Παράταση ισχύος των αδειών διαμονής πολιτών τρίτων χωρών

Παράταση ισχύος των αδειών διαμονής πολιτών τρίτων χωρών

και των βεβαιώσεων κατάθεσης αίτησης για τη χορήγηση

 

Αριθμ.οικ. 479988/2021 – ΦΕΚ Τεύχος B’ 6248/27.12.2021
Παράταση ισχύος των οριστικών τίτλων διαμονής και των βεβαιώσεων κατάθεσης αίτησης που έχουν εκδοθεί δυνάμει του ν. 4251/2014 (Α’ 80) και του π.δ. 106/2007 (Α’ 135).

Ο ΥΠΟΥΡΓΟΣ ΜΕΤΑΝΑΣΤΕΥΣΗΣ ΚΑΙ ΑΣΥΛΟΥ
αποφασίζουμε:

Άρθρο μόνο

1. Η ισχύς των οριστικών τίτλων διαμονής και των βεβαιώσεων κατάθεσης αίτησης πολιτών τρίτων χωρών, που έχουν εκδοθεί δυνάμει του ν. 4251/2014 και του π.δ. 106/2007 (Α’ 135), η οποία έχει παραταθεί έως την 31η Δεκεμβρίου 2021, δυνάμει της υπ’ αρ. 7396/24.3.2021 (Β’ 1223) υπουργικής απόφασης, παρατείνεται έως την 31 Μαρτίου 2022

 
 

2. Η έναρξη ισχύος των οριστικών τίτλων διαμονής που θα εκδοθούν, σε ανανέωση των ανωτέρω τίτλων, ανατρέχει στην επόμενη ημέρα από την αρχική ημερομηνία λήξης του τίτλου διαμονής, του οποίου η ισχύς παρατείνεται.

Η απόφαση αυτή να δημοσιευθεί στην Εφημερίδα της Κυβερνήσεως