ΠΔ 99/2014. Οργανισμός του ΥΔΜΗΔ

ΠΡΟΕΔΡΙΚΟ ΔΙΑΤΑΓΜΑ 99/2014ΦΕΚ Α 166 – 28.08.2014
Οργανισμός του Υπουργείου Διοικητικής Μεταρρύθμισης και Ηλεκτρονικής Διακυβέρνησης.

Αποστολή του Υπουργείου
Αποστολή του Υπουργείου Διοικητικής Μεταρρύθμισης και Ηλεκτρονικής Διακυβέρνησης (ΥΔΜΗΔ) είναι η διαρκής αναβάθμιση του προσωπικού, της οργάνωσης και λειτουργίας της Δημόσιας Διοίκησης, μέσα από το σχεδιασμό και την υλοποίηση μεταρρυθμιστικών πολιτικών. Για την επίτευξη της αποστολής, το Υπουργείο, έχοντας επιτελικό και συντονιστικό, προς τους φορείς του Δημοσίου, ρόλο προωθεί:

α) την αξιολόγηση και τον εκσυγχρονισμό των δομών και των αρμοδιοτήτων της Δημόσιας Διοίκησης με στόχο τη βέλτιστη λειτουργία της, την άρση των δυσλειτουργιών και των επικαλύψεων και την ενίσχυση της συνεργασίας μεταξύ των υπηρεσιών της,

β) τη συνεχή βελτίωση των διοικητικών διαδικασιών και την προώθηση της πολιτικής για την Ηλεκτρονική Διακυβέρνηση, με στόχο την προσαρμογή και αναβάθμιση των παρεχόμενων υπηρεσιών του Δημοσίου στις εξελισσόμενες απαιτήσεις των πολιτών, της κοινωνίας και της οικονομίας,

γ) την αποτελεσματική διαχείριση και ενδυνάμωση του ανθρώπινου δυναμικού, με στόχο την αύξηση της αποδοτικότητας και την ενίσχυση του επαγγελματισμού στη Δημόσια Διοίκηση.

Διάρθρωση Υπηρεσιών
1. Το Υπουργείο Διοικητικής Μεταρρύθμισης και Ηλεκτρονικής Διακυβέρνησης έχει την ακόλουθη διάρθρωση:
α) Πολιτικά Γραφεία Υπουργού και Υφυπουργού
β) Γραφείο Γενικού Γραμματέα
γ) Γενική Διεύθυνση Οικονομικών και Διοικητικών Υπηρεσιών
δ) Γενική Διεύθυνση Μεταρρυθμιστικής Πολιτικής και Ηλεκτρονικής Διακυβέρνησης
ε) Γενική Διεύθυνση Διοίκησης Ανθρώπινου Δυναμικού
στ) Αυτοτελές Τμήμα Κοινοβουλευτικού Ελέγχου, υπαγόμενο στον Υπουργό
ζ) Αυτοτελές Τμήμα Νομοθετικής Πρωτοβουλίας, υπαγόμενο στον Υπουργό
η) Αυτοτελές Τμήμα Εσωτερικού Ελέγχου, υπαγόμενο στον Υπουργό
2. Στο Υπουργείο Διοικητικής Μεταρρύθμισης και Ηλεκτρονικής Διακυβέρνησης υπάγονται σύμφωνα με τις σχετικές κείμενες διατάξεις:
α) το Σώμα Επιθεωρητών – Ελεγκτών Δημόσιας Διοίκησης (ν. 2477/1997/Α΄ 59)
β) η θέση του Γενικού Επιθεωρητή Δημόσιας Διοίκησης (ν. 3074/2002/Α΄ 296).
γ) Το Εθνικό Τυπογραφείο (π.δ. 188/1996/Α΄ 146 και άρθρο 1 του ν. 3469/2006/Α΄ 131)
3. Στο Υπουργείο Διοικητικής Μεταρρύθμισης και Ηλεκτρονικής Διακυβέρνησης λειτουργούν επίσης, σύμφωνα με τις κείμενες διατάξεις:
α) Γραφείο Νομικού Συμβούλου
β) Υπηρεσία Επιτρόπου Ελεγκτικού Συνεδρίου
γ) Υπηρεσία Δημοσιονομικού Ελέγχου
δ) Γραφείο Τύπου

Το κείμενο του ΠΔ 99/2014 (ΦΕΚ Α 166)