Προστατευόμενοι του ν. 2643/1998. Διορισμός στο δημόσιο

Προστατευόμενοι του ν. 2643/1998. Διορισμός στο δημόσιο

Αριθμ. 47852/2416 – ΦΕΚ B 3408 – 18.12.2014

Καθορισμός των δικαιολογητικών και του ειδικού εντύπου της αίτησης – υπεύθυνης δήλωσης που καταθέτουν οι προστατευόμενοι του ν. 2643/1998 (Α 220) στην Επιτροπή του άρθρου 9 του ίδιου νόμου, εφόσον υποβάλλουν υποψηφιότητα για διορισμό σε θέσεις εργασίας δημοσίων υπηρεσιών, ΝΠΔΔ και ΟΤΑΟ ΥΦΥΠΟΥΡΓΟΣ ΕΡΓΑΣΙΑΣ, ΚΟΙΝΩΝΙΚΗΣ ΑΣΦΑΛΙΣΗΣ ΚΑΙ ΠΡΟΝΟΙΑΣ
αποφασίζουμε:

I. Καθορίζουμε τον τύπο του ειδικού εντύπου της αίτησης – υπεύθυνης δήλωσης που συμπληρώνουν οι προστατευόμενοι του ν. 2643/1998 και υποβάλλουν στην Πρωτοβάθμια Επιτροπή του άρθρου 9 του ίδιου νόμου, προκειμένου να διοριστούν ή να προσληφθούν σε θέσεις εργασίας δημοσίων υπηρεσιών, ΝΠΔΔ και ΟΤΑ,
οι οποίες προκηρύσσονται από την οικεία υπηρεσία του ΟΑΕΔ.
Ο τύπος της έντυπης αίτησης – υπεύθυνης δήλωσης περιέχεται στο προσαρτώμενο στην παρούσα Απόφαση Παράρτημα Β ́, της οποίας αποτελεί αναπόσπαστο μέρος.
Την αίτηση−υπεύθυνη δήλωση συμπληρώνουν και υποβάλλουν όσοι πληρούν σωρευτικά τα εξής:
− Υπάγονται σε μία από τις κάτωθι κατηγορίες προστασίας, σύμφωνα με το άρθρο 1 του ν. 2643/1998 όπως έχει τροποποιηθεί και ισχύει:
α. Οι πολύτεκνοι γονείς με τέσσερα τέκνα και άνω, ένα από τα τέκνα πολύτεκνης οικογένειας και ο επιζών ή ο άγαμος γονέας τριών ανήλικων τέκνων.
Για την εφαρμογή του νόμου αυτού ως πολύτεκνη οικογένεια νοείται εκείνη που έχει τουλάχιστον τέσσερα ζώντα τέκνα.
β. Τα άτομα, με ποσοστό αναπηρίας 50% τουλάχιστον, που έχουν περιορισμένες δυνατότητες για επαγγελματική απασχόληση εξαιτίας οποιασδήποτε χρόνιας σωματικής ή πνευματικής ή ψυχικής πάθησης ή βλάβης (άτομα με ειδικές ανάγκες), εφόσον είναι γραμμένα στα μητρώα ανέργων αναπήρων του Οργανισμού Απασχολήσεως Εργατικού Δυναμικού (ΟΑΕΔ).
Επίσης προστατεύονται όσοι έχουν τέκνο, αδελφό ή σύζυγο με ποσοστό αναπηρίας 67% και άνω, εξαιτίας βαριών ψυχικών και σωματικών παθήσεων, οι οποίες διαπιστώνονται από τις αρμόδιες υγειονομικές επιτροπές του νόμου αυτού. Κατ’ εξαίρεση όταν τα άτομα πάσχουν από νοητική στέρηση ή αυτισμό, για την παροχή της προστασίας απαιτείται ποσοστό αναπηρίας τουλάχιστον 50%.
γ. Όσοι έλαβαν μέρος στην Εθνική Αντίσταση, κατά την έννοια του ν. 1285/1982 (ΦΕΚ 115 Α ́) και τα τέκνα τους.
Επίσης προστατεύονται: αα) τα μέλη των αντάρτικων ομάδων που έλαβαν μέρος στην Εθνική Αντίσταση κατά την έννοια του ν. 1285/1982, εφόσον έχουν δωδεκάμηνη τουλάχιστον ευδόκιμη υπηρεσία στις ομάδες αυτές, η οποία βεβαιώνεται από τις επιτροπές του Π.δ. 379/1983 (ΦΕΚ 136 Α ́) και ββ) τα τέκνα, ο επιζών σύζυγος και ο επιζών γονέας προσώπων που εκτελέστηκαν ή πέθαναν από τραύματα ή κακουχίες, εξαιτίας της συμμετοχής τους στην αντιδικτατορική αντίσταση κατά της χούντας των συνταγματαρχών από 21.4.1967 έως 24.7.1974.
δ. Οι ανάπηροι και οι τραυματίες πολέμου ή πολεμικών γεγονότων, όσοι κατέστησαν ανίκανοι από τις κακουχίες
της στράτευσης, εφόσον υπηρέτησαν με οποιαδήποτε ιδιότητα στις Ένοπλες Δυνάμεις ή στα Σώματα Ασφαλείας και τα τέκνα τους, τα θύματα πολέμου και οι ανάπηροι πολέμου άμαχου πληθυσμού και τα τέκνα τους, οι ανάπηροι ειρηνικής περιόδου και τα τέκνα τους.
Επίσης, προστατεύονται τα τέκνα και ο επιζών σύζυγος των προσώπων που φονεύθηκαν ή εξαφανίστηκαν στα πολεμικά γεγονότα της Κύπρου των ετών 1964, 1967 και 1974.
ε. Γονείς με τρία ζώντα τέκνα και ένα από τα τρία τέκνα.
− Είναι εγγεγραμμένοι στα μητρώα ανέργων του Ο.Α.Ε.Δ.
− Δεν λαμβάνουν σύνταξη ή, στην περίπτωση που λαμβάνουν σύνταξη, το ποσό της σύνταξης από το Δημόσιο ή οποιοδήποτε ασφαλιστικό οργανισμό κύριας ή επικουρικής ασφάλισης, δεν υπερβαίνει αθροιστικά το κατώτατο όριο σύνταξης γήρατος που καταβάλλει κάθε φορά το Ι.Κ.Α. Ειδικά για τους παραπληγικούς − τετραπληγικούς, ημιπληγικούς, κωφούς και τυφλούς κατά την έννοια των διατάξεων του ν. 958/1979, στην περίπτωση που λαμβάνουν σύνταξη από το Δημόσιο ή οποιοδήποτε ασφαλιστικό οργανισμό κύριας ή επικουρικής ασφάλισης, το ποσό της σύνταξης δεν θα πρέπει να υπερβαίνει αθροιστικά το διπλάσιο του κατώτατου ορίου σύνταξης γήρατος που καταβάλλει κάθε φορά το Ι.Κ.Α. Το ΕΚΑΣ και τα προνοιακά επιδόματα δεν θεωρούνται σύνταξη.
− Δεν ανήκουν στις κατηγορίες των ατόμων που αποκλείονται από την προστασία του ν. 2643/1998, όπως αυτές προσδιορίζονται στην παρ. 3 του άρθρου 1 του ν. 2643/1998.
− Έχουν τα τυπικά προσόντα που απαιτούνται για τις θέσεις της προτίμησής τους, από την αντίστοιχη προς κάθε θέση προκήρυξη του ΑΣΕΠ ή του δημόσιου φορέα. Το ΦΕΚ της αντίστοιχης προκήρυξης του ΑΣΕΠ ή του δημόσιου φορέα αναγράφεται παραπλεύρως της θέσης.
Για την τεκμηρίωση των προϋποθέσεων υπαγωγής στην προστασία του ν. 2643/1998, τα αποδεικτικά αναφέρονται στις ενότητες ΙΙ, ΙΙΙ και IV της παρούσης Απόφασης. Για την τεκμηρίωση των τυπικών προσόντων, τα αποδεικτικά αναφέρονται στα, αντίστοιχα προς κάθε θέση, Φ.Ε.Κ. προκήρυξης του Α.Σ.Ε.Π.
Η αίτηση − υπεύθυνη δήλωση των υποψηφίων προσκομίζεται ή αποστέλλεται ταχυδρομικά με απόδειξη στην αρμόδια Πρωτοβάθμια Επιτροπή του άρθρου 9 του ν. 2643/1998, μέσα σε αποκλειστική προθεσμία τριάντα (30) ημερών από την τελευταία δημοσίευση της προκήρυξης στον Τύπο.
Η μη προσκόμιση ή η μη ταχυδρομική αποστολή της αίτησης αποδεδειγμένα εντός της οριζόμενης αποκλειστικής προθεσμίας των τριάντα (30) ημερών, καθιστά απαράδεκτη την αίτηση.
Στις περιπτώσεις ταχυδρομικής αποστολής από τους προστατευόμενους της αίτησης, αυτή θεωρείται ότι κατατέθηκε στην αρμόδια Πρωτοβάθμια Επιτροπή του άρθρου 9 του ν. 2643/1998, μέσα στην αποκλειστική προθεσμία των τριάντα (30) ημερών, εφόσον η ημερομηνία που φέρει η σφραγίδα του ταχυδρομείου είναι εντός
της προθεσμίας αυτής.

Tο πλήρες κείμενο της ΥΑ Αριθμ. 47852/2416 – ΦΕΚ B 3408

Ο τύπος της έντυπης αίτησης – υπεύθυνης δήλωσης

[gview file=”https://www.odigostoupoliti.eu/wp-content/uploads/2014/12/3408_2014_ypodeigmata.pdf”]

————-

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ
ΙΔΡΥΜΑ ΚΟΙΝΩΝΙΚΩΝ ΑΣΦΑΛΙΣΕΩΝ

Αθήνα, 04/02/2015
Αρ.πρωτ. Π51/2
ΑΔΑ: ΩΣΦΣ4691ΩΓ-641
ΕΓΚΥΚΛΙΟΣ αρ.6

ΘΕΜΑ: «Κοινοποίηση των διατάξεων της με αρ. 47852/2416/16-12-2014 (ΦΕΚ 3408/τ.Β /18-12-2014) απόφασης Υπουργού Εργασίας, Κοινωνικής Ασφάλισης και Πρόνοιας, καθώς και “Πίνακα Παθήσεων / Βλαβών χαρακτηρισμένων ως χρόνιων και ταυτόχρονα επιφερουσών στον πάσχοντα περιορισμένες δυνατότητες για επαγγελματική απασχόληση, αποκλειστικά για τις ανάγκες του ν.2643/1998»

Σχετ.:
α) Το με αρ.πρωτ. 2116/111/19-01-2015 έγγραφο του Υ.Ε.Κ.Α. και Π.
β) Το με αρ.πρωτ.90/20-01-2015 διαβιβαστικό έγγραφο της Γραμματείας Διοικητή
γ) Το με αρ.πρωτ.78/21-01-2015 διαβιβαστικό έγγραφο της Γεν.Δ/νσης Ασφ/κών Υπηρεσιών

Κατόπιν του ανωτέρω σχετικού (α’) εγγράφου του Υ.Ε.Κ.Α.και Π., που διαβιβάστηκε στην υπηρεσία μας με τα (β’ και γ’) σχετικά έγγραφα, σας κοινοποιούμε για γνώση και εφαρμογή τις διατάξεις της με αρ. 47852/2416/16- 12-2014 (ΦΕΚ 3408/τ.Β’ /18-12-2014) απόφασης του Υπουργού Εργασίας, Κοινωνικής Ασφάλισης και Πρόνοιας, με την οποία καθορίζονται τα δικαιολογητικά και το ειδικό έντυπο της αίτησης-υπεύθυνης δήλωσης που καταθέτουν στην Πρωτοβάθμια Επιτροπή του άρθρου 9 του Ν.2643/1998 όσοι υπάγονται στις διατάξεις του ίδιου νόμου, εφόσον υποβάλλουν υποψηφιότητα για διορισμό σε θέσεις εργασίας δημοσίων υπηρεσιών, Ν.Π.Δ.Δ. και Ο.Τ.Α., που προκηρύσσονται από την οικεία υπηρεσία του Ο.Α.Ε.Δ., γνωρίζοντάς σας ειδικότερα τα εξής:Ι. ΓΕΝΙΚΑ

Όπως είναι γνωστό, από τις διατάξεις της παρ.3 του άρθρου 6 του ν.3863/2010 (σύσταση ΚΕ.Π.Α.) προκύπτει ότι, στην αρμοδιότητα των Υγειονομικών Επιτροπών ΚΕ.Π.Α. περιλαμβάνεται και ο χαρακτηρισμός ΑμεΑ, των ατόμων με αναπηρίες που υπάγονται στην ειδική προστασία των διατάξεων του νόμου 2643/1998 (ΦΕΚ 220 Α’) «Μέριμνα για την απασχόληση προσώπων ειδικών κατηγοριών και άλλες διατάξεις», όπως τροποποιήθηκαν, συμπληρώθηκαν και ισχύουν σήμερα.

Υπενθυμίζουμε ότι, η διαδικασία εξέτασης των υπαγόμενων σε αυτές προσώπων (ΑμεΑ) διενεργούνταν, πριν από τη σύσταση των Υγειονομικών Επιτροπών ΚΕ.Π.Α., από τις Υγειονομικές Επιτροπές Αναπηρίας που είχαν συσταθεί αποκλειστικά για το σκοπό αυτό σε καθορισμένες πρώην Μονάδες Υγείας του ΙΚΑ-ΕΤΑΜ, τα αρχεία των οποίων τηρούνται μέχρι σήμερα στους εν λόγω υγειονομικούς σχηματισμούς, που μεταφέρθηκαν από 1/1/2012 στον Ε.Ο.Π.Υ.Υ. και από 17/2/2014 μεταφέρθηκαν και εντάχθηκαν στις Δ/νσεις Υγειονομικών Περιφερειών (Δ.Υ.Πε) του Πρωτοβάθμιου Εθνικού Δικτύου Υγείας (Π.Ε.Δ.Υ.).

ΙΙ. ΥΠΑΓΟΜΕΝΑ ΠΡΟΣΩΠΑ

Οι κοινοποιούμενες διατάξεις αφορούν τα υπαγόμενα στις διατάξεις του άρθρου 1 του ν.2643/1998 πρόσωπα, μεταξύ των οποίων περιλαμβάνονται:

1. Κατηγορία ΑμεΑ: Τα άτομα με ποσοστό αναπηρίας 50% τουλάχιστον, που έχουν περιορισμένες δυνατότητες για επαγγελματική απασχόληση εξαιτίας οποιασδήποτε χρόνιας σωματικής ή πνευματικής ή ψυχικής πάθησης ή βλάβης (άτομα με ειδικές ανάγκες), [παρ.ΙΙ, περ.12β].

2.Κατηγορία έμμεση ΑμεΑ: Όσοι έχουν τέκνο, αδελφό ή σύζυγο με ποσοστό αναπηρίας 67% και άνω, εξαιτίας βαριών ψυχικών και σωματικών παθήσεων. Κατ’ εξαίρεση όταν το τέκνο, ο/η αδελφός/ή ή ο/η σύζυγος πάσχει από νοητική στέρηση ή αυτισμό, απαιτείται ποσοστό αναπηρίας τουλάχιστον 50% [παρ.ΙΙ, περ.12γ].

3. Κατηγορία τρίτεκνων γονέων / τέκνου τρίτεκνου (-ων) γονέα (-ων): Οι τρίτεκνοι γονείς που κάποιο ή κάποια από τα τρία παιδιά είναι ΑμεΑ με ποσοστό αναπηρίας τουλάχιστον 67% ισοβίως, καθώς και το τέκνο τρίτεκνου γονέα που κάποιο ή κάποια από τα τρία αδέλφια είναι ΑμεΑ με ποσοστό αναπηρίας τουλάχιστον 67% ισοβίως [παρ.ΙΙ, περ.12στ].

ΙΙΙ. ΔΙΑΔΙΚΑΣΙΑ ΠΙΣΤΟΠΟΙΗΣΗΣ ΑΝΑΠΗΡΙΑΣ ΤΩΝ ΥΠΑΓΟΜΕΝΩΝ ΠΡΟΣΩΠΩΝ

Η διαπίστωση της αναπηρίας των ανωτέρω προσώπων με τις ειδικότερες προϋποθέσεις ανά κατηγορία υποψηφίων, διενεργείται από 1/9/2011 και εντεύθεν από τις Υγειονομικές Επιτροπές ΚΕΠΑ, μετά από υποβολή σχετικής αίτησης, η οποία καταχωρείται στην ειδική Οθόνη ‘παραλαβής αιτήματος’ του ΟΠΣ/ΙΚΑ-ΕΤΑΜ με κωδικό 061: «Νόμος 2643/1998 – γαρακτηρισμός ΑμεΑ », ενώ στο πεδίο ‘Σχόλια’ συμπληρώνεται η κατηγορία στην οποία ανήκει ο αιτών/υποψήφιος κατά δήλωσή του [ΚΑΤΗΓΟΡΙΑ 1 ή 2 ή 3].

ΚΑΤΗΓΟΡΙΑ 1 (ΑμεΑ) και 2 (έμμεση ΑμεΑ)

• Πρωτοείσακτα αιτήματα:

Η υγειονομική κρίση για τη διαπίστωση της αναπηρίας των υπαγόμενων στις κατηγορίες 1 και 2 προσώπων αφορά, αφενός, στον καθορισμό της πάθησης και το βαθμό της αναπηρίας κατά τα γνωστά [Ε.Π.Π.Π.Α. και λοιπές ισχύουσες αναφορικά με την πιστοποίηση της αναπηρίας γενικές διατάξεις] και αφετέρου, στη χρονιότητα ή μη της πάθησης με κριτήριο το πόρισμα της «Ενδεκαμελούς Επιστημονικής Επιτροπής για το χαρακτηρισμό, αποκλειστικά για τις ανάγκες του ν.2643/1998, της χρονιότητας των σωματικών ή πνευματικών ή ψυχικών παθήσεων ή βλαβών των αιτούντων- προστατευόμενων του ν.2643/1998 της κατηγορίας Ατόμων με Αναπηρία (ΑμεΑ)», που συστάθηκε με την αρ. 46667/Δ9.10035/10-12-2014 απόφαση του Υπουργού Εργασίας, Κοινωνικής Ασφάλισης και Πρόνοιας (ΑΔΑ:71ΟΡΛ-ΝΚΤ).

Για διευκόλυνση των Υγειονομικών Επιτροπών ΚΕΠΑ επισυνάπτουμε στην παρούσα “Πίνακα Παθήσεων/Βλαβών που χαρακτηρίζονται ως χρόνιες και ταυτόχρονα επιφέρουσες στον πάσχοντα περιορισμένες δυνατότητες για επαγγελματική απασχόληση, αποκλειστικά για τις ανάγκες του ν.2643/1998”, με βάση το ανωτέρω πόρισμα της Ενδεκαμελούς Επιστημονικής Επιτροπής.

Ειδικότερα, η οικεία Υγειονομική Επιτροπή διαπιστώνει με κριτήριο τον σχετικό Πίνακα αν η πάθηση ή βλάβη του αιτούντα/υποψήφιου περιλαμβάνεται ή όχι στις παθήσεις που έχουν χαρακτηριστεί χρόνιες και αποφαίνεται αναλόγως, ως εξής:

Στο πεδίο ‘Αποφαίνεται’ της ‘Γνωμάτευσης Υγειονομικής Επιτροπής’ αναγράφεται κατά τα γνωστά το συνολικό ποσοστό αναπηρίας και αντί για τον προσδιορισμό της κατά ιατρική πρόβλεψη διάρκειας αυτής (επακριβώς καθορισμένο χρονικό διάστημα ή εφ’ όρου ζωής), αναγράφεται η διατύπωση: «Αποκλειστικά για τις απαιτήσεις του ν. 2643/1998: Η νόσος χαρακτηρίζεται ως χρόνια» ή «Αποκλειστικά για τις απαιτήσεις του ν. 2643/1998: Η νόσος δεν χαρακτηρίζεται ως χρόνια».

Επισημαίνεται στο σημείο αυτό, ότι η ανωτέρω υγειονομική κρίση, που διενεργείται στο γενικό πλαίσιο του νόμου 2643/1998 για την ειδική προστασία των ατόμων με αναπηρίες (χαρακτηρισμός ΑμεΑ), διαφέρει και δεν επαρκεί για τη χορήγηση οποιασδήποτε άλλης παροχής, οικονομικής ενίσχυσης ή απαλλαγής λόγω αναπηρίας από τους Φορείς Κοινωνικής Ασφάλισης ή τις Υπηρεσίες του Δημοσίου, καθώς στις περιπτώσεις αυτές απαιτείται από τη νομοθεσία που τις διέπει να προσδιορίζεται επακριβώς η διάρκεια της αναπηρίας του αιτούντος.

Κατά συνέπεια, η γνωμάτευση Υ.Ε.- ΚΕ.Π.Α., που εκδόθηκε αποκλειστικά για τις απαιτήσεις του ν.2643/1998 λαμβάνεται υπόψη ως έχει μόνο για την αιτία αυτή και ο κάτοχός της δύναται να επανέλθει οποτεδήποτε στα ΚΕ.Π.Α. για την υποβολή νέου αιτήματος που θα αφορά στην αξιολόγηση της αναπηρίας του για οποιαδήποτε από τις λοιπές πάσης φύσεως παροχές λόγω αναπηρίας.

• Περαιτέρω, με τις κοινοποιούμενες διατάξεις ορίζεται, ότι για τους σκοπούς της υπόψη Υπουργικής Απόφασης από τις αρμόδιες υπηρεσίες του Ο.Α.Ε.Δ. γίνονται δεκτές:

α) Οι εκδοθείσες γνωματεύσεις χαρακτηρισμού ΑμεΑ των προ ΚΕ.Π.Α. Υγειονομικών Επιτροπών του ΙΚΑ-ΕΤΑΜ, στις οποίες προσδιορίζεται η χρόνια σωματική ή πνευματική ή ψυχική πάθηση του αιτούντος και ποσοστό αναπηρίας τουλάχιστον 50% (επακριβώς προσδιορισμένο).

β) Οι εκδοθείσες από 1/9/2011 και εντεύθεν γνωματεύσεις των Υγειονομικών Επιτροπών ΚΕ.Π.Α. σε ισχύ, στις οποίες αναφέρεται ως χρόνια η σωματική ή πνευματική ή ψυχική πάθηση του αιτούντος και ποσοστό αναπηρίας τουλάχιστον 50% (επακριβώς προσδιορισμένο).

γ) Οι εκδοθείσες μέχρι την ημερομηνία έναρξης ισχύος των διατάξεων της υπόψη Υπουργικής Απόφασης γνωματεύσεις των Υγειονομικών Επιτροπών ΚΕ.Π.Α., στις οποίες η ιατρική πρόβλεψη για το ποσοστό αναπηρίας του αιτούντος έχει προσδιοριστεί ως «εφ’ όρου ζωής» και

δ) Όσον αφορά στις εκδοθείσες μέχρι την ημερομηνία έναρξης ισχύος των διατάξεων της υπόψη Υπουργικής Απόφασης γνωματεύσεις των Υγειονομικών Επιτροπών ΚΕ.Π.Α. σε ισχύ, στις οποίες είτε δεν αναφέρεται η χρονιότητα της πάθησης ή βλάβης, είτε η ιατρική πρόβλεψη για το ποσοστό αναπηρίας του αιτούντος δεν έχει προσδιοριστεί ως «εφ’ όρου ζωής», αυτές θα γίνονται δεκτές από τις αρμόδιες υπηρεσίες του ΟΑΕΔ, μόνο εφόσον επανεισαχθούν σε Υγειονομική Επιτροπή ΚΕ.Π.Α. και διαπιστωθεί η χρονιότητα της πάθησης των υποψήφιων, με την εξής διαδικασία:

-Η αρμόδια υπηρεσία του Ο.Α.Ε.Δ. αποστέλλει αντίγραφο της σχετικής γνωμάτευσης στο ΚΕ.Π.Α. έκδοσης αυτής, το οποίο καταχωρείται στο ΟΠΣ/ΙΚΑ-ΕΤΑΜ ως Υπηρεσιακό Σημείωμα με τον κωδικό 060: «Υ.Σ. Ν.2643/1998 – χαρακτηρισμός ΑμεΑ».

-Προσδιορίζεται άμεσα ημερομηνία εξέτασης από Υγειονομική Επιτροπή ΚΕ.Π.Α. του σχετικού ιατρικού φακέλου ή του αιτούντα/υποψήφιου, εάν εκτιμηθεί ότι απαιτείται η φυσική παρουσία του.

-Η οικεία Υγειονομική Επιτροπή προβαίνει σε εκτίμηση της χρονιότητας ή μη της πάθησης ή βλάβης του αιτούντα βάσει του κοινοποιούμενου Πίνακα και συμπληρώνεται η γνωμάτευση με τα απαιτούμενα στοιχεία των σχετικών διατάξεων, όπως αναφέραμε αναλυτικά παραπάνω για τα πρωτοείσακτα αιτήματα του ν.2643/1998. Δηλαδή, η πάθηση ή βλάβη καθώς και το ποσοστό αναπηρίας που προσδιορίζεται στην αρχική γνωμάτευση, ενώ στο πεδίο ‘Αποφαίνεται’ αναγράφεται το συνολικό ποσοστό αναπηρίας και αναλόγως την περίπτωση, η αναφορά:«Αποκλειστικά για τις απαιτήσεις του ν. 2643/1998: Η νόσος χαρακτηρίζεται ως χρόνια» ή «Αποκλειστικά για τις απαιτήσεις του ν. 2643/1998: Η νόσος δεν χαρακτηρίζεται ως χρόνια».

-Η Γραμματεία ΚΕ.Π.Α. εκδίδει θεωρημένη ‘Γνωστοποίηση Αποτελέσματος Προσδιορισμού Ποσοστού Αναπηρίας’, την οποία αποστέλλει αμελλητί στην αρμόδια υπηρεσία του Ο.Α.Ε.Δ., ως ημερομηνία δε κοινοποίησης της σχετικής γνωμάτευσης καταχωρείται στο σύστημα η ημερομηνία αποστολής της στον Ο.Α.Ε.Δ.

Επισημαίνεται στο σημείο αυτό, ότι, σύμφωνα με τις κοινοποιούμενες διατάξεις, η προθεσμία διεκπεραίωσης της ανωτέρω διαδικασίας από τα ΚΕ.Π.Α. είναι δέκα (10) ημέρες από την παραλαβή των αντιγράφου της αρχικής γνωμάτευσης που απέστειλε η αρμόδια υπηρεσία του ΟΑΕΔ, όταν δεν απαιτείται η φυσική παρουσία του υποψήφιου κατά την επανεξέτασή του από την οικεία Υγειονομική Επιτροπή και ένας (1) μήνας, όταν απαιτείται η φυσική του παρουσία.

ΚΑΤΗΓΟΡΙΑ 3 (τρίτεκνοι γονείς/τέκνο τρίτεκνων γονέων)

Η υγειονομική κρίση για τη διαπίστωση της αναπηρίας των υπαγόμενων στην κατηγορία 3 προσώπων θα διενεργείται από τις οικείες Υγειονομικές Επιτροπές ΚΕ.Π.Α. κατά τα γνωστά, δηλαδή, καθορισμός της πάθησης, του βαθμού αναπηρίας, καθώς και της διάρκειας αυτής [Ε.Π.Π.Π.Α. και λοιπές ισχύουσες αναφορικά με την πιστοποίηση της αναπηρίας γενικές διατάξεις], δεδομένου ότι η ισόβια διάρκεια της αναπηρίας, που απαιτείται από τις υπόψη διατάξεις για τη συγκεκριμένη κατηγορία, διαπιστώνεται σε κάθε περίπτωση από το χρονικό διάστημα διάρκειας της αναπηρίας που προσδιορίζεται από την αρμόδια Υγειονομική Επιτροπή, το οποίο αναγράφεται διακριτά στο σώμα της γνωμάτευσης.

ΤΕΛΙΚΕΣ ΕΠΙΣΗΜΑΝΣΕΙΣ

Με βάση τις κοινοποιούμενες διατάξεις, τον Δεκέμβριο 2014 προκηρύχθηκε από τον ΟΑΕΔ η πρόσληψη στο δημόσιο των ατόμων που υπάγονται στην ειδική προστασία του ν.2643/1998, με καταληκτική ημερομηνία υποβολής όλων των απαιτούμενων δικαιολογητικών από τους υποψήφιους την 3/3/2015.

Επομένως, για τη συγκεκριμένη προκήρυξη, θα πρέπει με ευθύνη των Δ/ντών των Υποκ/των στην αρμοδιότητα των οποίων υπάγονται τα κατά τόπους ΚΕ.Π.Α., να τηρηθεί απαρέγκλιτα και κατά απόλυτη προτεραιότητα η απαιτούμενη διαδικασία για κάθε κατηγορία υποψήφιων ατόμων με αναπηρία, σύμφωνα με όσα αναφέραμε αναλυτικά παραπάνω, το αργότερο έως το τέλος του τρέχοντος μήνα, ως εξής:

→Οι Γραμματείες ΚΕ.Π.Α., καθώς και οι υπάλληλοι σε όλα τα Υποκ/τα ΙΚΑ-ΕΤΑΜ που είναι αρμόδιοι για την παραλαβή αιτημάτων πιστοποίησης αναπηρίας ΚΕ.Π.Α., να καταχωρούν κατά απόλυτη προτεραιότητα τις αιτήσεις των υποψηφίων στο ΟΠΣ/ΙΚΑ-ΕΤΑΜ (πρωτοείσακτα αιτήματα ή Υπηρεσιακά Σημειώματα), αποστέλλοντας, αυθημερόν, τα σχετικά έντυπα παραλαβής στην υπηρεσία μας μέσω fax [210.5215347-210.5229066], για άμεσο προγραμματισμό εξέτασής τους από Υγειονομική Επιτροπή ΚΕ.Π.Α.

→Οι γραμματείς των Υγειονομικών Επιτροπών ΚΕ.Π.Α. να καταχωρούν αυθημερόν, μετά το πέρας των συνεδριάσεων, τα στοιχεία των σχετικών γνωματεύσεων στο ΟΠΣ/ΙΚΑ-ΕΤΑΜ και να προβαίνουν σε οριστικοποίηση αυτών, ενημερώνοντας ταυτόχρονα τους ενδιαφερόμενους για την παραλαβή από τις Γραμματείες ΚΕ.Π.Α., την αμέσως επόμενη ημέρα, θεωρημένου αντιγράφου ‘Γνωστοποίησης Αποτελέσματος Πιστοποίησης Ποσοστού Αναπηρίας’.

Σε κάθε περίπτωση πάντως προτείνεται, για τη διασφάλιση της αυθεντικότητας των υποβαλλόμενων στις Πρωτοβάθμιες Επιτροπές του άρθρου 9 του Ν.2643/1998 γνωματεύσεων των Υγειονομικών Επιτροπών ΚΕ.Π.Α., οι εν λόγω Επιτροπές να προβούν σε ηλεκτρονική εγγραφή και πιστοποίησή τους στην ιστοσελίδα του ΙΚΑ/ΕΤΑΜ (www.ika.gr) «Ηλεκτρονικές Υπηρεσίες/Ηλεκτρονικές Υπηρεσίες προς Πιστοποιημένους Φορείς/Πιστοποίηση Φορέων για την Γνωστοποίηση Αποτελέσματος Πιστοποίησης Αναπηρίας ΚΕ.Π.Α.», ώστε να έχουν πρόσβαση στην σχετική εφαρμογή και να ανακτούν μέσω διαδικτύου το αποτέλεσμα πιστοποίησης αναπηρίας κάθε υποψηφίου.

Η ΠΡΟΪΣΤΑΜΕΝΗ ΤΗΣ ΓΕΝΙΚΗΣ Δ/ΝΣΗΣ ΑΣΦ/ΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ
ΧΑΡΙΚΛΕΙΑ ΓΔΟΝΤΑΚΗ