Παράβολο για τις εξετάσεις του Κρατικού Πιστοποιητικού Γλωσσομάθειας

Παράβολο για τις εξετάσεις του Κρατικού Πιστοποιητικού Γλωσσομάθειας

Το Κρατικό Πιστοποιητικό Γλωσσομάθειας (ΚΠΓ) θεσμοθετήθηκε με το ν. 2740/1999, όπως τροποποιήθηκε και ισχύει, κατόπιν της υιοθέτησης του με το από 31-3-1995 ψήφισμα του Συμβουλίου, το οποίο δημοσιεύθηκε στην Επίσημη Εφημερίδα των Ευρωπαϊκών Κοινοτήτων C.207/12-8-1995Οι εξετάσεις για τη λήψη του ΚΠΓ διενεργούνται δύο φορές το χρόνο.

Η Α εξεταστική περίοδος λαμβάνει χώρα κατά το μήνα Μάιο και η Β εξεταστική περίοδος κατά το μήνα Νοέμβριο

Αριθμ. 56210/Α5 – ΦΕΚ Τεύχος Β 1355/19.04.2018
Καθορισμός παράβολου σχετικά με τη σύνταξη αξιολογικής έκθεσης στην Ενότητα 2 (παραγωγή γραπτού λόγου) για τις εξετάσεις του Κρατικού Πιστοποιητικού Γλωσσομάθειας

OΙ ΥΠΟΥΡΓΟΙ
ΠΑΙΔΕΙΑΣ, ΕΡΕΥΝΑΣ ΚΑΙ ΘΡΗΣΚΕΥΜΑΤΩΝ – ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ
αποφασίζουμε:

Τον ορισμό υπέρ Δημοσίου παράβολου αξίας πενήντα ευρώ (50 €) για τη σύνταξη αξιολογικής έκθεσης στην Ενότητα 2 (παραγωγή γραπτού λόγου) από Επιστημονικά Υπεύθυνο της γλώσσας στην οποία εξετάστηκε ο υποψήφιος στις εξετάσεις του Κρατικού Πιστοποιητικού Γλωσσομάθειας κατόπιν σχετικού αιτήματός του.

Το παραπάνω ποσό θα εισπράττεται στον ΚΑΕ 3741 «Παράβολα από κάθε αιτία».

Η απόφαση αυτή ισχύει από την ημερομηνία δημοσίευσής της

Η απόφαση αυτή να δημοσιευθεί στην Εφημερίδα της Κυβερνήσεως