Παροχή ταχυδρομικών υπηρεσιών με χρήση drones (ΣμηΕΑ)

Παροχή ταχυδρομικών υπηρεσιών με χρήση drones (Συστήματα μη Επανδρωμένων Αεροσκαφών (ΣμηΕΑ)

 

Με διάταξη του νόμου 4961/2022 παρέχεται, κατόπιν σχετικής άδειας, η παροχή ταχυδρομικών υπηρεσιών με χρήση drones (Συστήματα μη Επανδρωμένων Αεροσκαφών (ΣμηΕΑ)

 

Νόμος 4961/2022 – ΦΕΚ Τεύχος Α 146/27.07.2022
Αναδυόμενες τεχνολογίες πληροφορικής και επικοινωνιών, ενίσχυση της ψηφιακής διακυβέρνησης και άλλες διατάξεις

Άρθρο 45
Παροχή ταχυδρομικών υπηρεσιών μέσω ΣμηΕΑ – Προσθήκη άρθρου 12Α στον ν. 4053/2012

Μετά το άρθρο 12 του ν. 4053/2012 (Α’ 44) προστίθεται άρθρο 12Α, ως εξής:

«Άρθρο 12Α
Παροχή ταχυδρομικών υπηρεσιών με χρήση ΣμηΕΑ

1. Η παροχή ταχυδρομικών υπηρεσιών, για τις οποίες έχει χορηγηθεί γενική ή ειδική άδεια, σύμφωνα με τα άρθρα 11 και 12, αντίστοιχα, στο σύνολο ή μέρος της επικράτειας, δύναται να πραγματοποιείται μέσω ΣμηΕΑ, κατόπιν έγκρισης της Ε.Ε.Τ.Τ. σύμφωνα με την περ. κη’ της παρ. 1 του άρθρου 5, εφόσον αυτό κριθεί πρόσφορο και αποτελεσματικό από τον φορέα που παρέχει την καθολική υπηρεσία ή άλλη ταχυδρομική υπηρεσία. Προς τον σκοπό αυτόν, ο φορέας υποβάλλει σχετικό αίτημα στην Ε.Ε.Τ.Τ..

2. Με απόφαση του Υπουργού Ψηφιακής Διακυβέρνησης, κατόπιν εισήγησης της Ε.Ε.Τ.Τ., και της Αρχής Πολιτικής Αεροπορίας (Α.Π.Α.), καθορίζονται τα ειδικότερα τεχνικά χαρακτηριστικά και οι τεχνικές προδιαγραφές ασφαλείας των ΣμηΕΑ που χρησιμοποιούνται για την παροχή ταχυδρομικών υπηρεσιών, καθώς και κάθε άλλο συναφές θέμα.»