Πληρωμή αναδρομικών ενστόλων, δικαστικών, πανεπιστημιακών και ιατρών συνταξιούχων

Πληρωμή αναδρομικών ενστόλων, δικαστικών, πανεπιστημιακών και ιατρών συνταξιούχων

Η διαδικασία πληρωμής των αναδρομικών των συνταξιούχων ενστόλων, δικαστικών, πανεπιστημιακών και ιατρών ΕΣΥ
Aριθμ. 170285/0092 – ΦΕΚ Τεύχος Β’ 5503/07.12.2018
Καταβολή εφάπαξ χρηματικού ποσού στα πρόσωπα του άρθρου 15 του ν. 4575/2018.

ΟΙ ΥΠΟΥΡΓΟΙ
ΕΡΓΑΣΙΑΣ, ΚΟΙΝΩΝΙΚΗΣ ΑΣΦΑΛΙΣΗΣ ΚΑΙ ΚΟΙΝΩΝΙΚΗΣ ΑΛΛΗΛΕΓΓΥΗΣ – ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ
αποφασίζουμε:

Άρθρο 1

1. Το χρηματικό ποσό που απορρέει από τις διατάξεις της παρ. 1 του άρθρου 15 του ν. 4575/2018 για τους συνταξιούχους των κατηγοριών προσωπικού των άρθρων 10 έως και 14 του ανωτέρω νόμου καταβάλλεται εφάπαξ.

2. Το ανωτέρω ποσό καταβάλλεται στους συνταξιούχους των κατηγοριών που αναφέρονται στα άρθρα 10 έως 14 του ν. 4575/2018, και σε περίπτωση θανάτου του δικαιούχου, στα πρόσωπα στα οποία έχει μεταβιβαστεί ή θα μεταβιβαστεί η σύνταξη.

3. Σε περίπτωση που δεν μεταβιβάζεται σύνταξη λόγω θανάτου του δικαιούχου, το χρηματικό ποσό της παρ. 1 θα καταβληθεί στους νόμιμους κληρονόμους με την υποβολή στην αρμόδια Υπηρεσία των προβλεπόμενων κατά τις κείμενες διατάξεις νομιμοποιητικών εγγράφων.

Η εν λόγω καταβολή θα διενεργείται με την έκδοση χρηματικού εντάλματος.

4. Το προαναφερόμενο ποσό υπολογίζεται με αναφορά στα αντίστοιχα για κάθε κατηγορία συνταξιούχων χρονικά διαστήματα, όπως αυτά ορίζονται στα ανωτέρω άρθρα, και μέχρι το χρονικό σημείο υπαγωγής τους στις διατάξεις του ν. 4387/2016.

Άρθρο 2

Το ως άνω ποσό, όπως αυτό προκύπτει μετά την εφαρμογή των διατάξεων του άρθρου 11 του ν. 3865/2010 (Α ́ 120), της παρ. 14 του άρθρου 2 του ν. 4002/2011 (Α ́ 180), της παρ. 10 του άρθρου 1 του ν. 4024/2011 (Α ́ 226), του άρθρου 1 του ν. 4051/2012 (Α ́ 40) και της υποπαραγράφου Β3 του άρθρου πρώτου του ν. 4093/2012 (Α ́ 222), που ίσχυαν για τα κατά περίπτωση οριζόμενα διαστήματα, υπόκειται σε κράτηση για υγειονομική περίθαλψη στο ποσοστό που αυτή διενεργείτο για το ίδιο χρονικό διάστημα.

Άρθρο 3

Επί του καταβαλλόμενου εφάπαξ χρηματικού ποσού διενεργείται παρακράτηση φόρου με συντελεστή 20% σύμφωνα με τα οριζόμενα στην παρ. 4 του άρθρου 60 του ν. 4172/2013 (Α ́ 167).

Ως χρόνος κτήσης του ως άνω ποσού θεωρείται το φορολογικό έτος 2018, σύμφωνα με τα οριζόμενα στην παρ. 4 του άρθρου 8 του ν. 4172/2013.

Άρθρο 4

Σε περίπτωση που τα πρόσωπα του άρθρου 1 έχουν λάβει, σε εκτέλεση τελεσίδικων δικαστικών αποφάσεων, ποσά που αντιστοιχούν σε αυτά που θα λάμβαναν εάν δεν είχαν μεσολαβήσει οι μισθολογικές διατάξεις του ν. 4093/2012, τα σχετικά ποσά συμψηφίζονται με το εφάπαξ χρηματικό ποσό του ιδίου άρθρου, κατά το μέρος που αναφέρονται στο ίδιο χρονικό διάστημα, εξαιρουμένων των σχετικών επιδικασθέντων τόκων. Ο προαναφερόμενος συμψηφισμός θα λάβει χώρα και κατά την εκτέλεση σχετικών δικαστικών αποφάσεων που τυχόν εκδοθούν μετά την ημερομηνία εφάπαξ καταβολής του ανωτέρω χρηματικού ποσού, εφόσον αυτές αναφέρονται, εν όλω ή εν μέρει, στο ίδιο χρονικό διάστημα.

Άρθρο 5

Οι διατάξεις της παρούσας έχουν εφαρμογή και για τα πρόσωπα των περ. α ́ και ε ́ της παρ. 3 του άρθρου  4 του ν. 4387/2016 (ΦΕΚ Α ́ 85).

Η απόφαση αυτή να δημοσιευθεί στην Εφημερίδα της Κυβερνήσεως.
Οι κοινές υπουργικές αποφάσεις που καθορίζουν την ημερομηνία, τα ποσά και την διαδικασία πληρωμής των αναδρομικών των εν ενεργεία ενστόλων, δικαστικών, πανεπιστημιακών και ιατρών ΕΣΥ είναι οι εξής:

Αναδρομικά των ενστόλων

Πληρωμή αναδρομικών ενστόλων, δικαστικών, πανεπιστημιακών και ιατρώνΑριθμ. οικ.2/88411/ΔΕΠ – ΦΕΚ Τεύχος Β’ 5435/04.12.2018
Καταβολή εφάπαξ χρηματικού ποσού στα στελέχη των Ενόπλων Δυνάμεων, της Ελληνικής Αστυνομίας, του Πυροσβεστικού Σώματος και του Λιμενικού Σώματος – Ελληνικής Ακτοφυλακής.

Δείτε αναλυτικά στην απόφαση την ημερομηνία, τα ποσά και την διαδικασία πληρωμής

 

Αναδρομικά των δικαστικών

Αριθμ. οικ. 2/88419/ΔΕΠ – ΦΕΚ Τεύχος Β 5435/04.12.2018
Καταβολή εφάπαξ χρηματικού ποσού στους Δικαστικούς Λειτουργούς και τα μέλη του Κύριου Προσωπικού του Νομικού Συμβουλίου του Κράτους.

Δείτε αναλυτικά στην απόφαση την ημερομηνία, τα ποσά και την διαδικασία πληρωμής

Αναδρομικά των πανεπιστημιακών

Αριθμ. οικ.2/88410/ΔΕΠ –ΦΕΚ Τεύχος Β 5435/04.12.2018
Καταβολή εφάπαξ χρηματικού ποσού στα μέλη Δ.Ε.Π., Ε.Ε.Π., Ε.ΔΙ.Π. των Πανεπιστημίων και των ΤΕΙ και σε λοιπό προσωπικό.

Δείτε αναλυτικά στην απόφαση την ημερομηνία, τα ποσά και την διαδικασία πληρωμήςΑναδρομικά των ιατρών ΕΣΥ

Αριθμ. οικ./2/88420/ΔΕΠ – ΦΕΚ Τεύχος Β 5435/04.12.2018
Καταβολή εφάπαξ χρηματικού ποσού στους Ιατρούς του Ε.Σ.Υ., Ιατρούς και Οδοντιάτρους Δημόσιας Υγείας Ε.Σ.Υ., Επικουρικούς Ιατρούς και Ειδικευόμενους Ιατρούς.

Δείτε αναλυτικά στην απόφαση την ημερομηνία, τα ποσά και την διαδικασία πληρωμής

Αναδρομικά μόνιμου καλλιτεχνικού προσωπικού στις κρατικές ορχήστρες

Αριθμ. οικ. 2/88415/ΔΕΠ – ΦΕΚ Τεύχος Β 5435/04.12.2018
Καταβολή εφάπαξ χρηματικού ποσού στα μέλη του μόνιμου καλλιτεχνικού προσωπικού της Κρατικής Ορχήστρας Αθηνών, της Κρατικής Ορχήστρας Θεσσαλονίκης και της Ορχήστρας της Εθνικής Λυρικής Σκηνής.