Παιδικοί και βρεφονηπιακοί σταθμοί ΕΣΠΑ 2018. Αιτήσεις εγγραφής

Παιδικοί και βρεφονηπιακοί σταθμοί ΕΣΠΑ 2018. Αιτήσεις εγγραφής

Οδηγίες για τις αιτήσεις εγγραφής στους Παιδικούς βρεφονηπιακούς σταθμούς ΕΣΠΑΑ. Αίτηση συμμετοχής

Κάθε ενδιαφερόμενη / ενδιαφερόμενος για να συμμετάσχει στην παρούσα δράση θα πρέπει :

1. Να συμπληρώσει και να υποβάλει σε ηλεκτρονική μορφή στον ιστότοπο της Ε.Ε.Τ.Α.Α. (www.eetaa.grpaidikoi.eetaa.gr), την φόρμα «Αίτηση Συμμετοχής-Δήλωση», η οποία υπέχει θέση Υπεύθυνης Δήλωσης.

Οι αιτήσεις συμμετοχής υποβάλλονται ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΑ στο χρονικό διάστημα από 14/06/2018 έως 03/07/2018, στη Διεύθυνση (www.eetaa.gr, paidikoi.eetaa.gr).

2. Το πληροφοριακό σύστημα θα ανοίξει στις 14/6/2018 και ώρα 20:00.

Κάθε ωφελούμενος/η μπορεί να υποβάλει μια και μοναδική αίτηση, βάσει ΑΦΜ, που θα δηλώσει κατά την ηλεκτρονική υποβολή με τη διαπίστευση του TAXISnet.

3. Η αίτηση θα πρέπει να φέρει την υπογραφή της αιτούσας.

Καταληκτική ημερομηνία για την ηλεκτρονική υποβολή των Αιτήσεων είναι η 3/7/2018 και ώρα 24:00.

4. Να αποστείλει τα δικαιολογητικά συμμετοχής μαζί με την εκτύπωση της ηλεκτρονικής αίτησης συμμετοχής στην Ε.Ε.Τ.Α.Α. μόνο ταχυδρομικά ή με υπηρεσίες ταχυμεταφοράς (courier) στο χρονικό διάστημα από 14/6/2018 έως 3/7/2018.

Καταληκτική ημερομηνία για την υποβολή των απαιτούμενων δικαιολογητικών ορίζεται η 3/7/2018 και ώρα 24:00, βάσει απόδειξης ταχυδρομείου ή εταιρείας ταχυμεταφοράς (courier).

Tα απαιτούμενα δικαιολογητικά μαζί με την εκτύπωση της «Αίτησης συμμετοχής – Δήλωσης» σε ξεχωριστό φάκελο στον οποίο εξωτερικά θα πρέπει υποχρεωτικά να αναγράφεται η ένδειξη «ΓΙΑ ΤΗΝ ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΕΚΔΗΛΩΣΗΣ ΕΝΔΙΑΦΕΡΟΝΤΟΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΥΛΟΠΟΙΗΣΗ ΤΗΣ ΔΡΑΣΗΣ –ΕΝΑΡΜΟΝΙΣΗ ΟΙΚΟΓΕΝΕΙΑΚΗΣ και ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΙΚΗΣ ΖΩΗΣ– ΕΤΟΥΣ 2018-2019», στα Γραφεία της Ε.Ε.Τ.Α.Α. Α.Ε., στις ακόλουθες Διευθύνσεις ανάλογα με τη γεωγραφική προέλευση των αιτούντων, ως εξής :

ΑΑ ΓΡΑΦΕΙΑ Ε.Ε.Τ.Α.Α. ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ
1 ΓΡΑΦΕΙΑ ΑΘΗΝΩΝ

Μυλλέρου 73-77, Τ.Κ. 10436, ΑθήναΤηλ. 2131320600

ΑΤΤΙΚΗΣ, ΚΡΗΤΗΣ, ΔΥΤΙΚΗΣ ΕΛΛΑΔΑΣ,ΑΝΑΤΟΛΙΚΗΣ ΜΑΚΕΔΟΝΙΑΣ και ΘΡΑΚΗΣ,ΒΟΡΕΙΟΥ ΑΙΓΑΙΟΥ, ΝΟΤΙΟΥ ΑΙΓΑΙΟΥ,ΣΤΕΡΕΑΣ ΕΛΛΑΔΑΣ, ΠΕΛΟΠΟΝΝΗΣΟΥ
2 ΓΡΑΦΕΙΟ ΚΕΝΤΡΙΚΗΣ ΜΑΚΕΔΟΝΙΑΣ

Τσιμισκή 27, Τ.Κ. 54624 Θεσσαλονίκη
2310-544714, 2310-544731

ΚΕΝΤΡΙΚΗΣ ΜΑΚΕΔΟΝΙΑΣ
3 ΓΡΑΦΕΙΟ ΘΕΣΣΑΛΙΑΣ

Αλ. Παπαναστασίου 33, 5ος όροφος – 41222 Λάρισα

Τηλ. 2410579220, 2410579221, 2410579620

ΘΕΣΣΑΛΙΑΣ, ΔΥΤΙΚΗΣ ΜΑΚΕΔΟΝΙΑΣ, ΗΠΕΙΡΟΥ, ΙΟΝΙΩΝ ΝΗΣΩΝ

Στην «Αίτηση Συμμετοχής – Δήλωση» και ειδικότερα στο προαιρετικό σκέλος, οι μητέρες έχουν δικαίωμα δήλωσης κατά σειρά επιλογής έως και πέντε (5) προτιμήσεων Δομών για τις κατηγορίες Α και Β και έως δύο (2) για τις κατηγορίες Γ και Δ.

Η διαδικασία αυτή δεν είναι δεσμευτική και δεν παράγει αποτελέσματα.Β. Πράξη Διοικητικού Προσδιορισμού Φόρου (Εκκαθαριστικό Σημείωμα) Φορολογικού έτους 2017

Θα πρέπει να υποβληθεί η νέα Πράξη Προσδιορισμού Φόρου (Εκκαθαριστικό Σημείωμα για το Φορολογικό Έτος 2017, δηλαδή για τα εισοδήματα που αποκτήθηκαν από 1.1.2017 έως 31.12.2017).

Προσοχή: Εκκαθαριστικό σημείωμα οποιουδήποτε άλλου έτους δεν είναι αποδεκτό και συνιστά λόγο απόρριψης.

Γ. Χρονοδιάγραμμα Πρόσκλησης

Υποβολή Αιτήσεων μητέρων Από 14.6.2018 έως 3.7.2018
Ανακοίνωση Προσωρινών Αποτελεσμάτων 22.7.2018
Υποβολή Ενστάσεων Από 23.7.2018 έως 25.7.2018
Οριστικά Αποτελέσματα 29.7.2018
Εγγραφή στις Δομές – Υπογραφή Σύμβασης  Από 29.7.2018 έως 3.9.2018
Παιδικοί και βρεφονηπιακοί σταθμοί ΕΣΠΑ 2018

Οδηγίες για την συμπλήρωση και υποβολή της αίτησης εγγραφής