ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΘΕΣΣΑΛΙΑΣ. Πρόσληψη 6 πτυχιούχων

«ΠΕΓΑ – Αστικές Αναπλάσεις και Πράσινος Σχεδιασμός»
Στο πλαίσιο του προγράμματος «ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗ ΚΑΙ ΔΙΑ ΒΙΟΥ ΜΑΘΗΣΗ» MIS 471301

Το κείμενο της πρόσκλησης με τις λεπτομέρειες