Πιστοποιητικά γνώσης πληροφορικής ή χειρισμού Η/Υ. Διαδικασία πιστοποίησης

Αριθμ. 121929/Η – ΦΕΚ Β 2123 – 01.08.2014

Διαδικασία πιστοποίησης και εποπτείας Φορέων χορήγησης Πιστοποιητικών γνώσης πληροφορικής ή χειρισμού Η/Υ της ημεδαπής – Αναγνώριση φορέων και αντιστοίχιση τίτλων γνώσης πληροφορικής ή χειρισμού Η/Υ της αλλοδαπής.

Αριθμ. 121929/Η – ΦΕΚ Β 2123 (pdf)

Σχετικά: Η Αριθμ. 4204 – ΦΕΚ Β 1263 – 16.05.2014 καταργείται με το άρθρο 41 της παρούσας