Παραχώρηση ενιαία μεταφερομένων οικίσκων στους κατοίκους Κεφαλληνίας

kefalonia-sΑριθ. οικ. 1037/Γ2.2. – ΦΕΚ Β 305 – 12.02.2014

Παραχώρηση ενιαία μεταφερομένων οικίσκων για την προσωρινή στέγαση κατοίκων περιοχών των Περιφερειακών Ενοτήτων Κεφαλληνίας και Ιθάκης της Περιφέρειας Ιονίων Νήσων που επλήγησαν από το σεισμό της 26ης Ιανουαρίου 2014.

Ο ΥΠΟΥΡΓΟΣ ΥΠΟΔΟΜΩΝ, ΜΕΤΑΦΟΡΩΝ ΚΑΙ ΔΙΚΤΥΩΝ
Έχοντας υπόψη:
1. Τις διατάξεις του άρθρου 2, παρ. 2 της από 28.7.1978 Πράξης Νομοθετικού Περιεχομένου του Προέδρου της Δημοκρατίας «περί αποκαταστάσεως ζημιών εκ των σεισμών 1978 εις περιοχή Βορείου Ελλάδος κ.λπ. και ρυθμίσεως ετέρων συναφών θεμάτων» που κυρώθηκε, τροποποιήθηκε και συμπληρώθηκε με το Ν. 867/79 (ΦΕΚ 24/Α΄/07.02.79).
2. Τις διατάξεις του άρθρου 2 της από 26.3.1981 Πράξης Νομοθετικού Περιεχομένου του Προέδρου της Δημοκρατίας «περί αποκαταστάσεως ζημιών εκ των σεισμών 1981», που κυρώθηκε με το άρθρο πρώτο του Ν. 1190/1981 (ΦΕΚ 203/Α/30.7.1981).
3. Το Π.Δ. 69/1988 (ΦΕΚ 28/Α΄/18.02.88) «Οργανισμός Γενικής Γραμματείας Δημοσίων Έργων», όπως ισχύει σήμερα.
4. Την αριθ. Δ16α/04/773/29.11.1990 (ΦΕΚ 746/Β΄/30.11.90) Κοινή απόφαση του Υπουργού Προεδρίας και του Αναπληρωτή Υπουργού ΠΕ.ΧΩ.Δ.Ε. «περί εξαιρέσεως διοικητικών πράξεων ή εγγράφων από τον κανόνα των τριών υπογραφών».
5. Την παρ. 3 του άρθρου τέταρτου του Ν. 867/1979 (ΦΕΚ 24/Α΄/7.2.1979).
6. Την αριθ. οικ/7235/Α311/16.9.2008 (ΦΕΚ 1997/Β΄/ 26.9.2008) απόφαση του Υπουργού ΠΕ.ΧΩ.Δ.Ε. σχετικά με την αναδιοργάνωση της Υ.Α.Σ.
7. Το Π.Δ. 85/2012 (ΦΕΚ 141/Α΄/21.6.2012), όπως τροποποιήθηκε με το Π.Δ. 118/2013 (ΦΕΚ 152/Α/25.6.2013) «Τροποποίηση του Π.Δ. 85/2012 (Α΄ 141) – Ίδρυση Υπουργείου Υποδομών, Μεταφορών και Δικτύων και Υπουργείου Πολιτισμού και Αθλητισμού και μετονομασία των Υπουργείων Ανάπτυξης, Ανταγωνιστικότητας, Υποδομών, Μεταφορών και Δικτύων και Παιδείας και Θρησκευμάτων, Πολιτισμού και Αθλητισμού σε Υπουργείο Ανάπτυξης και Ανταγωνιστικότητας και σε Υπουργείο Παιδείας και Θρησκευμάτων αντιστοίχως».
8. Το Π.Δ. 119/2013 (ΦΕΚ 153/Α΄/25.06.2013), για το διο­ρισμό Υπουργών, Αναπληρωτών Υπουργών και Υφυπουργών.
9. Την αριθ. 1181/9-7-2013 (ΦΕΚ 332/Β΄/11-7-2013) απόφαση του Πρωθυπουργού για το διορισμό του Γενικού Γραμματέα Δημοσίων Έργων.
10. Την αριθ. ΔΟ/Ο/83/2/Φ.3070/23-7-2013 (ΦΕΚ 1839/Β΄/29-7-2013) απόφαση Υπουργού Υποδομών, Μεταφορών και Δικτύων με θέμα «Μεταβίβαση Δικαιώματος υπογραφής “Με εντολή Υπουργού” στο Γενικό Γραμματέα και στους Προϊσταμένους των Γενικών Διευθύνσεων, των Διευθύνσεων και των Τμημάτων της Γ.Γ.Δ.Ε. του Υπουργείου Υποδομών, Μεταφορών και Δικτύων».
11. Τις Περιφερειακές Ενότητες Κεφαλληνίας και Ιθάκης της Περιφέρειας Ιονίων Νήσων που επλήγησαν από το σεισμό της 26ης Ιανουαρίου 2014 και οριοθετήθηκαν με την αριθ. 628/Α325/5-2-2014 κοινή απόφαση των Υπουργών Οικονομικών, Ανάπτυξης και Ανταγωνιστικότητας και Υποδομών, Μεταφορών και Δικτύων.
12. Την ανάγκη να χορηγηθούν μεταφερόμενοι οικίσκοι για την προσωρινή στέγαση των σεισμοπλήκτων κατοίκων των Περιφερειακών Ενοτήτων Κεφαλληνίας και Ιθάκης της Περιφέρειας Ιονίων Νήσων που επλήγησαν από το σεισμό της 26ης Ιανουαρίου 2014, αποφασίζουμε:

Α. ΠΡΟΣΩΡΙΝΗ ΠΑΡΑΧΩΡΗΣΗ ΕΝΙΑΙΑ ΜΕΤΑΦΕΡΟΜΕΝΟΥ ΟΙΚΙΣΚΟΥ
Εγκρίνεται η προσωρινή παραχώρηση μεταφερόμενων οικίσκων:
1. Στους ιδιοκτήτες κατοικιών που χαρακτηρίστηκαν από τον επανέλεγχο της Υ.Α.Σ. επικίνδυνες για χρήση (κόκκινες) ή προσωρινά ακατάλληλες για χρήση (κίτρινες), από το σεισμό της 26ης Ιανουαρίου 2014 των Περιφερειακών Ενοτήτων Κεφαλληνίας και Ιθάκης της Περιφέρειας Ιονίων Νήσων, για την κάλυψη προσωρινών στεγαστικών αναγκών τους.
Σε οικογένειες που έχουν μέχρι τέσσερα μέλη, παραχωρείται οικίσκος 25 τ.μ., μέχρι έξι μέλη οικίσκος 36 τ.μ. και σε όσες έχουν περισσότερα από έξι μέλη παραχωρείται οικίσκος 50 τ.μ.

2. Σε Δημόσιες Υπηρεσίες, ΝΠΔΔ, Κοινωφελή-Φιλανθρωπικά-Ευαγή Ιδρύματα ή Σωματεία, Ιερούς Ναούς, των οποίων οι κτιριακές εγκαταστάσεις έχουν καταστραφεί από τους ίδιους λόγους, ώστε να εξασφαλισθεί η συνέχιση των κρίσιμων λειτουργιών τους.
Η τοποθέτηση των οικίσκων γίνεται είτε σε κατάλληλα διαμορφωμένους χώρους ιδιόκτητους ή παραχωρηθέντες στους χρήστες για το σκοπό αυτό, είτε σε καταυλισμούς που τυχόν διαμορφωθούν.

Β. ΠΡΟΘΕΣΜΙΕΣ
Ορίζεται προθεσμία έξι (6) μηνών από τη δημοσίευση σε Φ.Ε.Κ της παρούσας απόφασης για την υποβολή, από τους ενδιαφερόμενους, αίτησης στην Υπηρεσία Αποκατάστασης Σεισμοπλήκτων συνοδευόμενη με τα απαιτούμενα δικαιολογητικά που αναφέρονται στο κεφάλαιο Δ της παρούσας «ΤΡΟΠΟΣ ΠΡΟΣΩΡΙΝΗΣ ΠΑΡΑΧΩΡΗΣΗΣ ΕΝΙΑΙΑ ΜΕΤΑΦΕΡΟΜΕΝΟΥ ΟΙΚΙΣΚΟΥ».

Γ. ΓΕΝΙΚΟΙ ΟΡΟΙ ΠΡΟΣΩΡΙΝΗΣ ΠΑΡΑΧΩΡΗΣΗΣ ΕΝΙΑΙΑ ΜΕΤΑΦΕΡΟΜΕΝΟΥ ΟΙΚΙΣΚΟΥ
1. Την προσωρινή παραχώρηση ενιαία μεταφερόμενου οικίσκου δικαιούνται οι σεισμόπληκτοι, των οποίων η πληγείσα κατοικία αποτελούσε τη μόνιμη και κύρια κατοικία.
2. Η προσωρινή παραχώρηση ενιαία μεταφερόμενου οικίσκου ισχύει μέχρι την επισκευή ή ανακατασκευή της κατοικίας τους και με ανώτατο χρονικό διάστημα δύο (2) χρόνια.
Δεν δικαιούνται την προσωρινή παραχώρηση μεταφερόμενου οικίσκου όσοι λαμβάνουν επιδότηση ενοικίου.

Δ. ΤΡΟΠΟΣ ΠΡΟΣΩΡΙΝΗΣ ΠΑΡΑΧΩΡΗΣΗΣ ΕΝΙΑΙΑ ΜΕΤΑΦΕΡΟΜΕΝΟΥ ΟΙΚΙΣΚΟΥ
Δ1. ΣΕ ΙΔΙΩΤΕΣ
1. Δελτίο δευτεροβάθμιου επανελέγχου με χαρακτηρισμό κίτρινο ή κόκκινο ή πόρισμα χαρακτηρισμού του ακινήτου ή/και Έκθεση αυτοψίας που έχει συνταχθεί από Μηχανικούς της Γ.Γ.Δ.Ε./ΥΠ.ΥΠΟ.ΜΕ.ΔΙ., για τη διαπίστωση της αναγκαιότητας παραχώρησης του οικίσκου, του είδους, της προσβασιμότητας και της καταλληλότητας του χώρου εγκατάστασης.
2. Αντίγραφο της φορολογικής δήλωσης του 2013 (Ε1), (Ε2) και (Ε9).
3. Υπεύθυνη δήλωση, θεωρημένη για το γνήσιο της υπογραφής στην οποία θα δηλώνεται ότι:
• η κατοικία που υπέστη ζημιές είναι η μόνιμη κατοικία του, είναι ιδιόκτητη και κατοικούν μόνιμα σε αυτήν ……… (συμπληρώνεται ο αριθμός) μέλη της οικογένειάς του.
• δε διαθέτει στο Δήμο που βρίσκεται το πληγέν κτίσμα άλλη κενή ιδιόκτητη κατοικία, που να καλύπτει τις στεγαστικές του ανάγκες.
• δεν του έχει χορηγηθεί επιδότηση ενοικίου.
• Τα αντίγραφα των εντύπων Ε1, Ε2 και Ε9 είναι ακριβή.
• Τον οικίσκο θα τοποθετήσω σε χώρο που βρίσκεται …. (τοποθεσία οικοπέδου ή οικισμού που πιθανώς θα δημιουργηθεί).
Σε περίπτωση που τα στοιχεία της Υπεύθυνης Δήλωσης δεν επιβεβαιώνονται από τα υποβληθέντα αντίγραφα της φορολογικής δήλωσης, η Υπηρεσία μπορεί να ζητήσει επί πλέον στοιχεία.

Δ.2. ΣΕ ΔΗΜΟΣΙΕΣ, ΝΠΔΔ, ΚΟΙΝΩΦΕΛΗ, ΦΙΛΑΝΘΡΩΠΙΚΑ, ΕΥΑΓΗ ΙΔΡΥΜΑΤΑ Ή ΣΩΜΑΤΕΙΑ
1. Δελτίο δευτεροβάθμιου επανελέγχου με χαρακτηρισμό κίτρινο ή κόκκινο ή πόρισμα χαρακτηρισμού του ακινήτου ή/και Έκθεση αυτοψίας που έχει συνταχθεί από Μηχανικούς της Γ.Γ.Δ.Ε./ΥΠ.ΥΠΟ.ΜΕ.ΔΙ., για τη διαπίστωση της αναγκαιότητας παραχώρησης του οικίσκου, του είδους, της προσβασιμότητας και της καταλληλότητας του χώρου εγκατάστασης.

2. Υπεύθυνη Δήλωση εκπροσώπου τους, στην οποία θα αναφέρεται η χρήση που θα έχει και ο χώρος που προτείνεται να τοποθετηθεί ο οικίσκος.
Μετά την εξέταση των υποβληθέντων στοιχείων, η Υπηρεσία Αποκατάστασης Σεισμοπλήκτων εκδίδει απόφαση Παραχώρησης Ενιαία Μεταφερόμενου Οικίσκου.

Ε. ΠΑΡΑΔΟΣΗ-ΠΑΡΑΛΑΒΗ ΕΝΙΑΙΑ ΜΕΤΑΦΕΡΟΜΕΝΟΥ ΟΙΚΙΣΚΟΥ
Για την παράδοση του οικίσκου απαιτείται απόφαση του Δήμου, στον οποίον πρόκειται να τοποθετηθεί, για την αποδοχή της παραχώρησης και τον ορισμό εκπροσώπου για την παραλαβή-παράδοση του οικίσκου.
Η μεταφορά και τοποθέτηση του οικίσκου γίνεται με ευθύνη και έξοδα της ΥΑΣ.
Κατά την παράδοση του οικίσκου συντάσσεται πρωτόκολλο παραλαβής-παράδοσης και υπογράφεται από τον εκπρόσωπο του Δήμου, τον χρήστη και την Υπηρεσία. Ο χρήστης υποβάλλει Υπεύθυνη Δήλωση στην οποία θα δηλώνεται ότι:
• θα χρησιμοποιήσει τον οικίσκο αποκλειστικά για το σκοπό για τον οποίο του παραχωρήθηκε
• δεν θα προκληθούν στον οικίσκο φθορές δυσανάλογες με το χρόνο χρήσης του.
• δεν θα γίνουν μετατροπές ή άλλες επεμβάσεις ούτε θα αφαιρεθεί ο εξοπλισμός του.
• δεν θα μεταφερθεί ο οικίσκος σε άλλη θέση καθ’ όλο το χρονικό διάστημα για το οποίο θα τον χρησιμοποιήσει.
• Θα εκκενώσει τον οικίσκο από την οικοσκευή και θα τον αποσυνδέσει από τα δίκτυα σε διάστημα 3 μηνών από τη λήψη της τελευταίας δόσης της Στεγαστικής Συνδρομής και πάντως όχι πέραν των 2 ετών.

Aπό την παρούσα απόφαση δεν προκαλείται δαπάνη σε βάρος του Κρατικού Προϋπολογισμού.

Η απόφαση αυτή να δημοσιευθεί στην Εφημερίδα της Κυβερνήσεως.
Αθήνα, 10 Φεβρουαρίου 2014
Με εντολή Υπουργού
Ο Γενικός Γραμματέας Δημοσίων ΄Εργων
ΣΤΡΑΤΟΣ ΣΙΜΟΠΟΥΛΟΣ