Παράνομο streaming. Πως γίνεται η αίτηση διακοπή ιστοσελίδας για διαδικτυακή πειρατεία

Παράνομο streaming. Πως γίνεται η αίτηση διακοπής ιστοσελίδας

για διαδικτυακή πειρατεία από τον θιγόμενο δικαιούχο

Αριθμ. 4419 – ΦΕΚ Τεύχος B’ 4345/20.09.2021
Αντικατάσταση της υπ’ αρ. 3897/20.7.2021 κοινής απόφασης των Υπουργών Πολιτισμού και Αθλητισμού και Επικρατείας «Καθορισμός στοιχείων της αίτησης της υποπαρ. 1 της παρ. 10Α του άρθρου 66Ε του ν. 2121/ 1993 «Ενίσχυση της προστασίας των δικαιωμάτων στο διαδίκτυο» ενώπιον της Επιτροπής για τη Γνωστοποίηση Διαδικτυακής Προσβολής Δικαιωμάτων Πνευματικής Ιδιοκτησίας και Συγγενικών Δικαιωμάτων, της απόφασης, καθορισμός ύψους τέλους εξέτασης αίτησης και τρόπου καταβολής αυτού» (Β’ 3194).

ΟΙ ΥΠΟΥΡΓΟΙ
ΠΟΛΙΤΙΣΜΟΥ ΚΑΙ ΑΘΛΗΤΙΣΜΟΥ – ΕΠΙΚΡΑΤΕΙΑΣ

Αντικαθιστούμε την υπ’ αρ. 3897/20.7.2021 κοινή απόφαση των Υπουργών Πολιτισμού και Αθλητισμού και Επικρατείας «Καθορισμός στοιχείων της αίτησης της υποπαρ. 1 της παρ. 10Α του άρθρου 66Ε του ν. 2121/1993 «Ενίσχυση της προστασίας των δικαιωμάτων στο διαδίκτυο» ενώπιον της Επιτροπής για τη Γνωστοποίηση Διαδικτυακής Προσβολής Δικαιωμάτων Πνευματικής Ιδιοκτησίας και Συγγενικών Δικαιωμάτων, της απόφασης, καθορισμός ύψους τέλους εξέτασης αίτησης και τρόπου καταβολής αυτού» (Β’ 3194), ως εξής:

Άρθρο 1
Αίτηση παρ. 10Α του άρθρου 66Ε του ν. 2121/1993

1. Η αίτηση της υποπαρ. 1 της παρ. 10Α του άρθρου 66Ε του ν. 2121/1993 διαμορφώνεται από τον ΟΠΙ ως ειδικά προδιατυπωμένη αίτηση την οποία οφείλει να διατηρεί αναρτημένη στον ιστότοπο www.opi.gr. O ΟΠΙ τροποποιεί την ως άνω προδιατυπωμένη αίτηση οποτεδήποτε οίκοθεν ή κατόπιν αιτήματος της Επιτροπής.

2. Προϋποθέσεις για την εξέταση της αίτησης είναι:
α) η αυτοπρόσωπη ή ηλεκτρονική υποβολή της ειδικά προδιατυπωμένης αίτησης μαζί με τα έγγραφα που αναφέρονται σε αυτήν, β) η καταβολή του προβλεπόμενου στο άρθρο 4 της παρούσας τέλους και γ) η αίτηση να έχει υποβληθεί το αργότερο δεκαπέντε (15) εργάσιμες ημέρες πριν από την προγραμματισμένη μετάδοση του γεγονότος ή στην περίπτωση που στην αίτηση περιλαμβάνονται περισσότερα του ενός το αργότερο δεκαπέντε (15) εργάσιμες ημέρες πριν από την προγραμματισμένη μετάδοση του πρώτου χρονικά αναφερόμενου στην αίτηση γεγονότος εθνικής ή διεθνούς τηλεθέασης.

3. Στο πλαίσιο της υποβολής συμπληρωματικών της αίτησης στοιχείων δύναται να προσκομιστεί από τον αιτούντα τυχόν απόφαση δικαστικής ή διοικητικής αρχής άλλου κράτους μέλους της ΕΕ που διατάσσει την απομάκρυνση του ιδίου περιεχομένου ή τη διακοπή πρόσβασης σε αυτό στη συγκεκριμένη ιστοσελίδα.

4. Ο αιτών υποχρεούται να προσκομίσει οποιοδήποτε άλλο στοιχείο ζητηθεί από την ΕΔΠΠΙ εντός της εκάστοτε οριζόμενης προθεσμίας.

Άρθρο 2
Απόφαση ΕΔΠΠΙ

1. Στην περίπτωση που προσβάλλεται δικαίωμα πνευματικής ιδιοκτησίας ή συγγενικό δικαίωμα σύμφωνα με τα οριζόμενα στην παρ. 10Α του άρθρου 66Ε του ν. 2121/1993 η ΕΔΠΠΙ, κατόπιν εξέτασης της αίτησης του άρθρου 1 της παρούσας, δύναται με απόφασή της να διατάσσει τη διακοπή πρόσβασης στον συγκεκριμένο ενιαίo εντοπιστή πόρων (URL) ή διεύθυνση διαδικτυακού πρωτοκόλλου (IP addresse) ή όνομα τομέα (domain name) ή και στις τυχόν παραλλαγές της υποπαρ. 3 της παρ. 10Α του άρθρου 66Ε ν. 2121/1993 και γενικά οπουδήποτε στο διαδίκτυο λαμβάνει χώρα η προσβολή για χρονικό διάστημα τουλάχιστον δεκαπέντε (15) ημερών. Ως γεγονός νοείται και το σύνολο επιμέρους μεταδόσεων που συναποτελούν μία ενιαία αθλητική ή πολιτιστική διοργάνωση. Για τη λήψη της απόφασης αρκεί η εκ μέρους της ΕΔΠΠΙ πιθανολόγηση ότι επίκειται προσβολή δικαιωμάτων.

2. Ένδειξη προσβολών μεγάλης κλίμακας είναι, ιδίως, η πιθανολογούμενη προσβολή δικαιώματος πνευματικής ιδιοκτησίας ή συγγενικού δικαιώματος μεγάλης κλίμακας επί γεγονότων εθνικής ή διεθνούς τηλεθέασης, καθώς και η πιθανολογούμενη προσβολή δικαιώματος πνευματικής ιδιοκτησίας ή συγγενικού δικαιώματος γεγονότος εθνικής ή διεθνούς τηλεθέασης, το οποίο κατά τα διδάγματα της κοινής πείρας αναμένεται να έχει υψηλή τηλεθέαση.

3. Επείγουσα περίπτωση αποτροπής άμεσου, σοβαρού και επικείμενου κίνδυνου ή ανεπανόρθωτης βλάβης για το δημόσιο συμφέρον ή για τον δικαιούχο συνιστούν, ιδίως, η βλάβη στην αξία του προστατευόμενου αντικειμένου κυρίως λόγω των μεθόδων που χρησιμοποιούνται και της οικονομικής αξίας των δικαιωμάτων που προσβάλλονται, καθώς και η σχετική ζημία που υφίστανται οι δικαιούχοι.

4. Ο αιτών δύναται το αργότερο μέχρι την έκδοση απόφασης της ΕΔΠΠΙ να προσκομίζει ενώπιόν της νέα στοιχεία, ιδίως για παραλλαγές των ονομάτων τομέα (domain names), ονόματα υποτομέων (subdomains), των ενιαίων εντοπιστών πόρων (URLs) ή των διευθύνσεων διαδικτυακού πρωτοκόλλου (IP addresses) μέσω των οποίων πιθανολογείται η διενέργεια της προσβολής.

5. Η ως άνω απόφαση της ΕΔΠΠΙ εκδίδεται το αργότερο είκοσι τέσσερις (24) ώρες πριν από τη μετάδοση του γεγονότος, το οποίο αναφέρεται στην απόφαση, και στην περίπτωση περισσότερων αναφερόμενων στην αίτηση γεγονότων είκοσι τέσσερις (24) ώρες πριν από την μετάδοση του χρονικά πρώτου εξ αυτών.

6. Με την ίδια απόφαση η Επιτροπή καλεί σύμφω-να με τον προβλεπόμενο στο άρθρο 3 της παρούσας τρόπο τους παρόχους πρόσβασης στο διαδίκτυο να διακόψουν εντός προθεσμίας που δεν μπορεί να είναι μικρότερη από έξι (6) ώρες και μεγαλύτερη από δώδεκα (12) ώρες από την αποστολή της απόφασης, την πρόσβαση στο περιεχόμενο των περιλαμβανόμενων στην απόφαση ενιαίων εντοπιστών πόρων (URLs) ή διευθύνσεων διαδικτυακού πρωτοκόλλου (IP addresses) ή ονομάτων τομέα (domain names) και στις τυχόν παραλλαγές της υποπαρ. 3 της παρ. 10Α του άρθρου 66Ε ν. 2121/1993. Εντός της προθεσμίας των 24 ωρών που αναφέρεται στην παρ. 5 η απόφαση κοινοποιείται στην Ε.Ε.Τ.Τ. και στον δικαιούχο/αιτούντα μέσω ηλεκτρονικής αλληλογραφίας.

7. Με την απόφαση αυτή απειλείται επιβολή προστί-μου στους παρόχους ύψους πεντακοσίων (500) έως χιλίων (1.000) ευρώ για κάθε ημέρα μη συμμόρφωσης από την κοινοποίησή της σε αυτούς. Το πρόστιμο επιβάλλεται με νέα απόφαση της ΕΔΠΠΙ σύμφωνα με τα οριζόμενα στην κοινή υπουργική απόφαση της παρ. 11 του άρθρου 66Ε ν. 2121/1993. Μεταξύ των κριτηρίων που λαμβάνονται υπόψη από την ΕΔΠΠΙ για τον καθορισμό του ύψους του προστίμου είναι η βαρύτητα της προσβολής και η επανάληψή της.

8. Μετά την παρέλευση της προθεσμίας της παρ. 6 του παρόντος άρθρου, η Επιτροπή γνωστοποιεί, εφόσον αυτό είναι δυνατόν, την απόφαση στους διαχειριστές και ιδιοκτήτες των αναφερόμενων στην απόφαση ενιαίων εντοπιστών πόρων (URLs) ή διευθύνσεων διαδικτυακού πρωτοκόλλου (IP addresses) ή ονομάτων τομέα (domain names).

 

  

Άρθρο 3
Κοινοποιήσεις

1. Η κοινοποίηση των αποφάσεων της ΕΔΠΠΙ με τις οποίες καλούνται οι πάροχοι πρόσβασης στο διαδίκτυο να διακόψουν την πρόσβαση στο περιεχόμενο που περιλαμβάνεται σε αυτές πραγματοποιείται με μήνυμα ηλεκτρονικού ταχυδρομείου.

2. Η απόφαση θεωρείται ότι έχει νομίμως κοινοποιηθεί στον πάροχο κατά την στιγμή της ηλεκτρονικής της αποστολής.

3. Για την τήρηση του Ειδικού Μητρώου Παρόχων της υποπαρ. 7 της παρ. 10Α του άρθρου 66Ε του
ν. 2121/1993, η Επιτροπή λαμβάνει υπόψη στοιχεία που της γνωστοποιούνται από το τηρούμενο από την ΕΕΤΤ Μητρώο Παρόχων Δικτύων και Υπηρεσιών Ηλεκτρονικών Επικοινωνιών.

Άρθρο 4
Τέλος εξέτασης αίτησης

1. Το ύψος του τέλους εξέτασης της αίτησης που καταβάλλεται μαζί με την υποβολή της αίτησης της παρ. 10A του άρθρου 66Ε ν. 2121/1993 ανέρχεται στα 300 ευρώ, εφόσον η αίτηση περιλαμβάνει ένα όνομα τομέα (domain name) ή διεύθυνση διαδικτυακού πρωτοκόλλου (Ip address) ή ενιαίου εντοπιστή πόρων (URL).
Στην περίπτωση που η αίτηση περιλαμβάνει από δύο (2) έως πέντε (5) ονόματα τομέα ή διευθύνσεις διαδικτυακού πρωτοκόλλου (Ip addresses) ή ενιαίων εντοπιστών πόρων (URLs), το ύψος ανέρχεται στα 500 ευρώ, από έξι (6) έως δέκα (10) ονόματα τομέα ή διευθύνσεις διαδικτυακού πρωτοκόλλου ή ενιαίων εντοπιστών πόρων στα 700 ευρώ και από έντεκα (11) έως πενήντα (50) ονόματα τομέα ή διευθύνσεις διαδικτυακού πρωτοκόλλου ή ενιαίων εντοπιστών πόρων στα 1.000 ευρώ.
Κάθε τέτοια αίτηση δεν μπορεί να αφορά σε περισσότερα από πενήντα (50) ονόματα τομέα ή διευθύνσεις διαδικτυακού πρωτοκόλλου (Ip addresses) ή ενιαίων εντοπιστών πόρων.

2. Το τέλος εξέτασης της αίτησης, επιπλέον του οφειλό-μενου ΦΠΑ, κατατίθεται στην Εθνική Τράπεζα (κωδικός SWIFT(ΒIC) ETHNGRAA), σε πίστωση του λογαριασμού του ΟΠΙ με IBAN GR8101101510000015129605323. Αντίγραφο της απόδειξης της κατάθεσης, με τα πλήρη στοιχεία του αιτούντος υποβάλλεται στο Λογιστήριο του ΟΠΙ. Το τέλος αποτελεί τυπική προϋπόθεση έναρξης της διαδικασίας και ως εκ τούτου, το καταβληθέν τέλος δεν επιστρέφεται σε καμία περίπτωση, συμπεριλαμβανομένης της περίπτωσης θέσης της υπόθεσης στο αρχείο.

Άρθρο 5
Παραβίαση απόφασης

1. Σε περίπτωση παραβίασης της απόφασης που εκδόθηκε σύμφωνα με την περ. α) της υποπαρ. 2 της παρ. 10Α του άρθρου 66Ε ν. 2121/1993, καθώς και σε περίπτωση της, καθ’ οιονδήποτε τεχνικό τρόπο, επανάληψης της προσβολής των δικαιωμάτων ή του περιεχομένου, στο οποίο αφορά η απόφαση της Επιτροπής, ο αιτών:

[α] Μπορεί να υποβάλλει συμπληρωματικά στοιχεία ενώπιον της Επιτροπής σχετικά με την παραβίαση της απόφασης ή την επανάληψη της προσβολής, χωρίς την καταβολή νέου τέλους εξέτασης.
Εφόσον από τα υποβληθέντα στοιχεία πιθανολογείται η παραβίαση απόφασης της Επιτροπής ή η, καθ’ οιονδήποτε τεχνικό τρόπο, επανάληψη της προσβολής των δικαιωμάτων ή του περιεχομένου, στο οποίο αφορά η απόφαση της Επιτροπής, η Επιτροπή εκδίδει, εφόσον παρίσταται ανάγκη, συμπληρωματική σχετική πράξη.
Η εφαρμογή της συμπληρωματικής πράξης του προηγούμενου εδαφίου υλοποιείται με τη διαδικασία που περιγράφεται στην περ. α’ της υποπαρ. 2 της παρ. 10Α του άρθρου 66Ε ν. 2121/1993.

[β] Μπορεί να υποβάλλει μέσω ηλεκτρονικής αλληλογραφίας προς την Διεύθυνση Τηλεπικοινωνιών της Ε.Ε.Τ.Τ. στην διεύθυνση [email protected], με κοινοποίηση στην Επιτροπή, συμπληρωματικά στοιχεία σχετικά με την παραβίαση της απόφασης ή την επανάληψη της προσβολής, χωρίς χρονικό περιορισμό αναφορικά με την προθεσμία υποβολής τους ακόμη και κατά τη διάρκεια της μετάδοσης και χωρίς την καταβολή νέου τέλους εξέτασης.
Εφόσον από τα υποβληθέντα στοιχεία πιθανολογείται η παραβίαση απόφασης της Επιτροπής ή η, καθ’ οιονδήποτε τεχνικό τρόπο, επανάληψη της προσβολής των δικαιωμάτων ή του περιεχομένου, στο οποίο αφορά η απόφαση της Επιτροπής, η Διεύθυνση Τηλεπικοινωνιών της Ε.Ε.Τ.Τ. δίνει αμελλητί εντολή με επιστολή μέσω ηλεκτρονικού ταχυδρομείου στους παρόχους υπηρεσιών πρόσβασης στο διαδίκτυο για διακοπή πρόσβασης στους πρόσθετους εντοπιστές πόρων (URL) ή διευθύνσεις διαδικτυακού πρωτοκόλλου (IP addresses) ή ονόματα χώρου (domain names) και ενημερώνει μέσω ηλεκτρονικού ταχυδρομείου την Επιτροπή στην διεύθυνση [email protected]. Η εντολή έχει ισχύ μέχρι την έκδοση σχετικής συμπληρωματικής απόφασης από την Επιτροπή, η οποία εκδίδεται το αργότερο εντός μηνός. Οι πάροχοι υπηρεσιών πρόσβασης στο διαδίκτυο με αριθμό συνδρομητών άνω των πενήντα χιλιάδων (50.000) υποχρεούνται να διακόψουν την πρόσβαση στο περιεχόμενο εντός της προθεσμίας που ορίζει η εντολή της Ε.Ε.Τ.Τ. και η οποία δεν μπορεί να είναι μεγαλύτερη των τριάντα (30) λεπτών από την αποστολή της εντολής της Ε.Ε.Τ.Τ.
Η Επιτροπή, μετά από εισήγηση της Ε.Ε.Τ.Τ. και λαμβάνοντας υπόψη ιδίως τα στοιχεία που έχουν υποβληθεί από τον δικαιούχο και την εντολή της Διεύθυνσης Τηλεπικοινωνιών της Ε.Ε.Τ.Τ., τα οποία η Ε.Ε.Τ.Τ. κοινοποιεί στην Επιτροπή μαζί με την εισήγησή της, εκδίδει συμπληρωματική πράξη επί της αρχικής απόφασης, συμπεριλαμβάνοντας σε αυτή τα συμπληρωματικά στοιχεία που της έχουν κοινοποιηθεί. Η πράξη του προηγούμενου εδαφίου κοινοποιείται από την Επιτροπή στον αιτούντα, στους παρόχους πρόσβασης στο διαδίκτυο και στους διαχειριστές και ιδιοκτήτες των αναφερόμενων σε αυτήν εντοπιστών πόρων (URL) ή ονομάτων χώρου, εφόσον τελεί σε γνώση της ταυτότητας των τελευταίων.

2. Ως παραβίαση της απόφασης νοείται ιδίως η μεταφορά της παράνομης μετάδοσης μετά την έκδοση της απόφασης της Επιτροπής σε νέο εντοπιστή πόρων (URL) ή διεύθυνση διαδικτυακού πρωτοκόλλου (IP address) ή όνομα χώρου (domain name), στο οποίο αφορά η εν λόγω απόφαση της Επιτροπής.

Άρθρο 6
Κατά τα λοιπά και εφόσον δεν ορίζεται διαφορετικά στην παρούσα εφαρμόζεται η υπό στοιχεία ΥΠΠΟΑ/ ΓΔΔΥΗΔ/ΔΔΑΑΔ/ΤΥΕΦΤΠ/42269/3638/3476/196/ 30.01.2018 (Β’ 351) απόφαση της Υπουργού Πολιτισμού και Αθλητισμού καθώς και η υπό στοιχεία ΥΠΠΟΑ/ ΓΔΔΥΗΔ/ΔΔΑΔ/ΤΔΥΕΦ/61840/5094/4171/240/13.2.2018 (Β’ 683) κοινή απόφαση των Υπουργών Οικονομικών και Πολιτισμού και Αθλητισμού.

Έναρξη ισχύος
Η ισχύς της παρούσας αρχίζει από τη δημοσίευσή της στην Εφημερίδα της Κυβερνήσεως

 

 

 

Με διάταξη του νόμου 4821/2021 καθορίζεται η διαδικασία διακοπής της πρόσβασης σε ιστοσελίδα,  κατόπιν αίτησης του θιγόμενου δικαιούχου, λόγω διαδικτυακής πειρατείας (παράνομο streaming)

 

H σχετική διάταξη έχει ως εξής:

Νόμος 4821/2021 – ΦΕΚ Τεύχος A 134/31.07.2021
Εκσυγχρονισμός του Ελληνικού Κτηματολογίου, νέες ψηφιακές υπηρεσίες και ενίσχυση της ψηφιακής διακυβέρνησης και άλλες διατάξεις

Άρθρο 48
Ρυθμίσεις για την καταπολέμηση της διαδικτυακής πειρατείας – Τροποποίηση της παρ. 10Α του άρθρου 66Ε του ν. 2121/1993