55 και άλλων διατάξεων της Εργατικής Νομοθεσίας κ.λ.π.

Άρθρο 2

2. Ως εξαιρέσιμοι εορταί καθ`ας παρέχεται κατά τ`ανωτέρω προαύξησις νοούνται α) η της 25ης Μαρτίου, β) η της Δευτέρας του Πάσχα, γ) ή της 1ης Μαϊου, δ) η της Κοιμήσεως της Θεοτόκου (15η Αυγούστου), ε) ή της 28ης Οκτωβρίου, στ) η της Γεννήσεως του Χριστού (25 Δεκεμβρίου) «και ζ) η της 26ης Δεκεμβρίου»