Παράταση προθεσμίας έκδοσης και ανανέωσης Δελτίου Μετακίνησης ΑμεΑ 2018

Παράταση προθεσμίας έκδοσης και ανανέωσης Δελτίου Μετακίνησης ΑμεΑ 2018

Παρατείνεται η ημερομηνία λήξης, όπως ορίζεται στην παρακάτω σχετική Διευκρινιστική Εγκύκλιο, για την ανανέωση και την χορήγηση νέων Δελτίων μετακίνησης στα άτομα με αναπηρία έως την 28 Φεβρουαρίου 2019 από τις Περιφερειακές Ενότητες της χώρας (ΑΔΑ: Ω0ΛΑ465Θ1Ω-ΒΘΜ)
Διευκρινιστική εγκύκλιος υπουργείου Εργασίας για τη χορήγηση δελτίων μετακίνησης ΑμεΑ για το έτος 2018 από τις περιφερειακές ενότητες της χώρας, εκτός της Περιφέρειας Αττικής και της περιφερειακής ενότητας Θεσσαλονίκης

Προθεσμία ανανέωσης και έκδοσης Δελτίου Μετακίνησης ΑμεΑ 2018 από 05-11-2018 έως την 28 Φεβρουαρίου 2019 (παράταση)

Χορήγηση δελτίων στις περιφερειακές ενότητες της χώρας, εκτός από την Περιφέρεια Αττικής και την περιφερειακή ενότητα Θεσσαλονίκης.

Tα δελτία θα χορηγούνται στους δικαιούχους τόσο από τις αρμόδιες υπηρεσίες των περιφερειακών ενοτήτων στις οποίες ανήκουν οι δικαιούχοι, όσο και από τα Κέντρα Εξυπηρέτησης Πολιτών (ΚΕΠ),

έως την 28 Φεβρουαρίου 2019 (παράταση)

 

Κάθε δελτίο μετακίνησης περιέχει απαραίτητα τα εξής στοιχεία:

1) Διάρκεια ισχύος, ήτοι από την ημερομηνία εκδόσεώς του μέχρι 31 Δεκεμβρίου 2018.

2) Ονοματεπώνυμο και πατρώνυμο του δικαιούχου ή όνομα συζύγου.

3) Αριθμό και ημερομηνία γνωμάτευσης Υγειονομικής Επιτροπής.

4) Ποσοστό αναπηρίας ολογράφως και αριθμητικώς.

5) Διεύθυνση κατοικίας και πρόσφατη φωτογραφία του δικαιούχου.

Στην πίσω πλευρά να γράφεται ιδιοχείρως ή εντύπως και να σφραγίζεται από την Υπηρεσία η ένδειξη: «Παρέχεται δωρεάν μετακίνηση στα αστικά λεωφορεία του νομού και έκπτωση 50% στα υπεραστικά ΚΤΕΛ».

Σε ότι αφορά στα δελτία των δικαιούχων δωρεάν μετακίνησης με τις αστικές συγκοινωνίες της περιφερειακής ενότητάς τους, καθώς και των συνοδών τους, κατά τη θεώρηση ή την έκδοση αυτών θα επικολλάται ένα κουπόνι ετήσιας ισχύος.

Η παράδοση των κουπονιών θα γίνεται από τα ΚΤΕΛ στις αρμόδιες Διευθύνσεις των περιφερειακών ενοτήτων.

Η παράδοση και παραλαβή κουπονιών θα γίνεται με πρωτόκολλο παράδοσης–παραλαβής το οποίο θα αποστέλλεται στη Διεύθυνση Πολιτικών ΑμεΑ του υπουργείου Εργασίας, Κοινωνικής Ασφάλισης και Κοινωνικής Αλληλεγγύης.

Όσα κουπόνια δεν χρησιμοποιηθούν, θα επιστραφούν στα ΚΤΕΛ. Αν κατά την ανανέωση, το δελτίο είναι κατεστραμμένο ή δεν υπάρχει χώρος στην πίσω πλευρά του, παρέχεται καινούργιο, αν, όμως, υπάρχει, τότε θα αναγράφεται είτε ιδιοχείρως είτε εντύπως σε αυτό και θα σφραγίζεται από την Υπηρεσία η ένδειξη «ισχύει μέχρι 31-12-2018».

Τα Κέντρα Εξυπηρέτησης Πολιτών (ΚΕΠ) οφείλουν να συντάσσουν και να διατηρούν καταστάσεις που θα περιλαμβάνουν:

– Το ονοματεπώνυμο του ΑμεΑ που λαμβάνει δελτίο (ή δελτία, αν πρόκειται για τυφλό ή βαριά νοητικά υστερούντα), τις οποίες θα υποβάλουν στις αρμόδιες υπηρεσίες των περιφερειακών ενοτήτων.

Οι αρμόδιες υπηρεσίες των περιφερειακών ενοτήτων όλης της χώρας, μετά την 31η Δεκεμβρίου 2018, αφού λάβουν αντίγραφα καταστάσεων με συνημμένα όλα τα απαραίτητα δικαιολογητικά από τα αντίστοιχα ΚΕΠ, υποβάλλουν άμεσα στη Διεύθυνση Πολιτικών ΑΜΕΑ του υπουργείου Εργασίας, Κοινωνικής Ασφάλισης και Κοινωνικής Αλληλεγγύης, το συνολικό αριθμό των δελτίων των ΑμεΑ που χορηγήθηκαν.

Επισημαίνεται ότι για την ανανέωση, αλλά και την έκδοση των νέων δελτίων, η ημερομηνία έναρξης ορίζεται η 5η-11-2018 και λήξης

έως την 28 Φεβρουαρίου 2019 (παράταση)

 

Το δελτίο μετακίνησης ισχύει για το έτος 2018 και για όσο διάστημα από το επόμενο έτος (2019) απαιτείται, για να εκδοθεί η νέα Κοινή Υπουργική Απόφαση για τη χορήγησή του.Αναφορικά με τη γνωμάτευση της Υγειονομικής Επιτροπής ή την απόφαση διοικητικού διευθυντή ασφαλιστικού φορέα, θα πρέπει να αναφέρονται τα εξής:

– Παθολογοανατομικό ποσοστό αναπηρίας 67% τουλάχιστον ή

– ανατομιοφυσιολογικό ποσοστό αναπηρίας 67% τουλάχιστον ή

– Βλάβη από κοινή νόσο 67% τουλάχιστον ή

– αναπηρία 67% τουλάχιστον ή

– παθολογοανατομική βλάβη 67% τουλάχιστον ή

– ανατομιοφυσιολογική βλάβη 67% τουλάχιστον ή

– εφ’ όρου ζωής αναπηρία 67%.

Όπως σημειώνεται στην εγκύκλιο, στις γνωματεύσεις των Κέντρων Πιστοποίησης Αναπηρίας (ΚΕΠΑ) δεν απαιτείται η αναγραφή του όρου παθολογοανατομικό ποσοστό, ενώ δεν γίνονται δεκτές αποφάσεις που έχουν εκδοθεί, βάσει των διατάξεων του Ν. 2643/1998