Ορισμός Δικηγόρων στις Επιτροπές Ενστάσεων των κτηματογραφούμενων ΟΤΑ

Ορισμός 400 Δικηγόρων ως Προέδρων και μελών των Επιτροπών Ενστάσεων των κτηματογραφούμενων ΟΤΑ Αττικής

ΔΙΚΗΓΟΡΙΚΟΣ ΣΥΛΛΟΓΟΣ ΑΘΗΝΩΝ
ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ 8/9/2017

Ορισμός 400 Δικηγόρων ως Προέδρων και μελών των Επιτροπών Ενστάσεων των κτηματογραφούμενων Ο.Τ.Α του Ν. Αττικής

Η εταιρεία Εθνικό Κτηματολόγιο και Χαρτογράφηση (ΕΚΧΑ ΑΕ), με έγγραφό της προς τον ΔΣΑ ζητεί να ορισθούν διακόσιοι(200) Δικηγόροι ως Πρόεδροι, των Επιτροπών Ενστάσεων των ΟΤΑ του Ν. Αττικής που έχουν κηρυχθεί υπό κτηματογράφηση και για τους οποίους έχει ολοκληρωθεί η ανάρτηση των προσωρινών κτηματολογικών διαγραμμάτων και πινάκων. Οι Πρόεδροι πρέπει να έχουν τουλάχιστον πενταετή υπηρεσία και τα μέλη, τουλάχιστον τριετή υπηρεσία.

Όπως αναφέρει το έγγραφο της ΕΚΧΑ ΑΕ, οι παραπάνω Δικηγόροι είτε θα συμμετέχουν σε νέες Επιτροπές των κτηματογραφούμενων ΟΤΑ του Ν. Αττικής, είτε θα αντικαταστήσουν παραιτηθέντες προέδρους και μέλη.

Οι Δικηγόροι, θα διορισθούν ως πρόεδροι των Επιτροπών από την ΕΚΧΑ ΑΕ υπό την προϋπόθεση ότι δεν θα ορισθούν πρωτοδίκες ή ειρηνοδίκες ή υποθηκοφύλακες που προηγούνται κατά σειρά σύμφωνα με τις σχετικές διατάξεις.

Η αμοιβή όπως ορίζεται με την 538/02 απόφαση του ΔΣ του ΟΚΧΕ(ΦΕΚ 1592/6-6-2016), είναι 50 ευρώ ανά συνεδρίαση για τον Πρόεδρο και 40 ευρώ ανά συνεδρίαση για τα μέλη.

Οι ενδιαφερόμενοι Δικηγόροι μπορούν να υποβάλουν αίτηση στην ηλεκτρονική διεύθυνση http://portal.olomeleia.gr μέχρι τις 18 Σεπτεμβρίου 2017.

Είναι δυνατή η υποβολή αίτησης και για την θέση Προέδρου και την θέση μέλους των ως άνω Επιτροπών.

Οι Δικηγόροι που θα προταθούν στον ΕΚΧΑ ΑΕ, θα επιλεγούν με δημόσια κλήρωση που θα γίνει στην αίθουσα εκδηλώσεων του ΔΣΑ την Τρίτη, 19 Σεπτεμβρίου 2017 και ώρα 12.00 π.μΣχετικά:

Καθορισμός της αποζημίωσης του Προέδρου, των μελών και των γραμματέων των Επιτροπών Ενστάσεων του άρθρου 7 του Ν. 2308/1995, όπως ισχύει, στη διαδικασία ανάρτησης των κτηματολογικών στοιχείων. (Αριθμ. οικ.28198 – ΦΕΚ Τεύχος Β’ 1592/06.06.2016)

Ο YΠΟΥΡΓΟΣ ΚΑΙ Ο ΑΝΑΠΛΗΡΩΤΗΣ ΥΠΟΥΡΓΟΣ
ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ ΚΑΙ ΕΝΕΡΓΕΙΑΣ
αποφασίζουμε:

1. Στους ιδιώτες – μέλη της τριμελούς επιτροπής του άρθρου 7 του Ν. 2308/1995 (Α ́ 114) όπως ισχύει, καθορίζεται αποζημίωση ανά συνεδρίαση και μέχρι πενήντα (50) συνεδριάσεις ετησίως για τη συμμετοχή τους σε αυτή, ως ακολούθως:
α. Πρόεδρος, πενήντα ευρώ (50).
β. Μέλη, σαράντα ευρώ (40).
Και στους ιδιώτες γραμματείς τριάντα ευρώ (30).
Η ανωτέρω αποζημίωση καταβάλλεται στα μέλη και γραμματείς της επιτροπής εφόσον ανά συνεδρίαση εξετάζονται τουλάχιστον δέκα (10) υποθέσεις και με την προϋπόθεση ότι η Επιτροπή έχει αποφανθεί και παραδώσει τις αποφάσεις της στο αρμόδιο Γραφείο Κτηματογράφησης.
Σε περίπτωση που δεν πραγματοποιηθεί ο παραπάνω προβλεπόμενος ελάχιστος αριθμός εξέτασης των δέκα (10) υποθέσεων, οι τυχόν υπολειπόμενες εξετάζονται σε επόμενες συνεδριάσεις και ως εκ τούτου καταβάλλεται στα μέλη και γραμματείς η καθοριζόμενη αποζημίωση και για τη συνεδρίαση κατά την οποία δεν πραγματοποιήθηκε ο ελάχιστος αριθμός εξέτασης των υποθέσεων.

2. Ο ανωτέρω περιορισμός του ελάχιστου αριθμού των υποθέσεων που περιλαμβάνονται σε κάθε πινάκιο δεν ισχύει στις περιπτώσεις εξέτασης υποθέσεων από την Επιτροπή κατά τις διατάξεις του άρθρου 7 παρ. 10 εδ. β ́ Ν.2308/1995, καθώς και στην περίπτωση του τελευταίου πινακίου προς εξέταση ανά ΟΤΑ κτηματογράφησης.

3. Η ισχύς της παρούσας απόφασης αρχίζει από την δημοσίευσή της.

Η απόφαση αυτή να δημοσιευθεί στην Εφημερίδα της Κυβερνήσεως. (Αριθμ. οικ.28198 – ΦΕΚ Τεύχος Β 1592/06.06.2016)