Παράταση ισχύος αδειών οδήγησης και άσκησης επαγγέλματος εκπαιδευτή υποψηφίων οδηγών

Παράταση ισχύος αδειών οδήγησης και άσκησης επαγγέλματος εκπαιδευτή υποψηφίων οδηγών

που λήγουν έως και 30 Σεπτεμβρίου 2021

 

ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΥΠΟΔΟΜΩΝ ΚΑΙ ΜΕΤΑΦΟΡΩΝ

Αριθμ. Πρωτ. Δ30/Α3/224146/18 Αυγούστου 2021

Θέμα: Παράταση ισχύος αδειών οδήγησης, Π.Ε.Ι. και αδειών άσκησης επαγγέλματος εκπαιδευτή υποψηφίων οδηγών

Στο πλαίσιο της λήψης μέτρων

– στήριξης των πληγέντων από τις πυρκαγιές που εκδηλώθηκαν τις τελευταίες εβδομάδες σε διάφορα σημεία της επικράτειας

– προστασίας της Δημόσιας Υγείας και αντιμετώπισης των συνεπειών της πανδημίας COVID-19, λαμβανομένης υπόψη της τρέχουσας επιδημιολογικής επιβάρυνσης της χώρας, εφαρμόζονται τα ακόλουθα:

Α. Παρατείνεται για τρεις (3) μήνες η ισχύς των:

1. Αδειών οδήγησης και των Πιστοποιητικών Επαγγελματικής Ικανότητας (Π.Ε.Ι.), για οδήγηση αποκλειστικά και μόνο εντός της ελληνικής επικράτειας:

– με ημερομηνία λήξης (αναγραφόμενη στο έντυπο) εντός του χρονικού διαστήματος από την 1η Ιουλίου 2021 έως και την 30ή Σεπτεμβρίου 2021
– των οποίων η καταληκτική ημερομηνία ισχύος, μετά την παράτασή της με τις διατάξεις του Κανονισμού (ΕΕ) 2021/267, σύμφωνα με τα διαλαμβανόμενα στη δ’ σχετική εγκύκλιο, βρίσκεται εντός του προαναφερθέντος χρονικού διαστήματος.

2. Αδειών άσκησης επαγγέλματος εκπαιδευτή υποψηφίων οδηγών
– με ημερομηνία λήξης εντός του ανωτέρω χρονικού διαστήματος
– των οποίων η καταληκτική ημερομηνία ισχύος, μετά την παράτασή της με τη δ’ σχετική εγκύκλιο (Κεφάλαιο Δ), βρίσκεται εντός του ανωτέρω χρονικού διαστήματος.

Β. 1. Εφαρμόζονται αναλογικά τα διαλαμβανόμενα στην παρ. 3 του Κεφαλαίου Α της δ’ σχετικής εγκυκλίου.

2. Σε εφαρμογή των διατάξεων του π.δ. 74/2008 (A’ 112) και της υ.α. 30063/4796/8.10.2013 (Β’ 2643), παρέχεται η δυνατότητα υποβολής της αίτησης ανανέωσης Π.Ε.Ι. οποιαδήποτε ημερομηνία επιθυμεί ο κάτοχος, εφόσον έχει ολοκληρωθεί η παρακολούθηση του προγράμματος περιοδικής κατάρτισης. Αναφορικά με την έναρξη ισχύος του νέου Π.Ε.Ι., εφαρμόζονται πλέον τα οριζόμενα στην παρ. 7 του άρθρου 7 του ως άνω διατάγματος, ως το άρθρο αυτό αντικαταστάθηκε με το άρθρο 34 του ν. 4784/2021 (Α’ 40/16-03-2021) και ισχύει. Συνεπώς, ως έναρξη ισχύος του νέου Π.Ε.Ι. τίθεται η ημερομηνία:

– λήξης του προηγούμενου Π.Ε.Ι. (παραταθέντος με το σημείο Α1 της παρούσας ή μη), σε περίπτωση ολοκλήρωσης του προγράμματος περιοδικής κατάρτισης έως έξι (6) μήνες πριν τη λήξη ισχύος του προηγούμενου Π.Ε.Ι.

– της βεβαίωσης επιτυχούς παρακολούθησης του προγράμματος περιοδικής κατάρτισης, σε περίπτωση ολοκλήρωσης του προγράμματος μετά από την ημερομηνία λήξης ισχύος του προηγούμενου Π.Ε.Ι. (παραταθέντος με το σημείο Α1 της παρούσας ή μη).

 
 

Γ. Μη διεκπεραιωμένες αιτήσεις που έχουν υποβληθεί έως την έκδοση της παρούσας για την ανανέωση αδειών οδήγησης διεκπεραιώνονται κανονικά μέχρι περάτωσης της διαδικασίας (έκδοση εντύπου).

Ως έναρξη ισχύος της νέας άδειας στις περιπτώσεις αυτές τίθεται, σύμφωνα με τα οριζόμενα στην παρ. 2 του άρθρου 7 του π.δ. 51/2012:

– Η ημερομηνία λήξης της προηγούμενης άδειας, σε περίπτωση υποβολής αίτησης ανανέωσης πριν τη λήξη της ισχύος της προηγούμενης άδειας.
– Η ημερομηνία υποβολής της αίτησης και των δικαιολογητικών ανανέωσης, σε περίπτωση υποβολής αίτησης ανανέωσης μετά τη λήξη της ισχύος της προηγούμενης άδειας.

Δ. Αναφορικά με την παράταση της ισχύος των Δελτίων Εκπαίδευσης Εξέτασης (Δ.Ε.Ε.) ισχύουν τα διαλαμβανόμενα στην ανωτέρω γ’ σχετική εγκύκλιο.

Ε. Παρακαλούνται οι Υπηρεσίες Μεταφορών και Επικοινωνιών και τα Κέντρα Εξυπηρέτησης Πολιτών (Κ.Ε.Π.) της χώρας για την αρωγή τους με κάθε πρόσφορο τρόπο για την εφαρμογή των διαλαμβανομένων στην παρούσα.

Ο Υφυπουργός Υποδομών και Μεταφορών