Παραχώρηση θέσης στάθμευσης αναπηρικού αυτοκινήτου σε ΑΜΕΑ

Αρμόδια Υπηρεσία: Οικείος Δήμος

Διαδικασία: Προηγείται σχετική αίτηση του πολίτη, μετά αυτοψία αρμόδιου υπαλλήλου τεχνικών υπηρεσιών και μετά σχετική απόφαση του Δημοτικού συμβουλίου

Απαιτούμενα δικαιολογητικά

α) Ειδική καρτέλα αναπήρου
β) Αποδεικτικό διεύθυνσης κατοικίας ( λογαριασμός οργανισμού κοινής ωφελείας) .
γ) Υπεύθυνη Δήλωση ότι δεν υπάρχει άλλη θέση στάθμευσης, πλην της αιτουμένης, εντός διοικητικών ορίων του Δήμου.
δ) Φύλλο οικοδομικής άδειας της οικοδομής όπου διαμένει ο αιτών, ώστε να ερευνηθεί και να αποδειχθεί ότι δεν υπάρχει θέση στάθμευσης εντός του οικοπέδου αυτής. Το παραπάνω δικαιολογητικό και προς απλούστευση των διαδικασιών, μπορεί να αντικατασταθεί από σχετική υπεύθυνη δήλωση.
ε) Δίπλωμα οδηγού αυτοκίνητου και άδεια κυκλοφορίας αναπηρικού αυτοκινήτου.
Επίσης, προκειμένου να αποφευχθεί η περίπτωση απάτης θα πρέπει όλα τα προαναφερθέντα δικαιολογητικά να κατατίθενται σε ακριβή αντίγραφα.

Ο Δήμος δεν επιβαρύνεται οικονομικά με την προμήθεια των υλικών σήμανσης, σε περίπτωση θετικής απόφασης του Δημοτικού συμβουλίου και τα υλικά αυτά θα πρέπει να τα προμηθεύεται ο ίδιος ο αιτών.

Την τοποθέτηση των πινακίδων θα πρέπει να την κάνουν συνεργεία του Δήμου.

Τέλος η παραχώρηση της θέσης στάθμευσης είναι για 5 έτη, μετά δε την παρέλευση της πενταετίας ο κατέχων την θέση θα πρέπει να ενημερώνει εγγράφως τον Δήμο ότι όλα τα δικαιολογητικά που είχε προσκομίσει κατά την αρχική του αίτηση βρίσκονται σε ισχύ και ότι ακόμα έχει ανάγκη την παραχωρηθείσα θέση.