Λειτουργία Υδατοδρομίου στη θαλάσσια περιοχή του Λιμένα Πατρών

Άδεια λειτουργίας Αεροδρομίου επί υδάτινης επιφάνειας («Υδατοδρόμιο»), στη θαλάσσια περιοχή του Λιμένα Πατρών για τη χρήση της από υδροπλάνα

Αριθμ. οικ. 21329/1347 – ΦΕΚ Τεύχος Β 1543/04.05.2017
Αδειοδότηση Υδατοδρομίου Πάτρας.

ΟΙ ΥΠΟΥΡΓΟΙ
ΥΠΟΔΟΜΩΝ ΚΑΙ ΜΕΤΑΦΟΡΩΝ – ΝΑΥΤΙΛΙΑΣ ΚΑΙ ΝΗΣΙΩΤΙΚΗΣ ΠΟΛΙΤΙΚΗΣ
αποφασίζουμε:

1. Χορηγούμε στον «Οργανισμό Λιμένος Πατρών Α.Ε.» (Ο.Λ.ΠΑ. Α.Ε.) άδεια λειτουργίας Αεροδρομίου επί υδάτινης επιφάνειας (εφ’ εξής «Υδατοδρόμιο»), στη θαλάσσια περιοχή του Λιμένα Πατρών για τη χρήση της από υδροπλάνα.

2. Το Υδατοδρόμιο λειτουργεί ως τόπος από/προσθαλάσσωσης υδροπλάνων με σκοπό τη μεταφορά επιβατών, ταχυδρομείου και φορτίου, την εξυπηρέτηση πτήσεων της Γενικής Αεροπορίας, πτήσεων αεροπορικών εργασιών και την παροχή πτητικής εκπαίδευσης.

3. Επιτρέπεται η πραγματοποίηση πτήσεων εσωτερικού και μόνο.

4. Ο κάτοχος της άδειας λειτουργίας του Υδατοδρομίου είναι υπεύθυνος για την τήρηση και εφαρμογή όλων των όρων, προϋποθέσεων, υποχρεώσεων και απαγορεύσεων των άρθρων 32 έως και 57 του ν. 4146/2013.

5. Ο κάτοχος της άδειας λειτουργίας του Υδατοδρομίου τηρεί και εφαρμόζει τους όρους και περιορισμούς της Απόφασης Έγκρισης Περιβαλλοντικών Όρων του ΥΠΕΝ για το υδατοδρόμιο Πατρών.

6. Ο κάτοχος της άδειας λειτουργίας του υδατοδρομίου τηρεί και εφαρμόζει τα όσα αναφέρονται στον υποβληθέντα τεχνικό φάκελο που προβλέπεται στο άρθρο 38 του ν. 4146/2013, όπως αυτός έγινε αποδεκτός με τις υποδειχθείσες από τις αρμόδιες υπηρεσίες συστάσεις και περιορισμούς.

7. Η αστική ευθύνη του υπευθύνου λειτουργίας και εκμετάλλευσης του Υδατοδρομίου και των προστηθέντων του για βλάβες ή ζημίες σε τρίτους από τη λειτουργία αυτού καλύπτεται μέχρι ποσού ενός εκατομμυρίου Ευρώ (1.000.000,00 €) για κάθε βλάβη ή ζημία και συνολικού ποσού ενός εκατομμυρίου ευρώ (1.000.000,00 €) ετησίως.

8. Η άδεια λειτουργίας του Υδατοδρομίου είναι αόριστης διάρκειας χωρίς να απαλλάσσει τον κάτοχό της από την υποχρέωση ανανέωσης πιστοποιητικών με μικρότερη χρονική διάρκεια ισχύος, τα οποία πρέπει πάντα να διατηρούνται σε ισχύ.

9. Για κάθε μεταβολή στο πρόσωπο του δικαιούχου ή τροποποίηση των στοιχείων του υδατοδρομίου απαιτείται ενημέρωση του Τμήματος Εναερίων Μεταφορών – Αξιοποίησης Αεροδρομίων της Δ/νσης Επιβατικών Μεταφορών του Υπουργείου Υποδομών και Μεταφορών και έγκριση από τις αρμόδιες υπηρεσίες πριν την υλοποίηση / εφαρμογή τους.

10. Η απόφαση αυτή μπορεί να ανακληθεί κατά περίπτωση μη τήρησης των όρων σύμφωνα με τα ανωτέρω και τα αναφερόμενα στο άρθρο 52 του ν. 4146/2013.

11. Η ισχύς της παρούσας αρχίζει από τη δημοσίευσή της στην Εφημερίδα της Κυβερνήσεως.

Η απόφαση αυτή να δημοσιευθεί στην Εφημερίδα της Κυβερνήσεως.
Αθήνα, 27 Απριλίου 2017