Πλήρης άρση των capital controls από 1 Σεπτεμβρίου 2019

Πλήρης άρση των capital controls από 1 Σεπτεμβρίου 2019

Ο Πρωθυπουργός ανακοίνωσε κατά τη διάρκεια συζήτησης στην Ολομέλεια την πλήρη άρση των capital controls

 Συγκεκριμένα:

Με τον νόμο 4624/2019 για τα προσωπικά δεδομένα, καταργούνται, από 1.9.2019:

α) το άρθρο πρώτο της από 18.7.2015 Πράξης Νομοθετικού Περιεχομένου (κυρώθηκε με το άρθρο 4 του ν.4350/2015), σχετικά με τους περιορισμούς στην ανάληψη μετρητών και τη μεταφορά κεφαλαίων (τραπεζική αργία),

β) οι κατ’ εξουσιοδότηση εκδοθείσες υπουργικές αποφάσεις και

γ) οι οριζόμενες κανονιστικές αποφάσεις της Επιτροπής Έγκρισης Τραπεζικών Συναλλαγών. Επίσης, ρυθμίζονται λοιπά σχετικά θέματα (εξακολούθηση διενέργειας δειγματοληπτικών ελέγχων από την Τράπεζα της Ελλάδος και την Επιτροπή Κεφαλαιαγοράς, σφράγιση και τήρηση του ηλεκτρονικού αρχείου της Επιτροπής Έγκρισης Τραπεζικών Συναλλαγών κ.λπ.), κατά τα ειδικότερα οριζόμενα.

ΑΙΤΙΟΛΟΓΙΚΗ ΕΚΘΕΣΗ

Με το άρθρο […] πραγματοποιείται η πλήρης άρση των υφιστάμενων περιορισμών στην κίνηση κεφαλαίων.

Με την παράγραφο 1 καταργείται το άρθρο πρώτο της Πράξης Νομοθετικού Περιεχομένου της 18.7.2015 (Α’ 84), η οποία κυρώθηκε με το ν. 4350/2015 (Α’ 161), όπως αυτό τροποποιήθηκε και ισχύει, καθώς επίσης οι υπουργικές αποφάσεις και οι αποφάσεις της Επιτροπής Έγκρισης Τραπεζικών Συναλλαγών που έχουν εκδοθεί κατ’ εξουσιοδότηση αυτού.

Σκοπός της επιβολής περιορισμών στην κίνηση κεφαλαίων ήταν η διαφύλαξη – τότε – της χρηματοπιστωτικής σταθερότητας, μέσω του περιορισμού των εκροών καταθέσεων από το τραπεζικό σύστημα, αλλά και η προστασία της ελληνικής οικονομίας από δυσμενείς μακροοικονομικές και χρηματοπιστωτικές εξελίξεις.

Στην παρούσα φάση, έχουν ήδη εκπληρωθεί σημαντικά ορόσημα για την υλοποίηση του Τελικού Σταδίου του Οδικού Χάρτη, δηλαδή την πλήρη άρση των περιορισμών, όπως:

– η βελτίωση του κλίματος εμπιστοσύνης στο τραπεζικό σύστημα, γεγονός που αντικατοπτρίζεται στην συνεχιζόμενη βελτίωση των καταθέσεων και στην επιτυχή πρόσβαση των τραπεζών στις αγορές με εκδόσεις πολυετούς διάρκειας,

– η συνεχής προσπάθεια μείωσης των μη εξυπηρετούμενων ανοιγμάτων των πιστωτικών ιδρυμάτων,

– η πλήρης απεξάρτηση από το μηχανισμό έκτακτης χρηματοδότησης (ELA),

– οι επιτυχείς εκδόσεις ομολόγων του Ελληνικού Δημοσίου, που απορροφήθηκαν από ένα διευρυμένο σύνολο μακροπρόθεσμων και ποιοτικών επενδυτικών χαρτοφυλακίων, με αυξημένη τη συμμετοχή επενδυτών του εξωτερικού,

– η σταθερή βελτίωση των δεικτών οικονομικού κλίματος, που καταδεικνύει την αποκατάσταση της εμπιστοσύνης καταναλωτών και επενδυτών,

– η συνεχιζόμενη πρόοδος στη βελτίωση της βιωσιμότητας του δημοσίου χρέους,

– η σθεναρή δέσμευση των ελληνικών αρχών στη διασφάλιση της γενικότερης οικονομικής, δημοσιονομικής και χρηματοπιστωτικής σταθερότητας.

Η αποκατάσταση της ελεύθερης κίνησης κεφαλαίων θα συμβάλλει σημαντικά στην προώθηση της ανάπτυξης, στην προσέλκυση επενδύσεων και στην αύξηση των θέσεων εργασίας, καθώς και στην περαιτέρω αναβάθμιση της πιστοληπτικής ικανότητας της χώρας.

Για λόγους τήρησης της νομιμότητας προβλέπεται, με την παράγραφο 2, η διατήρηση της αρμοδιότητας διενέργειας ελέγχων συμμόρφωσης με τους περιορισμούς κίνησης κεφαλαίων, κατά τον χρόνο και υπό τις προϋποθέσεις υπό τις οποίες ίσχυσαν από τις αρμόδιες εποπτικές αρχές, την Τράπεζα της Ελλάδος και την Επιτροπή Κεφαλαιαγοράς, και η δυνατότητα των τελευταίων για την διενέργεια νέων ελέγχων, είτε αυτεπαγγέλτως δειγματοληπτικά ή κατόπιν καταγγελίας.

Με την παράγραφο 3 διατηρούνται σε ισχύ οι διατάξεις περί ποινικής ευθύνης για παραβάσεις που έλαβαν χώρα κατά το χρόνο ισχύος της βραχείας τραπεζικής αργίας και των μέτρων περιορισμού της κίνησης κεφαλαίων, ενώ με την παρ. 4 διατηρούνται σε ισχύ τα δύο πρώτα εδάφια της παραγράφου 15 που αφορούν την Επιτροπή Έγκρισης Τραπεζικών Συναλλαγών.

Τέλος, η παρ. 5 ρυθμίζει θέματα που σχετίζονται με το αρχείο των εργασιών της Επιτροπής Έγκρισης Τραπεζικών Συναλλαγών.

Νόμος 4624/2019 – ΦΕΚ Τεύχος A 137/29.08.2019
Αρχή Προστασίας Δεδομένων Προσωπικού Χαρακτήρα, μέτρα εφαρμογής του Κανονισμού (ΕΕ) 2016/679 του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου της 27ης Απριλίου 2016 για την προστασία των φυσικών προσώπων έναντι της επεξεργασίας δεδομένων προσωπικού χαρακτήρα και ενσωμάτωση στην εθνική νομοθεσία της Οδηγίας (ΕΕ) 2016/680 του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου της 27ης Απριλίου 2016 και άλλες διατάξεις.

Άρθρο 86
Άρση capital controls

1. Από την έναρξη ισχύος του παρόντος και με την επιφύλαξη των παραγράφων 2, 3 και 4, καταργούνται:

(α) το άρθρο πρώτο της από 18.7.2015 Πράξης Νομοθετικού Περιεχομένου «Επείγουσες Ρυθμίσεις για τη θέσπιση περιορισμών στην ανάληψη μετρητών και τη μεταφορά κεφαλαίων» (Α ́ 84), η οποία κυρώθηκε με το άρθρο 4 του ν. 4350/2015 (Α’ 161), όπως ισχύει,

(β) οι υπουργικές αποφάσεις που εκδόθηκαν κατ’ εξουσιοδότηση των διατάξεων της ως άνω από 18.7.2015 Πράξης Νομοθετικού Περιεχομένου και

(γ) οι κανονιστικές αποφάσεις της Επιτροπής Έγκρισης Τραπεζικών Συναλλαγών, που συστάθηκε δια της παραγράφου 4 του άρθρου πρώτου της από 28 Ιουνίου 2015 Πράξης Νομοθετικού Περιεχομένου «Τραπεζική αργία βραχείας διάρκειας» (Α ́ 65), η οποία κυρώθηκε με το άρθρο 1 του ν. 4350/2015, όπως ισχύει.

2. Η Τράπεζα της Ελλάδος και η Επιτροπή Κεφαλαιαγοράς παραμένουν αρμόδιες για τη συνέχιση εκκρεμών ελέγχων και τη διενέργεια νέων (δειγματοληπτικών ή κατόπιν καταγγελίας) ως προς τη συμμόρφωση των εποπτευόμενων από αυτές ιδρυμάτων και φορέων με τις διατάξεις της από 18.7.2015 Πράξης Νομοθετικού Περιεχομένου «Επείγουσες Ρυθμίσεις για τη θέσπιση περιορισμών στην ανάληψη μετρητών και τη μεταφορά κεφαλαίων» (Α ́ 84), η οποία κυρώθηκε με το άρθρο 4 του ν. 4350/2015 (Α ́ 161), όπως ισχύει, για παραβάσεις των διατάξεων αυτής που έλαβαν χώρα έως την έναρξη ισχύος του παρόντος. Οι παράγραφοι 13 και 13α του άρθρου πρώτου της από 18.7.2015 Πράξης Νομοθετικού Περιεχομένου «Επείγουσες Ρυθμίσεις για τη θέσπιση περιορισμών στην ανάληψη μετρητών και τη μεταφορά κεφαλαίων» (Α ́ 84), η οποία κυρώθηκε με το άρθρο 4 του ν. 4350/2015 (Α ́ 161), όπως ισχύει, διατηρούνται σε ισχύ.

3. Η παράγραφος 14 του άρθρου πρώτου της από 18.7.2015 Πράξης Νομοθετικού Περιεχομένου «Επείγουσες Ρυθμίσεις για τη θέσπιση περιορισμών στην ανάληψη μετρητών και τη μεταφορά κεφαλαίων» (Α ́ 84), η οποία κυρώθηκε με το άρθρο 4 του ν. 4350/2015 (Α ́ 161), όπως ισχύει, διατηρείται σε ισχύ, για παραβάσεις των διατάξεων αυτής που έλαβαν χώρα έως την έναρξη ισχύος του παρόντος.

4. Το πρώτο και δεύτερο εδάφιο της παραγράφου 15 του άρθρου πρώτου της από 18.7.2015 Πράξης Νομοθετικού Περιεχομένου «Επείγουσες Ρυθμίσεις για τη θέσπιση περιορισμών στην ανάληψη μετρητών και τη μεταφορά κεφαλαίων» (Α ́ 84), η οποία κυρώθηκε με το άρθρο 4 του ν. 4350/2015 (Α ́ 161), όπως ισχύει, διατηρούνται σε ισχύ.

5. Το ηλεκτρονικό αρχείο της Επιτροπής Έγκρισης Τραπεζικών Συναλλαγών σφραγίζεται και τηρείται αναλλοίωτο, σε αδρανή κατάσταση, στα οικεία συστήματα της Τράπεζας της Ελλάδος, με ευθύνη της Διεύθυνσης Πληροφορικής της ανωτέρω. Ειδικότερα ζητήματα σχετικά με το ηλεκτρονικό αρχείο δύνανται να ρυθμίζονται με πράξη του Διοικητή της Τράπεζας της Ελλάδος. Το φυσικό αρχείο τηρείται στη Διεύθυνση Χρηματοοικονομικής Πολιτικής της Γενικής Γραμματείας Οικονομικής Πολιτικής του Υπουργείου Οικονομικών. Ειδικότερα ζητήματα σχετικά με το φυσικό αρχείο δύνανται να ρυθμίζονται με απόφαση του Υπουργού Οικονομικών. Το αρχείο είναι προσβάσιμο από τις εποπτικές αρχές της παραγράφου 2, καθώς και από κάθε ελεγκτική, δικαστική ή εισαγγελική αρχή για τη διερεύνηση πράξεων ή παραλείψεων που σχετίζονται με παραβάσεις των καταργούμενων διατάξεων της παραγράφου 1, κατά τον χρόνο ισχύος τους.
Η διαγραφή στοιχείων από το αρχείο δύναται να πραγματοποιηθεί, με απόφαση του Υπουργού Οικονομικών, μετά την παρέλευση εικοσαετίας από τη λήψη απόφασης της Επιτροπής Έγκρισης Τραπεζικών Συναλλαγών.

6. Η ισχύς του παρόντος αρχίζει την 1.9.2019