Υπουργείο Πολιτισμού και Αθλητισμού. Πρόσληψη 1 ατόμου

Η Επιστημονική Επιτροπή Παρακολούθησης Έργων στα Μνημεία της Μεσαιωνικής Πόλης της Ρόδου, της Διεύθυνσης Βυζαντινών και Μεταβυζαντινών Αρχαιοτήτων, του Υπουργείου Πολιτισμού και Αθλητισμού ανακοινώνει την πρόσληψη με σύμβαση εργασίας ιδιωτικού δικαίου ορισμένου χρόνου με χρονική διάρκεια από την υπογραφή της σύμβασης και όχι πέραν της 31-12-2014, ημερομηνία λήξης του υποέργου, για την κάλυψη των αναγκών του έργου: «Αποκατάσταση ετοιμόρροπων και επικίνδυνων τμημάτων του Παλατιού του Μεγάλου Μαγίστρου στη μεσαιωνική πόλη της Ρόδου» της Επιστημονικής Επιτροπής Παρακολούθησης Έργων στα Μνημεία της Μεσαιωνικής πόλης της Ρόδου, που εδρεύει στη Ρόδο του νομού Δωδεκανήσου, και συγκεκριμένα του εξής, ανά υπηρεσία, έδρα, τόπο απασχόλησης, ειδικότητα και διάρκεια σύμβασης, αριθμού ατόμων:

1 ΤΕ Λογιστών

Υποβολή και προθεσμία αιτήσεων συμμετοχής : Οι ενδιαφερόμενοι καλούνται να συμπληρώσουν την αίτηση με κωδικό ΕΝΤΥΠΟ ΑΣΕΠ ΣΟΧ.3 και να την υποβάλουν, είτε αυτοπροσώπως, είτε με άλλο εξουσιοδοτημένο από αυτούς πρόσωπο, εφόσον η εξουσιοδότηση φέρει την υπογραφή τους θεωρημένη από δημόσια αρχή, είτε ταχυδρομικά με συστημένη επιστολή, στα γραφεία της υπηρεσίας μας στην ακόλουθη διεύθυνση: Επιστημονική Επιτροπή Παρακολούθησης Έργων στα Μνημεία της Μεσαιωνικής πόλης της Ρόδου, οδός Ιπποτών, Τ.Κ. 85100 – Ρόδος, υπόψιν κας Καφαράκη (τηλ. επικοινωνίας: 22410 – 43360). Προθεσμία υποβολής αιτήσεων: 02-07-2014 έως και 11-07-2014

Περισσότερες πληροφορίες στην ηλεκτρονική διεύθυνση:
https://diavgeia.gov.gr/luminapi/api/decisions/6Ψ6ΑΓ-ΧΚ2/document

Πηγή: Δημοσιογραφικά – ydmed.gov.gr