Παράταση για το 2020 του προγράμματος «Βοήθεια στο Σπίτι»

Παράταση για το 2020 του προγράμματος «Βοήθεια στο Σπίτι»

Παρατείνεται με διάταξη νόμου το πρόγραμμα «Βοήθεια στο Σπίτι»

 

Συγκεκριμένα η παράταση του προγράμματος περιέχεται στο σχέδιο νόμου του Υπουργείου Εσωτερικών με τίτλο «Τροποποίηση Κώδικα Ελληνικής Ιθαγένειας, νέο πλαίσιο επιλογής διοικήσεων στον δημόσιο τομέα, ρύθμιση οργανωτικών θεμάτων της Γενικής Γραμματείας Ιθαγένειας και της Γενικής Γραμματείας Ανθρώπινου Δυναμικού Δημόσιου Τομέα του Υπουργείου Εσωτερικών, ρυθμίσεις για την αναπτυξιακή προοπτική και την εύρυθμη λειτουργία των ΟΤΑ».

Η σχετική διάταξη συμπεριλαμβάνεται στο

Κεφάλαιο Ε’

ΕΙΔΙΚΕΣ ΡΥΘΜΙΣΕΙΣ ΓΙΑ ΤΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΒΟΗΘΕΙΑ ΣΤΟ ΣΠΙΤΙ

Άρθρο 29

Παράταση της διάρκειας του προγράμματος «Βοήθεια στο Σπίτι» – Τροποποίηση παρ. 2 άρθρου 229 Ν.4635/2019

 

Με την προτεινόμενη διάταξη διασφαλίζεται η ακώλυτη συνέχιση του προγράμματος έως την έκδοση των οριστικών αποτελεσμάτων ΑΣΕΠ 4Κ/2020