Παράνομο streaming. Με νόμο η διακοπή ιστοσελίδας για διαδικτυακή πειρατεία

Παράνομο streaming. Με νόμο η διακοπή ιστοσελίδας για διαδικτυακή πειρατεία

κατόπιν αίτησης του θιγόμενου δικαιούχου

 

Με διάταξη του νόμου 4821/2021 καθορίζεται η διαδικασία διακοπής της πρόσβασης σε ιστοσελίδα,  κατόπιν αίτησης του θιγόμενου δικαιούχου, λόγω διαδικτυακής πειρατείας (παράνομο streaming)

 

H σχετική διάταξη έχει ως εξής:

Νόμος 4821/2021 – ΦΕΚ Τεύχος A 134/31.07.2021
Εκσυγχρονισμός του Ελληνικού Κτηματολογίου, νέες ψηφιακές υπηρεσίες και ενίσχυση της ψηφιακής διακυβέρνησης και άλλες διατάξεις

Άρθρο 48
Ρυθμίσεις για την καταπολέμηση της διαδικτυακής πειρατείας – Τροποποίηση της παρ. 10Α του άρθρου 66Ε του ν. 2121/1993

Στην παρ. 10Α του άρθρου 66Ε του ν. 2121/1993 (Α’ 25), τροποποιείται το πρώτο εδάφιο της περ. γ’ της υποπαρ. 1, αντικαθίσταται η υποπαρ. 2, αντικαθίστανται το δεύτερο και το τρίτο εδάφιο της υποπαρ. 7 με ένα νέο δεύτερο εδάφιο, και η παρ. 10Α διαμορφώνεται ως εξής:

«10Α. 1. Κατόπιν αίτησης του δικαιούχου και εφόσον:

α) επίκειται στο διαδίκτυο μεγάλης κλίμακας προσβολή προστατευόμενων δικαιωμάτων πνευματικής ιδιοκτησίας ή συγγενικών δικαιωμάτων για γεγονότα εθνικής ή διεθνούς τηλεθέασης που πρόκειται να μεταδοθούν ταυτόχρονα με τη διενέργειά τους,

β) η προσβολή θα λάβει χώρα, ενδεικτικά μέσω συγκεκριμένων ενιαίων εντοπιστών πόρων (URL) ή διευθύνσεων διαδικτυακού πρωτοκόλλου (IP addresses) ή ονομάτων τομέα (domain names) που υποστηρίζουν τη, χωρίς άδεια, συνδρομητική σύνδεση με οποιονδήποτε τρόπο, και, ιδίως, μέσω χρήσης κωδικών ή αποκωδικοποιητή και

γ) συντρέχει επείγουσα περίπτωση αποτροπής άμεσου, σοβαρού και επικείμενου κίνδυνου ή ανεπανόρθωτης βλάβης για το δημόσιο συμφέρον ή για τον δικαιούχο, η Επιτροπή δύναται, με απόφασή της, να διατάξει τη διακοπή πρόσβασης στον συγκεκριμένο εντοπιστή πόρων (URL) ή διεύθυνση διαδικτυακού πρωτοκόλλου (IP address) ή όνομα τομέα (domain name), σύμφωνα με τα αναφερόμενα στην υποπαρ. 2, για χρονικό διάστημα τουλάχιστον δεκαπέντε (15) ημερών. Για τη λήψη της απόφασης αρκεί η, εκ μέρους της Επιτροπής, πιθανολόγηση ότι επίκειται προσβολή δικαιωμάτων, κατά τα αναφερόμενα στις περ. α’ και β’.

2. α) Η αίτηση του δικαιούχου υποβάλλεται στην Επιτροπή το αργότερο δεκαπέντε (15) εργάσιμες ημέρες πριν από την προγραμματισμένη μετάδοση του γεγονότος. Αν η Επιτροπή κάνει δεκτή την αίτηση, εκδίδει απόφαση, με την οποία καλεί τους παρόχους πρόσβασης στο διαδίκτυο να διακόψουν την πρόσβαση στο περιεχόμενο και να λάβουν οποιοδήποτε άλλο μέτρο κρίνει η Επιτροπή πρόσφορο και το οποίο στοχεύει στην παύση, στην αποτροπή επανάληψης ή και στην πρόληψη της προσβολής, εντός προθεσμίας, που δεν μπορεί να είναι μικρότερη από έξι (6) ώρες και μεγαλύτερη από δώδεκα (12) ώρες από την αποστολή της απόφασης. Εντός της ως άνω προθεσμίας, οι πάροχοι υπηρεσιών πρόσβασης στο διαδίκτυο αποστέλλουν δηλώσεις για συμμόρφωση με το διατακτικό της απόφασης της Επιτροπής στην αρμόδια υπηρεσία της Εθνικής Επιτροπής Τηλεπικοινωνιών και Ταχυδρομείων (Ε.Ε.Τ.Τ.). Η απόφαση της Επιτροπής δύναται να επιβάλει τη διακοπή πρόσβασης σε ονόματα χώρου δευτέρου επιπέδου, ακόμη και εάν η πρόσβαση στο περιεχόμενο γίνεται από ονόματα χώρου τρίτου ή επόμενου επιπέδου. Η απόφαση της Επιτροπής εκδίδεται και αποστέλλεται το αργότερο είκοσι τέσσερις (24) ώρες πριν από τη μετάδοση του γεγονότος, μέσω ηλεκτρονικής αλληλογραφίας στον δικαιούχο στους παρόχους πρόσβασης και στην Ε.Ε.Τ.Τ., σύμφωνα με τα στοιχεία επικοινωνίας της παρ. 7. Μετά τη διακοπή της πρόσβασης στο περιεχόμενο από τους παρόχους, η Επιτροπή γνωστοποιεί την απόφαση στους διαχειριστές και ιδιοκτήτες των αναφερόμενων στην απόφαση ιστοτόπων ή ονομάτων χώρου, εφόσον τελεί σε γνώση της ταυτότητάς τους.

β) Σε περίπτωση παραβίασης απόφασης της Επιτροπής, η οποία εκδόθηκε κατά τη διαδικασία της παρούσας, καθώς και σε περίπτωση της, καθ’ οιονδήποτε τεχνικό τρόπο, επανάληψης της προσβολής των δικαιωμάτων ή του περιεχομένου, στο οποίο αφορά η εν λόγω απόφαση της Επιτροπής, ο δικαιούχος μπορεί να υποβάλει συμπληρωματικά στοιχεία στην Επιτροπή σχετικά με την παραβίαση της απόφασης ή την επανάληψη της προσβολής, χωρίς την καταβολή νέου τέλους εξέτασης. Εφόσον από τα υποβληθέντα στοιχεία πιθανολογείται η παραβίαση απόφασης της Επιτροπής ή η, καθ’ οιονδήποτε τεχνικό τρόπο, επανάληψη της προσβολής των δικαιωμάτων ή του περιεχομένου, στο οποίο αφορά η απόφαση της Επιτροπής, η Επιτροπή εκδίδει, εφόσον παρίσταται ανάγκη, συμπληρωματική σχετική πράξη. Η εφαρμογή της συμπληρωματικής πράξης του προηγούμενου εδαφίου υλοποιείται με τη διαδικασία που περιγράφεται στην περ. α’.

γ) Η απόφαση της Επιτροπής για διακοπή πρόσβασης της παράνομης μετάδοσης εκτείνεται πέρα από κάθε εντοπιστή πόρων (URL), διεύθυνση διαδικτυακού πρωτοκόλλου (IP address), όνομα χώρου (domain name), για τα οποία ρητά γίνεται μνεία στην απόφαση και σε κάθε άλλο εντοπιστή πόρων (URL) ή διεύθυνση διαδικτυακού πρωτοκόλλου (IP address) ή όνομα χώρου (domain name) τυχόν μεταφερθεί η παράνομη μετάδοση μετά την έκδοση της ως άνω απόφασης. Για τον λόγο αυτό, εάν καθ’ οιονδήποτε τεχνικό τρόπο, η παράνομη μετάδοση μεταφερθεί μετά την έκδοση της απόφασης της Επιτροπής σε νέο εντοπιστή πόρων (URL) ή διεύθυνση διαδικτυακού πρωτοκόλλου (IP address) ή όνομα χώρου (domain name), ο δικαιούχος υποβάλλει προς την αρμόδια υπηρεσία της Ε.Ε.Τ.Τ., με κοινοποίηση στην Επιτροπή, συμπληρωματικά στοιχεία σχετικά με την παραβίαση της απόφασης ή την επανάληψη της προσβολής, χωρίς χρονικό περιορισμό αναφορικά με την προθεσμία υποβολής τους ακόμη και κατά τη διάρκεια της μετάδοσης και χωρίς την καταβολή νέου τέλους εξέτασης. Εφόσον από τα υποβληθέντα στοιχεία πιθανολογείται η παραβίαση απόφασης της Επιτροπής ή η, καθ’ οιονδήποτε τεχνικό τρόπο, επανάληψη της προσβολής των δικαιωμάτων ή του περιεχομένου, στο οποίο αφορά η απόφαση της Επιτροπής, η αρμόδια υπηρεσία της Ε.Ε.Τ.Τ. δίνει αμελλητί εντολή με επιστολή μέσω ηλεκτρονικού ταχυδρομείου στους παρόχους υπηρεσιών πρόσβασης στο διαδίκτυο για διακοπή πρόσβασης στους πρόσθετους εντοπιστές πόρων (URL) ή διευθύνσεις διαδικτυακού πρωτοκόλλου (IP addresses) ή ονόματα χώρου (domain names) και ενημερώνει μέσω ηλεκτρονικού ταχυδρομείου την Επιτροπή. Η εντολή έχει ισχύ μέχρι την έκδοση σχετικής συμπληρωματικής απόφασης από την Επιτροπή, η οποία εκδίδεται το αργότερο εντός μηνός. Οι πάροχοι υπηρεσιών πρόσβασης στο διαδίκτυο με αριθμό συνδρομητών άνω των πενήντα χιλιάδων (50.000) υποχρεούνται να διακόψουν την πρόσβαση στο περιεχόμενο εντός της προθεσμίας που ορίζει η εντολή της Ε.Ε.Τ.Τ. και η οποία δεν μπορεί να είναι μεγαλύτερη των τριάντα (30) λεπτών από την αποστολή της εντολής της Ε.Ε.Τ.Τ.. Η Επιτροπή, μετά από εισήγηση της Ε.Ε.Τ.Τ. και λαμβάνοντας υπόψη ιδίως τα στοιχεία που έχουν υποβληθεί από τον δικαιούχο και την εντολή της αρμόδιας υπηρεσίας της Ε.Ε.Τ.Τ., εκδίδει συμπληρωματική πράξη επί της αρχικής απόφασης, συμπεριλαμβάνοντας σε αυτή τα συμπληρωματικά στοιχεία που της έχουν κοινοποιηθεί. Η πράξη του προηγούμενου εδαφίου κοινοποιείται από την Επιτροπή στον δικαιούχο του δικαιώματος, στους παρόχους πρόσβασης στο διαδίκτυο και στους διαχειριστές και ιδιοκτήτες των αναφερόμενων σε αυτήν εντοπιστών πόρων (URL) ή ονομάτων χώρου, εφόσον τελεί σε γνώση της ταυτότητας των τελευταίων

 
 

3. Ο δικαιούχος δύναται, το αργότερο μέχρι την έκδοση απόφασης της Επιτροπής, να προσκομίζει ενώπιόν της νέα στοιχεία, ιδίως για παραλλαγές των ονομάτων τομέα (domain names), των ενιαίων εντοπιστών πόρων (URL) ή των διευθύνσεων διαδικτυακού πρωτοκόλλου (IP addresses), μέσω των οποίων πιθανολογείται η διενέργεια της προσβολής.

4. Οι διαχειριστές και ιδιοκτήτες των ιστοτόπων ή ονομάτων χώρου, που αναφέρονται στην απόφαση της Επιτροπής, μπορούν να προσφύγουν κατ’ αυτής ενώπιον του Διοικητικού Εφετείου Αθηνών, εντός δέκα (10) ημερών από την γνωστοποίηση της απόφασης προς αυτούς. Η προσφυγή δεν αναστέλλει αυτοδίκαια την εκτέλεση της απόφασης της Επιτροπής. Σε περίπτωση μη άσκησης προσφυγής εντός της άνω προθεσμίας ή σε περίπτωση δικαστικής απόρριψης αυτής, η διακοπή της πρόσβασης που διατάχθηκε με την απόφαση καθίσταται αμετάκλητη.

5. Σε περίπτωση ευδοκίμησης της προσφυγής, λόγω διαπίστωσης εκ μέρους του Δικαστηρίου ότι δεν συνέτρεχαν οι προϋποθέσεις της παρ. 1, ο δικαιούχος που αιτήθηκε την έκδοση της απόφασης της Επιτροπής, οφείλει αποζημίωση προς τον διαχειριστή ή ιδιοκτήτη των ιστοτόπων ή ονομάτων χώρου που άσκησαν την προσφυγή και εθίγησαν από την απόφαση της Επιτροπής. Το ύψος της αποζημίωσης καθορίζεται στο προσήκον, ανάλογα με τις περιστάσεις, μέτρο, με συνεκτίμηση και της εύλογης ή καταχρηστικής συμπεριφοράς του δικαιούχου.

6. Για την εξέταση της αίτησης της παρ. 1 επιβάλλεται τέλος. Με κοινή απόφαση των Υπουργών Πολιτισμού και Αθλητισμού και Ψηφιακής Διακυβέρνησης ρυθμίζονται ειδικότερα ζητήματα σχετικά με την αίτηση του δικαιούχου, την απόφαση της Επιτροπής, το ύψος και τον τρόπο καταβολής του τέλους.

7. Στην Επιτροπή τηρείται Ειδικό Μητρώο Παρόχων, στο οποίο περιλαμβάνονται τα εξής στοιχεία: όνομα, επωνυμία, διακριτικός τίτλος και ηλεκτρονική διεύθυνση του παρόχου και του εκπροσώπου του. Η Ε.Ε.Τ.Τ. διαβιβάζει τα στοιχεία αυτά στην Επιτροπή και ενημερώνει την Επιτροπή κάθε φορά που επέρχονται μεταβολές σε επιμέρους στοιχεία του Μητρώου.

8. Σε περίπτωση μη έγκαιρης και προσήκουσας συμ-μόρφωσης των παρόχων με το διατακτικό της απόφασης της παρ. 1 και με την υποχρέωση ενημέρωσης και επικαιροποίησης των στοιχείων της παρ. 7, εφαρμόζεται η παρ. 11.»