Αριθμός νέων αδειών για λαϊκές και υπαίθριο εμπόριο στην Κεντρική Μακεδονία

Αριθμός νέων αδειών για λαϊκές και υπαίθριο εμπόριο στην Κεντρική Μακεδονία

Αριθμ. 440086(1055) – ΦΕΚ B 2516 – 20.11.2015

Καθορισμός του αριθμού νέων αδειών πλανοδίου υπαιθρίου εμπορίου που θα διατεθούν στην Περιφέρεια Κεντρικής Μακεδονίας καθώς και καθορισμός του καταβαλλόμενου τέλους ανά χορηγηθείσα άδεια

Ο ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΡΧΗΣ ΚΕΝΤΡΙΚΗΣ ΜΑΚΕΔΟΝΙΑΣ
αποφασίζουμε:
1. Τον καθορισμό του αριθμού των πεντακοσίων (500) νέων αδειών πλανοδίου υπαιθρίου εμπορίου προς χορήγηση στην χωρική αρμοδιότητα της Περιφέρειας Κεντρικής Μακεδονίας.

Συγκεκριμένα:
Διακοσίων (200) αδειών για την πώληση πρωτογενών προϊόντων γης (στα οποία περιλαμβάνονται και τα άνθη), αλιείας και ιχθυοκαλλιέργειας, σε όλη τη Περιφέρεια Κεντρικής Μακεδονίας.

Εκατόν Πενήντα (150) αδειών για την πώληση λοιπών βιομηχανικών προϊόντων στην χωρική αρμοδιότητα της Περιφέρειας Κεντρικής Μακεδονίας.

Εκατόν Πενήντα (150) αδειών για κινητές πλανόδιες καντίνες εντός της εδαφικής αρμοδιότητας της Περιφέρειας Κεντρικής Μακεδονίας

2. Τον καθορισμό καταβαλλόμενου τέλους ύψους εκατό ευρώ (100 €) ανά χορηγηθείσα άδεια.

Η ανακοίνωση πρόσκλησης ενδιαφέροντος για την υποβολή των προβλεπόμενων δικαιολογητικών, θα αναρτηθεί στην ιστοσελίδα www.pkm.qov.gr, στις ιστοσελίδες των Περιφερειακών Ενοτήτων, στον πίνακα ανακοινώσεων των Διευθύνσεων Ανάπτυξης των Περιφερειακών Ενοτήτων και των Δήμων με αποδεικτικό τοιχοκόλλησης.

Η παρούσα ισχύει από τη δημοσίευσή της στην Εφημερίδα της Κυβερνήσεως.

Η απόφαση αυτή να δημοσιευθεί στην Εφημερίδα της Κυβερνήσεως