Παράταση ισχύος Δελτίων Αιτούντων Διεθνή Προστασία (ΔΑΔΠ)

Παράταση ισχύος Δελτίων Αιτούντων Διεθνή Προστασία (ΔΑΔΠ)

Παρατείνονται τα Δελτία Αιτούντων Διεθνή Προστασία (ΔΑΔΠ) με βάση τον αριθμό υπόθεσης ασύλου

Αριθμ. 18602 – ΦΕΚ Τεύχος B’ 3881/11.09.2020
Παράταση ισχύος Δελτίων Αιτούντων Διεθνή Προστασία (ΔΑΔΠ)

Ο ΥΠΟΥΡΓΟΣ ΜΕΤΑΝΑΣΤΕΥΣΗΣ ΚΑΙ ΑΣΥΛΟΥ
αποφασίζουμε:

Άρθρο πρώτο

Την παράταση ισχύος όλων των Δελτίων Αιτούντων Διεθνή Προστασία (Δ.Α.Π.Δ.) που εκδόθηκαν κατ’ εφαρμογή του άρθρου 70 του νόμου 4636/2019, ως ακολούθως:

α. Η ισχύς των Δελτίων Αιτούντων Διεθνή Προστασία, τα οποία αντιστοιχούν σε αριθμό υπόθεσης ασύλου, ο οποίος λήγει στο ψηφίο “1” παρατείνεται έως την 6 Νοεμβρίου 2020.

β. Η ισχύς των Δελτίων Αιτούντων Διεθνή Προστασία, τα οποία αντιστοιχούν σε αριθμό υπόθεσης ασύλου, ο οποίος λήγει στο ψηφίο “2” παρατείνεται έως την 13 Νοεμβρίου 2020.

γ. Η ισχύς των Δελτίων Αιτούντων Διεθνή Προστασία, τα οποία αντιστοιχούν σε αριθμό υπόθεσης ασύλου, ο οποίος λήγει στο ψηφίο “3” παρατείνεται έως την 20 Νοεμβρίου 2020.

δ. Η ισχύς των Δελτίων Αιτούντων Διεθνή Προστασία, τα οποία αντιστοιχούν σε αριθμό υπόθεσης ασύλου, ο οποίος λήγει στο ψηφίο “4” παρατείνεται έως την 27 Νοεμβρίου 2020.

ε. Η ισχύς των Δελτίων Αιτούντων Διεθνή Προστασία, τα οποία αντιστοιχούν σε αριθμό υπόθεσης ασύλου, ο οποίος λήγει στο ψηφίο “5” παρατείνεται έως την 4 Δεκεμβρίου 2020.

 
 

στ. Η ισχύς των Δελτίων Αιτούντων Διεθνή Προστασία, τα οποία αντιστοιχούν σε αριθμό υπόθεσης ασύλου, ο οποίος λήγει στο ψηφίο “6” παρατείνεται έως την 11 Δεκεμβρίου 2020

ζ. Η ισχύς των Δελτίων Αιτούντων Διεθνή Προστασία, τα οποία αντιστοιχούν σε αριθμό υπόθεσης ασύλου, ο οποίος λήγει στο ψηφίο “7” παρατείνεται έως την 18 Δεκεμβρίου 2020.

η. Η ισχύς των Δελτίων Αιτούντων Διεθνή Προστασία, τα οποία αντιστοιχούν σε αριθμό υπόθεσης ασύλου, ο οποίος λήγει στο ψηφίο “8” παρατείνεται έως την 29 Δεκεμβρίου 2020.

θ. Η ισχύς των Δελτίων Αιτούντων Διεθνή Προστασία, τα οποία αντιστοιχούν σε αριθμό υπόθεσης ασύλου, ο οποίος λήγει στο ψηφίο “9” παρατείνεται έως την 7 Ιανουαρίου 2021.

ι. Η ισχύς των Δελτίων Αιτούντων Διεθνή Προστασία, τα οποία αντιστοιχούν σε αριθμό υπόθεσης ασύλου, ο οποίος λήγει στο ψηφίο “0” παρατείνεται έως την 14 Ιανουαρίου 2021.

Άρθρο Δεύτερο

Η ισχύς των Δελτίων Αιτούντων Διεθνή Προστασία που εκδόθηκαν κατ’ εφαρμογή του άρθρου 70 του νόμου 4636/2019 και για την ανανέωση των οποίων αρμόδιο είναι το Περιφερειακό Γραφείο Ασύλου Λέσβου, παρατείνεται έως την 14 Ιανουαρίου 2021.

Η ισχύς της παρούσας απόφασης άρχεται από τη δημοσίευσή της στην Εφημερίδα της Κυβερνήσεως.