Παράταση προθεσμίας έκδοσης του Φορολογικού Πιστοποιητικού 2020

Παράταση προθεσμίας έκδοσης του Φορολογικού Πιστοποιητικού 2020

σύμφωνα και με το άρθρο 56 του νόμου 4825/2021

 

Με απόφαση του διοικητή της ΑΑΔΕ παρατείνεται, μέχρι τις 30 Νοεμβρίου 2021, η προθεσμία έκδοσης του Φορολογικού Πιστοποιητικού του φορολογικού έτους 2020.

Η απόφαση αυτή ελήφθη, δεδομένου ότι, με το άρθρο 56 του νόμου 4825/2021, ορίστηκε η 30η Οκτωβρίου ως καταληκτική ημερομηνία έγκρισης των οικονομικών καταστάσεων

 

Αριθμ. Α.1234 – ΦΕΚ Τεύχος B’ 5026/29.10.2021
Τροποποίηση της υπό στοιχεία ΠΟΛ.1124/2015 (Β΄1196) απόφασης της Γενικής Γραμματέως Δημοσίων Εσόδων περί του καθορισμού της διαδικασίας εφαρμογής των διατάξεων του άρθρου 65Α του Κώδικα Φορολογικής Διαδικασίας (ν. 4174/2013, Α΄170) σχετικά με το Ετήσιο Πιστοποιητικό που εκδίδεται από ορκωτούς ελεγκτές λογιστές και ελεγκτικές εταιρείες εγγεγραμμένους στο δημόσιο Μητρώο του ν. 4449/2017 (Α’ 7), αναφορικά με την προθεσμία ηλεκτρονικής υποβολής αυτού.

Ο ΔΙΟΙΚΗΤΗΣ ΤΗΣ ΑΝΕΞΑΡΤΗΤΗΣ ΑΡΧΗΣ ΔΗΜΟΣΙΩΝ ΕΣΟΔΩΝ
αποφασίζουμε:

Άρθρο μόνο
Στην παρ. 7 του άρθρου 3 της υπό στοιχεία ΠΟΛ.1124/ 2015 (Β΄1196) απόφασης της Γενικής Γραμματέως Δημοσίων Εσόδων, προστίθεται τελευταίο εδάφιο ως εξής: «Ειδικά η προθεσμία της ηλεκτρονικής υποβολής των ετήσιων φορολογικών πιστοποιητικών που λήγει την 31.10.2021 παρατείνεται έως και την 30.11.2021».

Η απόφαση αυτή να δημοσιευθεί στην Εφημερίδα της Κυβερνήσεως