Παράταση της ρύθμισης για τους ενήμερους οφειλέτες

ofeilesΜε απόφαση του υφυπουργού Ανάπτυξης Αθανασίου Σκορδά, παρατείνεται για τρεις μήνες η δυνατότητα υπαγωγής στο πρόγραμμα διευκόλυνσης που ισχύει για τους ενήμερους οφειλέτες. Η παράταση κρίθηκε αναγκαία, ώστε να υπάρχει επαρκής χρόνος για το Κυβερνητικό Συμβούλιο Διαχείρισης Ιδιωτικού Χρέους, που συστάθηκε με τον πρόσφατο νόμο 4224/31-12-13, να αξιολογήσει την πορεία του προγράμματος.

Πηγή: mindev.gov.gr

 

———————————————–

Αριθ. Ζ1-32 οικ. – ΦΕΚ Β 100 – 22.01.2014

Παράταση της δυνατότητας υπαγωγής στο πρόγραμμα διευκόλυνσης, που προβλέπεται από το άρθρο 10/παράγραφος 2 του Ν. 4161/2013 (ΦΕΚ 143/Α) “Πρόγραμμα διευκόλυνσης για ενήμερους δανειολήπτες, τροποποιήσεις στο Ν. 3869/2010 και άλλες διατάξεις”.

Ο ΥΦΥΠΟΥΡΓΟΣ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ ΚΑΙ ΑΝΤΑΓΩΝΙΣΤΙΚΟΤΗΤΑΣ
Έχοντας υπόψη:
Α. Τις διατάξεις:
1. Της παραγράφου 2 του άρθρου 10 του Ν. 4161/2013 (ΦΕΚ 143/Α΄) «Πρόγραμμα διευκόλυνσης για ενήμερους δανειολήπτες, τροποποιήσεις στο Ν. 3869/2010 και άλλες διατάξεις».
2. Της με αριθμ. Ζ1-743 απόφασης (ΦΕΚ 1731/Β΄/15-07-2013) «Καθορισμός δικαιολογητικών που προβλέπονται από την παρ. 2 του άρθρου 3 του Ν.4161/2013 (143 τ.Α΄) «Πρόγραμμα διευκόλυνσης για ενήμερους δανειολήπτες, τροποποιήσεις στο Ν.3869/2010 και άλλες διατάξεις».
3. Του άρθρου 90 του Κώδικα Νομοθεσίας για την Κυβέρνηση και τα κυβερνητικά όργανα, που κυρώθηκε με το άρθρο πρώτο του Π.Δ. 63/2005 (ΦΕΚ 98/Α΄/2005) «Κωδικοποίηση της Νομοθεσίας για την Κυβέρνηση και τα Κυβερνητικά Όργανα».
4. Του άρθρου 1 του Π.Δ. 185/2009 (ΦΕΚ 213/Α΄) «Ανασύσταση του Υπουργείου Οικονομικών, συγχώνευση του Υπουργείου Οικονομίας και Οικονομικών με τα Υπουργεία Ανάπτυξης και Εμπορικής Ναυτιλίας, Αιγαίου και Νησιωτικής Πολιτικής και μετονομασία του σε «Υπουργείο Οικονομίας, Ανταγωνιστικότητας και Ναυτιλίας», μετατροπή του Υπουργείου Μακεδονίας ? Θράκης σε Γενική Γραμματεία Μακεδονίας Θράκης και υπαγωγή στο Υπουργείο Εσωτερικών της Γενικής Γραμματείας Μακεδονίας ? Θράκης και της Γενικής Γραμματείας Αιγαίου και Νησιωτικής Πολιτικής».
5. Του Π.Δ. 189/2009 (ΦΕΚ 221/Α΄) «Καθορισμός και ανακατανομή αρμοδιοτήτων των Υπουργείων».
6. Του άρθρου 4 του Π.Δ. 65/2011 (ΦΕΚ 147/Α΄) «Διάσπαση του Υπουργείου Εσωτερικών, Αποκέντρωσης και Ηλεκτρονικής Διακυβέρνησης στα Υπουργεία α) Εσωτερικών και β) Διοικητικής Μεταρρύθμισης και Ηλεκτρονικής Διακυβέρνησης, συγχώνευση των Υπουργείων Οικονομίας, Ανταγωνιστικότητας και Ναυτιλίας και Θαλάσσιων Υποθέσεων, Νήσων και Αλιείας στο Υπουργείο Ανάπτυξης, Ανταγωνιστικότητας και Ναυτιλίας και μεταφορά στον Πρωθυπουργό των Γενικών Γραμματειών Ενημέρωσης και Επικοινωνίας και στο Υπουργείο Παιδείας, Δια Βίου Μάθησης και θρησκευμάτων της Γενικής Γραμματείας Νέας Γενιάς.
7. Του άρθρου 2 παράγραφος 1, εδάφιο γ΄, περίπτωση 1 στοιχείο ββ΄ του Π.Δ. 96/2010 (ΦΕΚ 170/Α΄) «Σύσταση Υπουργείου Θαλάσσιων Υποθέσεων, Νήσων και Αλιείας, καθορισμός των αρμοδιοτήτων του και ανακατανομή αρμοδιοτήτων Υπουργείων».
8. Του Π.Δ. 197/1997 (ΦΕΚ 156/Α΄) «Σύσταση Γενικής Γραμματείας Καταναλωτή και καθορισμός των αρμοδιοτήτων της», όπως τροποποιήθηκε και ισχύει.
9. Του άρθρου 9 «Στελέχωση και οργάνωση της Γενικής Γραμματείας Καταναλωτή» του Ν.3892/2010 «Ηλεκτρονική καταχώριση και εκτέλεση ιατρικών συνταγών και παραπεμπτικών ιατρικών εξετάσεων» (ΦΕΚ 189/Α’), όπως τροποποιήθηκε και ισχύει με το άρθρο 34 του Ν. 4210/2013 (ΦΕΚ 254/Α΄).
10. Του Ν. 3728/2008 «Υπηρεσία Εποπτείας Αγοράς και άλλες διατάξεις» (ΦΕΚ 258/Α΄/18?12?2008).
11. Του άρθρου 235 του Ν. 4072/2012 (ΦΕΚ 86/Α΄) «Μεταφορά της Γενικής Γραμματείας Καταναλωτή στο Υπουργείο Ανάπτυξης, Ανταγωνιστικότητας και Ναυτιλίας».
12. Του άρθρου 10 του Ν. 4081/2012 (ΦΕΚ 184/Α΄) περί μεταφοράς της Υπηρεσίας Εποπτείας Αγοράς στη Γενική Γραμματεία Καταναλωτή του Υπουργείου Ανάπτυξης Ανταγωνιστικότητας Υποδομών Μεταφορών και Δικτύων.
13. Του Π.Δ. 83/2012 (ΦΕΚ 140/Α΄) «Διορισμός του Αντωνίου Σαμαρά του Κωνσταντίνου ως Πρωθυπουργού».
14. Των Π.Δ. 116/2013 και 117/2013 (ΦΕΚ 151/Α΄) «Αποδοχή παραίτησης Υπουργών και Υφυπουργών» και «Αποδοχή παραίτησης Υπουργών, Αναπληρωτών, Υπουργών και Υφυπουργών».
15. Του Π.Δ. 118/2013 (ΦΕΚ 141/Α΄) «Τροποποίηση του Π.Δ. 85/2012 ? Ίδρυση Υπουργείου Υποδομών, Μεταφορών και Δικτύων και Υπουργείου Πολιτισμού και Αθλητισμού και μετονομασία των Υπουργείων Ανάπτυξης, Ανταγωνιστικότητας, Υποδομών, Μεταφορών και Δικτύων και Παιδείας και Θρησκευμάτων, Πολιτισμού και Αθλητισμού σε Υπουργείο Ανάπτυξης και Ανταγωνιστικότητας και σε Υπουργείο Παιδείας και Θρησκευμάτων αντιστοίχως».
16. Του Π.Δ. 119/2013 (ΦΕΚ 153/Α΄) «Διορισμός Αντιπροέδρου της Κυβέρνησης, Υπουργών, Αναπληρωτών Υπουργών και Υφυπουργών».
Β. Την υπ’ αριθμ. 27858/ΔΙΟΕ/546/2013 (ΦΕΚ 1653/Β΄) απόφαση περί «Ανάθεσης αρμοδιοτήτων στον Υφυπουργό Ανάπτυξης, Ανταγωνιστικότητας Αθανάσιο Σκορδά».
Γ. Το γεγονός ότι από τις διατάξεις της παρούσας δεν προκαλείται δαπάνη σε βάρος του κρατικού προϋπολογισμού, αποφασίζουμε:

Την παράταση της δυνατότητας υπαγωγής στο πρόγραμμα διευκόλυνσης, που προβλέπεται στην παράγραφο 2 του άρθρου 10 του Ν. 4161/2013 (ΦΕΚ 143/Α) “Πρόγραμμα διευκόλυνσης για ενήμερους δανειολήπτες, τροποποιήσεις στο Ν. 3869/2010 και άλλες διατάξεις”, από την 16η Ιανουαρίου 2014 και για τρεις (3) μήνες.

Η απόφαση αυτή να δημοσιευθεί στην Εφημερίδα της Κυβερνήσεως.
Αθήνα, 13 Ιανουαρίου 2014
Ο ΥΦΥΠΟΥΡΓΟΣ
ΑΘΑΝΑΣΙΟΣ ΣΚΟΡΔΑΣ