Με ποια κριτήρια χαρακτηρίζεται ένας θησαυρός ως δημόσιος

ΝΟΜΙΚΟ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟ ΤΟΥ ΚΡΑΤΟΥΣ
ΓΝΩΜΟΔΟΤΗΣΗ 173/2014
Θέμα
Ερωτάται: α) Με ποια κριτήρια, πλην των αρχαιολογικών, χαρακτηρίζεται ένας θησαυρός ως δημόσιος β) Πως ερμηνεύεται ο όρος «εξ οιασδήποτε άλλης αιτίας» του άρθρου μόνου του ν. 6133/1934 γ) Εάν ο φερόμενος ως θησαυρός στο υποβληθέν προς την ερωτώσα υπηρεσία αίτημα άδειας ανεύρεσής του, θεωρείται δημόσιος θησαυρός κατά την έννοια του ν.6133/1934 δ) Εάν το αναφερόμενο στην αίτηση ξένο κράτος έχει δικαιώματα επί του φερόμενου θησαυρού ε) Ποια διαδικασία ακολουθείται εάν ο κύριος του φερόμενου θησαυρού είναι γνωστός (ιδιωτικός) αλλά ο θησαυρός είναι κρυμμένος σε δημόσιο ακίνητο στ) Εάν μπορεί να δοθεί άδεια εκσκαφής για ανεύρεση κρυμμένου θησαυρού σε εταιρία

Κατά την ομόφωνη γνώμη του Τμήματος, επί των τεθέντων ερωτημάτων αρμόζουν οι ακόλουθες απαντήσεις:
Α. Ως κρυμμένος θησαυρός που μπορεί να αποτελέσει αντικείμενο αίτησης άδειας ανεύρεσης, κατά τις διατάξεις
του ν. 6133/1934, χαρακτηρίζονται τόσο τα ειδικά αναφερόμενα σ’ αυτές πράγματα (χαρτονομίσματα οποιασδήποτε Επικράτειας, χρυσά ή αργυρά νομίσματα), αλλά και άλλα οποιασδήποτε αξίας τιμαλφή πράγματα, επί των οποίων, κατά λογική πιθανολόγηση, το Ελληνικό Δημόσιο φέρεται να έχει αποκτήσει δικαίωμα είτε από τον πόλεμο( π.χ. ως διάδοχο κράτος) είτε από οποιασδήποτε άλλη νόμιμη αιτία(π.χ. δωρεά εν ζωή ή αιτία θανάτου, πώληση, κληρονομική διαδοχή, χρησικτησία κλπ.). Ο κατά τα ανωτέρω θησαυρός μπορεί να είναι κρυμμένος είτε σε δημόσιο είτε σε ιδιωτικό ακίνητο. Στην περίπτωση αιτήματος για τη χορήγηση άδειας ανεύρεσης δημόσιου θησαυρού σε ιδιωτικό ακίνητο απαιτείται επιπλέον και η συναίνεση του ιδιοκτήτη του ακινήτου. Συνεπώς εάν ο κατόπιν αδείας του ν. 6133/1934 ευρεθείς κρυμμένος θησαυρός αποδειχθεί ότι δεν ανήκει στο Δημόσιο, θα τύχουν εφαρμογής οι διατάξεις του άρθρου 1093 ΑΚ που ορίζουν ως συγκύριους του θησαυρού τον ευρέτη αυτού και τον κύριο του ακινήτου όπου ο θησαυρός ήταν κρυμμένος.

Β. Στην περίπτωση κατά την οποία ο κύριος του υπό αναζήτηση κρυμμένου αντικειμένου δεν είναι άγνωστος αλλά άλλο – πλην του Δημοσίου – γνωστό πρόσωπο και το κινητό πράγμα είναι κρυμμένο σε δημόσιο ακίνητο, τότε εφαρμογή έχουν οι διατάξεις για την εύρεση απολωλότος.

Γ. Ως καταδείκτες, κατά τις διατάξεις του ν. 6133/1934, νοούνται τόσο τα φυσικά όσο και τα νομικά πρόσωπα και, κατά συνέπεια, είναι δυνατή η χορήγηση άδειας για ανεύρεση κρυμμένου θησαυρού σε εταιρία