Περαίωση της διαδικασίας κτηματογράφησης σε δήμους του Νομού Θεσσαλονίκης

Αριθμ.: 58575 – ΦΕΚ Β 2771 – 31.10.2013

Περαίωση της διαδικασίας κτηματογράφησης- Καταχώριση των πρώτων εγγραφών στα κτηματολογικά βιβλία- Ορισμός της ημερομηνίας για την έναρξη ισχύος του Κτηματολογίου

1) Στο Δήμο Αμπελοκήπων του Νομού Θεσσαλονίκης, νυν Δημοτική Κοινότητα Αμπελοκήπων της Δημοτικής Ενότητας Αμπελοκήπων του Δήμου Αμπελοκήπων – Μενεμένης της Περιφερειακής Ενότητας Θεσσαλονίκης της Περιφέρειας Κεντρικής Μακεδονίας,

2) στο Δήμο Ελευθε­ρίου Κορδελιού του Νομού Θεσσαλονίκης, νυν Δημοτική Κοινότητα Ελευθερίου Κορδελιού της Δημοτικής Ενότητας Ελευθερίου Κορδελιού του Δήμου Κορδελιού-Ευόσμου της Περιφερειακής Ενότητας Θεσσαλονίκης της Περιφέρειας Κεντρικής Μακεδονίας,

3) στο Δήμο Μενεμένης του Νομού Θεσσαλονίκης, νυν Δημοτική Κοινότητα Μενεμένης της Δημοτικής Ενότητας Μενεμένης του Δήμου Αμπελοκήπων-Μενεμένης της Περιφερειακής Ενότητας Θεσσαλονίκης της Περιφέρειας Κεντρικής Μακεδονίας και

4) στο Πρώην Δημοτικό Διαμέρισμα Ιωνίας (Τοπικά Διαμερίσματα Νέας Μαγνησίας και Διαβατών) του Δήμου Εχεδώρου του Νομού Θεσσαλονίκης, νυν Δημοτικές Κοινότητες Νέας Μαγνησίας και Διαβατών της Δημοτικής Ενότητας Εχεδώρου του Δήμου Δέλτα της Περιφερειακής Ενότητας Θεσσαλονίκης της Περιφέρειας Κεντρικής Μακεδονίας.

Ο ΥΠΟΥΡΓΟΣ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ, ΕΝΕΡΓΕΙΑΣ ΚΑΙ ΚΛΙΜΑΤΙΚΗΣ ΑΛΛΑΓΗΣ
Έχοντας υπόψη:
1. Τις διατάξεις των άρθρων 11 (παρ. 1), 12 και 13α (παρ. 4) του ν. 2308/1995 «Κτηματογράφηση για τη δημιουργία Εθνικού Κτηματολογίου. Διαδικασία έως τις πρώτες εγγραφές στα κτηματολογικά βιβλία και άλλες διατάξεις» (Α΄ 114), όπως ισχύει.
2. Τις διατάξεις του άρθρου 1 (παρ. 3) του ν. 2664/1998 «Εθνικό Κτηματολόγιο και άλλες διατάξεις» (Α΄ 275), όπως ισχύει.
3. Τις διατάξεις των άρθρων 1 (παρ. 1 και 11), 3 και 13 (παρ. 2) του ν. 4164/2013 «Συμπλήρωση των διατά­ξεων περί Εθνικού Κτηματολογίου και άλλες ρυθμίσεις» (Α΄ 156).
4. Τις διατάξεις του άρθρου 90 του Κώδικα Νομοθεσίας για την Κυβέρνηση και τα κυβερνητικά όργανα, που κυρώθηκε με το άρθρο πρώτο του π.δ/τος 63/2005 (Α΄ 98).
5. Την υπ” αριθμ. 9400/1-3-2007 απόφαση του Υπουργού Περιβάλλοντος, Χωροταξίας και Δημοσίων Έργων «Κήρυξη περιοχών υπό κτηματογράφηση για τις εργασίες του Εθνικού Κτηματολογίου» (Β΄ 429).
6. Τις διατάξεις του άρθρου 2 (παρ. 3) της υπ” αριθμ. 10887/12-3-2007 απόφασης του Υπουργού Περιβάλλοντος, Χωροταξίας και Δημοσίων Έργων «Μεταφορά αρμοδιοτήτων και πόρων του Οργανισμού Κτηματολογίου και Χαρτογραφήσεων Ελλάδος (Ο.Κ.Χ.Ε.) στην Ανώνυμη Εταιρεία “ΚΤΗΜΑΤΟΛΟΓΙΟ Α.Ε.”» (Β΄ 416).
7. Το υπ” αριθμ. 565/θέμα 15ο/15-10-2013 Απόσπασμα Πρακτικού του Διοικητικού Συμβουλίου της ΕΚΧΑ Α.Ε.
8. Το γεγονός ότι από την παρούσα απόφαση δεν προκαλείται δαπάνη σε βάρος του κρατικού προϋπολογισμού, αποφασίζουμε:
Άρθρο 1
Διαπιστώνεται η περαίωση της διαδικασίας κτηματογράφησης και η ολοκλήρωση της καταχώρισης των πρώτων εγγραφών στο κτηματολογικό βιβλίο για τα ακίνητα των περιοχών:

1) του Δήμου Αμπελοκήπων του Νομού Θεσσαλονίκης, νυν Δημοτικής Κοινότητας Αμπελοκήπων της Δημοτικής Ενότητας Αμπελοκήπων του Δήμου Αμπελοκήπων-Μενεμένης της Περιφερειακής Ενότητας Θεσσαλονίκης της Περιφέρειας Κεντρικής Μακεδονίας που υπάγονται σιην τοπική αρμοδιότητα του Υποθηκοφυλακείου Θεσσαλονίκης,

2) του Δήμου Ελευθερίου Κορδελιού του Νομού Θεσσαλονίκης, νυν Δημοτικής Κοινότητας Ελευθερίου Κορδελιού της Δημοτικής Ενότητας Ελευθερίου Κορδελιού του Δήμου Κορδελιού-Ευόσμου της Περιφερειακής Ενότητας Θεσσαλονίκης της Περιφέρειας Κεντρικής Μακεδονίας που υπάγονται στην τοπική αρμοδιότητα του Υποθηκοφυλακείου Θεσσαλονίκης,

3) του Δήμου Μενεμένης του Νομού Θεσσαλονίκης, νυν Δημοτικής Κοινότητας Μενεμένης της Δημοτικής Ενότητας Μενεμένης του Δήμου Αμπελοκήπων-Μενεμένης της Περιφερειακής Ενότητας Θεσσαλονίκης της Περιφέρειας Κεντρικής Μακεδονίας που υπάγονται στην τοπική αρμοδιότητα του Υποθηκοφυλακείου Θεσσαλονίκης και

4) του Πρώην Δημοτικού Διαμερίσματος Ιωνίας (Τοπικά Διαμερίσματα Νέας Μαγνησίας και Διαβατών) του Δήμου Εχεδώρου του Νομού Θεσσαλονίκης, νυν Δημοτικές Κοινότητες Νέας Μαγνησίας και Διαβατών της Δημοτικής Ενότητας Εχεδώρου του Δήμου Δέλτα της Περιφερειακής Ενότητας Θεσσαλονίκης της Περιφέρειας Κεντρικής Μακεδονίας που υπάγονται στην τοπική αρμοδιότητα του Υποθηκοφυλακείου Θεσσαλονίκης, κατά μεταφορά από τους αναμορφωμένους κτηματολογικούς πίνακες και διαγράμματα της Ανάρτησης όπου αυτά περιλαμβάνονται, με αριθμό ειδικού Πρωτοκόλλου παραλαβής κτηματολογικών στοιχείων από την ΕΚΧΑ Α.Ε. 270/12-09-2013.

Άρθρο 2
1. Ως ημερομηνία έναρξης ισχύος του Κτηματολο­γίου στην περιοχή:

1) του Δήμου Αμπελοκήπων του Νομού Θεσσαλονίκης, νυν Δημοτικής Κοινότητας Αμπελοκήπων της Δημοτικής Ενότητας Αμπελοκήπων του Δήμου Αμπελοκήπων-Μενεμένης της Περιφερειακής Ενότητας Θεσσαλονίκης της Περιφέρειας Κεντρικής Μακεδονίας,

2) του Δήμου Ελευθερίου Κορδελιού του Νομού Θεσσαλονίκης, νυν Δημοτικής Κοινότητας Ελευθερίου Κορδελιού της Δημοτικής Ενότητας Ελευθερίου Κορδελιού του Δήμου Κορδελιού-Ευόσμου της Περιφερειακής Ενότητας Θεσσαλονίκης της Περιφέρειας Κεντρικής Μακεδονίας,

3) του Δήμου Μενεμένης του Νομού Θεσσαλονίκης, νυν Δημοτικής Κοινότητας Μενεμένης της Δημοτικής Ενότητας Μενεμένης του Δήμου Αμπελοκήπων-Μενεμένης της Περιφερειακής Ενότητας Θεσσαλονίκης της Περιφέρειας Κεντρικής Μακεδο­νίας και

4) του Πρώην Δημοτικού Διαμερίσματος Ιωνίας (Τοπικά Διαμερίσματα Νέας Μαγνησίας και Διαβατών) του Δήμου Εχεδώρου του Νομού Θεσσαλονίκης, νυν Δημοτικές Κοινότητες Νέας Μαγνησίας και Διαβατών της Δημοτικής Ενότητας Εχεδώρου του Δήμου Δέλτα της Περιφερειακής Ενότητας Θεσσαλονίκης της Περιφέρειας Κεντρικής Μακεδονίας,

ορίζεται η 31/10/2013, ημέρα Πέμπτη.

2. Η έναρξη ισχύος του Κτηματολογίου στην περιοχή αυτή αφορά μόνο στα ακίνητα που περιλαμβάνονται στους αναμορφωμένους κτηματολογικούς πίνακες και διαγράμματα της Ανάρτησης με αριθμό ειδικού Πρωτοκόλλου παραλαβής κτηματολογικών στοιχείων από την ΕΚΧΑ Α.Ε. 270/12-09-2013 για τα οποία διενεργήθηκαν οι πρώτες εγγραφές στο κτηματολογικό βιβλίο.

Η απόφαση αυτή να δημοσιευτεί στην Εφημερίδα της Κυβερνήσεως.
Αθήνα, 22 Οκτωβρίου 2013
Ο ΥΠΟΥΡΓΟΣ
ΙΩΑΝΝΗΣ ΜΑΝΙΑΤΗΣ