Προδιαγραφές λειτουργίας Κοινωνικών Ξενώνων Βραχυχρόνιας Φιλοξενίας

jenwnes_kΑριθμ. Δ28οικ.37401/3462 – ΦΕΚ Β 297 – 11.02.2014

Καθορισμός πλαισίου ελάχιστων προδιαγραφών λειτουργίας Κοινωνικών Ξενώνων Βραχυχρόνιας Φιλοξενίας.

Ο ΥΦΥΠΟΥΡΓΟΣ ΕΡΓΑΣΙΑΣ, ΚΟΙΝΩΝΙΚΗΣ ΑΣΦΑΛΙΣΗΣ ΚΑΙ ΠΡΟΝΟΙΑΣ
Έχοντας υπόψη :
1. Το Π.Δ. 63/2005 (ΦΕΚ 98/2005 τ. Α΄) «Κωδικοποίηση της νομοθεσίας για την Κυβέρνηση και τα Κυβερνητικά Όργανα».
2. Τις διατάξεις του Ν. 2646/98 (ΦΕΚ 236/1998 τ. Α΄) «Ανάπτυξη του Εθνικού Συστήματος Κοινωνικής Φροντίδας και άλλες διατάξεις».
3. Τη διάταξη του άρθρου 75 παρ. I.ε περ. 2 και 3 του Ν. 3463/2006 (ΦΕΚ 114/2006 τ. Α΄) «Κύρωση του Κώδικα Δήμων και Κοινοτήτων», όπως αυτός ισχύει τροποποιηθείς.
4. Τη διάταξη του άρθρου 43 του Ν. 4025/2011 (ΦΕΚ 228/τ. Α΄) «Ανασυγκρότηση Φορέων Κοινωνικής Αλληλεγγύης ,Κέντρα Αποκατάστασης, Αναδιάρθρωση Ε.Σ.Υ. και άλλες διατάξεις».
5. Τις διατάξεις των άρθρων 9 και 29 του Ν. 4052/2012 (ΦΕΚ 41/2012 τ. Α΄) «Νόμος αρμοδιότητας Υπουργείων Υγείας και Κοινωνικής Αλληλεγγύης και Εργασίας και Κοινωνικής Ασφάλισης για εφαρμογή του νόμου «Έγκριση των Σχεδίων Χρηματοδοτικής Διευκόλυνσης μεταξύ του Ευρωπαϊκού Ταμείου Χρηματοπιστωτικής Σταθερότητας (Ε.Τ.Χ.Σ.), της Ελληνικής Δημοκρατίας και της Τράπεζας της Ελλάδος, του Σχεδίου του Μνημονίου Συνεννόησης μεταξύ της Ελληνικής Δημοκρατίας, της Ευρωπαϊκής Επιτροπής και της Τράπεζας της Ελλάδας και άλλες επείγουσες διατάξεις για τη μείωση του δημοσίου χρέους και τη διάσωση της εθνικής οικονομίας» και άλλες διατάξεις».
6. Τον Κανονισμό (ΕΚ) αριθ. 852/2004 του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου της 29ης Απριλίου 2004 για την υγιεινή των τροφίμων και τις τροποποιήσεις αυτού.
7. Τον Α.Ν. 2520/1940 (Φ.Ε.Κ 273/40 τ. Α΄) «περί Υγειονομικών Διατάξεων» όπως συμπληρώθηκε και τροποποιήθηκε μεταγενέστερα.
8. Την υπ’ αρ. Γ1/9900(ΦΕΚ 1266 τ. Β΄/3-12-74) Υ.Α. «Περί υποχρεωτικής κατασκευής αποχωρητηρίων».
9. Την υπ’ αρ. ΔΥΓ2/Γ.Π/οικ.38295/07 (ΦΕΚ 630/07 τ. Β΄) Κ.Υ.Α. με την οποία τροποποιήθηκε η Κ.Υ.Α. Υ2/ΟΙΚ. 2600/2001 (ΦΕΚ 892/01/τ. Β΄) «Ποιότητα του νερού ανθρώπινης κατανάλωσης» σε συμμόρφωση προς την οδηγία 98/83/ΕΚ του Συμβουλίου της Ε.Ε.
10. Την υπ’ αρ. ΔΙΑΔΠ /Φ.Α.3.1/21220/4-11-2011 Κ.Υ.Α. (ΦΕΚ 2496/τ. Β΄) «Απλούστευση διαδικασίας έκδοσης άδειας ίδρυσης και λειτουργίας Καταστήματος Υγειονομικού Ενδιαφέροντος, Θεάτρου και Κινηματογράφου».
11. Την υπ’ αρ. Γ.Υ 39 α/2-4-12 (ΦΕΚ 1002/τ. Β΄) Υ.Α. «Ρυθμίσεις που αφορούν τον περιορισμό λοιμωδών Νοσημάτων».
12. Την υπ’ αρ. Υ1γ/ΓΠ/οικ.96967 (ΦΕΚ 2718 τ. Β΄/
2-10-2012) Υ.Α. «Υγειονομικοί όροι και προϋποθέσεις λειτουργίας επιχειρήσεων τροφίμων και ποτών και άλλες διατάξεις».
13. Την υπ’ αρ. Υ1γ/Γ.Π/οικ.35797(ΦΕΚ1199/τ. Β΄/11-4-2012) Υ.Α. «Πιστοποιητικό υγείας εργαζομένων σε επιχειρήσεις υγειονομικού ενδιαφέροντος».
14. Το Π.Δ. 119/2013(ΦΕΚ 153/2013 τ. Α΄) «Διορισμός Αντιπροέδρου της Κυβέρνησης, Υπουργών, Αναπληρωτών Υπουργών και Υφυπουργών» (ΦΕΚ 153/2013 τ. Α΄).
15. Την υπ’ αρ. 22365/97/05-07-2013 (ΦΕΚ 1667/2013 τ. Β΄) απόφαση «Καθορισμός αρμοδιοτήτων Υφυπουργού Εργασίας, Κοινωνικής Ασφάλισης και Πρόνοιας Βασιλείου Κεγκέρογλου».
16. Το υπ’ αρ. 100466/2012 έγγραφο της Γ.Γ. Δημόσιας Υγείας «Θέσπιση Υγειονομικών όρων λειτουργίας για την έκδοση Κ.Υ.Α. λειτουργίας Κοινωνικών Ξενώνων και Ανοικτών Κέντρων Ημέρας Αστέγων».
17. Την ανάγκη λειτουργίας Κοινωνικών Ξενώνων Βραχυχρόνιας Φιλοξενίας με σκοπό την υποδοχή, προσωρινή φιλοξενία και επανένταξη ατόμων ή οικογενειών που αντιμετωπίζουν άμεσο πρόβλημα στέγασης, στερούνται οικονομικών και κοινωνικών πόρων για εξασφάλιση χώρου διαμονής και των βασικών μέσων επιβίωσης και ταυτόχρονα βρίσκονται σε κατάσταση έκτακτης κοινωνικής ανάγκης ή κρίσης και διατρέχουν αυξημένο κίνδυνο βλάβης.
18. Την ανάγκη θέσπισης πλαισίου προδιαγραφών λειτουργίας των ανωτέρω δομών, αποφασίζουμε:

Τον καθορισμό πλαισίου ελάχιστων προδιαγραφών για τη λειτουργία Κοινωνικών Ξενώνων Βραχυχρόνιας Φιλοξενίας σύμφωνα με τα ακόλουθα:

Α) ΟΜΑΔΑ ΣΤΟΧΟΣ
Γενική ομάδα στόχος εξυπηρετούμενων:

Αυτοεξυπηρετούμενα πλήρως, ενήλικα άτομα, ζευγάρια, μονογονεϊκές οικογένειες και οικογένειες με τα ανήλικα παιδιά τους που στερούνται στέγης και διαβιούν σε δημόσιους ή εξωτερικούς χώρους ή διανυκτερεύουν σε ξενώνες ύπνου ή διαμένουν σε ακατάλληλους και επισφαλείς χώρους, που δεν διαθέτουν ιδιόκτητη στέγη, στερούνται παντελώς των απαραίτητων οικονομικών πόρων και οικογενειακών, συγγενικών και κοινωνικών σχέσεων για την κάλυψη των αναγκών στέγασης και επιβίωσης τους, βρίσκονται σε έκτακτη κατάσταση ή κρίση και διατρέχουν αυξημένο κίνδυνο βλάβης με απόλυτη προτεραιότητα:
ο Σε όσους διανυκτερεύουν στο δρόμο ή σε ξενώνες ύπνου
ο Σε γυναίκες αρχηγούς οικογένειας με ανήλικα παιδιά
ο Σε άτομα, ζευγάρια και οικογένειες με τα ανήλικα παιδιά τους σε κατάσταση εκτάκτου ανάγκης λόγω έκτακτης απώλειας στέγης και οικονομικών πόρων
ο Κατ’ εξαίρεση, σε μετανοσοκομειακούς πλήρως αυτοεξυπηρετούμενους ασθενείς με ιατρικά προσδιορισμένο χρόνο ολοκλήρωσης της αποθεραπείας τους ή άτομα πλήρως αυτοεξυπηρετούμενα που ακολουθούν αποδεδειγμένα ιατρική θεραπεία ως εξωτερικοί ασθενείς σε νοσηλευτικό ίδρυμα ή/και οι συνοδοί τους, με μόνιμη διαμονή εκτός των ευρύτερων γεωγραφικών ορίων που βρίσκεται το νοσηλευτικό ίδρυμα, που δεν χρήζουν ειδικής ή αυξημένης νοσηλευτικής περίθαλψης και δεν διατρέχουν οι ίδιοι, ούτε θέτουν τους λοιπούς φιλοξενούμενους σε κίνδυνο.

Β) ΠΡΟΫΠΟΘΕΣΕΙΣ ΦΙΛΟΞΕΝΙΑΣ
Τα άτομα που παραπέμπονται για φιλοξενία πρέπει:
ο Να εμπίπτουν στην ομάδα στόχο που περιγράφεται ανωτέρω
ο Να αποδέχονται τον εσωτερικό κανονισμό λειτουργίας με έγγραφη δήλωσή τους
ο Να μην κάνουν χρήση παράνομων και εξαρτησιογόνων ουσιών
ο Να μην πάσχουν από βαρύ ή άλλο νόσημα που χρήζει ειδικής ιατρικής ή νοσηλευτικής και θεραπευτικής αγωγής ή αυξημένης νοσηλευτικής φροντίδας για χρόνιες παθήσεις
ο Να μην πάσχουν από μεταδιδόμενο νόσημα που σύμφωνα με ιατρική γνωμάτευση καθιστά αδύνατη ή επισφαλή τη συμβίωση με άλλα άτομα
ο Να μην πάσχουν από ψυχική διαταραχή που να χρήζει αυξημένης ή ειδικής φροντίδας και να δύνανται να συμβιώσουν με ασφάλεια με άλλα άτομα
ο Να μην έχουν φιλοξενηθεί σε άλλο Κοινωνικό Ξενώνα Βραχυχρόνιας Φιλοξενίας για διάστημα τουλάχιστον ενός έτους από την τελευταία έξοδό τους από αυτόν

Γ) ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗ ΑΙΤΗΜΑΤΩΝ ΣΤΕΓΑΣΗΣ
Την αρμοδιότητα για τη διαχείριση (καταγραφή, παρακολούθηση και παραπομπή) των αιτημάτων στέγασης στους Κοινωνικούς Ξενώνες Βραχυχρόνιας Φιλοξενίας φέρουν οι κατά τόπο αρμόδιες Κοινωνικές Υπηρεσίες των Δήμων. Η παραπομπή σε Ξενώνα γίνεται κατόπιν έκθεσης κοινωνικής έρευνας των ανωτέρω Υπηρεσιών.

Δ) ΟΡΓΑΝΩΣΗ, ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑ ΚΑΙ ΔΟΜΗ ΚΟΙΝΩΝΙΚΟΥ ΞΕΝΩΝΑ ΒΡΑΧΥΧΡΟΝΙΑΣ ΦΙΛΟΞΕΝΙΑΣ
1. Φορείς Υλοποίησης
Φορείς υλοποίησης των Κοινωνικών Ξενώνων Βραχυχρόνιας Φιλοξενίας μπορούν να είναι:
• Δήμοι, Δημοτικά ΝΠΔΔ ή Κοινωφελείς Επιχειρήσεις των Δήμων
• ΝΠΔΔ παροχής υπηρεσιών κοινωνικής φροντίδας ή ΝΠΙΔ μη κερδοσκοπικού χαρακτήρα πιστοποιημένα σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθρου 5 του Ν. 2646/98

2. Δυναμικότητα
Η συνολική δυναμικότητα κάθε Κοινωνικού Ξενώνα Βραχυχρόνιας Φιλοξενίας δεν μπορεί να υπερβαίνει τα 80 άτομα.

3. Λειτουργία
3.α. Διάρκεια Παραμονής
Η φιλοξενία στους Κοινωνικούς Ξενώνες Βραχυχρόνιας Φιλοξενίας είναι προσανατολισμένη στο να στηρίξει τους άστεγους να προχωρήσουν σε ανεξάρτητες μορφές στέγασης. Στοχεύει, δηλαδή, να προσφέρει ένα ενδιάμεσο βήμα προς την εύρεση οριστικών και μακροπρόθεσμων λύσεων και σε κάθε περίπτωση έχει από βραχύ έως μεσοπρόθεσμο ορίζοντα μέχρι 6 μήνες κατ’ ανώτατο όριο.
Δυνατότητα παράτασης δίνεται μόνο με ειδικά αιτιολογημένη έκθεση του επιστημονικά υπευθύνου της δομής και για ορισμένο χρονικό διάστημα, κατόπιν εξατομικευμένης εκτίμησης αναγκών και με στόχο τη διασφάλιση της επιτυχούς ολοκλήρωσης των εν εξελίξει διαδικασιών αυτονόμησης του φιλοξενούμενου.

3.β. Σίτιση
Σε κάθε Κοινωνικό Ξενώνα Βραχυχρόνιας Φιλοξενίας διασφαλίζεται η παροχή των βασικών ημερήσιων γευμάτων των φιλοξενούμενων (πρωινό, γεύμα και δείπνο). Ειδική μέριμνα λαμβάνεται στις περιπτώσεις φιλοξενίας παιδιών και ατόμων με προβλήματα υγείας ή ιδιαίτερες διατροφικές συνήθειες.
Η σίτιση προσφέρεται από τον ίδιο το φορέα υλοποίησης με την παρασκευή του συνόλου των γευμάτων εντός του Ξενώνα και με τη συμμετοχή των φιλοξενούμενων, υπό την προϋπόθεση της ύπαρξης κατάλληλης υποδομής. Σε αντίθετη περίπτωση η σίτιση παρέχεται από εξωτερικό φορέα (υπεργολάβο) με άδεια λειτουργίας, μέσω catering ή μέσω διάθεσης κουπονιών για αγορά τροφίμων ή γευμάτων από συμβεβλημένα κέντρα εστίασης, ο οποίος θα αναλαμβάνει τη σχετική υποχρέωση με ξεχωριστή συμφωνία με τον φορέα υλοποίησης. Σε περίπτωση επιλογής εξωτερικού φορέα, θεωρείται προτιμότερη η επιλογή συνεργασίας με Κοινωνικό Συνεταιρισμό Περιορισμένης Ευθύνης ή Κοινωνική Συνεταιριστική Επιχείρηση.

3.γ. Διοικητική οργάνωση
• Συντάσσεται Εσωτερικός Κανονισμός Λειτουργίας, ο οποίος να περιλαμβάνει όλα τα θέματα αναφορικά με την οργάνωση λειτουργίας του Ξενώνα, ιδίως δε τα σχετικά με:
ο τις διαδικασίες εισαγωγής και τα απαιτούμενα δικαιολογητικά, καθώς και τις διαδικασίες αποχώρησης ή αποβολής των φιλοξενούμενων
ο τα δικαιώματα και τις υποχρεώσεις των φιλοξενουμένων
ο τη μεθοδολογία οργάνωσης της παροχής των υπηρεσιών με έμφαση στο σεβασμό των δικαιωμάτων και των ιδιαίτερων αναγκών κάθε φιλοξενούμενου, καθώς και στη συμμετοχή τους στις δραστηριότητες του Ξενώνα
ο τα καθήκοντα του απασχολούμενου προσωπικού
ο τις διαδικασίες αξιολόγησης της πορείας αυτονόμησης των φιλοξενούμενων, συμπεριλαμβανομένου του σταδίου μεταπαρακολούθησης του φιλοξενούμενου κατόπιν της αυτονόμησής του από τον ξενώνα, η διάρκεια του οποίου κυμαίνεται κατ΄ εκτίμηση από τρεις έως έξι μήνες
ο τις διαδικασίες τήρησης αρχείου και ατομικών φακέλων των φιλοξενουμένων σε συμμόρφωση με τα προβλεπόμενα στο Ν. 2472/97
ο τις διαδικασίες διοικητικής και οικονομικής οργάνωσης του Ξενώνα
ο τη διασύνδεση του Ξενώνα με φορείς παροχής υπηρεσιών ψυχολογικής υποστήριξης, υγείας, πρόνοιας, εκπαίδευσης, κατάρτισης και προώθησης στην αγορά εργασίας
ο την προσέλκυση εθελοντών και φοιτητών σε πρακτική άσκηση, καθώς και για τη σύνδεση με την κοινότητα
ο την αξιοποίηση των παρεχόμενων πόρων για τη λειτουργία του Ξενώνα, συμπεριλαμβανομένης της προσέλκυσης πόρων από δωρεές
• Συντάσσεται ατομικό συμφωνητικό με κάθε επωφελούμενο, που δεσμεύει τα συμβαλλόμενα μέρη ως προς την τήρηση των όρων φιλοξενίας. Στο ατομικό συμφωνητικό περιγράφεται και ο τρόπος συμμετοχής του φιλοξενούμενου στις δραστηριότητες του Ξενώνα.
• Εκπονείται ατομικό σχέδιο κοινωνικής επανένταξης, το οποίο περιλαμβάνει υποχρεωτικά τις διαδικασίες διασύνδεσης με συγκεκριμένους φορείς παροχής υπηρεσιών ψυχολογικής υποστήριξης, υγείας, πρόνοιας, εκπαίδευσης, κατάρτισης και προώθησης στην αγορά εργασίας, με στόχο την αυτονόμησή του, καθώς και τις διαδικασίες μεταπαρακολούθησης. Η εκπόνηση ή τροποποίηση του ατομικού σχεδίου κοινωνικής επανένταξης γίνεται σε συνεργασία με τον φιλοξενούμενο. Ανά δύο μήνες συντάσσεται έκθεση αξιολόγησης της πορείας αυτονόμησης του φιλοξενούμενου, σύμφωνα με το καταρτισθέν σχέδιο.

3.δ. Στελέχωση
Ο Κοινωνικός Ξενώνας Βραχυχρόνιας Φιλοξενίας στελεχώνεται από τις παρακάτω ειδικότητες:
Επιστημονικό Προσωπικό:
• Ένας Κοινωνικός Λειτουργός ανά 15-20 φιλοξενούμενους, από τους οποίους ένας ορίζεται ως Επιστημονικά Υπεύθυνος της δομής
• Ένας Νοσηλευτής
Υποστηρικτικό Προσωπικό:
• Ένας Υπάλληλος Γενικών Καθηκόντων ανά 25 φιλοξενούμενους
• Ένας Μάγειρας, με την προϋπόθεση της ύπαρξης κατάλληλης υποδομής, ο οποίος φέρει Πιστοποιητικό Υγείας ως χειριστής τροφίμων σύμφωνα με την ισχύουσα νομοθεσία
• Υπηρεσία Φύλαξης (τουλάχιστον για τις νυχτερινές ώρες)
• Υπηρεσία Καθαριότητας
Διοικητικό Προσωπικό
• 1 Διοικητικός/Οικονομικός Υπεύθυνος
Η παροχή υπηρεσιών ψυχολογικής στήριξης, ιατρικής φροντίδας, κατάρτισης, εκπαίδευσης και προώθησης στην αγορά εργασίας γίνεται μέσω διασύνδεσης με αρμόδιες Υπηρεσίες, καθώς και με τη συνδρομή εθελοντών.
Στις καθημερινές δραστηριότητες του Ξενώνα, όπως η καθαριότητα, οι φιλοξενούμενοι συμμετέχουν εκ περιτροπής.

Ε) ΚΤΙΡΙΑΚΕΣ ΠΡΟΔΙΑΓΡΑΦΕΣ
1. Νομιμότητα κτιρίου:
α) Να εφαρμόζονται οι διατάξεις του Νέου Οικοδομικού Κανονισμού (Ν. 4067/12 ΦΕΚ 79/τ. Α΄)
β) Να υπάρχει προσβασιμότητα και εξυπηρέτηση ατόμων με αναπηρία ή εμποδιζόμενων ατόμων σύμφωνα με το άρθρο 26 του (Ν. 4067/12 ΦΕΚ 79/τ. Α΄).

2. Πυρασφάλεια:
Να εφαρμόζονται τα προβλεπόμενα στον ισχύοντα «Κανονισμό Πυροπροστασίας Κτιρίων».

3. Χώροι κύριας χρήσης, φυσικός φωτισμός και αερισμός:
α) Απαιτείται η ύπαρξη αντιγράφου οικοδομικής άδειας και σχεδιαγραμμάτων του οικήματος εις τριπλούν, υπογεγραμμένα από Μηχανικό, από τα οποία να προκύπτει ότι ο χώρος είναι κύριας χρήσης
β) Όλοι οι χώροι πρέπει να έχουν τις κατά τη σχετική νομοθεσία προδιαγραφές επαρκούς φυσικού/τεχνικού φωτισμού και αερισμού
γ) Απαιτείται η ύπαρξη κατάλληλου απορροφητικού συστήματος για την απαγωγή αερίων και οσμών που παράγονται κατά την παρασκευή φαγητών

4. Θέρμανση – κλιματισμός:
Σε περίπτωση απουσίας συστήματος κεντρικής θέρμανσης ή κλιματισμού, να εξασφαλίζεται εναλλακτικά άλλος τρόπος θέρμανσης και κλιματισμού των χώρων του Ξενώνα.

5. Ασφάλεια υλικών, κατασκευών και εγκαταστάσεων:
Απαιτείται η ύπαρξη βεβαίωσης καταλληλότητας ηλεκτρολογικού, μηχανολογικού εξοπλισμού και εγκαταστάσεων από τον κατά περίπτωση αρμόδιο εγκαταστάτη μηχανικό (αγωγοί μεταφοράς οσμών, αερίων, καπνών, κ.λπ.).

6. Κανόνες Υγιεινής:
Να πληρούνται οι υγειονομικές προδιαγραφές όπως αυτές προκύπτουν από τις ισχύουσες υγειονομικές διατάξεις και ειδικότερα:
• Να υπάρχει επαρκής παροχή νερού κατάλληλου για ανθρώπινη κατανάλωση σύμφωνα με την ισχύουσα νομοθεσία.
• Είναι υποχρεωτική η σύνδεση με το αποχετευτικό δίκτυο.
Τα υγρά απόβλητα πρέπει να απομακρύνονται με υγιεινό και περιβαλλοντικά αποδεκτό τρόπο, σύμφωνα με την ισχύουσα εθνική και κοινοτική νομοθεσία και δεν πρέπει να αποτελούν πηγή μόλυνσης, άμεσα ή έμμεσα.
• Να γίνεται συλλογή και αποκομιδή απορριμμάτων με τις μεθόδους και τα μέσα που προβλέπονται από την κείμενη νομοθεσία.
• Να εφαρμόζεται πρόγραμμα καθαρισμού και απολύμανσης των χώρων.
• Να εφαρμόζεται πρόγραμμα μυοκτονίας – εντομοκτονίας.

7. Χωροθέτηση
Η εγκατάσταση των Ξενώνων γίνεται σε κτίρια που βρίσκονται σε περιοχές κατοικίας, κατά προτίμηση μέσα στη πόλη.
Οι Ξενώνες βρίσκονται σε σημεία με ευκολία πρόσβασης στα Μέσα Μαζικής Μεταφοράς.

8. Δομή εγκαταστάσεων
Οι εγκαταστάσεις του Κοινωνικού Ξενώνα Βραχυχρόνιας Φιλοξενίας αποτελούνται από τους εξής χώρους:
• Καθιστικό και Τραπεζαρία:
Οι χώροι αυτοί, αν είναι δυνατόν, να βρίσκονται σε συνέχεια και να έχουν δυνατότητα ενοποίησης, ώστε να μπορούν να χρησιμοποιηθούν και για μικρές εκδηλώσεις, γιορτές κ.λπ.
• Υπνοδωμάτια και χώροι υγιεινής:
Τα υπνοδωμάτια να είναι κυρίως δίκλινα με περιορισμένο αριθμό μονόκλινων. Τα τρίκλινα υπνοδωμάτια να αποφεύγονται (εκτός από τις περιπτώσεις φιλοξενίας οικογενειών). Δεν θα πρέπει να γίνεται υπέρβαση του καθορισμού των κλινών, όπως αυτός ορίζεται στην παρούσα διάταξη.
Στο κάθε υπνοδωμάτιο να υπάρχει, εκτός από το κρεβάτι, ντουλάπα για τον προσωπικό ιματισμό και κομοδίνο.
Σε κάθε Ξενώνα λαμβάνεται μέριμνα για τη διάθεση τουλάχιστον ενός υπνοδωματίου για έκτακτη βραχεία φιλοξενία ολίγων ημερών ή άλλου χώρου με δυνατότητα εισαγωγής κλινών για την αντιμετώπιση εκτάκτων καταστάσεων.
Για κάθε 5 φιλοξενούμενους, απαιτείται τουλάχιστον ένας χώρος υγιεινής (WC/Λουτρό).
• Γραφεία:
Απαιτείται η ύπαρξη χώρων γραφείων για το επιστημονικό και διοικητικό προσωπικό. Ειδική μέριμνα λαμβάνεται για την διάθεση χώρου, όπου πραγματοποιούνται εξατομικευμένες συνεργασίες στο πλαίσιο της παροχής υπηρεσιών ψυχοκοινωνικής στήριξης και συμβουλευτικής.
• Απαιτείται επιπλέον η ύπαρξη:
Χώρων υγιεινής για το προσωπικό
Χώρου πλυντηρίων
Αποθηκευτικών χώρων
ο Καθαρού ιματισμού ο οποίος θα διανέμεται ανά 10/ημερο.
ο Ακάθαρτου ιματισμού
ο Ειδών και μέσων καθαρισμού

ΣΤ) ΔΙΑΔΙΚΑΣΙΑ ΑΔΕΙΟΔΟΤΗΣΗΣ ΚΑΙ ΕΛΕΓΧΟΥ
Η άδεια λειτουργίας των Κοινωνικών Ξενώνων Βραχυχρόνιας Φιλοξενίας εκδίδεται από τους κατά τόπο αρμόδιους Δήμους, κατόπιν γνωμοδότησης από κοινού των αρμόδιων Υπηρεσιών των Περιφερειακών Ενοτήτων
(Δ/νσεις Δημόσιας Υγείας και Κοινωνικής Μέριμνας και Δ/νσεις Περιβαλλοντικής Υγιεινής και Υγειονομικών Ελέγχων) και κοινοποιείται στη Δ/νση Κοινωνικής Αντίληψης και Αλληλεγγύης του Υπουργείου Εργασίας, Κοινωνικής Ασφάλισης και Πρόνοιας. Οι ανωτέρω Υπηρεσίες πραγματοποιούν τακτικούς και έκτακτους ελέγχους για την τήρηση των προδιαγραφών λειτουργίας και υποβάλλουν τα αποτελέσματά τους στη Δ/νση Κοινωνικής Αντίληψης και Αλληλεγγύης του Υπουργείου Εργασίας, Κοινωνικής Ασφάλισης και Πρόνοιας.
Όλοι οι Φορείς, οι οποίοι λειτουργούν Κοινωνικούς Ξενώνες Βραχυχρόνιας Φιλοξενίας υποχρεούνται να υποβάλλουν στη Δ/νση Κοινωνικής Αντίληψης και Αλληλεγγύης του Υπουργείου Εργασίας, Κοινωνικής Ασφάλισης και Πρόνοιας ετήσιο απολογισμό λειτουργίας του Ξενώνα.

Ζ) ΜΕΤΑΒΑΤΙΚΗ ΔΙΑΤΑΞΗ
Θεσπίζεται προθεσμία ενός (1) έτους για την προσαρμογή των ήδη λειτουργούντων Κοινωνικών Ξενώνων Βραχυχρόνιας Φιλοξενίας στις διατάξεις της παρούσας απόφασης.

Η απόφαση αυτή να δημοσιευθεί στην Εφημερίδα της Κυβερνήσεως.
Αθήνα, 12 Νοεμβρίου 2013
Ο ΥΦΥΠΟΥΡΓΟΣ
ΒΑΣΙΛΕΙΟΣ ΚΕΓΚΕΡΟΓΛΟΥ