Πάσχα 2020. Πρόστιμο 300 ευρώ και αφαίρεση πινακίδων για άσκοπη μετακίνηση

Πάσχα 2020. Πρόστιμο 300 ευρώ και αφαίρεση πινακίδων για άσκοπη μετακίνηση

Νέα αυστηρά μέτρα για αποφυγή άσκοπων μετακινήσεων το τριήμερο του Πάσχα

Συγκεκριμένα:

Το Μεγάλο Σάββατο 18-04-2020 από ώρα 21.00 το βράδυ και έως τη Δευτέρα του Πάσχα 20-04-2020 μέχρι τις 23.59 τα μεσάνυχτα επιβάλλεται πρόστιμο 300 ευρώ και αφαίρεση πινακίδων για άσκοπη μετακίνηση.

Η κατ’ εξαίρεση μετακίνηση Β4 θα ελέγχεται σαρωτικά, ενδελεχώς και επιμελώς σε σχέση με το σημείο αναχώρησης και τον προορισμό και στο αυτοκίνητο θα πρέπει να επιβαίνουν μέχρι δύο άτομα. Σε περίπτωση παράβασης, επιβάλλεται πρόστιμο στον οδηγό 300 ευρώ και αφαίρεση πινακίδων και 150 ευρώ στον συνοδηγό.

Επιπλέον:

δεν επιτρέπονται οι μετακινήσεις  για επισκέψεις σε σπίτια συγγενών και φίλων.

Χωρίς παρουσία πιστών οι εκκλησίες, και την Μεγάλη Παρασκευή 17-04-2020 τα κοιμητήρια θα παραμείνουν κλειστά

Αριθμ. Δ1α/ΓΠ.οικ.25771 – ΦΕΚ Τεύχος B’ 1477/17.04.2020
Κυρώσεις σε περίπτωση παράβασης των μέτρων περιορισμού της κυκλοφορίας των πολιτών προς αντιμετώπιση του κινδύνου διασποράς του κορωνοϊού COVID-19 κατά την περίοδο από 18.4.2020 έως 20.4.2020.

ΟΙ ΥΠΟΥΡΓΟΙ
ΠΡΟΣΤΑΣΙΑΣ ΤΟΥ ΠΟΛΙΤΗ – ΥΓΕΙΑΣ – ΕΣΩΤΕΡΙΚΩΝ
αποφασίζουμε:

Άρθρο μόνο

Ειδικώς για το χρονικό διάστημα από το Μεγάλο Σάββατο, 18 Απριλίου 2020 και ώρα 21:00 έως και τη Δευτέρα του Πάσχα, 20 Απριλίου 2020 και ώρα 23:59, στα πρόσωπα που παραβιάζουν με τη χρήση οχήματος τις διατάξεις της υπ’ αρ. Δ1α/Γ.Π.οικ.20036/22.3.2020 κοινής απόφασης των Υπουργών Προστασίας του Πολίτη, Υγείας και Εσωτερικών «Επιβολή του μέτρου της προσωρινής κυκλοφορίας των πολιτών προς αντιμετώπιση του κινδύνου διασποράς του κορωνοϊού COVID-19» (Β’ 986), όπως έχει τροποποιηθεί και ισχύει, επιβάλλονται με απλή πράξη των αρμόδιων αρχών, σύμφωνα με το άρθρο 104 του Κώδικα Οδικής Κυκλοφορίας, όπως ισχύει:

α) στον οδηγό του οχήματος διοικητικό πρόστιμο τριακοσίων (300) ευρώ, και στον τυχόν συνοδηγό, καθώς και άλλο επιβάτη αυτού διοικητικό πρόστιμο εκατόν πενήντα (150) ευρώ για κάθε παράβαση, καθώς και

β) το διοικητικό μέτρο της επιτόπου αφαίρεσης της άδειας κυκλοφορίας με τις κρατικές πινακίδες του οχήματος για εξήντα (60) ημέρες, σύμφωνα με τη διαδικασία του άρθρου 103 του Κώδικα Οδικής Κυκλοφορίας, όπως ισχύει.

Ειδικώς για το ανωτέρω χρονικό διάστημα η μετακίνηση της περ. (ε) της παρ. 2 του πρώτου άρθρου της υπ’ αρ. Δ1α/Γ.Π.οικ.20036/22.3.2020 κοινής υπουργικής απόφασης επιτρέπεται μόνο με τον οδηγό και έως έναν επιβάτη, χωρίς να εφαρμόζονται οι εξαιρέσεις της παρ. 5 του πρώτου άρθρου της ίδιας απόφασης, όπως αντικαταστάθηκε με την παρ. 4 του άρθρου μόνου  της υπ’ αρ. 20797/26.3.2020 κοινής απόφασης των Υπουργών Προστασίας του Πολίτη, Υγείας και Εσωτερικών.

Δεν θίγονται από την εφαρμογή του παρόντος οι τυχόν προβλεπόμενες ποινικές κυρώσεις.

Η απόφαση αυτή να δημοσιευθεί στην Εφημερίδα της Κυβερνήσεως.