Πεδίο προσγείωσης υπερελαφρών αεροσκαφών στο Δήμο Μεγαρέων

Αριθμ. ΥΠΑ/Δ3/Α/20075/5302 – ΦΕΚ Β 1885 – 10.07.2014

Χορήγηση Άδειας Ίδρυσης και Λειτουργίας πεδίου προσγείωσης υπερελαφρών αεροσκαφών στην περιοχή «Χαλοκόφτη Αμπέλι» στο Δήμο Μεγαρέων Αττικής, με την επωνυμία «Dounis Airfield».

Ο ΥΠΟΥΡΓΟΣ
ΥΠΟΔΟΜΩΝ, ΜΕΤΑΦΟΡΩΝ ΚΑΙ ΔΙΚΤΥΩΝ
αποφασίζουμε:

1. Χορηγούμε Άδεια Ίδρυσης-Λειτουργίας Αεροδρομίου Κατηγορίας Β΄ υπερελαφρών αεροσκαφών κατά την έννοια των άρθρων 5 και 12 του Π.Δ. 158/2002, όπως τροποποιήθηκε και ισχύει, στο πεδίο προσγείωσης που βρίσκεται στην περιοχή «Χαλοκόφτη Αμπέλι» στο Δήμο Μεγαρέων Αττικής με φορέα λειτουργίας τον Πέτρο Ντούνη.

2. Η ισχύς της χορηγούμενης άδειας ίδρυσης και λειτουργίας είναι αόριστος.

3. Στοιχεία και φυσικά χαρακτηριστικά του πεδίου προσγείωσης:
3.1. Σημείο Αναφοράς Αεροδρομίου (Aerodrome Reference Point), με συντεταγμένες 38ο01’27’’Β και 023ο18’13’’Α.
3.2. Προσανατολισμός διαδρόμου 18/36.
3.3. Επιφάνεια διαδρόμου ασφάλτινη.
3.4. Υψόμετρο διαδρόμου 145 μέτρα από Μ.Σ.Θ.
3.5. Ο διάδρομος είναι μη ενόργανος.
3.6. Διαστάσεις διαδρόμου: μήκος 170 μέτρα, πλάτος 13 μέτρα.
3.7. Διαστάσεις ζώνης ασφαλείας (strip) 230Χ60 μέτρα.
3.8. Ζώνη ασφαλείας μήκους 30 μέτρων και στα δύο κατώφλια του διαδρόμου.
3.9. Τα κατώφλια Δ/Δ 18 και Δ/Δ 36 ταυτίζονται με τα ανωτέρω ορισθέντα άκρα.
3.10. Επιχειρησιακά δεδομένα διαδρόμου:
TORA TODA ASDA LDA
RWY 18 170m 170m 170m 170m
RWY 36 170m 170m 170m 170m

3.11. Ο διάδρομος έχει διαγράμμιση λευκού χρώματος, σύμφωνα με τα κριτήρια του ICAO Annex 14 και περιλαμβάνει διαγράμμιση άξονα και κατωφλίων.
3.12. Υπάρχει ένα (1) ανεμούριο στο μέσο του διαδρόμου και ένα (1) στα δυτικά του κατωφλίου διαδρόμου 36, επί της οικίας του ιδιοκτήτη.

4. Υπάρχει ο απαιτούμενος διασωστικός εξοπλισμός, που είναι σύμφωνος με τον Κανονισμό Πυρασφάλειας για αεροδρόμια-ελικοδρόμια και πεδία προσγειώσεων αεροσκαφών Κατηγορίας Πυρασφάλειας 1.

5. Ο πυροσβεστικός εξοπλισμός του αεροδρομίου αντιστοιχεί σε κατηγορία πυρασφάλειας 1, για την οποία απαιτούνται, σύμφωνα με τον ισχύοντα «Κανονισμό Πυρασφάλειας για αεροδρόμια – ελικοδρόμια και πεδία προσγείωσης αεροσκαφών», κατ’ ελάχιστο τα ακόλουθα:
5.1 Δεξαμενή νερού χωρητικότητας 230 λίτρων.
5.2 Σύστημα παραγωγής υγραφρού με δοχείο αφρού χωρητικότητας 14 λίτρων, δεξαμενή νερού χωρητικότητας 230 λίτρων και ρυθμό εκροής διαλύματος υγραφρού 230 λίτρων ανά λεπτό.
5.3 Τροχήλατοι πυροσβεστήρες ξηράς σκόνης 45 κιλών με ρυθμό εκροής 2,25 κιλών ανά δευτερόλεπτο και διοξειδίου του άνθρακα (CO2) 18 κιλών.
5.4 Όχημα για τη ρυμούλκηση του ανωτέρω εξοπλισμού.
5.5 Όλοι οι πυροσβεστήρες και το διασωστικό υλικό, πρέπει να παραμένουν σε άριστη κατάσταση, να επιθεωρούνται σε τακτική βάση και να βρίσκονται σε ετοιμότητα για άμεση χρήση, οποτεδήποτε πραγματοποιούνται πτήσεις αεροσκαφών στο πεδίο προσγείωσης.

6. Η χρησιμοποίηση του αεροδρομίου θα πραγματοποιείται σύμφωνα με τους παρακάτω όρους και προϋποθέσεις:
6.1 Το αεροδρόμιο θα χρησιμοποιείται για την εξυπηρέτηση πτήσεων υπερελαφρών αεροσκαφών γενικής αεροπορίας του φορέα λειτουργίας και των προσώπων που έχουν εξασφαλίσει την έγκρισή του, χωρίς αμοιβή. Απαραίτητη προϋπόθεση είναι η τήρηση, με ευθύνη του φορέα λειτουργίας του αεροδρομίου, των όρων και προϋποθέσεων της παρούσας για την ασφαλή λειτουργία του.
6.2 Οι πτήσεις προς και από το αεροδρόμιο θα εκτελούνται σύμφωνα με τους ισχύοντες Νόμους και Διατάξεις, Διατάγματα, Κανονιστικές Αποφάσεις και Κανονισμούς, σε συνάρτηση με την ευθύνη του χειριστή του αεροσκάφους, των επιδόσεων και περιορισμών του αεροσκάφους, ως προς τον τύπο και το βάρος προσγείωσης-απογείωσης, λαμβανομένων υπόψη των επικρατουσών καιρικών συνθηκών στην περιοχή.
6.3 Ειδικότερα για το εν λόγω αεροδρόμιο υφίστανται οι παρακάτω περιορισμοί και προϋποθέσεις λειτουργίας:
6.3.1 Οι πτήσεις από και προς το αεροδρόμιο θα εκτελούνται σύμφωνα με τους ισχύοντες κανόνες εναέριας κυκλοφορίας, όπως περιγράφονται στο AIP GREECE-MAIP GREECE, λαμβάνοντας υπόψη τις επικρατούσες καιρικές συνθήκες της περιοχής. Επίσης, θα πρέπει να επισημανθεί η υποχρέωση υποβολής σχεδίου πτήσης από τα αεροσκάφη που θα χρησιμοποιούν το αεροδρόμιο, σύμφωνα με τα καθοριζόμενα στο AIP GREECE.
6.3.2 Θα εκτελούνται μόνο VFR πτήσεις.
6.3.3 Τα αεροσκάφη θα πρέπει να ακολουθούν τα διαλαμβανόμενα στο AIP-Greece ENR 1.2.7 Communication requirements for VFR Flights, ENR 1.2.8 Transponder operation for VFR Flights και AD 2.22.5 Procedures for VFR Flights within ATHINAI TMA.
6.3.4 Ο φορέας λειτουργίας του πεδίου θα ενημερώνει το Αεροδρόμιο Μεγάρων (2ο ΣΥΑΣ) για τις πτητικές δραστηριότητες που θα λαμβάνουν χώρα στο εν λόγω πεδίο.
6.3.5 Επιτρέπεται η χρήση κύκλου αεροδρομίου (traffic pattern) μόνο δυτικά του διαδρόμου, ώστε να μην επηρεάζεται η ATZ του Αεροδρομίου Μεγάρων. Απαγορεύεται η χρήση ανατολικού traffic pattern.
6.3.6 Τα πάσης φύσεως αεροσκάφη που θα πετούν στην περιοχή, θα είναι σε επαφή με το ATHINA TMA INFO.
6.3.7 Κατά τη διάρκεια που είναι ενεργοποιημένη η περιοχή LGD 75, δε θα εκτελείται καμία δραστηριότητα στο εν λόγω πεδίο και καμία προσγείωση-απογείωση ή προσέγγιση υπερελαφρού αεροσκάφους στην υπόψη περιοχή.
6.3.8 Με μέριμνα του φορέα λειτουργίας, θα εξασφαλίζεται ενημέρωση των ιπταμένων που επιχειρούν από/προς το εν λόγω πεδίο προσγείωσης σχετικά με την κατάσταση της επικίνδυνης περιοχής LGD 75.
6.3.9 Οι δραστηριότητες της Στρατιωτικής Υπηρεσίας στην περιοχή θα έχουν άμεση προτεραιότητα.
6.3.10 Σε περίπτωση που απαιτηθεί έκτακτη ενεργοποίηση της περιοχής LGD 75, για κάλυψη επιχειρησιακών-εκπαιδευτικών αναγκών της Στρατιωτικής Υπηρεσίας, θα διακόπτεται οποιαδήποτε δραστηριότητα στο πεδίο προσγειώσεως.
6.3.11 Σε περίπτωση διεξαγωγής αεραθλητικών δραστηριοτήτων:
α. δε θα διεξάγεται καμία αεραθλητική δραστηριότητα που να επηρεάζει την ΑΤΖ του Αεροδρομίου Μεγάρων και δε θα εγκρίνεται καμία σχετική αεροναυτική αγγελία (NOTAM).
β. για αεραθλητικές δραστηριότητες οι οποίες δεν επηρεάζουν την ΑΤΖ του Αεροδρομίου Μεγάρων και επηρεάζουν την περιοχή LGD 75, η ΕΛΑΟ υποχρεούται να εξασφαλίσει την έγκριση των στρατιωτικών υπηρεσιών πριν από οποιαδήποτε αεραθλητική δραστηριότητα και να κοινοποιήσει την απάντηση στην ΥΠΑ για την έκδοση ή μη της σχετικής έγκρισης.
γ. Θα εκδίδεται εγκαίρως η σχετική αεροναυτική αγγελία (NOTAM).
6.3.12 Στην περίπτωση επαναλαμβανόμενων δραστηριοτήτων, για τη διεξαγωγή των οποίων απαιτείται η έκδοση NOTAM, η ισχύς της να μη διαρκεί πλέον των επτά (7) ημερών.
6.3.13 Προ των πτήσεων επιβάλλεται η ενημέρωση για NOTAMs και μετεωρολογικά δεδομένα, με μέριμνα του φορέα λειτουργίας.
6.3.14 Ο φορέας λειτουργίας είναι υπεύθυνος για την συνεχή επιτήρηση – έλεγχο προς αποφυγή χρησιμοποίησης του εν λόγω αεροδρομίου για απογειώσεις – προσγειώσεις ανεξέλεγκτων πτήσεων.
6.3.15 Η χρήση του αεροδρομίου από υπερελαφρά αεροσκάφη δεν επιτρέπεται όταν η κάθετη στο διάδρομο συνιστώσα ανατολικού ανέμου υπερβαίνει τους δέκα (10) κόμβους.

7. Παράβαση των όρων και περιορισμών των, από τις οικείες διατάξεις, καθοριζομένων θεμάτων Αερολιμενικού, Τελωνειακού και Δασμολογικού ελέγχου, Δημόσιας Ασφάλειας, Εθνικής Άμυνας και Εναέριας Κυκλοφορίας, καθώς και κάθε μη σύννομη χρησιμοποίηση του αεροδρομίου, βαρύνει απευθείας τον φορέα λειτουργίας του αεροδρομίου ή τον χειριστή του α/φους κατά περίπτωση.

8. Ειδικά μνημονεύεται ότι πτήσεις από και προς το εξωτερικό πραγματοποιούνται μέσω Διεθνούς Αερολιμένα ή Αερολιμένα χαρακτηρισμένου ως Νομοθετημένου σημείου εισόδου-εξόδου για τη διενέργεια των κατά νόμο απαιτουμένων ελέγχων.

9. Επισημαίνεται ότι δημιουργία τυχόν εμποδίων στις επιφάνειες περιορισμού εμποδίων και εφόσον δεν υπάρχει δυνατότητα αλλαγής των επιφανειών αυτών, θα επιφέρει τη μείωση της επιχειρησιακής ικανότητας του αεροδρομίου ή ακόμη και την άρση λειτουργίας του.

10. Η διενέργεια τακτικών και έκτακτων επιθεωρήσεων του αεροδρομίου ανήκει στην αρμοδιότητα της ΥΠΑ.

11. Οι πάσης φύσεως δαπάνες συντήρησης και λειτουργίας του αεροδρομίου βαρύνουν τον κάτοχο της Άδειας.

12. Θέματα αναγόμενα στην εν γένει ασφάλεια των πτήσεων, στον περαιτέρω εξοπλισμό του αεροδρομίου, στις εγκαταστάσεις του κ.λπ. ρυθμίζονται με απόφαση του Υπουργού Υποδομών Μεταφορών και Δικτύων, μετά από σχετική εισήγηση της ΥΠΑ. Τροποποίηση στα φυσικά χαρακτηριστικά και στον πάσης φύσεως εξοπλισμό θα πραγματοποιείται μόνο μετά από σύμφωνη γνώμη της ΥΠΑ.

13. Η απόφαση αυτή μπορεί να ανακληθεί ή να τροποποιηθεί από τον Υπουργό Υποδομών, Μεταφορών και Δικτύων, μετά από σχετική εισήγηση της Υπηρεσίας Πολιτικής Αεροπορίας, μονομερώς και ελεύθερα χωρίς οικονομική ή άλλη επιβάρυνση του Δημοσίου, αν ειδικοί λόγοι το επιβάλλουν.

14. Ισχύς της παρούσας από δημοσιεύσεώς της στην Εφημερίδα της Κυβερνήσεως.

Η απόφαση αυτή να δημοσιευθεί στην Εφημερίδα της Κυβερνήσεως.
Αθήνα, 1 Ιουλίου 2014
Με εντολή Υπουργού
Ο Διοικητής ΥΠΑ
ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ ΚΟΥΚΗΣ

————

Διατάξεις: (Έχοντας υπόψη:)
1. Τις διατάξεις:
α) Του Ν. 211/1947, άρθρο 28 (ΦΕΚ 35/Α/28-02-1947) περί «Κύρωσης της Σύμβασης του Σικάγο»
β) Του Ν.Δ. 714/1970, άρθρο 11, εδάφιο στ΄ (ΦΕΚ 238/Α/07-11-1970) «Περί ιδρύσεως Διεύθυνσης Εναέριων Μεταφορών παρά τω Υπουργείω Συγκοινωνιών και οργανώσεως της Υπηρεσίας Πολιτικής Αεροπορίας και ρυθμίσεως συναφών θεμάτων» όπως τροποποιήθηκε με τον Ν.1340/1983, άρθρο 2 (ΦΕΚ 35/Α/18-03-1983).
γ) Του Ν.1815/1988, άρθρο 9, παρ. 2 (ΦΕΚ 250/Α/
11-11-1988) περί «Κύρωσης του Κώδικα Αεροπορικού Δικαίου», όπως αυτό αντικαταστάθηκε με το άρ. 23 παρ. 2 του Ν. 3333/2005 (ΦΕΚ 91/Α/2005).
δ) Του Π.Δ. 56/1989, άρθρο 7 (ΦΕΚ 28/Α/01-02-1989) «Οργανισμός της Υπηρεσίας Πολιτικής Αεροπορίας του Υπουργείου Μεταφορών και Επικοινωνιών», όπως τροποποιήθηκε και ισχύει.
ε) Του Ν. 3913/2011 (ΦΕΚ 18Α΄) περί «Αναδιοργανώσεως της ΥΠΑ και άλλες διατάξεις».
στ) Του Π.Δ. 158/2002 (ΦΕΚ 137/Α/2002) περί «Ίδρυσης, κατασκευής, εξοπλισμού, οργάνωσης, διοίκησης, λειτουργίας και εκμετάλλευσης πολιτικών αερολιμένων από φυσικά πρόσωπα, νομικά πρόσωπα ιδιωτικού δικαίου και Οργανισμούς Τοπικής Αυτοδιοίκησης» και ιδίως το άρθρο 12, όπως αυτό τροποποιήθηκε με το Π.Δ. 348/2003 (ΦΕΚ 315/Α/2003).
ζ) Του Π.Δ. 118/2013 (ΦΕΚ 152/Α/25-6-2013) τροποποίηση του Π.Δ. 85/12 (ΦΕΚ 141/Α/2012) «Ίδρυση Υπουργείου Υποδομών, Μεταφορών και Δικτύων…».
η) Του Π.Δ. 119/13 (ΦΕΚ/153/Α/25-6-2013) «Διορισμός Αντιπροέδρου της Κυβέρνησης, Υπουργών, Αναπληρωτών Υπουργών και Υφυπουργών».
2. Της υπ’ αριθμ. πρ. Δ10/Α΄/50277/2655/4?12?2008 (ΦΕΚ/Β΄/2539/15?12?2008) απόφαση του Υπουργού Μεταφορών και Επικοινωνιών περί «Μεταβίβασης αρμοδιοτήτων και δικαιώματος υπογραφής «Με εντολή Υπουργού» στους Διοικητή, Υποδιοικητές, γενικούς Διευθυντές και λοιπούς Προϊσταμένους Οργανικών Μονάδων της ΥΠΑ», όπως αυτή τροποποιήθηκε με τις με αρ. πρωτ. Δ/10/Α΄/17010/1145/2?6?11 (ΦΕΚ/Β΄/1198/9?6?2011), Δ10/Α14966/946/10?5?12 (ΦΕΚ Β΄/1587/10?5?2012) και συμπληρώθηκε με την υπ’ αρ. ΥΠΑ/Δ10/Α΄/14244/1044/15?5?14 (ΦΕΚ/Β΄/1325/23?5?2014).
3. Το Παράρτημα 2, έκδοση 10η, τροποποίηση 39η της Σύμβασης του Σικάγο όπως ενσωματώθηκε στην Ελληνική Έννομη Τάξη με την υπ΄ αρ. ΥΠΑ/Δ2/1614/514/
14-01-2008 (ΦΕΚ 87/Β/2008) Απόφαση Διοικητή ΥΠΑ «Υιοθέτηση του Παραρτήματος (Annex) 2, το οποίο έχει εκδοθεί βάσει της Σύμβασης του Σικάγου».
4. Το Παράρτημα 14 της Σύμβασης του Σικάγο, όπως αυτό ενσωματώθηκε στην Ελληνική Έννομη Τάξη με την υπ’ αριθ. ΥΠΑ/Δ2/33387/10002/30-8-2007 (ΦΕΚ 1816/Β/2007) Απόφαση Διοικητού ΥΠΑ «Υιοθέτηση του Παραρτήματος (Annex) 14, Τόμος Ι, έκδοση 4η, τροποποίηση 7 του Διεθνούς Οργανισμού Πολιτικής Αεροπορίας περί «αεροδρομίων-Σχεδιασμού και λειτουργιών αεροδρομίου» το οποίο έχει εκδοθεί βάσει της Σύμβασης του Σικάγου».
5. Την υπ’αριθ. Δ3/Γ/35526/8161/1-9-2008 (ΦΕΚ Β΄1810/
9-9-2008) Απόφαση Διοικητού ΥΠΑ «Έγκριση Κανονισμού Πυρασφάλειας για αεροδρόμια-ελικοδρόμια και πεδία προσγειώσεων αεροσκαφών» όπως έχει τροποποιηθεί και ισχύει.
6. Την υπ’ αριθ. ΥΠΑ/Δ2/26314/8802/27-7-2010 (ΦΕΚ Β΄/
1360/2-9-2010) Απόφαση Διοικητή περί έγκρισης Κανονισμού Υπερελαφρών Πτητικών Αθλητικών Μηχανών.
7. Την από 08-03-2012 αίτηση του Πέτρου Ντούνη.
8. Το υπ’αρίθμ. 11728/18-09-2006 έγγραφο του Τμήματος Πολεοδομίας Δήμου Μεγαρέων.
9. Την υπ’αριθμ. 62/2004 οικοδομική άδεια του Πολεοδομικού Γραφείου Μεγάρων της Νομαρχίας Δυτικής Αττικής.
10. Το υπ’αριθμ. 4046/19-12-2006 έγγραφο του Δασαρχείου Μεγάρων.
11. Το με αρ. πρ. ΓΕΑ/Α4/171/13-06-2012 έγγραφο του Γενικού Επιτελείου Αεροπορίας.
12. Το με αρ. πρ. Φ. 551/27/665394/Σ.802/10-7-2012 έγγραφο του Γενικού Επιτελείου Στρατού.
13. Το υπ’αρίθμ. ΥΠΑ/Δ16/B/240/06-06-2014 έγγραφο της Διεύθυνσης Διαχείρισης Υπηρεσιών Ε.Κ.
14. Την υπ’αρίθμ. ΥΠΑ/Δ3/Α/676/28-01-2014 έκθεση αυτοψίας υπαλλήλων της ΥΠΑ.
15. Το υπ΄αρίθμ. Δ3/Α/4163/27-05-2014 Ενημερωτικό-Εισηγητικό Σημείωμα.
16. Το γεγονός ότι από την δημοσίευση της απόφασης αυτής δεν προκαλείται δαπάνη σε βάρος του κρατικού προϋπολογισμού,