Πίνακας διατίμησης δασικών προϊόντων 2016

Αριθμ. 135369/421 – ΦΕΚ B 618 – 09.03.2016

Πίνακας διατίμησης δασικών προϊόντων του διαχειριστικού έτους 2016

Κυρώνεται και ισχύει σε ολόκληρη την επικράτεια, για το δασικό διαχειριστικό έτος 2015, ο πίνακας διατίμησης δασικών προϊόντων, με τον οποίο καθορίζεται το μίσθωμα που πρέπει να καταβάλλεται για τα δασικά προϊόντα πρωτογενούς παραγωγής, τα οποία παράγονται από δημόσια δάση και δασικές εν γένει εκτάσεις, ως εξής:

Πίνακας Διατίμησης δασικών προϊόντων για όλη την επικράτεια για το έτος 2016