Ποινικός Κώδικας. Κοινωφελής εργασία από ανηλίκους. Φορείς

Αριθμ. 108073/13 οικ. – ΦΕΚ Β 1371 – 29.05.2014

Οργάνωση της παροχής κοινωφελούς εργασίας από ανηλίκους και Πίνακας Φορέων που συμμετέχουν στην εφαρμογή του θεσμού.

ΟΙ ΥΠΟΥΡΓΟΙ
ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ-ΕΣΩΤΕΡΙΚΩΝ-ΠΑΙΔΕΙΑΣ
ΚΑΙ ΘΡΗΣΚΕΥΜΑΤΩΝ-ΥΓΕΙΑΣ-ΕΡΓΑΣΙΑΣ, ΚΟΙΝΩΝΙΚΗΣ ΑΣΦΑΛΙΣΗΣ ΚΑΙ ΠΡΟΝΟΙΑΣ-ΔΙΚΑΙΟΣΥΝΗΣ,
ΔΙΑΦΑΝΕΙΑΣ ΚΑΙ ΑΝΘΡΩΠΙΝΩΝ ΔΙΚΑΙΩΜΑΤΩΝ
αποφασίζουμε:

1) Την κατάρτιση Πίνακα, ο οποίος αποτελεί αναπόσπαστο μέρος της παρούσας, με τις υπηρεσίες του κράτους, τους Οργανισμούς Τοπικής Αυτοδιοίκησης, των Νομικών Προσώπων Δημοσίου Δικαίου, των μη κερδοσκοπικών Κοινωφελών Νομικών Προσώπων Ιδιωτικού Δικαίου και των ΜΗ.ΚΥ.Ο, που έχουν τη δυνατότητα να δεχθούν ανήλικους παραβάτες, προκειμένου να παράσχουν κοινωφελή εργασία, σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθρου 122 παρ. 1 περ. ζ του Ποινικού Κώδικα, όπως αντικαταστάθηκε με την παρ. 3 του άρθρου 1 του ν. 3189/ 2003 (ΦΕΚ Α΄243) και του άρθρου 45 Α παρ. 1 του Κώδικα Ποινικής Δικονομίας, όπως συμπληρώθηκε με το άρθρο 5 του ν. 3860/2010 (ΦΕΚ Α΄ 111).

Πίνακας Φορέων που συμμετέχουν

2) Τον καθορισμό της εφαρμογής του θεσμού παροχής κοινωφελούς εργασίας, ως εξής:

2.1. Επιβάλλεται σε ανήλικο το αναμορφωτικό μέτρο της παροχής κοινωφελούς εργασίας, με βάση το συνημμένο Πίνακα:

α) Από το δικαστήριο ανηλίκων, σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθρου 122 παρ. 1 περ. ζ του Ποινικού Κώδικα, όπως αντικαταστάθηκε με την παρ. 3 του άρθρου 1 του ν. 3189/2003 (ΦΕΚ Α΄243) και

β) Από τον εισαγγελέα ανηλίκων, σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθρου 45 Α παρ. 1 του Κώδικα Ποινικής Δικονομίας, όπως συμπληρώθηκε με το άρθρο 5 του ν. 3860/ 2010 (ΦΕΚ Α΄ 111).

Για την επιλογή του τόπου παροχής της κοινωφελούς εργασίας λαμβάνεται υπόψη ο τόπος διαμονής του ανηλίκου, εκτός αν υπάρχει ειδικός λόγος απομάκρυνσης του από την περιοχή της κατοικίας του.

Για την επιλογή του είδους της παρεχόμενης κοινωφελούς εργασίας λαμβάνεται υπόψη ιδίως:

i) η βαρύτητα της αξιόποινης πράξης,

ii) η προσωπικότητα, η ηλικία και η υγεία του ανηλίκου,

iii) το αντικείμενο σπουδών του ή οι δεξιότητές του,

) η ύπαρξη στον φορέα παροχής εργασίας υποστηρικτικού συστήματος για τον παρέχοντα κοινωφελή εργασία ανήλικο και

ν) η εξέταση των συνθηκών ασφάλειας και της μη επικινδυνότητας της εργασίας.

2.2. Τρόπος παροχής κοινωφελούς εργασίας
Ο εισαγγελέας του δικαστηρίου ανηλίκων, ανάλογα με την περίπτωση, επικοινωνεί με τον φορέα, που έχει επιλεγεί και ρυθμίζει τις λεπτομέρειες παροχής κοινωφελούς εργασίας.

Συγκεκριμένα:

i) Ορίζει υπεύθυνο επίβλεψης επιμελητή ανηλίκων του παρέχοντος κοινωφελή εργασία ανηλίκου, σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθρου 122 παρ. 1 περ. ζ του Ποινικού Κώδικα, όπως αντικαταστάθηκε με την παρ. 3 του άρθρου 1 του ν. 3189/ 2003 (ΦΕΚ Α΄243),

ii) επικοινωνεί με τον επιβλέποντα επιμελητή ανηλίκων, του ανακοινώνει τις ώρες παροχής κοινωφελούς εργασίας και άλλα στοιχεία σχετικά με τον ανήλικο και του αναθέτει την επίβλεψη,

iii) επικοινωνεί με τον εισαγγελέα ανηλίκων του τόπου παροχής της κοινωφελούς εργασίας, ο οποίος αναλαμβάνει την εποπτεία και ενημερώνει σχετικά το αρμόδιο Τμήμα Πρόληψης Εγκληματικότητας και Κοινωνικής Ένταξης Νέων του Υπουργείου Δικαιοσύνης, Διαφάνειας και Ανθρωπίνων Δικαιωμάτων.

2.3 Συμφωνητικό – Επίβλεψη
Αν η εργασία που παρέχεται από τον ανήλικο είναι ελλιπής ή πλημμελής, τότε παύει το αναμορφωτικό μέτρο της παροχής κοινωφελούς εργασίας και αντικαθίσταται με άλλο αναμορφωτικό μέτρο. Ο ανήλικος, που παρέχει κοινωφελή εργασία, πρέπει να γνωρίζει ευθύς εξ αρχής τους όρους παροχής της και τις συγκεκριμένες υποχρεώσεις του. Για το σκοπό αυτό καταρτίζεται συμφωνητικό μεταξύ του επιβλέποντος την κοινωφελή εργασία επιμελητή ανηλίκων και του παρέχοντος την εργασία αυτή ανηλίκου και υπογράφεται από τον τελευταίο. Στο εν λόγω συμφωνητικό αναγράφονται λεπτομερώς οι ημέρες της εβδομάδας, οι ώρες, η διάρκεια, η έναρξη και η λήξη της παροχής κοινωφελούς εργασίας καθώς και γενικά όλες οι υποχρεώσεις του ανηλίκου, που αναλαμβάνει την παροχή κοινωφελούς εργασίας. Το συμφωνητικό κοινοποιείται στο Τμήμα Πρόληψης Εγκληματικότητας και Κοινωνικής Ένταξης Νέων του Υπουργείου Δικαιοσύνης, Διαφάνειας και Ανθρωπίνων Δικαιωμάτων.

Ο επιβλέπων επιμελητής ανηλίκων ενημερώνει τον αρμόδιο εισαγγελέα ανηλίκων κατά την έναρξη της κοινωφελούς εργασίας και υποχρεούται σε μηνιαία βάση να καταρτίζει ενημερωτικό δελτίο για την πορεία εφαρμογής του μέτρου στον ανήλικο με κοινοποίηση στον Εισαγγελέα Ανηλίκων και στο αρμόδιο Τμήμα Πρόληψης Εγκληματικότητας και Κοινωνικής Ένταξης Νέων του Υπουργείου Δικαιοσύνης, Διαφάνειας και Ανθρωπίνων Δικαιωμάτων.

3) Η ισχύς των διατάξεων της παρούσας αρχίζει από τη δημοσίευσή της στην Εφημερίδα της Κυβερνήσεως.

Η απόφαση αυτή να δημοσιευθεί στην Εφημερίδα της Κυβερνήσεως.
Αθήνα, 28 Απριλίου 2014
ΟΙ ΥΠΟΥΡΓΟΙ
ΑΝΑΠΛΗΡΩΤΗΣ ΥΠΟΥΡΓΟΣ
ΥΦΥΠ. ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΕΣΩΤΕΡΙΚΩΝ ΕΣΩΤΕΡΙΚΩΝ
ΓΕΩΡΓΙΟΣ ΜΑΥΡΑΓΑΝΗΣ ΙΩΑΝΝΗΣ ΜΙΧΕΛΑΚΗΣ ΛΕΩΝΙΔΑΣ ΓΡΗΓΟΡΑΚΟΣ
ΠΑΙΔΕΙΑΣ ΕΡΓΑΣΙΑΣ, ΚΟΙΝΩΝΙΚΗΣ ΑΣΦΑΛΙΣΗΣ
ΚΑΙ ΘΡΗΣΚΕΥΜΑΤΩΝ ΥΓΕΙΑΣ ΚΑΙ ΠΡΟΝΟΙΑΣ
ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ ΑΡΒΑΝΙΤΟΠΟΥΛΟΣ ΣΠΥΡΙΔΩΝ-ΑΔΩΝΙΣ ΓΕΩΡΓΙΑΔΗΣ ΙΩΑΝΝΗΣ ΒΡΟΥΤΣΗΣ
ΔΙΚΑΙΟΣΥΝΗΣ, ΔΙΑΦΑΝΕΙΑΣ Ο ΥΦΥΠΟΥΡΓΟΣ
ΚΑΙ ΑΝΘΡΩΠΙΝΩΝ ΔΙΚΑΙΩΜΑΤΩΝ ΕΡΓΑΣΙΑΣ, ΚΟΙΝΩΝΙΚΗΣ ΑΣΦΑΛΙΣΗΣ ΚΑΙ ΠΡΟΝΟΙΑΣ
ΧΑΡΑΛΑΜΠΟΣ ΑΘΑΝΑΣΙΟΥ ΒΑΣΙΛΕΙΟΣ ΚΕΓΚΕΡΟΓΛΟΥ

————

Διατάξεις (Έχοντας υπόψη:)
1) Τις διατάξεις:
α) του άρθρου 82 παρ. 6 του Ποινικού Κώδικα,
β) του άρθρου 122 παρ. 1 περ. ζ του Ποινικού Κώδικα, όπως αντικαταστάθηκε με την παρ. 3 του άρθρου 1 του ν. 3189/2003 (ΦΕΚ Α΄ 243) και το αρ. 1, παρ. 6 του ν. 3904/2010,
γ) του άρθρου 45 Α παρ. 1 του Κώδικα Ποινικής Δικονομίας, όπως συμπληρώθηκε με το άρθρο 5 του
ν. 3860/2010 (ΦΕΚ Α΄ 111),
δ) των άρθρων 282 και 296 του Κ.Π.Δ., όπως ισχύουν.
ε) του άρθρου 17 του ν. 2298/1995 (ΦΕΚ Α΄ 62), όπως αντικαταστάθηκε με το άρθρο 10 του ν. 3860/2010 (ΦΕΚ Α΄111).
στ) του Ν.Δ. 57/1973 (ΦΕΚ Α΄ 149), όπως ισχύει.
ζ) του Π.Δ. 119/2013 (ΦΕΚ 153 Α΄) «Διορισμός Αντιπροέδρου της Κυβέρνησης, Υπουργών, Αναπληρωτών Υπουργών και Υφυπουργών»,
η) της Υ385/28-8-2013 Απόφασης (ΦΕΚ 2164/Β/2013) Τροποποίηση απόφασης καθορισμού αρμοδιοτήτων του Αναπληρωτή Υπουργού Εσωτερικών, Λεωνίδα Γρηγοράκου,
θ) της υπ’ αριθμ. 07927ΕΞ ΥΠΟΙΚ «Ανάθεση αρμοδιοτήτων στον Υφυπουργό Οικονομικών Γεώργιο Μαυραγάνη» (ΦΕΚ Β΄2574/24-9-2012).
ι) της υπ’ αριθμ. 139491/16-11-2006 (ΦΕΚ Β΄ 1747) κοινής απόφασης των Υπουργών Οικονομίας και Οικονομικών και Υγείας και Κοινωνικής Αλληλεγγύης «Καθορισμός προϋποθέσεων, κριτηρίων και διαδικασιών πρόσβασης στο σύστημα νοσηλευτικής και ιατροφαρμακευτικής περίθαλψης ανασφαλίστων και οικονομικά αδυνάτων πολιτών»,
κ) της υπ’ αριθμ. 130621/24-6-2003 (ΦΕΚ Β΄ 875) απόφασης του Υπουργού Υγείας «Εργασίες, έργα και δραστηριότητες στις οποίες απαγορεύεται να απασχολούνται οι ανήλικοι».
λ) Την με αριθμ. οικ. 22365/97 απόφαση του Πρωθυπουργού και του Υπουργού Εργασίας, Κοινωνικής Ασφάλισης και Πρόνοιας περί καθορισμού αρμοδιοτήτων του Υφυπουργού Εργασίας, Κοινωνικής Ασφάλισης και Πρόνοιας Βασίλειου Κεγκέρογλου.
μ) Τις διατάξεις του Ν. 4109/2013 (ΦΕΚ Α΄16).
2) Το αριθ. 4773οικ/31-1-2011 έγγραφο της Γενικής Διεύθυνσης Σωφρονιστικής Πολιτικής, με τα σχετικά έγγραφα των Υπηρεσιών Επιμελητών Ανηλίκων της Χώρας.
3) Την ανάγκη καθορισμού των φορέων, που έχουν τη δυνατότητα να δεχθούν ανήλικους παραβάτες, στα πλαίσια της επιβολής σ”αυτούς του αναμορφωτικού μέτρου της παροχής κοινωφελούς εργασίας, σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθρου 122 παρ. 1 περ. ζ του Ποινικού Κώδικα, όπως αντικαταστάθηκε με την παρ. 3 του άρθρου 1 του ν. 3189/2003 (ΦΕΚ Α΄243) και του άρθρου 45 Α παρ. 1 του Κώδικα Ποινικής Δικονομίας, όπως συμπληρώθηκε με το άρθρο 5 του ν. 3860/2010 (ΦΕΚ Α΄ 111).
4) Το γεγονός ότι από τις διατάξεις της παρούσας δεν προκαλείται δαπάνη σε βάρος του Κρατικού Προϋπολογισμού,