Ωρολόγιο Πρόγραμμα μαθημάτων Γενικής Παιδείας και Ειδικότητας τάξεων ΕΠΑΛ

Ωρολόγιο Πρόγραμμα μαθημάτων Γενικής Παιδείας και Ειδικότητας τάξεων ΕΠΑΛ

Τροποποίηση της υπ’ αριθμ. Φ2/65921/Δ4/21-04-2017 (Β’ 1426) υπουργικής απόφασης «Ωρολόγιο Πρόγραμμα των μαθημάτων Γενικής Παιδείας και των μαθημάτων Ειδικότητας της Γ’ Τάξης Ημερήσιου και της Γ’ και Δ’ τάξης Εσπερινού ΕΠΑ.Λ. του ν.4386/2016 (Α’ 83) (Αριθμ. Φ2/95229/Δ4 – ΦΕΚ Τεύχος Β 2072/15.06.2017)

Ωρολόγιο Πρόγραμμα των μαθημάτων Γενικής Παιδείας και των μαθημάτων Ειδικότητας της Γ ́ Τάξης Ημερήσιου και της Γ ́ και Δ ́ τάξης Εσπερινού ΕΠΑ.Λ. του ν. 4386/2016 (Α ́ 83). (Αριθμ. Φ2/65921/Δ4 – ΦΕΚ Τεύχος Β 1426/26.04.2017)

Το Ωρολόγιο Πρόγραμμα των μαθημάτων Γενικής Παιδείας και των μαθημάτων Ειδικότητας της Γ ́ Τάξης Ημερήσιου και της Γ ́ και Δ ́ τάξης Εσπερινού ΕΠΑ.Λ. του ν. 4386/2016 (Α ́ 83)»

Το Ωρολόγιο Πρόγραμμα